Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

USKONTOTIETEEN PERUSTEET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "USKONTOTIETEEN PERUSTEET"— Esityksen transkriptio:

1 USKONTOTIETEEN PERUSTEET
UST/USH 111 (4op) 6.9. – Ti ja to 14-16 Pr SL1

2 Uskontotieteen perusteet
Opettaja: Yliopistonlehtori Heikki Pesonen Tavattavissa uskontotieteen tiloissa (Unioninkatu 38 E, huone 323) keskiviikkoisin klo 14-15 Sposti: P Info: weboodi, uskontotieteen www-sivut flammassa, matskut.helsinki.fi

3 Kurssin suorittaminen
Luennot ja kirjallisuus Fingerroos, Opas & Taira 2004 (toim.): Uskonnon paikka. Sivut ja (Pyysiäisen, Mikkolan, Fingerroosin, Salmelan, Jylhänkankaan, Puurosen ja Hovin artikkelit); K. Ketola et al: Näköaloja uskontoon. Uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia, artikkelit "Mitä on uskontotiede", "Uskontotiedettä tekemässä", "Kertokaa lisää jumalasuhteestanne", "Uskonto ja moderni yhteiskunta" sekä "Uskonto ja vaietut naiset”; V. Anttonen: Uskontotieteen maastot ja kartat ss Tentitään tiistaina klo , P I Rästitentit: tiedekuntatentti tai ensimmäisessä kesätentissä 29.6., ilmoittautuminen weboodissa

4 Uskontotieteen suuntaukset: uskontososiologia
Piirteitä: Pyhän kirjan kirjaimellisesti tulkittu erehtymättömyys Kreationismi ja evoluutioteorian kritiikki Uhkakuvat Erottautuminen ”maailmasta” ja valtavirran uskonnollisuudesta Maailman hallintaan tähtäävät ja maailmasta pakenevat Millennialismi Autoritäärinen johtajuus Käyttäytymisvaatimukset Menneisyyden radikaali uudistaminen nykyisiin tarpeisiin The Fundamentalism Project

5 Uskontotieteen suuntaukset: uskontososiologia
Mitä on uskontososiologia? uskonnon ja yhteisön välisten vuorovaikutussuhteiden tarkastelua Kaksi näkökulmaa: 1. rakenteellinen perustuu uskontokritiikkiin; Karl Marx ( ) yhteiskunnan rakenteiden vaikutus uskontoon esim. miten sosiaaliset taustatekijät vaikuttavat ihmisten uskonnolliseen käyttäytymiseen

6 Uskontotieteen suuntaukset: uskontososiologia
2. institutionaalinen uskonnon vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ja yhteiskuntaan Max Weber ( ) ja protestanttinen etiikka Kansalaisuskonto

7 Uskontotieteen suuntaukset: kysymykset
Minkälainen on Mircea Eliaden uskontokäsitys? Esittele psykologisia näkökulmia uskonnolliseen kokemukseen Millä tavalla Sigmund Freudin psykoanalyyttista teoriaa on sovellettu uskonnontutkimuksessa? Mitä on fundamentalismi? Esittele uskontososiologian lähtökohtia ja tutkimustapoja

8 Kirjallisuutta Anttonen, Veikko 1996: Ihmisen ja maan rajat. ”Pyhä” kognitiivisena kategoriana. Batson, Schoenrade, Ventis 1993: Religion and the Individual Durkheim, Emilé 1980: Uskontoelämän alkeismuodot Eliade, Mircea 1993: Ikuisen paluun myytti. Eliade, Mircea 2003: Pyhä ja profaani Haavio, Martti 1967: Suomalainen mytologia Honko, Lauri 1971: Uskontotieteen oppisanasto Honko Lauri 1972: Uskontotieteen näkökulmia James, William 1981: Uskonnollinen kokemus

9 Kirjallisuutta Jung, C.G. 1985: Unia, ajatuksia, muistikuvia
Jung, C.G. 1991: Symbolit: piilotajunnan kieli Ketola, Kimmo 2008: Mitä on fundamentalismi? Malinowski, Bronislaw 1960: Myth in Primitive Psychology Marx, Karl 1843: A Contribution of the Critique of Hegel’s philosophy of right.

10 Kirjallisuutta Otto, Rudolf 1923: The Idea of the Holy.
Sunden, Hjalmar 1959: Religion och rollerna. Weber, Max 1980: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki

11 Uskontotieteen lähestymistavat
Ymmärtävä, selittävä ja kriittis-emansipatorinen Gothóni (ed.) 2005: How to do comparative religion. Three ways, many goals. Perustuu Jürgen Habermasin tiedonintresseille Lähtökohta: miten tutkimuksissa lähestytään todellisuutta ja tuotetaan uutta tietoa Tutkimus tiedon luomisen prosessina

12 Uskontotieteen lähestymistavat
Ymmärtävä lähestymistapa tutkittavan uskonnon tarkastelu sisältä päin Usein religionistit yleistyksiä ja universaaleja vertailuja välttävä ote tutkijan roolin korostaminen tutkimusprosessissa tutkittavien käsitysten ymmärtäminen esimerkkinä (tietynlainen) uskontofenomenologia tai (tietynlainen) uskontopsykologia

13 Uskontotieteen lähestymistavat
Kriittis-emansipatorinen lähestymistapa toimintaorientoitunutta lähtökohtana yhteiskunnallinen ongelma paljastaminen, purkaminen ja rakentaminen emansipaatio esimerkkinä feministinen uskonnontutkimus

14 Uskontotieteen lähestymistavat
Selittävä lähestymistapa teoriat todellisuudesta  hypoteesit  havainnot, joilla näitä testataan teorioiden vahvistaminen ja erityisesti kumoaminen uskontoa tarkastellaan ilmiönä, jonka kaikki merkitykset eivät ole ihmiselle itselleen tietoisia teoreettiset selitysmallit selitykset haetaan inhimillisen todellisuuden alueelta  naturalistit ylikulttuurinen vertailu

15 Uskontotieteen suuntaukset
Bååå Uskontotieteen suuntaukset Selittävä lähestymistapa esimerkkinä kognitiivinen uskonnontutkimus Ilkka Pyysiäinen, Veikko Anttonen, Pascal Boyer: Ja ihminen loi jumalat, Thomas Lawson, Harvey Whitehouse idea: uskonnollinen ajattelu ja käyttäytyminen nojaavat ihmiselle lajityypillisiin kognitiivisiin mekanismeihin ihmisen uskonnollista toimintaa voidaan selittää mielen toiminnan avulla keskittyminen ajattelun prosesseihin, jotka tuottavat tietynlaisia uskonnollisuuden ilmauksia ajatus universaaleista mielen kategorioista uskonnollisten uskomusten intuitionvastaisuus

16 Uskontotieteen lähestymistavat: kysymykset
Esittele ymmärtävän ja selittävän lähestymistavan eroja ja yhtäläisyyksiä Minkälaisilla välineillä kognitiivinen uskonnontutkimus tarkastelee uskontoa? Mitkä ovat feministisen uskontokritiikin ja feministien uskontotieteeseen kohdistaman kritiikin perusajatukset?

17 Tentti tiistaina 25.10 klo 9.15-12.00 salissa PI
Tenttiminen Tentti tiistaina klo salissa PI Tulkaa ajoissa paikalle! Neljä (4) esseekysymystä, joista kahteen vastataan

18 Tentti 9.15-12:00 Uskontotieteen perusteet
Ennen tenttiä Tarkista, että pöydällä on vain sallitut esineet: kirjoitusvälineet, lääkkeet, eväät ja opiskelijakortti tai henkilöllisyystodistus. Muut esineet viedään seinän viereen. Arvoesineet voi antaa säilytykseen tenttivalvojalle. Luennot ja kirjallisuuden tenttiville näytetään kysymykset kankaalla Kurssin kirjatenttinä tekevät hakevat kysymykset tenttivalvojilta Tentti alkaa klo 9.15 ja tenttivalvoja ilmoittaa alkamisesta. Tarkista että sinulla on oikeat kysymykset. Lue huolellisesti ohjeet paperista ja noudata niitä. Menestystä tenttiin! Salista saa poistua aikaisintaan 9:45. Tentti päättyy klo 12.00

19 Palautetta varten ottakaa yhteyttä etukäteen
Tenttiminen Hyvä esseevastaus: tiivis ja asiallinen ei yli neljä sivua (konsepti) hyvä kieli ja tolkullinen käsiala jäsennelty (vastausrunko etukäteen suttupaperille) eteneminen: johdanto – asiasisältö – yhteenveto Tulokset n. kolmen viikon päästä tentistä, eli (ei ehkä, välttämättä, mahdollisesti, todennäköisesti, taatusti ennen sitä) Palautetta varten ottakaa yhteyttä etukäteen Hakekaa palautetta!

20 Arvostelun periaatteista
Tenttiminen Arvostelun periaatteista Arvosana 3: vastauksessa kaikki asiat, kohtalaisesti esitettynä Alle 3: puutteita esim. asiasisällössä, systemaattisuudessa, kielessä, käsialassa tms. Yli 3 eli 4: jotain enemmän, asiat esitetty syvällisemmin, enemmän esimerkkejä, kieli erinomaista, esitystapa systemaattinen 5: Täydellinen, hiottu timantti + muita superlatiiveja Hylätty: täysin asian vierestä tai ilman asiaa. Yhden esseevastauksen hylkääminen johtaa koko tentin hylkäämiseen Kokonaisarvosana noin keskiarvo

21 Kysymykset MITÄ ON USKONTOTIEDE?
Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on uskontotieteellä ja teologialla? (Luennot + Ketola) mitä uskontotiede tutkii kysymys sitoutuneisuudesta suhde uskontoteologiaan Miten uskontotiedettä voidaan määritellä? (Luennot + Ketola) ei jumalaa vaan jumalaan uskovia neutraalius suhteessa uskontoihin ongelmat vertaileva näkökulma

22 Kysymykset USKONTO PAKENEE MÄÄRITELMIÄ
Miksi uskonnon määritteleminen on ongelmallista? (Luennot + Ketola + Anttonen) kelluva, liukuva, monimerkityksinen käsite arkikielen merkitykset ja tieteellisen kielen merkitykset käsitteenä länsimainen yhtä ja kattavaa määritelmää mahdotonta kehittää, koska yhtä yhdistävää tekijää ei löydy

23 Kysymykset Esittele erilaisia uskonnon määrittelemisen tapoja (Luennot + Ketola) Leksikaalimääritelmät ja reaalimääritelmät. Ongelmat Määritelmät yliluonnollisen, pyhän ja perimmäisen huolenaiheen kautta. Ongelmat Avoimet määritelmät ja perheyhtäläisyysmalli Esimerkkinä Smartin uskonnon ulottuvuudet (lyhyesti) Miten uskontotieteessä tutkitaan uskonnonkaltaisia ilmiöitä? Kerro esimerkkejä (Luennot + Puuronen + Mikkola) Uskonnon määrittely perimmäisen huolenaiheen kautta Hyvät ja huonot puolet (hyvät: tunnistetaan nykykulttuurista uskonnonkaltaisuutta; huonot: miltei mitä tahansa voidaan tutkia uskonnollisena Esimerkkejä: anoreksia, fanius, nationalismi tms.

24 Kysymykset USKONNON ULOTTUVUUDET
Mitä tarkoitetaan amerikkalaisella kansalaisuskonnolla? Esittele ilmiötä Ninian Smartin uskonnon ulottuvuuksien avulla (Luennot + Ketola, Pesonen & Sjöblom) materiaalinen, kokemuksellinen, yhteisöllinen, myyttinen, rituaalinen, eettinen ja opillinen ulottuvuus Bellah ja kansalaisuskonnon määrittely; kritiikki Mitä voisi olla suomalainen kansalaisuskonto? Esittele ilmiötä Ninian Smartin uskonnon ulottuvuuksien avulla (Sama kuin ed. + Mikkola) kansankirkollisuus ja suomalaisuus kansalaisuskontona

25 Kysymykset USKONTOTIETEEN SUUNTAUKSET: LÄHTÖKOHTIA
Kuvaile esimerkkien avulla naturalistista ja religionistista suuntausta uskontotieteessä. reduktionismi vs. antireduktionismi selittäminen vs. ymmärtäminen uskontokritiikki vs. myönteinen suhtautuminen uskontoon Esim. Otto, Marx, Freud, Bellah, evoluutioantropologit, Eliade, Gothóni, Pyysiäinen yms. uskontotieteen lähtökohdat uskontokritiikissä

26 Kysymykset Mitä tarkoittaa deismi? universaalin uskonnon idea
kaikissa uskonnoissa elementtejä samasta lähdökohdasta Herbert Cherburylainen n luku myöhemmät tutkijat: Otto, Eliade, Bellah

27 Kysymykset Esittele uskonnon alkuperäteorioita ja niihin kohdistunutta yleistä kritiikkiä (Luennot + Anttonen) evolutionistinen tutkimus 1800-luvun lopulla ja Charles Darwin kehityksen idea uskonnon alkumuodon etsintä animismi, manismi, totemismi, magia-uskonto-tiede, Freudin teoria isänmurhasta, alkumonoteismi kritiikki (yhteinen alkuperä, kehitys, lähdeongelmat, nojatuoliantropologia)‏

28 Kysymykset USKONTOTIETEEN SUUNTAUKSET
Minkälainen on Mircea Eliaden uskontokäsitys? (Luennot + Anttonen) uskontofenomenologian edustaja uskonnon olemuksen etsintä  religionisti, deisti ajatus uskontojen kautta ilmenevästä pyhästä todellisuudesta hierofaniat, pyhän ilmentymät historian kahleet; arkaainen ihminen halajaa kohti pyhää, pois historiasta syklinen käsitys ja ikuisen paluun myytti

29 Kysymykset Millä tavalla Sigmund Freudin psykoanalyyttista teoriaa on sovellettu uskonnontutkimuksessa? (Korkee) Vähän Freudin uskontonäkemyksestä ja uskontopsykoanalyysista Soveltajien ja sovellusten esittelyä (Rizzuto, Winnicott, Erikson, Hyrck) Esittele psykologisia näkökulmia uskonnolliseen kokemukseen? (Luennot + Hovi) Tiedostetut + tiedostamattomat kokemukset Sunden ja rooliuskonnollisuus Narratiivinen näkökulma kokemukseen Esimerkkeinä konversio, glossolalia

30 Kysymykset Esittele uskontososiologian lähtökohtia ja tutkimustapoja (Luennot + Ketola, Pesonen & Sjöblom) Rakenteellinen ja institutionaalinen + joitakin ukkoja Teoreettisia käsitteitä: fundamentalismi, kansalaisuskonto, sekularisaatio, globalisaatio Mitä on fundamentalismi? Negatiivisten mielleyhtymien ongelma Erilaiset määrittelyt: itsemäärittelyt, median määrittelyt + tieteelliset määrittelyt + ongelmat Keskeiset piirteet uskontososiologian näkökulmasta Esimerkkejä

31 Kysymykset USKONTOTIETEEN LÄHESTYMISTAVAT
Esittele ymmärtävän ja selittävän lähestymistavan eroja ja yhtäläisyyksiä tietoinen ja ei-tietoinen toiminta reduktivistinen ja anti-reduktivistinen uskonnon omalakisuus vs. uskonto sidoksissa inhimilliseen kokemusmaailmaan ylikulttuurinen vertailu ja tapaustutkimukset

32 Kysymykset Minkälaisilla välineillä kognitiivinen uskonnontutkimus tarkastelee uskontoa? (Luennot + Pyysiäinen) Selittävä, naturalistinen Ylikulttuuriset vertailut Kielen ja mielen tutkimus Intuitionvastaisuus

33 Kysymykset Mitkä ovat feministisen uskontokritiikin ja feministien uskontotieteeseen kohdistaman kritiikin perusajatukset? (Pesonen) Lähtökohtana emansipaatio Paljastaminen, purkaminen, rakentaminen Uskontojen + uskontotieteen androsentriset rakenteet Esimerkkejä

34 Virkeätä syksyä!


Lataa ppt "USKONTOTIETEEN PERUSTEET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google