Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta"— Esityksen transkriptio:

1 Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta
Markku Kokkonen, Opetushallitus ALVARin XVII kehityspäivät

2 Näyttötutkinto-opas 2011 Julkaistu -osoitteessa Ilmestyy painettuna kesäkuun lopulla 2011 ja ruotsinkielisenä syksyllä 2011 Oppaan ilmestyminen ei edellytä näyttötutkintojen järjestämissopimuksien uusimista tässä vaiheessa Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (Oph:n ohje 2/440/2006) tullaan uusimaan Opetushallituksen asettaman lomaketyöryhmän työn valmistuttua syksyllä 2011 Opas laadittu voimassa olevan (5/2011) lain-säädännön mukaisesti.

3 Keskeisimmät muutokset (1)
Säädökset, määräykset ja ohjeet –luettelo päivitetty Käsiteluetteloa laajennettu Maahanmuuttajia ja erityistä tukea tarvitsevia koskevat liitteet uusittu ja laajennettu Henkilökohtaistamista, osaamisen tunnustamista ja rahoitusta koskevia osuuksia uudistettu ja laajennettu Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma –mallia tarkennettu ja selkeytetty Arviointiprosessia selkeytetty

4 Keskeisimmät muutokset (2)
Näyttötutkintojen järjestämisen laadunvalvonta Verkko-osoitteet ajantasaistettu Aipal-järjestelmä Ajantasainen (5/2011) laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta liitteenä

5 Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa (1)
Koulutuksen järjestäjä, tutkinnon järjestäjä ja tutkintotoimikunta eivät voi jättää noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä Luku 3 (pt) ja luku 1 ja luku 3:n alku (at ja eat) Tutkinnon osien yhdistäminen yhteen tutkintotilaisuuteen Arviointiesityksen tekeminen tutkinnon osittain Valinnaiset tutkinnon osat muista tutkinnoista > opintopolku/tutkintopolku-suunnittelu Käsitteiden hallinta

6 Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa (2)
Kaikki ammattitaitovaatimukset osoitettava tutkintotilaisuuksissa > Tutkintotilaisuuksien suunnittelun pohjana ammattitaitovaatimukset (pt) tai arvioinnin kohteet (at ja eat) Jatkossa pt vs at ja eat rakenne yhtenäistetään Arvioinnin kohteiden yhdistäminen mahdollista at:ssa ja eat:ssa Erillispätevyyksien suorittaminen Tutkinnon perusteissa nimeltä mainitut asiakirjat

7 Tutkintojen perusteiden laajuus ja toteutuminen tutkinnoissa (3)
Laajuus, kesto tai työn joutuisuus (perustuu työsuunnitelmaan tai asiakkaalle jätettyyn tarjoukseen Työryhmätyöskentely tietyissä ammateissa tyypillistä Tietopuolisen osaamisen integrointi käytännön työtehtäviin, irralliset tuntee tai tietää – kriteerit poistettu/poistetaan Tutkinnon osien suorittamisjärjestys Elinikäisen oppimisen avaintaidot

8 Arviointiin liittyvät ohjeistukset (1)
Arvioijille annettu ohjeistus > tutkintokohtaisuus Arviointi on kriteeripohjaista Arvioinnin kohde kertoo sen asian, mihin arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota Tutkinnon suorittajan ohjaus ja sen vaikutus pt:ssa Tutkinnon suorittajan ohjaus at:ssa ja eat:ssa Yksittäinen arvioija ei tee arviointipäätöstä tai arviointiesitystä, eikä myöskään päätä uusinnasta tai täydentämisestä (käytännön työ)

9 Arviointiin liittyvät ohjeistukset (2)
Arvioija voi edustaa vain yhtä tahoa, joka on henkilön pääasiallisen työtehtävän mukainen. Arviointikeskustelu-käsitteestä on luovuttu uudessa Näyttötutkinto-oppaassa > TILALLE Ammattitaidon osoittaminen: tutkinnon suorittajalle voidaan tutkinnon perusteiden salliessa antaa mahdollisuus täydentää tutkintosuorituksiaan suullisesti tilaisuudessa, johon osallistuu tutkinnon suorittajan lisäksi yksi tai useampi arvioija Tutkinnon suorittajan itsearviointi kirjallisesti tai suullisesti.

10 Arviointiin liittyvät ohjeistukset (3)
Tutkinnon suorittajan itsearvioinnin merkitys arviointiprosessissa: itsearviointia ei arvioida kuten tutkintosuorituksia, eikä se voi laskea/nostaa annettavaa arvosanaa Kolmikantainen arviointiesitys annetaan tutkinnon suorittajalle tiedoksi esim. allekirjoituksella Tutkinnon suorittaja saa tietoonsa arvioinnin perustelut omalta kohdaltaan ennen ja jälkeen.

11 Arviointiin liittyvät ohjeistukset (4)
Oph:n lomaketyöryhmä tuottaa yhtenäiset & sähköiset mallit tutkintotoimikuntien käyttöön: näyttötutkintojen järjestämissopimus näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma arviointiesitysten toimittaminen tutkintotoimikunnalle arvioijaluettelo

12 Arviointiin liittyvät ohjeistukset (2)
ALVAR näyttötutkintoaineistojen haasteet: Miten tutkintosuoritusten arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä? Miten tutkinnon suorittajan ohjeistuksessa näkyvät pt/at/eat-tutkintojen tasoerot? Ohjeistetaanko tutkinnon suorittajaa liiankin tarkkaan?

13 Laadun merkitys yhteismitallisuuden kannalta (1)
HAASTEET ALVARille: ALVAR näyttötutkintoaineistojen käyttäjäkoulutus Avoimet aineistot / määritellyt aineistot Määriteltyjen aineistojen luvaton käyttö tai yhdistäminen näyttötutkinnon järjestäjän omiin aineistoihin Avoimien aineistojen käyttö työpaikoilla > miten osoitetaan tietopuolinen osaaminen?

14 Laadun merkitys yhteismitallisuuden kannalta (2)
Määritellyt aineistot soveltuvat oppilaitos-ympäristöön > miten oppiminen ja tutkinnon suorittaminen erotetaan toisistaan? Miten kolmikantaisuus ja asiakaslähtöisyys toteutuvat oppilaitosympäristössä? Määrällisen ja laadullisen arvioinnin suhde Odottamattomat työtilanteet & joustavuus & vuorovaikutustaidot Kuka valvoo näyttötutkinnon järjestäjän omien aineistojen laatua? > Oph ja tutkintotoimikunnat

15 Käynnit sopimusoppilaitoksissa
Opetushallituksen ohjekirje näyttötutkintojen järjestämisen laadunvalvonnasta (2/440/2011) Tavoitteena näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen Käyntien toteuttaminen Sovitaan etukäteen Kaksi tutkintotoimikunnan edustajaa Opetushallitus määrittänyt korvattavien käyntien määrän/tutkintotoimikunta (palkkio + matkakorv.) Vierailukäynnin kulku Muut laadunvalvonnan keinot

16 Näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviot
Malli uudistetaan syksyllä 2011 Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE) ehdotusten pohjalta Nykyistä mallia käytetään tilanteessa, jossa näyttötutkinnon järjestäjä hakee itse arviota (laki 631/1998, 15 §) Opetushallitus tekee jatkossa tutkintotoimikunnille selvityksiä näyttötutkintojen järjestämisedellytyksistä (so. lausunto näyttötutkintojen järjestämissopimus-hakemuksesta), joka perustuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun asetukseen (812/1998, 5 §)

17 ALVAR näyttötutkintoaineistot
Olennainen osa suomalaista näyttötutkinto-järjestelmää, erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla Aineistojen laadinta ja koordinointi vaatii alan huippuosaamista Tutkintotoimikunnat keskeisessä roolissa aineistojen hyväksynnässä ja käyttöönotossa Käyttäjäpalaute pääsääntöisesti hyvää ja positiivista ALVAR on myös keskeinen toimija arvioijien perehdyttämisessä Työmarkkinajärjestöjen sitoutuminen


Lataa ppt "Opetushallituksen näkemyksiä näyttötutkintoaineistosta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google