Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2.6.2015 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ Uuden Nortamon perhekeskuksen yhtenä psykososiaalisen hyvinvoinnin,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2.6.2015 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ Uuden Nortamon perhekeskuksen yhtenä psykososiaalisen hyvinvoinnin,"— Esityksen transkriptio:

1 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ Uuden Nortamon perhekeskuksen yhtenä psykososiaalisen hyvinvoinnin, tuen tarpeen, muotojen sekä vaikuttavuuden moniammatillisena arviointi-instrumenttina Perehdytyskoulutus Miika Lehtonen Kiertävä erityislastentarhanopettaja / EO, KM Puh (työ) (työ)

2 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ
Lyhyt lapsen käyttäytymiseen perustuva kysely Kokoaa strukturoidusti arviointiin joitakin lapsen arjen ympäristöjen aikuisten (kodin ja päivähoidon) näkemyksiä lapsen voinnista, käytöksestä ja toimintakyvystä arvioitaessa lapsen psykososiaalisen tuen tarvetta Tavoitteena koota yhteen strukturoidusti tietoa lapsen psykososiaalisesta hyvinvoinnista (Borg, A-M. 2014; Rimpelä 2011)

3 Käyttöönotto …taustaa…
Vahvuudet ja vaikeudet –kysely (SDQ) on kansainvälisesti laajasti käytössä oleva kevyt (nopea täyttää), tutkittu sekä luotettavaksi ja käyttökelpoiseksi todettu kysely Soveltuu erityisesti psykososiaalisesti oireilevien lasten arviointiin Theunissen & Vogels, ym. (2013). Characteristics of the Strengths and Difficulties Questionnaire in Preschool Children. Pediatrics, 131(2), e446 -e454: “The results of this study show that the SDQ 3-4 is a valid tool for the identification of psychosocial problems in preschool-aged children” (Theunissen & Vogels ym. 2013; Borg, A-M. 2014; Rimpelä 2011; ym)

4 Käyttöönotto …taustaa…
Suomessa kysely on todettu kouluikäisillä luotettavaksi menetelmäksi (Koskelainen 2008; Koskelainen, Sourander & Kaljonen 2000) Tutkittu Suomessa myös alle kouluikäisillä (Borg & Kaukonen ym. 2012) Käytetty useassa kansainvälisessä arvostetussa käytösinterventiotutkimuksessa (useimmiten yhdessä haastatteludatan kanssa) (esim. Hawes & Dadds 2005; Homem ym. 2014; Hutchings ym. 2013; Jones ym. 2008; Sourander, Klomek ym. 2010; ym.) (Borg, A-M. 2014; Koskelainen 2008; Koskelainen, Sourander & Kaljonen 2000; Rimpelä 2011 ym.)

5 SDQta on käytetty Suomessa mm.
Ensivaiheen seulontainstrumenttina mm. ”Voimaperheet” –hankkeessa (Sourander ym. 2010) Käytössä usean kunnan lapsi-, neuvola- sekä perhepalveluissa ja varhaiskasvatuksessa Raumalla myös kaikki neuvolaterveydenhoitajat koulutettu SDQ:n käyttöön ns. SDQ-pilotissa Rimpelä, M. ( ) Yhteistyön osalta käyttökynnys matala (Rimpelä 2011; Komminaho 2011)

6 Käyttöönotto …taustaa…
Rauman SDQ-pilotti 2011 Pilotointia varhaiserityiskasvatuksen kartoitus- ja seurantainstrumenttina Lapin, Uotilan, Lajon, Kodisjoen sekä Nummen varhaiskasvatusalueella (M. Lehtonen 2011-) Asia oli lyhyesti esillä myös varhaiskasvatuksen visiointipäivässä (Varhaiskasvatuksen visiointipäivä Villa Tallbo) Käyttöönotto Nortamon Perhekeskuksessa Ihmeelliset vuodet –vanhemmuusryhmän seurantainstrumenttina (S. Salo & S. Haarala) Keskusteluja asiasta perhekeskusvalmennukseen liittyen (A. Haavisto, M. Lehtonen ym.)

7 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (SDQ)
Perustelut Lapsen psykososiaalista terveyttä, kehitystä ja toimintakykyä arvioitaessa on tärkeää koota tietoa lapsesta eri toimintaympäristöistä huomioiden lapsen harrastukset ja kaverisuhteet Vanhemmilta Päivähoidosta / esiopetuksesta Usean tietolähteen hyödyntäminen lapsen asioissa lisää merkittävästi arvioinnin luotettavuutta ja tuen kohdentamista asianmukaisesti …ei anneta väärää todistusta lähimmäisestä… (Borg, A-M. 2014)

8 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (SDQ)
Vahvuudet ja vaikeudet -kysely toimii työntekijöiden apuna psykososiaalista tukea tarvitsevien lasten tunnistamisessa ja lasten oireiden vakavuuden arvioinnissa Pedagogiset arvioinnit: Onko tarvetta tarkempaan hyvinvointiselvitykseen tai tukeen? (Rimpelä 2011) Huoli lapsen tilanteesta otetaan ensivaiheessa puheeksi vanhempien kanssa (KELTO, LTO, vanhemmat) ja suunnitellaan, millä tavoin ja kenen kanssa erityisen tuen tarvetta selvitellään ja lähdetään järjestämään (Borg, A-M. 2014; Rimpelä 2011)

9 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (SDQ)
Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ) Kerää tietoa lapsen psykososiaalisesta hyvinvoinnista SDQ kartoittaa: Tunneoireita Käytösoireita Yliaktiivisuuden/tarkkaavaisuuden oireita Kaverisuhteiden ongelmia Lapsen vahvuuksien osalta muiden kanssa toimeen tulemisen taitoja (prososiaalisuus) Mahdollisten vaikeuksien vaikutusta lapsen elämään (Borg, A-M. 2014)

10 Viisi ulottuvuutta, 5x5 väittämää
Yhteensä 25 väittämää Ei pidä paikkaansa/Pitää osittain paikkansa/pitää täysin paikkansa Pisteytys 0, 1 ja 2 suunta vaihtelee Viisi ulottuvuutta Sosiaalisuus Ongelmat/häiriöt, osiosummat ja yhteensä Kaverisuhteet Tunne-elämä Yliaktiivisuus/tarkkaavaisuus Käytös (Rimpelä, M. 2011)

11 Rauman SDQ-pilotti… (Rimpelä, M. 2011)

12 Rauman SDQ-pilotti… (Rimpelä, M. 2011)

13 Rauman SDQ-pilotti… (Rimpelä, M. 2011)

14 Rauman SDQ-pilotti… (Rimpelä, M. 2011)

15 Useita arviointeja yhdessä
Asiallisesti samat väittämät ja pisteytykset Kolme eri näkökulmaa: Vanhempien arviot (4 –16 –vuotiaille / 3/4 –vuotiaille) Varhaiskasvatus/peruskoulu –opettajan arvio (4–16 –vuotiaille) Lapsen oma arvio (8–16 –vuotiaille) Osiosummalle ja koko summalle tutkimukseen perustuvat luokittelut Jakauma kolmeen osaan Ei huolta (normal) Rajatapaus, selvitettävä tarkemmin (borderline) Ilmeisiä ongelmia (abnormal)  (Rimpelä, M. 2011)

16 SDQ-osasummien luokitelu
OK Raja Poikkeava Sosiaalisuus ONGELMAT Kaverisuhteet Yliaktiivisuus Käytös Tunne-elämä Ongelmat yhdessä: (Rimpelä, M. 2011)

17 SDQ-ongelmasumma, %-jakauma (N=1131)
(Rimpelä, M. 2011)

18 SDQ-osasummien jakaumat, %
OK Raja Poikkeava Sosiaalisuus ONGELMAT Kaverisuhteet Yliaktiivisuus Käytös Tunne-elämä Ongelmat yhdessä: (Rimpelä, M. 2011)

19 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (SDQ)
Vahvuudet ja vaikeudet -kyselyä käytetään lapsen voinnin ja tuen tarpeen arvioinnissa yhteistyössä vanhempien ja päivähoidon tai koulun kanssa myös, jos jollakin lapsen tuntevalla taholla on herännyt huoli lapsen psykososiaalisesta hyvinvoinnista tai kehityksestä. (Borg 2014; Rimpelä 2011) Vahvuudet ja vaikeudet -kyselyä voidaan käyttää 4–16 –vuotiaiden lasten laajoissa terveystarkastuksissa Pilotoitu Raumalla ns. SDQ-pilotissa 2011

20 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (SDQ)
Kyselystä on olemassa yksi- ja kaksisivuiset versiot, joista kaksisivuisen käyttö on suositeltavaa Yksisivuinen kysely sisältää 25 lapsen käytöstä kuvaavaa väittämää Kaksisivuisessa kyselyssä huomioidaan oireiden aiheuttama haitta lapsen toimintakyvylle Kyselylomakkeet ovat ladattavissa verkosta Raumalla myös verkkolevyllä (KOV V: ) (Borg, A-M. 2014)

21 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (SDQ)
Kyselyistä on omat versiot eri vastaajaryhmille: 3–4 –vuotiaiden lasten vanhemmat 4–16 –vuotiaiden lasten vanhemmat 4–16 –vuotiaiden lasten opettajat päivähoidossa ja koulussa Kyselystä on myös seurantaversio: Seurantakyselyillä voidaan kyselyt toistaa sovituin määräajoin arvioitaessa esim. tuen ja hoidon vaikuttavuutta (vaikuttavuusarviot) 4–16 –vuotiaiden lasten vanhemmille 4–16 –vuotiaiden lasten opettajille päivähoidossa ja koulussa (Borg, A-M. 2014)

22 Kyselyn suorittaminen
Kyselyt voi suorittaa vastaamalla paperilomakkeisiin Vie vain vähän aikaa, noin viisi minuuttia Kyselylomakkeiden tiedot voi pisteyttää ilmaisella tietokoneohjelmalla, Rauman käytössä olevalla Excel-sovelluksella tai laskemalla käsin Excel (tai On-line) pisteytys Työntekijä voi syöttää eri vastaajien kyselytiedot ohjelmaan, pisteyttää ja tulostaa vastaukset Pisteytyksen voi tehdä myös tilasto-ohjelmilla SPSS, SAS, Stata, R (Borg, A-M. 2014)

23 Tulkinta ja jatkomenettely
Kokonaispistemäärä Kyselyn väitteet jakautuvat viiden kysymyksen sarjoina viiteen osa-alueeseen Tunneoireet Käytösoireet Yliaktiivisuuden / tarkkaavuuden oireet Kaverisuhteiden ongelmat Lapsen vahvuuksien osalta prososiaalinen käytös (Borg, A-M. 2014)

24 Pisteytys Kokonaispistemäärä
Kunkin osa-alueen pistemäärä voi vaihdella 0 ja 10 pisteen välillä Osa-alueen pistemäärä voidaan laskea, jos ainakin kolmeen kysymykseen viidestä on vastattu. Kokonaispistemäärää ei voi laskea, jos yhdenkin osa-alueen pistemäärä puuttuu Kyselyn kokonaispistemäärä koostuu muiden osa-alueiden, paitsi prososiaalista käytöstä kuvaavaan osa-alueen, yhteenlasketuista pistemääristä (taulukko). Kyselyn kokonaispistemäärä voi vaihdella 0 ja 40 välillä (Borg, A-M. 2014)

25 Pisteytys Vaikeuksien vaikutukset
Mikäli vastaaja arvioi lapsella olevan vaikeuksia tunnetiloissa, keskittymisessä, käyttäytymisessä tai muiden kanssa toimeen tulemisessa, arvioidaan tarkemmin Vaikeuksien kestoa Lapsen toimintakykyä eri toimintaympäristöissä Kotielämä Vertais–/toverisuhteet, varhaiskasvatus/esiopetus Vaikeuksien rasittavaa vaikutusta perheeseen tai päiväkotiryhmään/luokkaan (Borg, A-M. 2014)

26 Pisteytys Vaikeuksien vaikutukset
Vaikeuksien vaikutusta kuvaaviin kokonaispisteisiin ei lasketa mukaan vaikeuksien kestoa ja rasittavaa vaikutusta (taulukko). Mikäli vastaaja ei ilmoita lapsella ylipäätään olevan vaikeuksia, on tämän vaikutusosion pistemäärä 0 Vanhempien kyselyssä vaikutusten kokonaispistemäärä voi vaihdella 0 ja 10 välillä Opettajien kyselyssä 0 ja 6 välillä (Borg, A-M. 2014)

27 Esimerkki: SDQ ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkauspiirteet
SDQ-kyselylomakkeen soveltuvuus ADHD:n diagnosointiin ja seulontaan [Käypä hoito Näytönastekatsaukset , Anita Puustjärvi] Näytön aste = A ”Vahvuudet ja vaikeudet” eli Strengths and Difficulties Questionnaire -kyselylomake (SDQ) soveltuu lasten psyykkisten häiriöiden ja ADHD-oireiden seulontaan. Opettajien vastaukset olivat vastaavuudeltaan parempia kuin vanhempien vastaukset, mutta eri osa-alueilla vastaavuus vaihteli. Paras erottelukyky oli sekä vanhemmilla että opettajilla yliaktiivisuus-tarkkaamattomuus- ja käytösoireissa (

28 Esimerkki: SDQ ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkauspiirteet
SDQ-kyselylomakkeen soveltuvuus ADHD:n diagnosointiin ja seulontaan [Käypä hoito Näytönastekatsaukset , Anita Puustjärvi] SDQ-kysely soveltuu hyvin oireiden seulontaan, mutta vastaukset tulee suhteuttaa asiayhteyteen Valikoimattomassa väestöotoksessa väärät positiiviset ovat epätodennäköisiä, mutta kliinisessä aineistossa voi esiintyä vääriä negatiivisia ADHD-osion psykometriset ominaisuudet ovat asianmukaiset, ja SDQ soveltuu ADHD-oireiden seulontaan Diagnosoinnin apuvälineeksi tarvitaan kuitenkin tarkemmin ADHD-oireita erotteleva väline. (

29 Kirjaamisesta [Lastenneuvolakäsikirja]
• Kyselyn kokonaispistemäärä sekä tieto kyselylomakkeen täyttäjästä voidaan kirjata kirjataan potilaskertomukseen. • Vahvuudet ja vaikeudet kyselyn toteuttamisen voi kirjata toimenpiteeksi käyttäen SPAT-luokituksen koodia SPAT1246. (Borg, A-M Lastenneuvolakäsikirja) (Borg, A-M. 2014)

30 Johtopäätöksiä SDQ kysely on yksi käyttökelpoinen instrumentti varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten alustavien hyvinvointiarvioiden strukturoidumpaan tekemiseen tilanteissa missä pohditaan erityisesti sen kartoittamien alueiden haasteita (tarkkaavuuden ja ylivilkkauden pulmat, käytöspulmat, toverisuhdehaasteet sekä emotionaaliset haasteet) SDQ mahdollistaa informaation keräämisen laajemmalta aikuisjoukolta sekä antaa arvion taustalle viitearvot joihin tulosta voi verrata (ei huolta, selvitettävä tarkemmin, todennäköinen huoli)

31 SDQ-SIMPLEX Excel pisteytyssovellus
Vahvuudet ja vaikeudet -kysely Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ SDQ-SIMPLEX Excel pisteytyssovellus

32 SDQ-SIMPLEX Excel pisteytyssovellus
SDQ-Simplex MS Excel –pisteytyssovellus LT, Hannu Westerisen (Lastenpsykiatri, HUS NaLa, Lastenpsykiatria, Kehityksellisen neuropsykiatrian yksikkö) kehittämä Saatu 2012 pyynnöstä Rauman varhaiserityiskasvatuksen käyttöön kehittäjältään Hannu Westeriseltä (M. Lehtonen) Käytössä myös useissa perheneuvoloissa (ml. Helsinki) sekä HYKS/HUS:ssa Hyvin simplex… …helppo käyttää!

33 SDQ-SIMPLEX Excel pisteytyssovellus
Valitaan lomaketyyppi valikosta Syötetään perustiedot

34 SDQ-SIMPLEX Excel pisteytyssovellus
Syötetään tiedot lomakkeelle TAB-näppäimellä pääsee aina seuraavaan syöttökenttään

35 SDQ-SIMPLEX Excel pisteytyssovellus
Lopuksi tulosta tulos scoorausssivulta Tallenna täytetty lomake halutessasi päivämäärän kera, esim. ”SDQ-Erkki-Eskari LTO-Tiina-Terava”

36 Tulokset numeerisena

37 Tulokset graafisena pylväsdiagrammi
Mikähän voisi olla eräs tämän lapsen keskeisimmistä pulmista?

38 …muita käyttöesimerkkejä (M. Rimpelä)
Vahvuudet ja vaikeudet -kysely Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ …muita käyttöesimerkkejä (M. Rimpelä)

39 Palautetta Vihtavuoren koulusta Laukaalta
Koulu mukana Hyvinvointioppiminen –hankkeessa (ks. Suosittelin SDQ-menetelmää Opettaja, oppilas ja vanhemmat täyttävät lomakkeet, katsotaan tuloksia yhdessä, keskustellaan Jos tarvetta jatkoselvittelyyn, siirretään oppilashuoltohenkilöstölle

40 Lähteitä, kirjallisuutta & lisätietoa…

41 Lähteitä ja kirjallisuutta
Borg, A-M. (2014 ). Vahvuudet ja vaikeudet – kysely. Lastenneuvolakäsikirja (Päivitetty: ). Verkossa Borg A-M., Kaukonen, P., Salmelin, R., Joukamaa, M, Tamminen, T. (2012). Reliability of the Strengths and Difficulties Questionnaire among Finnish 4-9-year-old children. Nordic Journal of Psychiatry. 66(6), Verkossa: Goodman, R., Ford, T., Simmons, H., Gatward, R. & Meltzer, H. (2000). Using the Strengths and Difficulties Questionnaire(SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample. British Journal of Psychiatry 177, Goodman, R. (1999) The Extended Version of the Strengths and Difficulties Questionnaire as a Guide to Child Psychiatric Caseness and Consequent Burden. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 40,

42 Lähteitä ja kirjallisuutta
Goodman, A. & Goodman, R. (2011). Population mean scores predict child mental disorder rates: validating SDQ prevalence estimators in Britain. Journal of Child Psychology and Psychiatry 52(1), 100–108. Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 40, Verkossa: Goodman, R., Meltzer, H,. Bailey, V. (1998). The strengths and difficulties questionnaire: A pilot study on the validity of the self report version. European Child and Adolescent Psychiatry 7, Goodman, R., Renfrew.,D. & Mullick, M. (2000). Predicting type of psychiatric disorder from Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) scores in child mental health clinics in London and Dhaka. European Child & Adolescent Psychiatry 9, Verkossa:

43 Lähteitä ja kirjallisuutta
Hawes, D. J. , & Dadds, M. R. (2005). The treatment of conduct problems in children with callous-unemotional traits. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, Homem, T. C., Gaspar, M. F., Seabra-Santos, M. J., Canavarro, M. C., & Azevedo, A. F. (2014). A Pilot Study with the Incredible Years Parenting Training: Does it Work for Fathers of Preschoolers with Oppositional Behavior Symptoms? Fathering, 12(3), Hutchings, J., Martin-Forbes, P. Daley, D. & Williams, M. E. (2013). A randomized controlled trial of the impact of a teacher classroom management program on the classroom behavior of children with and without behavior problems, Journal of School Psychology, 51(5), Verkossa:

44 Lähteitä ja kirjallisuutta
Jones, K., Daley, D., Hutchings, J., Bywater, T. & Eames, C. (2008). Efficacy of the Incredible Years Programme as an early intervention for children with conduct problems and ADHD: long-term follow-up. Child: care, health and development 34(3), 380–390. Verkossa: Komminaho, Maritta. (2011). SDQ-pilotin muistio ( ) Koskelainen, M. (2008). The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Fin) among Finnish children and adolescents. [Väit.] Turun yliopiston julkaisuja. sarja D, osa 809. Medica. Verkossa: Koskelainen ,M., Sourander A., Kaljonen, A. (2000). The Strengths and Difficulties Questionnaire among Finnish school-aged children and adolescents. European Child and Adolescent Psychiatry 9, Verkossa:

45 Lähteitä ja kirjallisuutta
McGrath, P. J., Sourander, A., Lingley-Pottie, P., Ristkari, T., Cunningham, C. & Huttunen, J. (2013). Remote population-based intervention for disruptive behavior at age four: study protocol for a randomized trial of Internet-assisted parent training (Strongest Families Finland-Canada). BMC Public Health. 13, 985. Verkossa: Mäki P, Wikström K, Hakulinen-Viitanen T ja Laatikainen T (toim.) (2011) Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa - Menetelmäkäsikirja (pdf, 2,34 Mt). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oppaita 14. Tampere. Isaksson, M., Jussila, K., Kuusio, M. & Lehtonen, M. (2012). Varhaiskasvatuksen visiointipäivä Villa Tallbo. Puustjärvi, A. (2011). SDQ-kyselylomakkeen soveltuvuus ADHD:n diagnosointiin ja seulontaan. [Käypä hoito –suositusten näytönastekatsaukset] Päivitetty Verkossa:

46 Lähteitä ja kirjallisuutta
Puustjärvi, A. & Borg, A-M. Strengths and Difficulties Questionnaire eli SDQ-kyselylomake. [Lisätietoa, Käypä hoito: ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret)] Verkossa: Rimpelä, M. (2011) VAHVUUDET JA VAIKEUDET (SDQ): Menetelmä yhteiseen hyvinvointiarviointiin. Rauma. Power Point –esitys. ( ) Sourander, A., Klomek, A., Ikonen, M., Lindroos, J., Luntamo, T. & Koskelainen, M. (2010). Psychosocial Risk Factors Associated With Cyberbullying Among Adolescents: A Population-Based Study. Archives of General Psychiatry, 67(7), Verkossa: Stone, L. L., Otten, R., Engels, R. C. ym. (2010). Psychometric properties of the parent and teacher versions of the strengths and difficulties questionnaire for 4- to 12-year-olds: A review. Clinical Child and Family Psychology Review. 13, Verkossa:

47 Lähteitä ja kirjallisuutta
Theunissen & Vogels, ym. (2013). Characteristics of the Strengths and Difficulties Questionnaire in Preschool Children. Pediatrics, 131(2), e446 -e454. Verkossa: Westerinen, Hannu. (2012). Sähköposti SDQ:n käyttöindikaatioiden, pisteytyksen sekä käytön suhteen sekä pisteytyssovellus Rauman varhaiserityiskasvatuksen käyttöön. (Lähettäjä: Westerinen Hannu, lähetetty: 15. maaliskuuta :27, Vastaanottaja: Lehtonen Miika) Westerinen, H. (2009). Strukturoidut lomakkeet perheen arvioinnin tukena. Esitys Lastenpsykiatriyhdistyksen syyskoulutuspäivillä Verkossa:

48 Lähteitä ja kirjallisuutta
Westerinen, H. (2007). SDQ-lomakkeet. Suomen lastenpsykiatrinen yhdistys. Päivitetty Verkkosivu. von Wendt, L & Voutilainen, A. (20066). Tausta-aineistoa Stakesin ja opetushallituksen asiantuntijaseminaariin ”Lasten hyvinvointi ja oppimisvalmiuksien arviointi 3-7 vuoden iässä” Stakesin Auditorio, Ollut saatavissa 2010 osoitteessa

49 Kiitoksia!


Lataa ppt "2.6.2015 Vahvuudet ja vaikeudet -kysely Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ Uuden Nortamon perhekeskuksen yhtenä psykososiaalisen hyvinvoinnin,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google