Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TEM:n terveiset teemalla uusiutuva energia ja energiatehokkuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TEM:n terveiset teemalla uusiutuva energia ja energiatehokkuus"— Esityksen transkriptio:

1 TEM:n terveiset teemalla uusiutuva energia ja energiatehokkuus
Uusiutuvat ja tehokkaat energiaratkaisut kaupunkialueilla RESCA Pekka Grönlund

2 Esityksen aiheet Energiatuki 2014
Biojalostamohaku ja merituulivoimademonstraatio Energiatehokkuusdirektiivi Muut ajankohtaiset asiat

3 Energiatuen tavoitteet
Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä 2) edistävät energiatehokkuutta ja energian säästöä 3) vähentävät energian tuotannosta tai käytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja Lisäksi energiatuella edistetään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

4 Energiatuen yleiset ehdot
Energiatukiasetus 1063/2012 sisältää säännökset energiatuen hakemisesta, hyväksyttävistä kustannuksista, tuen maksamisesta ja käytöstä. Tuki myönnetään yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 800/2008) nojalla. Tuen myöntämisestä päättää työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tai ELY-keskus. ELY-keskus voi myöntää tukea investointihankkeeseen, jos sen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään euroa ja selvityshankkeeseen, jos sen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään euroa. Jos kustannukset ylittävät edellä mainitut summat tai jos hanke liittyy uuden energiateknologian käyttöönottoon, tuesta päättää TEM. Energiatukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Tukea ei myönnetä esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille. Energiatuki on harkinnanvarainen edistämismuoto, ja perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Tuen ensisijainen tarkoitus on vaikuttaa investoinnin käynnistymiseen parantamalla sen taloudellista kannattavuutta ja pienentämällä uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä taloudellisia riskejä.

5 Tyypilliset tukitasot (vuoden 2014 linjaukset)
Uusiutuvan energian hankkeet Sähköntuotanto Pienvesivoimalat 15–20 % Kaatopaikkakaasuhankkeet 15–20 % Pientuulivoima 20–25 % Aurinkosähköhankkeet 30 % Lämmöntuotanto Lämpökeskukset (biomassa) 10–15 % Lämpöpumppuhankkeet 15 % Aurinkolämpöhankkeet 20 % Biokaasuhankkeet 20–30 % Polttoaineen tuotanto Biokaasuhankkeet (liikenne) 20–30 % Muut biopolttoaineet 20–30 % Energiansäästö ja -tehokkuusinvestoinnit         Energiatehokkuussopimusyritykset 20 % ESCO-palvelua käyttävät yritykset (energiatehokk.sop.) 25 % Muut ESCO-palvelua käyttävät yritykset 15 % Katselmukset        Kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 % Kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 % Muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40%* * Energiatehokkuusdirektiivin implementoinnin jälkeen ( ) lähtien suuryritysten energiakatselmuksille ei voida myöntää tukea

6 TAE 2014 Biojalostamot (liikenne) 87,5 M€ Merituulivoimademo. 20 M€
Liikenteen demot M€ Energiatehokkuus M€ Uusiutuva energia M€ Yhteensä ,5 M€

7 Biojalostamohaku Tavoitteena edistää toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoa Tukea myönnettävissä yhteensä 87,5 M€ Hakemuksia 8 kpl, tukea haettu 218 M€ Envor Group Oy, Feedstock Optimum Oy, Neste Oil Oyj (2 hakemusta), Sievin Teollisuuspuisto Oy, St1 Biofuels Oy, Suomen Bioetanoli Oy ja UPM-Kymmene Oyj Tukea myönnetään 2-4 hankkeelle Tukipäätökset vuoden 2014 loppuun mennessä

8 Merituulivoimademonstraatio
Tavoitteena käynnistää merituulivoimademonstraatiohanke Tuulivoiman 9 TWh:n tavoite edellyttänee myös merituulivoimaa Tuella katetaan merituulivoimaan liittyviä korkeampia investointikustannuksia ja demonstraatiohankkeeseen liittyviä riskejä Tukea myönnettävissä 20 M€ investointitukena (+syöttötariffi) Tukea hakenut 6 hankekehittäjää 8 eri kohteeseen Innopower Oy (Kemin Ajos ja Kokkola), Mervento Oy (Kokkola), Rajakiiri Oy (Tornion Röyttä), Suomen Hyötytuuli Oy (Porin Tahkoluoto), Suomen Merituulivoima Oy (Inkoo ja Siipyy) Propel Voima Oy ja Lumituuli Oy (Oulunsalo – Hailuoto) Tukea myönnetään yhdelle hankkeelle

9 Energiatehokkuusdirektiivi
Korvaa energiapalveludirektiivin (ESD, 2006) ja CHP-direktiivin (2004) Tuli voimaan , +18 kk, toimeenpantava Varmistaa EU:n energia- ja ilmastotavoitteista eli ns tavoitteista energiatehokkuutta koskevan tavoitteen Ohjeellinen kansallinen energiatehokkuustavoite vuodelle 2020 (Art. 3) Edistymisestä raportoitava vuosittain (30.4.) Sitova valtion keskushallintoa koskeva peruskorjaus/säästötavoite (Art. 5) Peruskorjattava vuosittain 3 % valtion keskushallinnon rakennuksista tai saavutettava vastaava säästö muilla toimilla; suunnitelma toimitettu komissiolle joulukuussa 2013 Sitova kansallinen kumulatiivisen energiansäästön tavoite jaksolle (Art. 7) Kansallinen energiatehokkuusohjelma (KETO), joka sisältää 7 toimeenpanokokonaisuutta, jolla päästään vaadittavaan energiansäästötasoon

10 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano 2013–2017
Direktiivi voimaan , tärkeimmät päivämäärät Suunnitelma Art. 7 toimeenpanosta komissiolle Kansallinen toimeenpano valmis kansallisen energiatehokkuustavoitteen 2020 asettaminen Kaikkien suurten yritysten (ei pk-yritykset) pakolliset energiakatselmukset tehtynä ensimmäisen kerran NEEAP-3 + Art.4 korjaus-rakentamisen strategia valmistuu 11/2013 komission artikla-kohtaiset tulkintaohjeet laskutustietojen täsmällisyys myös niiden osalta, joilla ei ole etäluettavia mittareita NEEAP-4 Art. 14 Arvio kaukolämmön, -jäähdytyksen ja yhteistuotannon edistämisestä Art.5 Valtion keskushallinnon peruskorjaus- ja energiansäästötavoite NEEAP-3 National Energy Efficiency Action Plan eli kolmas kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma, NEEAP-1 ja 2 olivat Energiapalveludir. (ESD) mukaiset raportit

11 Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanon organisointi
EED-TYÖRYHMÄ työryhmän raportti julkaistu 1/2014 TEM (pj), LVM, MMM, VM, YM Kuntaliitto, ET, EK, ÖKL, RAKLI, Kuluttajaliitto Art. 5 pj. Pauliina Pekonen (VM) Peruskorjaus/säästö, inventaario-suunnitelma -raportit, vaikutus-arvio, energiahallintajärjestelmät Art. 6 pj. Hannu Koivurinta (VM) Julkiset hankinnat Art. 7 pj. Heikki Väisänen (TEM) Säästövelvoitteet, joustot, energiansäästöt, kumulatiivisuus, energiatehokkuussopimukset Art. 8 pj. Heikki Väisänen (TEM) Energiakatselmukset Art pj. Pentti Puhakka (TEM) Mittaus, laskutus Art. 14 pj. Pentti Puhakka (TEM) Kaukolämpö/-jäädytys, yhteistuotanto Art. 15 pj. Markku Kinnunen (TEM) Energian siirto ja jakelu Art. 12, pj. Timo Ritonummi (TEM) Kuluttajat, energiapalvelut, tiedottaminen, vaikuttaminen Säädösryhmä TEM kokoaa ERILLISVASTUUT Art. 3 ja 24 TEM Primäärienergia, loppukulutus, energiaintensiteetti Art. 4 YM Pitkän aikavälin strategia rakennusten energia-tehokkuuden parantamisesta Art. 20 TEM/VM Rahoitus

12 Muita ajankohtaisia asioita TEM:ssä
EU 2030 Päästövähennystavoite 40 % 1990 tasoon verrattuna Uusiutuvan energian tavoite 27 % (koko EU-alue) Kansalliset energiasuunnitelmat Ei erillistä biopolttoainetavoitetta Energiatehokkuustavoite myöhemmin Pientuotantotyöryhmä Asetettu Lähinnä sähkön pientuotanto Tuulivoiman edistämistyöryhmä luovutti raporttinsa Ympäristöministeriön melutyöryhmä


Lataa ppt "TEM:n terveiset teemalla uusiutuva energia ja energiatehokkuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google