Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvän apurahahakemuksen jäljillä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvän apurahahakemuksen jäljillä"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvän apurahahakemuksen jäljillä
Mari Pulkkinen FM, tohtorikoulutettava Humanistinen tiedekunta, uskontotieteen laitos

2 Rahoitusvaihtoehtoja
Apurahat yksityisiltä säätiöiltä ja rahastoilta henkilökohtainen rahoitus myös matka-avustuksia projektirahoitus Apurahat julkisista lähteistä (esim. Suomen Akatemia, TEKES, ministeriöt, EU) Tutkijakoulut (valtakunnalliset ja yliopistojen omat) Helsingin yliopiston tutkimusvarat, mm. kolmevuotiset tutkimusmäärärahat (hankkeille) apuraha väitöskirjan loppuunsaattamiseksi apuraha väitöskirjan painatuskuluihin lisäksi muita yksittäisiä apurahoja ja stipendejä Ulkomainen rahoitus Yritysten myöntämä rahoitus, ns. maksullinen palvelututkimus

3 Mitä apurahahakemukseen yleensä sisältyy?
Hakemus valmiille lomakkeelle / vapaamuotoinen hakemus Tutkimussuunnitelma lyhyt tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta tai koko hakemuksesta opintosuunnitelma tutkimuksen ja opintojen aikataulu mahdollisesti tutkimusraportin alustava sisällysluettelo Kokonaisrahoitussuunnitelma/kustannuslaskelma CV/ansioluettelo Julkaisuluettelo Suositukset ja/tai lausunnot Kopiot akateemisista tutkintotodistuksista

4 Hyvän apurahahakemuksen yleisiä ominaisuuksia
Tiivis ja selkeä rakenne Siisti ja luettava ulkoasu Dynaaminen ja tavoitteellinen ote Tiedän mitä teen –asenne; yksiselitteisyys Tarkkuus mm. tutkimuksen & opintojen aikataulussa Hyvä hakemus vastaa kaikilta osin hakuohjeita kiinnitä huomiota hakuteknisiin ohjeisiin mieti tarkkaan summa, jota haet muista kaikki liitteet, niputa paperit järkevästi muista aikataulu Muista jatkossa mihin olet hakemuksessa sitoutunut (esim. sitoutuminen täysipäiväiseen työskentelyyn, raportit apurahan käytöstä, muualta saadusta rahoituksesta ilmoittaminen)

5 Hakemus lomakkeelle / Vapaamuotoinen hakemus
Apurahan myöntäjän oma hakemuslomake keskity lomakkeen yksityiskohtiinkin ole täsmällinen, selkeä ja totuudenmukainen panosta tiivistelmään! ota itsellesi kopio lomakkeesta ja arkistoi se Vapaamuotoinen hakemus voi muistuttaa työhakemusta asettelultaan ja osin sisällöltään kiinnitä päähuomio tutkimukseesi, kykyihisi suoriutua hankkeesta sekä rahoitustarpeeseen kerro mitä haet ja mihin tarkoitukseen kehu akateemisia saavutuksiasi, aiempia apurahojasi sekä ominaisuuksiasi tutkijana miksi juuri Sinun tulisi saada apuraha jos mahdollista, painota tutkimuksesi ajankohtaisuutta ja tarpeellisuutta (vrt. kunkin säätiön painotukset!!)

6 Tutkimussuunnitelman lähtökohtia
Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein liite! Keskeiset kysymykset: Miksi muut olisivat kiinnostuneita tutkimuksestani? Onko tutkimusasetelma luotettava, saavutettavissa oleva ja huolellisesti selostettu? Olenko tutkijana kykenevä suoriutumaan hankkeesta? Viisi periaatetta, jotka auttavat kysymyksiin vastaamisessa: Ole käytännöllinen! Ole vakuuttava! Luo laajoja yhteyksiä! Tähtää kirkkaaseen ajatuksenjuoksuun! Suunnittele ennenkuin kirjoitat! Lähde: Silverman, David 2000: Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage.

7 Ideasta suunnitelmaksi — oman paikan ottaminen
Mihin keskusteluperinteeseen eli diskurssiin tutkimuksesi liittyy? Missä ja milloin tähän liittyvää keskustelua on aiemmin käyty? Millaisia näkemyksiä keskustelu on tuottanut? Mistä keskustelijat ovat olleet eri mieltä? Metodiikasta, teoreettisista kysymyksistä vai tosiasioista? Miksi(köhän)? Mikä on oma panoksesi tähän keskusteluun? Oletko samaa vai eri mieltä muiden keskustelijoiden kanssa? Mitä retorisia keinoja aiot käyttää työssäsi? Kerro jos olet kehittänyt jonkin uuden käsitteen! Minkä menetelmien ja strategioiden avulla pyrit tavoitteeseesi? ”Kasvaakseen merkittäväksi tutkimuksen on oltava retorisesti vakuuttava puheenvuoro keskusteluun, johon tutkija sillä osallistuu.” Lähde: Eskola, Antti 1997: Jäähyväisluentoja. Helsinki: Tammi.

8 Tutkimussuunnitelman mahdollinen rakenne
Otsikko Tiivistelmä (erillisenä liitteenä tai hakemuslomakkeessa) Tausta tai johdanto aihepiiriin esim. tieteenalan ajankohtaisen keskustelun avulla Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset Katsaus relevanttiin kirjallisuuteen (ja oman tutkimuksen paikkaan aiemman tutkimuksen kentässä!) Aineisto Metodit Eettiset kysymykset Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen Aikataulu Lähteet ja kirjallisuus Lähde: Silverman, David 2000: Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage. Ks. myös Eskola, Jari & Juha Suoranta 1998: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino

9 Tutkimuksen aikataulu ja opintosuunnitelma
Aikatauluun ja opintosuunnitelmaan vaikuttaa: Tähtäätkö lisensiaatin tutkintoon vai suoraan tohtoriksi Aloitteletko vasta jatko-opintoja vai oletko jo pidemmällä Mieti missä vaiheessa prosessia olet nyt! Ajoita päätoiminen suunnitelma noin neljäksi vuodeksi Aikataulun voi tehdä esimerkiksi lukukausittain tai myöhemmässä vaiheessa kuukausittain jaoteltuna Erittele ja aikatauluta suunnittelemasi opinnot ja listaa jo suorittamasi jatko-opinnot Aikatauluta tutkimusprosessin keskeiset vaihteet (suunnittelu, kirjallisuuteen tutustuminen, metodiikan & teoreettisen taustan hahmottaminen, aineistonkeruu, analysointi, raportointi, viimeistely jne.)

10 Kustannuslaskelma / Rahoitussuunnitelma
Laskelman pohjana esim. kunkin vuoden verottoman apurahan maksimimäärä (valtion taiteilija-apurahan vuotuinen määrä, lukien 1 254,13€/kk = ,56€/v) tai vaihtoehtoisesti ko. säätiön yhden vuoden apurahasumma Tavallisesti kustannukset ovat yhtä kuin henkilökohtainen apuraha + mahdolliset lisäkulut (esim. aineistonkeruuseen liittyvät kulut, laitekulut, matkakulut) Laske kokonaiskustannukset ajalta, joka vastaa esittämääsi aikataulua Listaa samaan tarkoitukseen aiemmin saamasi sekä vireillä olevat apurahat/stipendit sekä muut käyttämäsi varat (esim. opintotuki, tutkijakoulujaksot) Laske koko hankkeeseen tarvittava summa sekä jäljellä oleva rahoitustarve (vrt. hakemasi apurahan määrä)

11 CV / Ansioluettelo CV/Ansioluettelo kertoo hakijan pätevyydestä ja kyvyistä suoriutua hankkeesta! Uran eri vaiheissa CV:n sisältö muuttuu ja jalostuu Muodoltaan voi vastata pitkälti työhakemuksen ansioluetteloa Nosta erityisesti esiin: akateeminen koulutus ja muut relevantit opinnot alkuvaiheessa tutkielman arvosana erityisesti tutkimiseen liittyvä työkokemus muu kokemus esim. opetustehtävissä aiemmat stipendit ja apurahat, akateemiset ansiot erityistaidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet Suosittelijoiden nimet voi jättää pois tai mainita vain lyhyesti jos suositukset erillisinä liitteinä Luo papereillesi yhtenäinen asettelu, ulkoasu ja ilme!

12 Julkaisuluettelo Ryhmittele erityyppiset julkaisusi
artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotim. tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö tieteelliset monografiat muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä, sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), patentit, tietokoneohjelmat, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-ohjelmat ym. Lähteet: Suomen Akatemia ja Turun yliopiston Tutkimuksen tueksi – Projektiopas

13 Suositukset ja lausunnot
Laaditaan vapaamuotoisena tai valmiille arviointilomakkeelle Toimitetaan joko hakemuksen liitteenä tai erikseen suoraan apurahan myöntäjälle Tavallisesti kaksi suosittelijaa, yleensä ohjaaja/t ja professori Tee suositusten laatiminen suosittelijallesi helpoksi Pyydä suositus ajoissa, kerro mitä ja mistä haet Anna selvät ohjeet minne suositus tulee toimittaa ja MILLOIN Ennakoi suosittelijasi lomat, kiireet, virkamatkat jne. ja tarvittaessa pyydä useampia suosituspapereita etukäteen Jos mahdollista, vaikuta omiin suosituspapereihisi! Jos yhteistyö nihkeää, yritä etsiä toinen suosittelija Älä anna suosituskulttuurin vaihtelevuuden häiritä

14 Rahoittajan näkökulma: millä on merkitystä?
Tutkimuksen tekijän tausta, taidot ja kyvyt edistynyt tutkija: urapolku, rahoitushistoria, julkaisutoiminta, loppuunviedyt projektit aloitteleva jatko-opiskelija: koulutus, osallistuminen ja aktiivisuus, tutkimukseen liittyvä työkokemus, ohjaajat Tutkimuksen relevanssi: tutkimuksen anti tieteenalalle, tarve tutkia juuri tätä, tutkimuksen paikka tutkimustraditiossa, tieteenfilosofinen ote ja sen julkituominen Hankkeen jämäkkyys: metodien painoarvo ja monipuolisuus, metodien kuvaus ja soveltuvuus tutkimukseen, aineiston ja metodien vuoropuhelu Hankkeen toteutettavuus: aiheen rajaus, aikataulu, rahoitus Tutkimuseettiset kysymykset Lähde: Morse, Janice M. 2004: Preparing and Evaluating Qualitative Research Proposals. – Qualitative Research Practice. Eds. Clive Seale et. al. London: Sage.

15 Miten parannat mahdollisuuksiasi?
Päivitä ja tarkenna hakupapereitasi Edisty opinnoissasi Pyydä ja vaadi ohjausta Hanki hyvät suosittelijat ja suositukset Lue riittävästi (mm. alan tieteelliset aikakauslehdet) Markkinoi tutkimustasi — tee se näkyväksi Pohdi aiheesi ajankohtaisuutta Liity alasi sähköpostilistoille ja verkostoihin Ole aktiivinen, osallistu, verkostoidu, keskustele, kysele Kirjoita omasta tutkimuksestasi sekä muiden tutkimuksista Pyydä palautetta, tarjoudu kommentoimaan toisten tekstejä Suhtaudu kritiikkiin kiitollisuudella ja ota siitä onkeesi Usko itseesi ja tutkimukseesi Valitse itsellesi mielekäs ja tavalla tai toisella tärkeä aihe!

16 Tietolähteitä apurahoista
Turun yliopiston tutkimusrahoitustietokanta TURA, apurahatiedote ohje etäkäyttöön: Säätiöpalvelu HY:n Tiede&Tutkimus –nettisivut COS Funding Opportunities –tietokanta ResearchResearch –tietokanta Hesarin Apurahat –palsta, maakuntalehdet, Yliopisto –lehti ohjaajat, opiskelukaverit, muu laitoksen henkilökunta

17 Muita tietolähteitä apurahatutkijalle
Apurahatutkijan uusittu tietopaketti Turun yliopiston Tutkimuksen tueksi –sivut Mm. tutkijakouluista  Tutkijankoulutus Verotuksesta ja valtakunnallinen veroneuvonta Apurahansaajien sosiaaliturvaa selvittäneen työryhmän loppu- raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2004:9  Julkaisut 2004/9 Posterin tekemisestä Valmistumisprosessista

18 KIITOS! kysymykset ja palaute:


Lataa ppt "Hyvän apurahahakemuksen jäljillä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google