Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaikuttaminen ammattikorkeakoulussa Järjestökoulutus 18.3.2008 Eliisa Alatalo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaikuttaminen ammattikorkeakoulussa Järjestökoulutus 18.3.2008 Eliisa Alatalo."— Esityksen transkriptio:

1 Vaikuttaminen ammattikorkeakoulussa Järjestökoulutus 18.3.2008 Eliisa Alatalo

2 Oamk vaikutusareenana •Pienoisdiktatuuri vai oligarkia? •Oamk elää määritellyissä sykleissä •Ainaisessa muutoksessa RehtoriAmk-hallitus OPM OSEKK TASO Tavoitesopi- musneuvottelut

3 Opiskelija vaikuttajana •Oman opiskelijaelämänsä asiantuntija •Palaute vai arvioiva kehittäminen? •Hallinnon opiskelijaedustajaksi? •Ei määritelty perustaitoja ja tietoja osallistumiselle!

4 Väyliä •Lailla laitetut •Rehtorin asettamat •Yhdessä Oamkin kanssa sovitut (OSAKO- Oamk) •Suoraa ja välillistä (työryhmät, opiskelijapalaute, valmistelevat virkamiehet, OSEKK)

5 Oamk itse linjaa… •Opiskelijoiden osallistuminen aktiivisesti ammattikorkeakoulun toimintaan tarkoittaa osallistumista ja vaikuttamista toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen (Anne Anttinen, opintoasioiden johtaja) •Oamkin strategisena tavoitteena on mm. –että henkilöstön ohella ammattikorkeakoulun tärkein voimavara on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva opiskelija (Oamkin strategia 2010) –että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti oamkin toiminnan kehittämiseen (TTS vuosille 2006-2008)

6 Lentoon lähtöä •Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia valvoo opiskelijakunta, josta ammattikorkeakoululaissa sanotaan: –Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, johon voivat kuulua ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita. –Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. –Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.

7 Amk-hallitus •2 -vuotinen toimikausi, OSAKO edustajisto valitsee 3 opiskelijaedustajaa •Oamkin hallituksella on seuraavat tehtävät: –päättää ammattikorkeakoulun sisäisestä tulosyksikköjaosta –vahvistaa käyttösuunnitelma ylläpitäjän hyväksymän talousarvion ja asettamien tavoitteiden mukaisesti –hyväksyä ammattikorkeakoulun tilinpäätös ylläpitäjän vahvistettavaksi –päättää ammattikorkeakoulussa perittävien maksujen perusteista, –nimittää opettajankoulutusneuvosto Ammatilliseen opettajakorkeakouluun sekä –valita tulosyksiköiden johtajat. –Kysymys: Miten muuttuu uuden amk-lain myötä?

8 Tutkintolautakunta •2-vuotinen toimikausi, kolme jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet •Tutkintolautakunnan puheenjohtaja on yliopettaja, muista jäsenistä toinen on opettaja ja toinen Oamkin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelija •Tehtävänä käsitellä opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjä •Opiskelijajäsenen ja hänen varajäsenensä valitsee opiskelijakunnan edustajisto •Kysymys: miten 80% läsnäolovelvoite vaikuttaa opintojakson suorittamiseen?

9 Opintotukilautakunta •2-vuotinen toimikausi, puolet jäsenistä opiskelijoita (3+3), jotka nimeää opiskelijakunnan edustajisto •Tehtävänä on: –seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä –määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus ja antaa yksittäistapauksissa lausunto Kansaneläkelaitokselle –määritellä muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävä laajuus ja antaa yksittäistapauksissa lausunto Kansaneläkelaitokselle –antaa lausunto siitä, onko opintolainan valtiontakauksen saanut, joka on suorittanut tutkinnon, oikeutettu opintolainavähennykseen –antaa lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää

10 Tutkintokollegio •Hyväksyy tutkinnot yhdessä henkilökunnan kanssa •Yksi opiskelijaedustaja •Mahdollisuus osallistua yksikön johtoryhmään opiskelijajäseneksi?

11 Koulutusohjelmatiimi •Koulutusohjelmatiimin tehtävänä on käsitellä opetustarjontaa ja opintosuunnitelmia sekä antaa niistä lausunto yksikön johtajalle. Muutoin koulutusohjelmatiimin tehtävät sekä opetustarjonnan ja opintosuunnitelmien valmistelu kuvataan yksikön opintojen suunnittelun osaprosessikuvauksessa. (Rehtorin päätös 6.10.2005 § 540.) •Tiimien opiskelijaedustajat nimeää opiskelijakunnan hallitus, opiskelijaedustajien toimintaa ohjaa OSAKOn muistio. •Koulutusohjelmatiimien toimintaa vakinaistetaan vuonna 2008 osana Oamkin opiskelijapalautejärjestelmää.

12 Suora opiskelijapalaute •Suora opintojaksopalaute •Oamkin opiskelijapalautekyselyt kolme kertaa opintojen aikana •Opiskelijakunnan palautekiertue ja palauteseminaarit •Kehittävää arviointia ko-tiimeissä ja opiskelijakunnassa palautteen pohjalta

13 Esteitä on •Amk-hallituksen kumileimaisuus •Opettajien autonomia •Yksikkökohtaiset erot toiminnassa, opintojen järjestämisen vastuu yksiköillä •Opiskelijatoiminnan tukemisen puutteet ja opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet •Vaikuttavien elinten ja työryhmien johtajien puutteet kokoustaidoissa •Nyt tehty vaikuttaminen näkyy vasta seuraavien opiskelijoiden opinnoissa •OSAKO ja Oamk prosessiorganisaatioita •Kysymys: Onko opiskelijan osattava Oamkin prosessit jotta voi vaikuttaa?

14 Opiskelijakunta… •Nimeää, kouluttaa ja neuvoo opiskelijaedustajia •Koordinoi ja kehittää koulutusohjelmatiimejä •Kerää opiskelijapalautetta •Jakaa Opiskelijaedustajan käsikirjaa •Osallistuu Oamkin toimintaan monissa hallinnon työryhmissä •Ylläpitää sektorikohtaisia työryhmiä (KOPO-tiimi, Hyvinvointitiimi, Club KulttuRally) •2008 syntyy ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma Kunnallispoliittisen ja Valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelmien rinnalle •Kysymys: Miten koulutusalajärjestön säännöissä mainittua opiskelijoiden sosiaalisten, koulutuksellisten ja yhteiskunnallisten pyrkimysten edistäminen on järkevintä järjestää?

15 Loppurutistus


Lataa ppt "Vaikuttaminen ammattikorkeakoulussa Järjestökoulutus 18.3.2008 Eliisa Alatalo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google