Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirjanpitovelvollisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirjanpitovelvollisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Kirjanpitovelvollisuus
KPL 1 luku 1 § Liike- ja ammattitoiminnan harjoittajat Oy, osuuskunta, avoin yhtiö, ky, yhdistykset, säätiöt

2 Kirjanpidon tehtävät 1/2
Kirjanpito pitää erillään yrityksen rahat, tulot ja menot yrittäjän omista rahoista, tuloista ja menoista sekä muiden yritysten rahoista, tuloista ja menoista

3 Kirjanpidon tehtävät 2/2
KPL 2 luku 1 §: kirjanpitovelvollisen on merkittävä kirjanpitoonsa liiketapahtumina menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät Tililuettelo Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä

4 Tilikausi Tilikauden pituus 12 kk
Voi olla kalenterivuosi tai muu 12 kk:n pituinen jakso esim Toimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa tai tilikautta muutettaessa voi olla lyhyempi tai pidempi, ei kuitenkaan yli 18 kk Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös

5 Määräaikoja Käteismaksujen kassakirjanpito on tehtävä päiväkohtaisesti viipymättä Muu kirjanpito kuukausikohtaisesti tai neljän viikon jaksoissa Kirjanpidon kirjaukset on tehtävä viimeistään neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä Arvonlisäverovelvollisuus vaatii nopeampaa toimintaa

6 Kirjanpitoaineisto 1/2 KPL 2 luku 5 §: Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman. (Milloin kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, kirjaus tulee todentaa kirjanpitovelvollisen itsensä laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen avulla.)

7 Kirjanpitoaineisto 2/2 Paperilla tai konekielisessä muodossa (skannattu kuva tai suoraan sähköinen) Lasku, tiliote, kokouspöytäkirja, käteiskuitti, kassapäätteen tarkkailunauha Tiliotetiedosto, viitesuoritusten tiedosto, maksettavien laskujen tiedosto, e-lasku Tositteet: ostolaskut, myyntilaskut, maksutositteet, käteiskuitit, muistiotositteet Tositteen liitteet: lähetteet, saapumisilmoitukset, rahtikirjat

8 Tosite Alkuperäinen, selväkielinen, kertoo millainen liiketapahtuma on kyseessä Kopiot omista laskuista, kassakoneen tarkkailunauhat, saadut laskut, rahtikirjat ja lähetteet, pankin tiliotteet Tositelajit (meno-, tulo- ja maksutositteet) Arkistointikelpoinen muste, säilytettävä 6 v. tilikauden päättymisestä

9 Paperiton tosite Pankista sähköisesti noudettu tiliote, myyntilaskut laskutusohjelmassa, elektroninen ostolasku Tositteen kuvaamia liiketapahtumia voidaan selata näytöllä Voidaan arkistoida koneelliselle tietovälineelle, jos tarvittaessa saadaan selväkieliseen kirjalliseen muotoon

10 Tositteen sisältö 1/2 Päiväys (luovutus-, lasku- tai maksupäivä)
Ostot: mitä ja keneltä on ostettu Myynnit: mitä ja kenelle on myyty Maksutositteessa maksaja, maksun saaja ja maksun syy Kirjanpidossa tehtävän alv-vähennyksen edellytyksenä on lain vaatimukset täyttävä lasku (esim. alv-merkinnät)

11 Tositteen sisältö 2/2 Tositteet järjestetään aikajärjestykseen ja numeroidaan aukottomaan sarjaan (erilaisia tositelajeja) Pankin tiliotteella näkyvistä tapahtumista on yleensä erilliset meno- ja tulotositteet kirjanpidossa

12 Muistiotosite Kirjanpitovelvollisen itse laatima tosite
Palkkakirjaukset Jaksotus korot, poistot, varaston muutos, muut kulut Siirto käyttötarkoituksen muutos Tiliöinnin korjaus väärä summa tai tili Puuttuvan kuitin tilalle tehty tosite Varmennetaan allekirjoituksella

13 Laskumerkinnät 1/3 Arvonlisäverolaki sisältää luettelon pakollisista laskumerkinnöistä Kevennetyt sisältövaatimukset, kun laskun summa on enintään € Myös vähittäiskaupassa ja pääsääntöisesti yksityishenkilöille tapahtuvassa myynnissä

14 Laskumerkinnät 2/3 Laskusta on käytävä ilmi mm. Laskun antamispäivä
Laskun numero (juokseva tunniste) Myyjän arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) Myyjän ja ostajan nimi ja osoite Tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne

15 Laskumerkinnät 3/3 Tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä Veron peruste (=veroton hinta, johon alv lisätään) verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa Suoritettavan veron määrä euroina Hyvitykset ja alennukset (jos eivät yksikköhinnassa)

16 Tililuettelo 1/2 Kirjallinen luettelo käytettävistä kp-tileistä
Käyttöaika merkittävä Kuuluu arkistoitavaan kirjanpitoaineistoon, säilytysaika 10 v. Selvennettävä kirjausohjeilla ellei käyttötarkoitus muuten ole selkeä Yrityskohtainen, ei standardisoitu, yleisiä malleja olemassa

17 Tililuettelo 2/2 Tilien määrään vaikuttaa yrityksen koko ja se kuinka tarkasti tuloja ja menoja halutaan eritellä Operatiivisen laskennan tarpeet! Saatava tehtyä virallisen tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase, liitetiedot, veroilmoitus ja mahd. muut pakollisesti tilastoitavat asiat (Tilastokeskus, Kela)

18 Tilikauden kirjanpidon vaiheet 1/2
Tilinavaus Siirretään alkusaldot tasetileille Liiketapahtumien kirjaus Aikajärjestys (tositenrojärjestys) = päiväkirja Asiajärjestys (tileittäin) = pääkirja Täsmäytykset Kuukausittain kassa, pankki, reskontrat, tase, useat velkatilit, erilaiset selvitystilit

19 Tilikauden kirjanpidon vaiheet 2/2
Tilinpäätös Tilien päättäminen tulostilille ja tasetilille Tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, liitetiedot, toimintakertomus

20 Liiketapahtumien tarkastelua
Kirjoihinottoperusteet Suoriteperuste Maksuperuste Tilinpäätös on aina suoriteperusteinen Laskut ja hyvityslaskut Luottokauppa

21 Suoriteperusteinen kirjanpito
Meno kirjataan, kun tuotannontekijä on vastaanotettu Tulo kirjataan, kun suorite on luovutettu Kirjanpidossa käytetään menojen osalta taseessa olevaa vastatiliä ”Ostovelat” ja tulojen osalta vastatili on ”Myyntisaamiset”

22 Myyntisaatavista myyntireskontra
Reskontrat Myyntisaatavista myyntireskontra Erittely asiakaskohtaisesti Jokainen lasku ja suoritus yksilöitynä (lasku nro, päiväys, kokonaissumma, suoritukset ja alennukset) Täsmäytys pääkirjaan / taseeseen tehtävä kuukausittain Ostoveloista ostoreskontra Säilytettävä kirjanpitokirja 10 v.

23 Maksuperusteinen kirjanpito
Menot ja tulot kirjataan sille päivälle, jona maksu on tapahtunut Ostovelat ja myyntisaamiset on kuitenkin pystyttävä jatkuvasti selvittämään Pienet yritykset, jotka käyttävät tilitoimistoa (alv:n laskeminen ongelmallista) Kirjataan mahdollisimman vähän maksu-perusteisesti!

24 Tilinpäätös Laaditaan yhdeltä tilikaudelta, vertailukelpoiset tiedot edelliseen tilikauteen Kertoo yrityksen tuloksen tilikaudelta ja varallisuusaseman tilinpäätöshetkellä Laadittava 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammatinharjoittajan tilikausi on normaalisti kalenterivuosi ja tilinpäätös on laadittava 2 kk kuluessa Päivätään allekirjoituspäivälle Allekirjoittaja hallitus / vastuunalaiset yhtiömiehet ja toimitusjohtaja, ammatinharjoittaja

25 Tilinpäätösasiakirjat 1/3
Tasekirja Sidottu, sivut numeroitu Määrämuotoinen tase (KPA) Määrämuotoinen tuloslaskelma (KPA) Rahoituslaskelma (ei pienillä kirjanp.velv.) Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Toimintakertomus (ei pienillä kirjanp.velv.) Tiedot toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista

26 Tilinpäätösasiakirjat 2/3
Päiväys ja allekirjoitus Istuva hallitus allekirjoittaa Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tieto niiden säilytystavoista Luettelo tositteiden lajeista ja tieto niiden säilytystavoista Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä (ei pakollinen toiminimessä ja pienissä yhtiöissä) Tasekirja on säilytettävä 10 v. alkuperäisenä paperilla

27 Tilinpäätösasiakirjat 3/3
Liitetiedot KPA 2. luku, vertailu edelliseen tilikauteen OYL:n mukaiset liitetiedot Henkilöyhtiölain mukaiset liitetiedot Tase-erittelyt KPA: käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset, vaihto-omaisuus ja rahoitusomai-suus, vieras pääoma, pakolliset varaukset Päivätään allekirj.päivälle, laatija allekirjoittaa

28 Tilinpäätöksen rekisteröinti
Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri Aina osakeyhtiö, osuuskunta, keskinäinen vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys Myös, jos kaksi seuraavista rajoista täyttyy Liikevaihto vähintään € Taseen loppusumma yli € Palveluksessa keskimäärin 50 hlöä Osakeyhtiöt 2 kk yhtiökokouksesta Muut 6 kk tilikauden päättymisestä

29 Tilintarkastus 1/2 Tilintarkastuksesta on vapautettu ns. pienet yhteisöt (jos enintään yksi seuraavista täyttyy: taseen loppusumma , liikevaihto , henkilöstö 3.) Pakollinen säätiöissä ja ainakin toistaiseksi yhdistyksissä Tilintarkastajan valitsee yrityksen ylin päättävä elin (esim. yhtiökokous) Tilintarkastajan on oltava yhtiön johdosta riippumaton, tilintarkastajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö Tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastus

30 Tilintarkastus 2/2 Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja tekee tilinpäätökseen tilintarkastusmerkinnän Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta liitetään rekisteröitävään tai muuten julkistettavaan tilinpäätökseen

31 Arkistointi Järjestäminen yrityksen johdon vastuulla
Tiedot voi arkistoida myös paperittomasti koneellisille tietovälineille Tasekirja oltava aina paperiversiona 6 v. Tilikauden tositteet Liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto Muu liiketapahtumia varmentava aineisto

32 Arkistointi 10 v. Tasekirja Tase-erittelyt
Pääkirjat, päiväkirjat, muut kirjanpitokirjat Tililuettelo (merkintä voimassaoloajasta)


Lataa ppt "Kirjanpitovelvollisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google