Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirsi Nuorsaari ja Jonna Heikkilä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirsi Nuorsaari ja Jonna Heikkilä"— Esityksen transkriptio:

1 Kirsi Nuorsaari ja Jonna Heikkilä
OPS Mikä muuttuu? Rehtorikoulutukset 6.11. ja Kirsi Nuorsaari ja Jonna Heikkilä

2 OPS-prosessi osana perusopetuksen ohjausjärjestelmää
Opetussuunnitelman perusteet (OPH) Seudun ja/tai kunnan OPS Koulukohtaiset opetussuunnitelmat Perusopetuslaki- ja asetus Valtioneuvoston asetus opetuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta Opetus ja oppiminen Koulun toimintakulttuuri OPS opettajan käsikirjana OPS hallinnollisena työkaluna

3 Neljä näkökulmaa OPS-uudistukseen
Oppilaan muuttuva rooli Yhdessä tekeminen, osallisuus Tutkiva ja luova työskentely Muuttuva maailma Ympäristö, globalisoituva maailma, talous, työelämä, teknologia, yhteisöjen monimuotoisuus ja verkostot Koulu oppivana yhteisönä Vaikutus lasten kasvuympäristöihin Muuttuva opetus Oppimiskäsitys Yhteistyö ja kokonaisuuksien rakentaminen teemojen ympärille Oppimisympäristöjen moninaisuus Muuttuva sivistyskäsitys ja osaaminen Laaja-alaisuus, eettisyys, kestävyys Oppimisen taidot, tiedonhallinta ja vuorovaikutus Taitojen merkitys

4 Laaja-alaiset osaamisalueet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen Monilukutaito Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

5 Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet
Koulu oppivana yhteisönä Hyvinvointi ja turvallinen arki Vuoro-vaikutus ja monipuoli-nen työskentely Kulttuurinen moninaisuus ja kieli-tietoisuus Osallisuus ja demokraat-tinen toiminta Yhdenvertai-suus ja tasa-arvo Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevai-suuteen suuntautu-minen Yhteisön tapa toimia. Tulee esille käytännöissä. Tavoitteena toimintakulttuuri, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Vaikuttaa oppilaan kohtaamaan koulutyön laatuun. Rehtori vastaa koulun toimintakulttuurin kehittämisestä yhdessä muun yhteisön kanssa.

6 Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen
Koulutyö Oppiaineet Monialaiset oppimis-kokonaisuudet Arvot ja oppimiskäsitys Toiminta-kulttuuri Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Laaja-alainen osaaminen Työn perusta Työvälineet Työn tavoitteet

7 Uudistuksen ydin Mitä? Miten? Miksi?
Koulun OPS-työ Miten? Miksi? Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan

8 Kestävän hyvinvoinnin rakentaminen
Itsensä kokeminen merkitykselliseksi omassa yhteisössä - Toimintakulttuurin merkitys Henkisen hyvinvoinnin kokemus Arjen hallinta Ympäröivän maailman hahmottaminen Kasvuyhteisön merkitys


Lataa ppt "Kirsi Nuorsaari ja Jonna Heikkilä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google