Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YLIOPPILASTUTKINTO.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YLIOPPILASTUTKINTO."— Esityksen transkriptio:

1 YLIOPPILASTUTKINTO

2 . Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa,
 Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.  Ylioppilastutkinnon kokeet voi hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan (syksy - kevät - syksy tai kevät - syksy - kevät).  Kokelaan tulee perehtyä tarkoin ylioppilastutkinnon suoritusohjeisiin.

3 Ylioppilastutkinnon kokeet
 Ylioppilastutkinnossa on neljä pakollista koetta: 1) äidinkieli/suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista neljästä kokeesta: 2) toinen kotimainen kieli 3) vieras kieli 4) matematiikka 5) yhden reaaliaineen koe

4 . Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa
 Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa haluamansa määrän ylimääräisiä kokeita.  Kokeen pakollisuutta ja ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa.  Ylioppilastutkinto on suoritettu, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti valitsemansa neljä pakollista koetta.

5 . Matematiikassa, toisessa kotimaisessa
 Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään kahden eri tason kokeet (pitkän ja lyhyen oppimäärän kokeet).  Ainakin yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava pitkän oppimäärän koe.  Kokelas voi valita kokeen tason riippumatta lukio-opintojen laajuudesta.  Tutkintoon ei voi kuulua eritasoisia kokeita samassa oppiaineessa.

6 Osallistumisoikeus  Opiskelija saa osallistua ylioppilas- kokeeseen, jos hän on suorittanut kyseisen aineen pakolliset kurssit koulun ilmoittamaan päivämäärään mennessä.  Ylioppilastutkinto perustuu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin, joten myös syventävät kurssit kannattaa suorittaa ennen tutkintoon osallistumista.

7 Osallistumisoikeus - pakolliset kurssit
Äidinkieli/suomi toisena kielenä 6 Toinen kotimainen kieli, keskipitkä oppimäärä 5 Toinen kotimainen kieli, pitkä oppimäärä sekä vieras kieli, pitkä oppimäärä Vieras kieli, lyhyt oppimäärä 3 Matematiikka, pitkä oppimäärä 10 Matematiikka, lyhyt oppimäärä Biologia, maantiede, yhteiskuntaoppi 2 Filosofia, fysiikka, kemia, psykologia, terveystieto 1 Uskonto Historia 4

8 Ilmoittautuminen  Ylioppilastutkintoon on ilmoittauduttava kirjallisesti oman koulun ilmoittamaan päivämäärään mennessä.  Ilmoittautuminen on aina sitova.

9 Maksut  Kokelas maksaa kultakin tutkintokerralta perusmaksun ja koekohtaisen maksun.  YTL ilmoittaa maksujen suuruuden vuosittain.

10 Erityisjärjestelyt  Jos kokelaalla todetaan lukivaikeus, on mahdollista saada erityisjärjestelyjä (esim. lisäaika).  Erityisjärjestelyjen saaminen edellyttää asiantuntijalausuntojen hankkimista. Ota yhteyttä oman koulusi rehtoriin hyvissä ajoin tarkempien ohjeiden saamiseksi.  Jos kokelas tarvitsee muunlaisia erityis- järjestelyjä, täytyy ottaa yhteyttä oman koulun rehtoriin hyvissä ajoin.

11 Vieraskieliset kokelaat
 Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin kieli, jolla hän suorittaa ylioppilas- tutkinnon, tämä voidaan ottaa arvostelussa huomioon.  Jos haluat, että vieraskielisyys otetaan huomioon, ota yhteyttä oman koulusi rehtoriin hyvissä ajoin.

12 Tutkintotilaisuus  Kuullunymmärtämiskokeet kestävät noin tunnin.
 Kirjalliset kokeet kestävät kuusi tuntia.  Koesalista voi poistua aikaisintaan klo 12.  Opiskelijalla on oikeus käyttää laskinta ja taulukkokirjaa matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa. Taulukkokirjassa ei saa olla omia merkintöjä ja laskimen muisti on tyhjennettävä.

13  Koesaliin saa tuoda mukanaan kirjoitus- ja piirustusvälineet.
 Eväät tuodaan läpinäkyvissä pakkauksissa, joissa ei ole tekstejä.  Omia papereita ei saa tuoda saliin.

14 Vilppi  Kokelas, joka syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen tai avustaa siinä tai muutoin rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, joihin kokelas on kyseisenä tutkintokertana ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi.  HUOM! Matkapuhelimen tuominen koetilaisuuteen katsotaan vilpin yritykseksi.

15 Arvostelu  Kokeet tarkastaa ja arvostelee alustavasti lukion aineenopettaja ja lopullisesti YTL:n määräämä sensori.  Jos kokelas hylätään yhdessä pakollisessa kokeessa, YTL voi julistaa hänet ylioppilaaksi muiden yo-suoritusten perusteella. Tällöin tapahtuu kompensaatio.  Hylätyt suoritukset jaetaan neljään luokkaan i+, i, i- ja i=.

16 . Jokaisesta kokelaan suorittamasta yo-kokeesta
 Jokaisesta kokelaan suorittamasta yo-kokeesta saadut kompensaatiopisteet lasketaan yhteen.  Tällöin i+ kompensoituu 12 pisteellä, i 14 pisteellä, i- 16 pisteellä ja i= 18 pisteellä.  Kompensaatio suoritetaan automaattisesti, ellei sitä nimenomaan kielletä.

17 Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat kompensaatiopistemäärät ovat:
Laudatur L 7 Eximia cum laude approbatur E 6 Magna cum laude approbatur M 5 Cum laude approbatur C 4 Lubenter approbatur B 3 Approbatur A 2 Improbatur (hylätty) I

18 Uusiminen ja täydentäminen
 Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana.  Hylätyn ylimääräisen kokeen voi uusia kahdesti ilman aikarajaa.  Hyväksytyn kokeen voi uusia kerran ilman aikarajaa.  Tutkintoa voi täydentää ilman aikarajaa. Tällöin voi myös tehdä jo suoritetussa kokeessa eritasoisen kokeen.

19 Tarkistusarvostelu  Jos ylioppilastutkintolautakunnan antama arvostelu ei tunnu oikealta, siihen voi hakea tarkistusarvostelua.  Hakemus tulee toimittaa rehtorille 14 päivän kuluttua tulosten julkistamisesta.  Tarkistusarvostelu on maksullinen.

20 Todistus  Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet JA lukion päättötodistukseen vaadittavat kurssit, annetaan ylioppilastutkintotodistus.

21 Äidinkielen koe  Kokeeseen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe
 Molempiin kokeisiin pitää osallistua.  Arvostelussa otetaan huomioon kokeiden yhteispistemäärä

22 Äidinkielen koe - tekstitaidon koe
 Viisi tehtävää, joista kolmeen vastataan  Jokainen vastaus arvioidaan pisteillä 0-6 (pistemäärä kerrotaan YTL:ssa kolmella).  Tehtäväaineistossa on asiatekstejä tai/ja kaunokirjallisia tekstejä.  Asiateksteissä voi olla esimerkiksi uutisia, pilapiirroksia, kolumneja, raportteja jne.  Yhden vastauksen pituus on 1-2 konseptisivua.

23 Äidinkielen koe - esseekoe
 Tehtäviä on 12, joista kokelas valitsee yhden.  Osa tehtävistä on aineistopohjaisia, osa määritellään tehtävänantoina, joka voi olla pelkkä otsikko.  Kirjoitetaan puhtaaksi kuulakärkikynällä.

24 Suomi toisena kielenä -koe
 Suomi toisena kielenä -kokeeseen voivat osallistua ne kokelaat, joiden oma äidinkieli ei ole suomi.  Kokelaan äidinkieli tarkistetaan väestörekisteristä.  Koe suoritetaan äidinkielen esseekokeen koepäivänä.

25  Kokeessa ei ole kuullunymmärtämisosaa.
 Kokeessa ovat mahdollisia seuraavat tehtävätyypit: - Avoimet kysymykset - Selittämistehtävät - Tiivistelmä/kommentti tai kannanotto - Monivalintatehtävät - Monivalinta-aukkotesti - Produktiivinen aukkotesti - Kirjoitelma

26 Reaaliaineiden kokeet
 Jokaisesta reaaliaineesta järjestetään erillinen koe.  Vain yksi reaalikoe voi olla pakollinen.  Reaaliaineista voi suorittaa myös ylimääräisiä kokeita.  Kokeet järjestetään kahtena eri päivänä. Samana päivänä voi osallistua vain yhteen kokeeseen.  Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta.

27 1. koepäivä AINE TEHTÄVIEN MÄÄRÄ VASTAUSTEN MÄÄRÄ psykologia 10 6
filosofia historia fysiikka 13 8 biologia 12

28 uskonto ja elämänkatsomus-tieto
2. koepäivä AINE TEHTÄVIEN MÄÄRÄ VASTAUSTEN MÄÄRÄ uskonto ja elämänkatsomus-tieto 10 6 yhteiskuntaoppi kemia 12 8 maantiede terveystieto

29 . Reaaliaineiden kokeet laaditaan lukion
 Reaaliaineiden kokeet laaditaan lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöjen perusteella.  Kokeissa on myös oppiainerajoja ylittäviä tehtäviä, joita ei erikseen merkitä, mutta opiskelijaa ohjataan tehtävänannolla vastaamaan eri aineiden näkökulmasta.  Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää apuvälineenä lautakunnan ohjeen mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja.

30 Matematiikka  Sekä lyhyen että pitkän oppimäärän kokeissa on yhteensä 15 tehtävää.  Kymmeneen tehtävään saa vastata.  Tehtävät arvioidaan pisteillä 0-6. Pitkässä matematiikassa on myös kaksi vaativampaa tehtävää, joista voi saada 0-9 pistettä.  Matematiikan kokeessa saa käyttää apuvälineenä lautakunnan ohjeen mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja.

31 Kielikokeet - monivalintatehtävät - avoimet kysymykset
 Kokeet muodostuvat kuullunymmärtämis- kokeesta ja kirjallisesta kokeesta. Molempiin kokeisiin pitää osallistua.  Kirjalliseen kokeeseen voi sisältyä seuraavanlaisia tehtävätyyppejä: - monivalintatehtävät - avoimet kysymykset - käännös, selittäminen, tiivistelmä, täydentäminen, produktiivinen aukkotesti, muunnostehtävä - aine, lyhyet ohjatut kirjoitelmat


Lataa ppt "YLIOPPILASTUTKINTO."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google