Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1. Mitä tarkoittaa psyykkinen kehitys?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1. Mitä tarkoittaa psyykkinen kehitys?"— Esityksen transkriptio:

1 1. Mitä tarkoittaa psyykkinen kehitys? > kognitiivisten eli tiedollisten toimintojen (havainnot, muisti, ajattelu yms.) sekä emotionaalisten toimintojen, kuten persoonallisuuden ja tunne-elämän toimintojen kehitystä 2. Mitkä ovat nuoruusiän kehitystehtävät? > irtautuminen vanhemmista, parisuhde, perheen perustamisvalmius, sosiaalinen vastuu, kypsät toverisuhteet 3. Mitä ovat laadulliset tutkimusmenetelmät? >sellaisia tutkimusmenetelmiä, jotka eivät pyri tilastollisiin tai määrällisiin (keskiarvot, hajonnat, prosentit yms.) tuloksiin, vaan kartoittavat elämyksiä, muistoja, yksilöiden subjektiivisia kokemuksia 4. Miksi pitkittäistutkimus on usein hankalampi kuin poikittaistutkimus? >Se kestää kauan, usein vuosia. Osa tutkittavista putoaa pois. Kysymykset vanhenevat. Mielenkiinto aiheeseen hiipuu.

2 5. Mikä on puheen kehittymisen kriittinen kausi? > noin viisi ensimmäistä ikävuotta, jolloin lapsi saa tarvittavia virikkeitä puheen kehityksen kannalta kuten oman ääntelyn vahvistamista (ääntelyyn reagoimista) ja puheen malleja 6. Miten ihmisen temperamentti ilmenee? >Temperamentti on synnynnäinen reagointitaipumus, tapa toimia, melko pysyvä ominaisuus. Se ilmenee aktiivisuutena, säännöllisyytenä, ärtyvyytenä, ujoutena, hyvän- tai pahantuulisuutena. Se voidaan havaita jo vauvana. 7. Mitä kielen oppiminen edellyttää? >vuorovaikutusta aikuiseen (yhteensovitus; kumpikin vuorollaan), puhuvia malleja, aivojen kypsymistä; puhealueet, omaa aktiivisuutta, vahvistamista, lapsen ääntelyyn reagoimista 8. Miten perusturvallisuuden tunne syntyy? >kiintymyssuhteet, peilaaminen, arvostus, tunnesiteet, virittyminen samaan tilaan, virikkeet (toiminta), hyvä hoito (lämpö, ravinto), rakastavat rajat

3 9. Mikä on mielen teoria? >ymmärrys siitä, että jokaisella on oma mieli, toisen ajatuksia ei voi nähdä tai tietää 10. Mikä on ADHD? >tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö 11. Mikä on FASD? >Fetal Alcoholic Spectrum Disorder, raskausajan alkoholinkäytön seuraus, aiheuttaa sikiössä eriasteista psyykkistä ja fyysistä kehityshäiriötä. 12. Millainen koe on vierastilannemenetelmä? >lapsen reaktiot äidin poistumiseen ja tuloon filmataan, välillä lapsi on vieraan aikuisen kanssa, välillä yksin 13. Mistä vierastaminen johtuu? >aivojen ja ajattelun, lähinnä muistin, kehityksestä; lapsi tunnistaa jo tutut ja pelkää äidin katoavan 14. Mitä tarkoitetaan sukupuolisamastumisella? >lapsen samastumista oman sukupuolensa aikuiseen

4 15. Miten minätunne syntyy Sternin mukaan? >hoitajan avulla, vuorovaikutuksessa, vanhempi antaa palautetta lapsen toiminnasta ja jakaa lapsen kokemia tunteita 16. Milloin lapsesta tulee itsenäinen minä Mahlerin mukaan? (Mitkä tekijät ovat oleellisia tässä prosessissa?) >kolmannen ikävuoden paikkeilla – kehominä – kaikkivoipaisuus ja sen menettäminen – ambivalenssin sieto – tarvitsevuus–itsenäisyys-ristiriidan hyväksyminen 17. Milloin lapsi tajuaa määrän pysyvyyden? >esikouluiässä (6–7 v.) 18. Miten kehityspsykologia voi hyödyttää lukioikäisiä? >antamalla tietoa normaalista kehityksestä; kriisivaiheet normaaleja, tiedon suhteellisuus, ei yhtä totuutta, voi soveltaa tietoa

5 19.Mikä on ns. kyselykausi? >lapsen kielen kehityksen vaihe; 1. kyselykauden (1–3 v.) aikana kerätään asioiden nimiä (MIKÄ?), toisessa (3–6 v.) pohditaan jo syitä ja seurauksia (MIKSI?) 20.Mitkä ovat leikin tehtävät? >tiedollinen (oppiminen, työskentelymallit) – psyykkinen itsesäätely, ongelmien läpikäyminen ja työstäminen – sosiaalinen, vuorovaikutuksellinen, sosiaaliset taidot – elämyksellinen, viihtyminen 21.Mitä kognitiivisia taitoja edellytetään kouluvalmiilta lapselta? >viestien ja ohjeiden ymmärtäminen, symbolien, mm. lukukäsitteiden ja kirjainten oppiminen, kielellinen ilmaisu, ajattelu- ja päättelytaidot 22.Mitä tarkoitetaan kehonkaavalla? >käsitystä omasta kehosta, sen rajoista ja kelpaavuudesta 23.Millaisia kiintymyssuhteita on todettu? >turvallisia ja turvattomia, ristiriitaisia, (hajanaisia, vältteleviä)

6 24. CURLING-PERHE > RAIVAA KAIKKI ESTEET LAPSEN/NUOREN ELÄMÄSTÄ, ”ELÄMÄ LIIAN HELPPOA” 25. IHANNEMINÄ > ITSESTÄ LUOTU IHANNEKUVA, TAVOITTEET, NARSISMI 26. KYPSYMINEN > PERIMÄN SÄÄTELEMÄ, YMPÄRISTÖSTÄ RIIPPUMATON KEHITYS 27. PEILISUHDE > VUOROVAIKUTUSSUHDE YMPÄRISTÖÖN, MUILTA IHMISILTÄ SAATU PALAUTE 28. PSYKOSOMAATTINEN > PSYYKKISISTÄ SYISTÄ JOHTUVA FYSIOLOGINEN ”VAIVA”, ESIM. PÄÄNSÄRKY


Lataa ppt "1. Mitä tarkoittaa psyykkinen kehitys?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google