Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Näin me sen teimme yhdessä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Näin me sen teimme yhdessä"— Esityksen transkriptio:

1 Näin me sen teimme yhdessä
© Heli Kangas Näin me sen teimme yhdessä Heli Kangas TtM, kehittämisasiantuntija Suomen Fysioterapeutit ry

2 © Heli Kangas Kaikki alkoi… Tehyn yhteistyöjäsenten yhteisestä seminaarista tammikuussa 2006 Lähtökohtana: yhteinen tarve kehittää järjestelmä ammattiryhmäkohtaisten asiantuntijuuksien määrittelyyn, työuralla etenemiseen ja palkkauksen kehittymiseen

3 Erityispätevyysjärjestelmä
© Heli Kangas Erityispätevyysjärjestelmä Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen yhteistyössä kehittämä malli Perustana Suomen Fysioterapeuttien luoma ”Fysioterapian erikoisasiantuntija” –malli Kehitetty vuodesta 2001 lähtien, vuodesta 2005 käytössä. Mukailtu fysioterapeuttien Euroopan aluejärjestön määritelmistä fysioterapian erikoistumisen kriteereiksi. Sovellettu Suomen koulutusjärjestelmiä vastaavaksi. Lääkäreillä Suomessa vastaava erityispätevyysjärjestelmä vuodesta (32 erityispätevyysaluetta)

4 Tehyn erityispätevyysjärjestelmä
© Heli Kangas Tehyn erityispätevyysjärjestelmä Järjestelmä, jonka avulla tunnistetaan asiantuntijuuden erityispätevyyksiä tehyläisissä ammattiryhmissä Myönnettävät nimikkeet voivat olla erikoisasiantuntija tai erityispätevyys Nimike voimassa 5 vuotta

5 © Heli Kangas Keskeistä… Oman ammatillisen järjestön luoma kriteeristö ja asiantuntijuuden alueet Arvioitavat osaamisalueet: Koulutus: tutkinnot, kongressit, kurssit Työkokemus: haettavan erikoisalueen osaamisen arviointi Muu toiminta: erikoisalan erityisosaaminen tiedon välittäjänä, kouluttajana ja kehittäjänä Professionaalisen järjestön myöntämä tunnustus asiantuntijuuden aluettaan kehittäville jäsenille

6 Vaatimukset… Vahva kliininen osaaminen Oman alan teoreettinen hallinta
© Heli Kangas Vaatimukset… Vahva kliininen osaaminen Oman alan teoreettinen hallinta Vahva näyttö toiminnasta erikoisalansa kehittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä Hyödynnetään olemassa olevat koulutusjärjestelmät (yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut tahot) Pelkästään opintojen tai pitkän työkokemuksen perusteella nimikettä ei voida myöntää. Erikoisasiantuntijan keskeisenä ominaisuutena on kyky yhdistää tutkimustieto omaan työhön. Hyvät käytännöt! Edellyttää korkeaa tietotasoa Vahvaa käytännön kokemusta Tulevat esille mallissa korkeina vaatimuksina peruskoulutuksen jälkeisissä opinnoissa, työkokemuksessa ja muussa ammatillisessa toiminnassa. ERIKOISTUMISOPINNOT!!!

7 Malli jo käytössä… Suomen Bioanalyytikkoliitto Suomen Fysioterapeutit
© Heli Kangas Malli jo käytössä… Suomen Bioanalyytikkoliitto Suomen Fysioterapeutit Suomen Röntgenhoitajaliitto Suomen sairaanhoitajaliitto Suun Terveydenhoidon ammattiliitto* Suomen Lastenhoitoalan liitto* Suomen Kätilöliitto *Malli soveltuu sekä terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon että toisen asteen tutkinnon suorittaneille Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ja Suomen Ensihoitoalan Liitto valmistelevat omaa järjestelmäänsä hieman myöhemmässä vaiheessa.

8 Erityispätevyysnimikkeet
© Heli Kangas Erityispätevyysnimikkeet Fysioterapeutti, lasten fysioterapian erikoisasiantuntija Bioanalyytikko, vierianalytiikan erityispätevyys Lähtökohtana laaja alue, ei kapea. Erikoisasiantuntijuuden hankkimiseen on monia vaihtoehtoisia väyliä. Vaihtoehtojen soveltuvuus: hakemuslomakkeen ja portfolion avulla. Portfolio: osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin välineenä ja siitä ilmenee asiantuntijuuden osa-alueiden jatkuva päivittäminen. Portfolion tavoitteena on kuvata elinikäistä oppimista, hakijan urasuuntautumista ja tehdä hakijan osaaminen näkyväksi.

9 Fysioterapian erikoisasiantuntijoita 29
© Heli Kangas Fysioterapian erikoisasiantuntijoita 29 Lasten fysioterapia 4 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 18 Aikuisten neurologinen fysioterapia 5 Työfysioterapia 2 Kansanterveystyön fysioterapia 0 Vastaava nimike käytössä Ruotsissa 16 erikoisaluetta (464), Norjassa 13 aluetta (670) ja Tanskassa 8 aluetta (55). Erikoisasiantuntijoita hyödynnetty kouluttajina, artikkelien kirjoittajina, asiantuntijalausunnon antajina, työryhmien jäseninä jne. Yhteystiedot löytyvät liiton kotisivuilta ja vähintään kerran vuodessa Fysioterapia –lehdestä.

10 FYSIOTERAPIAN ERIKOISASIANTUNTIJA
© Heli Kangas Ammatillisen osaamisen arviointi ja palaute FYSIOTERAPIAN ERIKOISASIANTUNTIJA Koulutus erikoisalalta ja muu asiantuntijuuteen liittyvä jatko- ja täydennyskoulutus Muu toiminta Julkaisu, opetus- ja ohjaus, kehittäminen Työkokemus 5 vuotta, josta 3 vuotta erikoisalalla Yli 10 vuotta vanhoja yksittäisiä koulutuksia ei hyväksytä ellei hakijalla ole näyttöä jatkuvuudesta. Muu asiantuntijuuteen liittyvä koulutus: Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, terveystaloustieteen, terveyshallintotieteen, sosiaalipolitiikan opinnot. Fysioterapeutin ammattitutkinto

11 Muu toiminta/ julkaisut
© Heli Kangas Muu toiminta/ julkaisut oppaat (3 op, painettuna tai sähköisessä muodossa julkaistu) ammatilliset kirjat (20 op, jos ensimmäisenä kirjoittajana, 3 op/kappale usean kirjoittajan kanssa) erikoisalan ammatillinen lehtiartikkeli (3 op/artikkeli, jos ensimmäisenä kirjoittajana, 1 op jos yhtenä usean kirjoittajan artikkelissa) erikoisalan tieteelliset lehtiartikkelit (6 op, jos ensimmäisenä kirjoittajana, 1 op jos yhtenä usean kirjoittajan artikkelissa) ammatillisen lehden toimituskunnassa toimiminen (5 op), toimittajan tehtävät (maks. 8 op) tutkimustulosten raportointi ja suullinen kongressiesitys (3 - 6 op)

12 Muu toiminta/ opetus- ja ohjaus
© Heli Kangas Muu toiminta/ opetus- ja ohjaus luentojen ja koulutusten pitäminen haettavalta erikoisalalta (15-60 minuutin esitys äidinkielellä 0,6-1 op, vieraalla kielellä 1-3 op) tutkimus- ja kehittämistulosten esittäminen ammatillisissa (3 op) tai tieteellisissä koulutuksissa (6 p) (tutkimustulokset, jotka on tuottanut tai osallistunut tuottamiseen) fysioterapian opinnäytetyön ohjaamiseen osallistuminen (1 op/valmistunut opinnäytetyö, maksimissaan 3 op/vuosi)

13 Muu toiminta/ kehittäminen
© Heli Kangas Muu toiminta/ kehittäminen tutkimuksiin ja kehittämistyöhön osallistuminen omalla erikoisalueellaan (1 op = 27 tunnin työpanos, maks. 20 op) tutkimusten/kehittämistyön organisoiminen ja uuden tiedon tuottaminen käytännön työn kriittisen arvioinnin perusteella (1 op = 27 tunnin työpanos, maks. 20 op) terveydenhuoltoalan kehittämishankkeessa toimiminen, esim. hoitoketjut tai palveluprosessit (1 op = 27 tunnin työpanos, maks. 20 op/hanke) erikoisalansa luottamustehtävä alueellisesti (2 op/vuosi), kansallisesti (4 op/vuosi), kansainvälisesti (6 op), maks. 20 op

14 Pisteytys Koulutus minimi 40 pistettä, maksimi 100 pistettä Työkokemus
© Heli Kangas Pisteytys Koulutus minimi 40 pistettä, maksimi 100 pistettä Työkokemus minimi 40 pistettä, maksimi 100 pistettä Muu toiminta minimi 60 pistettä, maksimi 100 pistettä Koulutus 40 + työkokemus 40 + muu toiminta 60 = 140 pistettä Hakijan kerättävä vielä 60 pistettä, jotta nimikkeen myöntämiseen vaadittavat 200 pistettä täyttyvät.

15 Erikoisasiantuntija toimii…
© Heli Kangas Erikoisasiantuntija toimii… Edelläkävijänä luoden uutta toimintakulttuuria! Tutkitun tiedon kerääjänä ja tuottajana, osaamisen välittäjänä, osaamisen soveltajana ja osaamisen kehittäjänä

16 Nimikettä voi hakea… Suomen Fysioterapeuttien jäsenet
© Heli Kangas Nimikettä voi hakea… Suomen Fysioterapeuttien jäsenet lv, elv, ft ja ft amk tutkinnon suorittaneet Koulutuksen, työkokemuksen ja muun toiminnan osa-alueiden kriteerit täyttävä fysioterapeutti Jos, ft erikoisalueella työskentelystä on enintään viisi vuotta ja työajasta on oltava väh. 50 % kliinistä työtä Hallinnollisissa tehtävissä, esimiehenä, tutkimustyössä tai opetustehtävissä toimivilta hakijoilta edellytetään selvitystä kliinisen erikoisalan työn osuudesta. Työajasta vähintään 50 % on oltava kliinistä työtä.

17 Nimikkeen haku Kaksi kertaa vuodessa
© Heli Kangas Nimikkeen haku Kaksi kertaa vuodessa Hakulomake osoitetaan erikoisasiantuntijaneuvostolle Liitteet: portfolio ja kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa hakemuksessaan Hakemuksen käsittelymaksu Neuvosto: koulutuksen, tieteellisen tutkimuksen ja erikoisalan edustajat + asiantuntijasihteeri. Nimetään 3 vuodeksi kerrallaan.

18 © Heli Kangas Hakemusten käsittely Neuvoston kaksi jäsentä arvioi, tarvittaessa kolmas jäsen Suositus liittohallitukselle, joka myöntää nimikkeet Hakijan toivomuksesta/suostumuksella nimike voidaan viedä käsiteltäväksi Tehyn erikoispätevyysjärjestelmän arviointineuvostoon niiden Suomen Fysioterapeuttien jäsenten osalta, jotka ovat molempien yhdistysten jäseniä. VALITUS: Hakijalla on mahdollisuus pyytää oikaisua päätökseen Suomen Fysioterapeuttien liittohallitukselta 30 päivän sisällä päätöksen tiedoksi saatuaan. Myönnetyistä nimikkeistä merkitään tieto SF:n jäsenrekisteriin, kotisivuille ja lehteen.

19 Nimikkeen uudistaminen
© Heli Kangas Nimikkeen uudistaminen Oman asiantuntijuuden kriittinen tarkastelu, jatkuva kouluttautuminen ja osaamisvalmiuksien kehittäminen Vähintään 2 vuotta kokopäivätyössä Työajasta vähintään 50 % kliinistä työtä Näytöt erikoisasiantuntijuuden päivittämisestä koulutuksen ja muun toiminnan osalta.

20 Nimikkeen uudistaminen…
© Heli Kangas Nimikkeen uudistaminen… Koulutus: viimeisen viiden vuoden ajalta täydennyskoulutusta vähintään 7,5 op, josta 3 op erikoisalalta ja 4,5 op asiantuntijuudessa kehittymiseen liittyviä opintoja. Muu toiminta: näyttöä vähintään 10 op:n verran esim. esimiehen tai asiantuntijasuosittelijan strukturoitu lausunto, josta ilmenee hakijan nykyinen erikoisalaosaaminen ja miten hän on kehittänyt palvelujärjestelmää viimeisen viiden vuoden aikana Liiton täydennyskoulutussuositus 5-8 päivää vuodessa. Kannustus elinikäiseen oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

21 Uudet erikoisasiantuntija-alueet
© Heli Kangas Uudet erikoisasiantuntija-alueet Ehdotukset erikoisasiantuntijaneuvostolle Osaamiskuvaus: Lasten ja nuorten ft:n kuvaus Lasten ft:n toimintaympäristö Lasten ft:n ominaispiirteitä Erikoisosaaminen lasten fysioterapiassa

22 MIKSI? Elinikäinen oppiminen Osaaminen näkyväksi Urakehitys
© Heli Kangas MIKSI? Elinikäinen oppiminen Osaaminen näkyväksi Urakehitys

23 Kiitos mielenkiinnostanne ja hyvää alkanutta kevättä!
© Heli Kangas Kiitos mielenkiinnostanne ja hyvää alkanutta kevättä!


Lataa ppt "Näin me sen teimme yhdessä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google