Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikunnan perus- ja täydennyskoulutus oppilaitoksissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikunnan perus- ja täydennyskoulutus oppilaitoksissa"— Esityksen transkriptio:

1 Liikunnan perus- ja täydennyskoulutus oppilaitoksissa
Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi –kehittämishanke

2 Haasteita tulevaisuudelle?
Pakollisen liikunnan perusopetuksen tärkeys ainakin seuraaviin ammattiryhmiin? Terveydenhoitajat Lastentarhanopettajat Luokanopettajat Sosionomit Lähihoitajat Nuoriso -ja vapaa-ajan ohjaajat… Liikunnan täydennyskoulutus osaksi olemassa olevaa: esim. veso –päivät Vammaisten lasten liikunnasta vapauttaminen on lopetettava Liikkuminen osaksi lapsen arkea, ei vain liikuntatunnit. Mikä on tällä hetkellä liikunnan opetusken tilanne eri ammattiryhmien koulutusohjelmissa?

3 Alempi –ja ylempi korkeakoulututkinto
Lastentarhanopettaja ,Kasvatustieteen kandidaatti 180 op Pakolliset opinnot Luokanopettaja, Kasvatustieteen maisteri 300 op Helsingin yliopisto Liikunnan didaktiikka op Liikunnan didaktiikka op Yhteensä 8 op. Liikunnan didaktiikan perusosa 3 op (Lisäksi liikunnan didaktiikan valinnainen osa 4 op) Tampereen yliopisto - Taito –ja taideaineiden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa (liikunta sisällä) op Liikunta 6 op Turun yliopisto/Rauman opettajakoulutuslaitos Liikunta –ja terveyskasvatus 6 op Itä-Suomen yliopisto: Turun yliopisto Liikunta 5 op Liikunta ja terveystieto 3 op Tampere: Sisältyy ammatillisia valmiuksia antaviin aineopintoihin Tavoitteena - perehtyvät kuvataide-, liikunta- ja musiikkikasvatuksen sekä äidinkielen keskeisiin sisältöihin ja niiden pedagogiikkaan varhaiskasvatuksessa - oppivat soveltamaan näiden alueiden opetusmenetelmiä ja -tapoja Sisältö Taito- ja taideaineiden sisältöjen ja pedagogisten menetelmien hallinta.

4 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sosionomi amk 210 op Terveydenhoitaja amk 240 op Hämeen ammattikorkeakoulu Pakolliset: - Vapaasti valittavat: Kehontuntemus ja liike 3 op Kajaanin amk: Pakolliset: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät ja toimintamallit 6 op vapaasti valittavat: Terveydenhoitotyö elämänkulun eri vaiheissa 14 op Metropolia amk Pakolliset: Varhais- ja erityiskasvatuksen menetelmät (liikunta sisällä): 5 op Ilmaisulliset menetelmät (liikunta sisällä): 5 op Metropolia amk: vapaasti valittavat: Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3 op Sosionomi voi toimia lastentarhanopettajan tehtävissä, mikäli hänen tutkintoon sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatusta tai sosiaalipedagogiikkaa. Muita valmistuneen sosionomin (AMK) työtehtäviä ovat sosiaaliohjauksen tehtävät. Sosionomi (AMK) tutkinto antaa valmiuksia toimia monipuolisesti erilaisissa kasvatukseen, ohjaukseen ja sosiaalityöhön liittyvissä tehtävissä. Yleisempiä ammattinimikkeitä ovat: lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, asumispalveluyksikön ohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja, kotipalveluohjaaja, perhetyöntekijä, vanhustyönjohtaja ja päihde- ja mielenterveystyön ohjaaja. - Terveydenhoitajatutkinto (AMK, 240 op) perustuu sairaanhoitajan tutkintoon. Terveydenhoitajan tutkintoon johtavia ammattiopintoja on 40 opintoviikkoa, joista 20 opintoviikkoa on sairaanhoitajatutkintoon sisältyviä terveydenhoitotyön vaihtoehtoisia ammattiopintoja. Terveydenhoitajan työ on eri ikäisten ihmisten, perheiden, väestön ja ympäristön terveyttä edistävää ja ylläpitävää sairauksia ennaltaehkäisevää hoitotyötä.

5 Toisen asteen tutkinnot
Lähihoitaja 120 ov (huom. opintoviikko) Nuoriso –ja vapaa-ajan ohjaajat 120 ov Turun ammattiopisto Pakolliset: Liikunta 1 ov, terveystieto 1 ov Keuda: Pakolliset: ohjausmenetelmät (liikunta sisällä) : 10 ov, liikunnan ohjaus 3 ov, terveellisten elämäntapojen edistäminen 1 ov Koulutuskeskus Salpaus: Pakolliset: Taide- ja kulttuurikasvatus (liikunta sisällä) 4 ov Lisäksi vapaasti valittavissa esim. Lasten liikuntakasvatus 1 ov Huom! Yhteisöpedagogi ( amk-tutkinto 210 op) Seikkailukasvatus järjestö -ja nuorisotyössä 30 op 1 opintopiste vastaa n.27 tunnin työpanosta, 1 opintoviikko 40 tunnin Lähihoitajan tutkinnon perusteissa on mainittu liikunta 1 ov ja terveystieto 1ov

6 Tuplatiimi -työmenetelmä
Tuplatiimi menetelmä on jaettu kolmeen kokonaisuuteen; analyysiin, ideointiin ja ratkaisuun Työstö kulkee OPERA –välivaiheiden kautta eteenpäin Oma näkemys Parin/ryhmän näkemys Esittely Ristiinarviointi Aiheiden ryhmittely ja valinta Analyysi vaiheessa (30–60 min) luodaan yhteinen näkemys käsiteltävästä aiheesta. Kartoitetaan, mitä ongelmia tai vaikeuksia toiminnassamme tällä hetkellä on. Ideointi vaiheessa (60–90 min) mietitään ideoita ja keinoja, joilla ongelmia voitaisiin korjata tai poistaa. Ratkaisuvaiheessa (60–90)sovitaan toimenpiteistä, joilla parhaat ideat käytännössä toteutetaan. Vaiheisiin käytettävä aika voi olla lyhyempikin tilanteen mukaan.

7 TUPLATIIMI: Liikunnan perus –ja täydennyskoulutus
Jokainen miettii ensin itse ennakkoon omalta näkökannalta perus –ja täydennyskoulutuksen keskeisiä toimenpidenostoja: kirjataan A4-paperille Työstö jatkuu pareittain/3 hengen ryhmissä: Kerrotaan henkilökohtaiset näkemykset -> keskustelu, mielipiteiden vaihto, yhteinen/erillinen oivallus? Parin yhteiset näkemykset tuodaan esille: kirjataan fläppi-paperille

8 TUPLATIIMI: Liikunnan perus –ja täydennyskoulutus
Parit/ryhmät esittelevät näkemyksensä muulle ryhmälle Ristiinarviointi: etsitään omassa ryhmässä kaikista näkemyksistä keskeisimmät nostot aiheen näkökulmasta Ryhmitellään yhdessä arvioidut näkemykset aihe-alueittain. Valitaan keskeiset toimenpide -ehdotukset

9 Kiitos Teille kaikille yhteisestä työstöstä!


Lataa ppt "Liikunnan perus- ja täydennyskoulutus oppilaitoksissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google