Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Johtamisen tieto- ja talousjärjestelmät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Johtamisen tieto- ja talousjärjestelmät"— Esityksen transkriptio:

1 Johtamisen tieto- ja talousjärjestelmät
Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

2 Johdon haasteet tiedon saannissa ja päätöksenteossa
Ongelma ei ole datan (tiedon) puute, usein Modernit toiminnanohjausjärjestelmät ja automatisoidut kirjausmenetelmät suoltavat suunnattoman määrän dataa Dataa on liikaa Data on väärässä muodossa Kaikki data ei ole oleellista päätöksenteolle Oleellinen tieto hukkuu datamassaan Tarpeellisen datan poiminta ETL-prosessi (Extract-Transform-Load) Vapaasti suomennettuna: Poimi-Muunna-Tallenna Datan analysointi -> Tieto Operatiivisia järjestelmiä (esim.): Integroitu järjestelmä – ERP (Enterprise Resource Planning) eli Toiminnanohjausjärjestelmä Asiakkuudenhallintajärjestelmä - CRM (Customer Relationship Management) Henkilöstöhallinto - HRM (Human Resource Management) Toimitusketjunhallinta - SCM (Supply Chain Management) Järjestelmien tuottajia: SAP Oracle Microsoft (Dynamics AX - aiemmin Axapta) erityisesti pk-yrityksille Operatiiviset järjestelmät eivät sisällä tietoa, ainoastaan ”datapalasia” jotka kuvaavat yksittäistä asiaa. Dataa yhdistelemällä, muokkaamalla ja analysoimalla saadaan aikaiseksi tietoa. ETL: Poimitaan haluttu data operatiivisista järjestelmistä, muunnetaan se haluttuun muotoon, varmistaen datan eheys, ja tallennetaan esimerkiksi Data Warehouseen. Datan muunto on tukijärjestelmien kannalta kriittinen vaihe: Virhe konversiossa -> virhe analyysissa. Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

3 Miksi tietoa kerätään Johtamisen apuvälineeksi Päätöksenteon tueksi
Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

4 Kuka tietoa tarvitsee Yrityksen johto
Ylin johto (hallitus ja toimitusjohtaja) Operatiivinen johto Myynti Tuotanto Talous Hallinto Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

5 Mitä tietoa ylin johto tarvitsee
Markkinoista Kilpailijoista Alan suurista investoinneista Alan kehitystrendeistä Oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta Kannattavuudesta Taseasemasta Rahoitusasemasta Kehitystrendistä Budjeteista / ennusteista Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

6 Mitä tietoa operatiivinen johto tarvitsee (osa 1)
Tarjouskannasta Tilauskannasta Myynnistä Valmistuksesta Varastosta Ostoista ja hintojen kehityksestä Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

7 Mitä tietoa operatiivinen johto tarvitsee (osa 2)
Toimittajista Kustannusten kehityksestä Tuloksesta Maksuvalmiudesta Taseasemasta Henkilöstöstä Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

8 Mistä tietoja saadaan (osa 1)
Alan kehityksestä ja kilpailijoista Alan julkaisuista ja muista tiedotusvälineistä Internetistä Toimintakertomuksista Sidosryhmiltä Kavereilta Internetin merkitys on kokoajan kasvussa tälläkin saralla. Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

9 Mistä tietoja saadaan (osa 2)
Omasta yrityksestä Liikekirjanpidosta (ulkoinen) Yrityksen muista tietojärjestelmistä Budjeteista ja ennusteista Sidosryhmiltä (Internetistä) Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

10 Perinteinen johdon käytössä oleva taloustieto
Liikekirjanpito on perinteinen taloudellisen informaation tietolähde, joka on oltava jokaisessa yrityksessä Tuloslaskelma ja tase Tulos (kannattavuus) Taloudellinen asema (rahoitusrakenne) Tieto on kirjanpitolain määräämässä muodossa Historiantietoa Numerotarkkuus suurta Harvoin johdon ainoana tietolähteenä Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

11 Tuloslaskelma Liikevaihto (myynti- alv- korjauserät) Myyntikate
Tavaroiden ja palveluiden ostot Muuttuvat henkilöstökulut Myyntikate Kiinteät henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Käyttökate Poistot Liikevoitto Rahoituskulut/ -tuotot Verot Tilikauden tulos (voitto) Tuloslaskelma kertoo tietyn jakson tuottojen ja tuottojen hankintaan käytettyjen kustannusten erotuksena syntyvän tuloksen Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

12 Tase Vastaavaa (rahojen käyttö) Vastattavaa (rahojen lähteet) Omaisuus Velat Aineettomat oikeudet Sijoitukset Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusteet Varastot Saamiset Rahat Omapääoma (velka omistajille) (osakepääoma + voittovarat) Vieras pääoma (korolliset ja korottomat velat) Tase vastaa kysymykseen, mitä yritys tiettynä päivänä omistaa ja miten se on rahoitettu omistajien ja muiden rahoittajien kesken. Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

13 Taloudellinen tilanne / kannattavuus
Liikevaihto Paljonko toiminta tuottaa tulosta Kustannusrakenne Kasvu verrattuna edelliseen kauteen Vakavaraisuus Rahoitustilanne / likviditeetti Omistajille ja johdolle välttämätöntä tietoa, syyt ja taustat eivät selviä aina perinteisin keinoin Nopea ja luotettava tulosraportointi on oleellisen tärkeää liiketoiminnan ohjauksessa Välitilinpäätös on tehtävä kuukausittain Ei tarvita samaa tarkkuutta kuin vuositilinpäätöksessä Pääasiat ja merkittävät odotettavissa olevat asiat oltava mukana Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

14 Segmentointi Pelkkä tilinpäätöstieto koko yrityksestä ei ole riittävää
Usein riittää, että vain myynti ja mahdollisesi laskennallinen standardikustannus jaetaan osa-alueisiin Järjestelmät ja seurantaraportointi on järjestettävä niin, että tuotot ja kustannukset aiheuttamisperiaatteella voidaan pilkkoa osa-alueisiin, joita ovat esimerkiksi Tuoteryhmät Maantieteelliset alueet Tuotanto-osastot tai –linjat tai toimipaikat Asiakasryhmät ja yksittäisen asiakkaat Kaikkia kiinteitä kustannuksia ei koskaan voida kohdistaa tarkkaan, yksityiskohtaiset ja työläät jakosäännöt eivät tuo lisäarvoa ja hämärtävät tunnusluvun käyttöä. Myös IAS/IFRS edellyttää segmenttikohtaista tietoa julkisilta yhtiöiltä Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

15 Toiminnan kehitystrendit / muutossignaalit
Ei riitä, että johto tietää missä ollaan tänään, pitää olla selvillä Miksi olemme nyt tässä tilanteessa Mikä tai mitkä tekijät ovat muuttuneet tai muuttumassa Mitä tapahtuu, jos nykyinen muutos jatkuu Miten löydät trendit mahdollisemman aikaisin Trendien havaitseminen perinteisistä tulosraporteista erittäin vaikeaa tai ei laisinkaan mahdollista Muutokset ja kehitystrendit voidaan havaita aikaisemmin tiettyä asiaa ja muutostekijää kuvaavilla tunnusluvuilla Hetkelliset heilahdukset ja kausivaihtelut eivät vaikuta tunnuslukuihin, kun pohjana käytetään 12 kuukauden liukuvia lukuja (tuloserät kumulatiivinen, tase-erät kk-lukujen keskiarvo) Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

16 Tulevaisuuteen vaikuttavia tunnuslukuja
Tarjouskannan muutos Tilauskannan muutos Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

17 Toiminnan laajuutta kuvaavia tunnuslukuja
Liikevaihto ja liikevaihdon muutos-% Henkilökunta keskimäärin Jalostusarvo ja jalostusarvon muutos-% Jalostusarvo Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

18 Kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja
12 kk liukuva myynti, myyntikate, myyntikate-% 12 kk liukuva myynti, käyttökate, käyttökate-% Liikevoitto Rahoitustulos Rahoitustulos-% Sijoitetun pääoman tuotto Oman pääoman tuotto-%  Kokonaispääoman tuotto-% Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

19 Vakavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja
Omavaraisuusaste Velkaantumisaste Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

20 Rahoituksen riittävyyttä kuvaavia tunnuslukuja
Nettorahoituskulut, % Quick  ratio Current ratio Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

21 Muita toimintaa kuvaavia tunnuslukuja
Myyntisaamisten  kiertoaika Ostovelkojen kiertoaika Varaston kiertoaika Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

22 Tuottavuuden tunnuslukuja
Liikevaihto / henkilö Jalostusarvo / henkilö Jalostusarvo / kaikki henkilökulut Henkilökulut / henkilö Henkilöstökulut, % liikevaihdosta Nettotulos / henkilö Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

23 Budjetointi / ennustaminen
Vuosittain toistuva seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulosarvio Budjetti voidaan tehdä ylhäältä ohjattuna (top down) Vastuuhenkilöiden näkemysten mukaisesti (bottom up) Parhaimmillaan suunnittelu on jatkuva prosessi ja budjetti saadaan tästä prosessista Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

24 Henkilökohtaisten tavoitteiden asettelu
Johtajan on kyettävä asettamaan organisaatiolle ja avainhenkilöille tavoitteet Vuositavoitteet Bonuspalkkioiden perusteet Hyvät tavoitteet ovat Konkreettisesti ja luotettavasti mitattavia Saaja tuntee tavoitteet ja voi omalla panoksellaan vaikuttaa sen toteuttamiseen Yksinkertaiset laskentakaavat Koko yrityksen tulos on pilkottava osa-alueisiin, vastuuhenkilö saa siitä kontolleen vain konkreettisesti mitattavan ja vaikutuspiirissä olevan tavoitteen Koko yrityksen tulos voi vaikuttaa omien tavoitteiden saavuttamisesta maksettavaan tulospalkkioon Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

25 Johdon tietojärjestelmät (osa 1)
Liikekirjanpito ei tarjoa tietoa siinä muodossa, että se optimaalisesti tukisi johdon päätöksen tekoa Tietoa kerätään erilaisilla erilliskirjanpidoilla tai yritysjohdon tarpeisiin kehitetyillä tietojärjestelmillä Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

26 Johdon tietojärjestelmät (osa 2)
MIS (Management Information System) Toiminnan ja tilan reaaliaikainen seuranta (ei analysointia) DSS (Decision Support System) Päätöksenteon tukijärjestelmä Raportointi ja analysointi EIS (Executive Information System) ja ESS (Executive Support System) Ylimmän johdon järjestelmiä Pidemmän ajanjakson ennusteita kuin DSS -järjestelmän tuottamat analyysit BI (Business Intelligence) Sisältävät edellä mainittuja enemmän tietoa myös yrityksen ulkopuolelta, asiakkaista, sidosryhmistä ja kilpailijoista Konserniyhtiöissä tarvitaan lisäksi ohjelma tietojen yhdistämiseen (konsolidointiin) Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

27 Tietovarasto (Data Warehouse)
Data Warehouse on tietokanta, johon operatiivisista järjestelmistä kerätään säännöllisesti dataa (ETL-prosessi) esim. Myynnistä Tuotannosta DW:n avulla vältytään toiminnanohjausjärjestelmän turhalta rasitukselta Tietokannasta voidaan muodostaa raportteja halutuilla määritteillä Analysointi esim. poimimalla tietyn kriteerin ylittäviä / alittavia tekijöitä Mahdollisuus porautua alemmalle tasolle Tuoteryhmä -> tuoteperhe -> yksittäinen tuote Käyttäjän helppo muodostaa omia raportteja ja analyysejä Toimii pohjana myös graafisille esityksille Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

28 Miten johto saa tietonsa
Jokaisella johtajalla on omat periaatteet tiedon saannissa ja analysoinnissa Toinen johtajan haluaa tiedot paperilla, toinen pääsyn järjestelmiin Kokemus, periaatteet ja tekniset valmiudet ratkaisevat toimintatavat Modernit johdon tietojärjestelmät Helpottavat johdon tiedonsaantia ja päätöksentekoa Säästävät organisaation resursseja Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

29 Omistajien ja rahoittajien tiedon tarpeet
Omistajat ja rahoittajat vaativat tietoa yrityksen kannattavuudesta ja rahoitustilanteesta Tiedontarve vaihtelee yrityksen koon ja toimialan mukaan Pörssiyhtiön tiedottavat tuloksestaan kvartaaleittain, perheyhtiöt vuosittain Rahoittajat asettavat omia vaatimuksiaan ja ehtoja, ns. kovenantteja Kannattavuudesta Vakavaraisuudesta Investoinneista Osingonjaosta jne. Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

30 Henkilöstötilinpäätös
Listataan panostukset kuten koulutus, tavoitekeskustelut yms. Tulopuolella edut, joita on saavutettu kuten poissaolojen kehitys, hukka, laatu yms. Mitataan henkilöstöön tehtyjen panostusten tuotto Henkilöstön arvo taseessa? Ei mitattavissa Yrityskaupoissa arvo kauppahinnassa erityisesti tieto- ja palveluyrityksissä Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy

31 Ympäristötilinpäätös
Listataan tehdyt ympäristötoimenpiteet Investoinnit Koulutus Toimintatapojen muutos Tulopuolella saavutetut säästöt Pienentynyt jätteiden määrä Pienentynyt raaka-ainekäyttö Ympäristön hoidolla on imagoarvo ja sillä voidaan säästää kustannuksia Rotarian Leadership Academy Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Lataa ppt "Johtamisen tieto- ja talousjärjestelmät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google