Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMIEN –YKSIKKÖ (AmKe)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMIEN –YKSIKKÖ (AmKe)"— Esityksen transkriptio:

1 AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMIEN –YKSIKKÖ (AmKe)
Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Mari Räkköläinen Yksikön päällikkö Oppisopimuksen Tulevaisuus –Seminaari Järvenpää

2

3 AMMATTIKOULUTUS Toimintayksikössä ovat seuraavat yksiköt:
Ennakointi Tutkinnot Ammattikoulutuksen kehittäminen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat sekä Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu

4 Ammattikoulutuksen kehittäminen –yksikkö Työjärjestys
Ammattikoulutuksen kehittäminen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ammattikoulutuksen, sen eri alojen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen ja muun työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämistä, kehittämishankkeita ja laadunhallintaa, työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä, osaamisen arviointia, opettajien työelämäosaamista, työpaikkaohjaajien ja näyttötutkintomestareiden koulutusta, ammatillista erityisopetusta, opinto-ohjausta ja henkilökohtaistamista sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden, opiskelijoiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämistä. Lisäksi yksikkö huolehtii kansainvälistymiseen liittyvistä ammattikoulutuksen kehittämis- ja tukitoimista.

5 AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Mari Räkköläinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ulla Aunola Opetusneuvos Hanna Autere Erityisasiantuntija Marja Hollo Opetusneuvos Annikki Häkkilä Erityisasiantuntija Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Leena Koski Opetusneuvos Lea Lakio Opetusneuvos Eeva Löfström Ylitarkastaja Sanna Penttinen Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Jouni Suoheimo Opetusneuvos Pirjo Simojoki Sihteeri Ritva Tuominen Sihteeri Juha Oksa Assistentti (sopimus asti) Liisa Metsola Asiantuntija (sopimus asti)

6 Yksikön tehtävä: Ammattikoulutuksen hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen
Ammattikoulutuksen yleinen ja alakohtainen kehittämin en Ohjaus- ja neuvontapalvelujen ja opinto-ohjauksen kehittäminen Erityisopetus ja vankilaopetus Osaamisen tunnustaminen ja henkilökohtaistaminen Oppisopimuskoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja osaamisen arviointi

7 Yksikön tehtävä: Ammattikoulutuksen hyvien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen
Ammattikoulutuksen kansainvälistymisen tukeminen Ammattikoulutuksen laadunhallinnan kehittäminen ja tuki koulutuksen järjestäjille ja työpaikoille -> Laadunhallinnan kansallisen yhteyspisteen kehittäminen -> Laatupalkintokilpailut -> Laadunhallintasuositusten toimeenpano Maahanmuuttajien ammattiin kouluttamisen kehittäminen Utveckling och spridning av god praxis inom yrkesutbildningen

8 VISIOINTIA …. Ammattikoulutuksen kehittäminen yksikkö

9 TAVOITEITTA JA HAASTEITA ammattikoulutuksen kehittämisessä (AmKe)
Ammattikoulutuksen kehittämistoiminnan kokonaistaminen ja painopisteiden valinta ja pitkäjänteinen ohjaus Kehittämistoiminnan rahoituksen ja vaikuttavuuden seuranta sekä valtionavustusprosessien kehittäminen ja tulosten hyödyntäminen Arvioinnin ja muun tiedontuottamisen ja ammattikoulutuksen kehittämisen yhteyden vahvistaminen ja palautejärjestelmien kehittäminen (AIPAL, AMOP + AMOS)

10 Ammatillisen koulutuksen (ammattikoulutuksen) laatu, laadunhallinta ja laadunvarmistus
Koulutuksen laadulla tarkoitetaan tavallisimmin koulutuksen kykyä vastata koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin (suhteellinen ja kontekstisidonnainen käsite). Ammatillisen koulutuksen laatukriteereinä voidaan käyttää esim. reagointinopeutta työelämän muutoksiin, ammatillisen koulutuksen ja ammattitaidon arvostusta, oppimisympäristöjen laadukkuutta, koulutuksen työelämävastaavuutta, oppimistulosten laadukkuutta, opiskelijan ammatillista kasvua ja ammattitaitoa, työllistymistä, arvioinnin yhdenmukaisuutta ja tutkintojen vertailtavuutta, palautteen ja arvioinnin hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä, yksilöllisyyttä ja opiskelijoiden tasa-arvoa.

11 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPISKELUN HAASTEITA
Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksien ja -vastaavuuden kehittäminen Koulutuksen ja työn vuorottelu Yksilöllisten oppimispolkujen tukeminen Koulutuksen järjestäjien ja työnantajien kannustaminen laajennettuun työssäoppimistoimintaan Ammattikoulutuksen laadun varmistaminen ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun mahdollistaminen myös taantuman aikana Uusien yhteistyömallien ja kehittämiskumppanuuksien luominen koulutuksen järjestäjien ja työelämän välille Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävässä tarvittavan osaamisen kehittäminen

12 TOIMENPITEITÄ AMMTILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN UUDET TUTKINNON PERUSTEET
VALTIONAVUSTUKSET TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPISKELUN OSAAMISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMISEEN MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET -> NORMIOHJAUS JA INFORMAATIO-OHJAUS LAADUN KEHITTÄMISEN VÄLINEITÄ

13 Toimenpiteitä: Ammatillisten perustutkintojen uudistaminen
-> merkittävä osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikoilla, työssäoppiminen -> opiskelijan arviointi kokonaisuus, osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä (näytön perusteet) -> yrittäjyys ammatillisissa tutkinnon osissa sisällä sekä valinnaisena tutkinnon osana -> elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitovaatimuksiin

14 Vuonna 2009 valtionavustuksia työelämäyhteistyöhön on varattu seuraavasti:
Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä € Koulutuksen laadun kehittäminen € Laajennetun työssä oppimisen kokeilut € Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt € Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki Työvoimapulasta kärsivien alojen valtakunnallisen tilanteen selvittäminen €

15 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPISKELUN KEHITTÄMINEN 2009 - 2010
Elinikäisen oppimisen neuvosto ja jaostot AKKU- työryhmän ehdotusten toimeenpano (OPM + OPH, ohjeistus) AIPAL – palautejärjestelmän hyödyntäminen näyttötutkintojen ja työpaikalla tapahtuvan ohjauksen kehittämisessä Sähköinen seuranta- ja palautejärjestelmä ammattiosaamisen näytöistä (Amop/Amos) (Kehitteillä) Osaan.fi –palvelun uudistaminen 2009 (ammattitaitovaatimukset ja väline henkilökohtaistamiseen) Uusien tutkinnon perusteiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja opiskelijoiden ohjausmallien käyttöönotto ”Työelämäpalvelut” –idean edelleen kehittäminen (työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittämistyön kokonaistaminen, työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä (Tyken jatko?), ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen lisäkoulutus )

16 AJANKOHTAISIA PAINOPISTEITÄ
Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen, toiminnan tuki, ja seuranta (opas, toimijoiden välinen yhteistyö) ja hyvien käytäntöjen levittäminen Henkilökohtaistamisen käytäntöjen edistäminen, työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjauksen riittävyyden varmistaminen ja käytäntöjen kehittäminen Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjauksen riittävyys, yhtenäiset periaatteet ja ohjaajien osaamisen varmistaminen Opiskelijan osaamisen arvioinnin laadun varmistaminen ja arviointikäytäntöjen kehittäminen

17 OPPISOPIMUS Mahdollisuuksia yritykselle
Koulutetun henkilöstön saaminen erityisaloille Rekrytointi Ikääntymiseen ja tulevaan työvoimapulaan varautuminen Tieto-taidon siirtyminen (ohjaus, johtaminen) -> Koulutus ja osaava henkilöstö yrityksen menestystekijä -> Takaa henkilökohtaisen osaamisen ja samalla antaa yksilölle tutkinnon ja usein myös etenemismahdollisuuksia työuralla

18 OPPISOPIMUS HAASTEITA Ohjaus (Resurssi, organisointi) Arviointi
Henkilökohtaistaminen Oppisopimusopiskelijoiden valinta Tutkintojen vastaavuus työpaikan vaatimuksiin Tutkintotavoitteisuus vai ei

19 AJANKOHTAISTA Oppimistulosten seuranta-arvioinnit vakiintuvat ja tuottavat säännöllisesti tietoa ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja oppimistuloksista, kehitteillä sähköinen informaatio- ja palautejärjestelmä (AMOP ja AMOS) -> hyödyntäminen kehittämisessä (OPH) -> Tulosten hyödyntäminen Työelämän verkkopalveluiden kehittäminen käynnissä (OPH) Opetuksen ja ohjauksen määrää ja riittävyyttä koskeva selvitys valmistunut 5/09 (OPH, Turun Ammatti-instituutti & Turun yliopisto) -> Kehittämistoimenpiteet Valtakunnallinen SOVI –arviointi valmistunut 4/09 (työelämän edellyttämien sosiaalisten ja viestinnällisten valmiuksien arviointi: sosiaaliset taidot, viestinnälliset valmiudet, oppimaan oppimisen taidot, yrittäjävalmiudet) (KAN) -> Kehittämistoimenpiteet

20 AJANKOHTAISTA Seurantatiedon keruu ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan tilasta (Pirjo Väyrynen / Leena Koski) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa (OPH/Stakes), julkistettu 8/ 09 Osaamisen tunnustaminen ja tunnistamisen hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa (Pirkko Laurila/ Jyväskylän ammattikorkeakoulu) (loppuraportti 12/09) Koulutuksen arviointineuvoston toteuttama kansallinen arviointi ammattiosaamisen näyttöjärjestelmästä meneillään (loppuraportti 12/ 2009) Pääsy- ja valintakokeiden ja kielikokeiden kehittämishanke käynnistymässä (10 / 2009 – 12/ 2010) 12


Lataa ppt "AMMATTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMIEN –YKSIKKÖ (AmKe)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google