Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

laaja-alaisen osaamisen alueet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "laaja-alaisen osaamisen alueet"— Esityksen transkriptio:

1 laaja-alaisen osaamisen alueet
Oppimiskäsitys ja laaja-alaisen osaamisen alueet Ops 2016

2 Oppimisprosessi koostuu:
Aktiivisuus Aktiivinen toiminta Tavoitteiden asettaminen Ongelmien ratkaiseminen Uutta luova toiminta Tietoisuus oppimisprosessista Oppilasta ohjataan tiedostamaan oma oppimisprosessinsa ja suunnittelemaan sitä Oppimiskäsitys Oppimisprosessi koostuu: Vuorovaikutus Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa: Yhdessä tekeminen, ajatteleminen, suunnitteleminen, arvioiminen Lähtökohta oppilaassa itsessään Omat kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat, tunteet sekä kokemukset ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota

3 Miten suunnitella opetus niin, että suunnitelmallisesti:
Kannattaa verrata vuoden 2004 opsin oppimiskäsitykseen. Sanallisella tasolla ei paljon muutosta. Käytännön tasolla tarvetta muutokselle on paljonkin. Oppiainerajat ylitetään ja opittavia asioita lähdetään syventämään oppilaan omasta kokemusmaailmasta käsin? Tietoisuus omasta oppimisprosessista ja sen hallinnasta lisääntyy? Miten suunnitella opetus niin, että suunnitelmallisesti: Oppimisprosessin tavoitteellisuus lisääntyy? Oppilaan oma-aloitteisuus, aktiivisuus sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaidot lisääntyvät? Vuorovaikutus ja yhdessä oppiminen lisääntyy?

4 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet:
Kasvu ihmisyyteen, eettinen vastuullisuus, demokraattiset arvot, tasa-arvo, terveys ja hyvinvointi, kestävä kehitys 1.Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen Laaja yleissivistys, tiedonalojen yhdistäminen ja läpileikkaukset, laaja-alaisten taitojen merkitys korostuu 2. Tarpeelliset tiedot ja taidot Oppimaan oppimisen taidot, yleissivistys, laaja-alaisuus, moninaiset oppimisympäristöt, koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen 3. Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen

5 Laaja-alaisen osaamisen alueet
Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) Monilukutaito (L4) Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) Tarve nousee ympäröivän maailman muuttumisesta Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalarajat ylittävää osaamista Huom: laaja-alaisten osaamisalueiden integroiminen opetukseen edellyttää muutosta vanhaan – nämä puuttuivat edellisestä opsista!

6 Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Perustelu: Tutkiva ja luova työskentelyote Ajattelun ja oppimisen taidot muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle Miten oppilas hahmottaa itsensä oppijana Tiedon hakeminen, arvioiminen, muokkaaminen sekä tuottaminen Tiedon ja ideoiden jakaminen Innovatiiviset ratkaisut, kuvittelukyky, kyky nähdä vaihtoehtoja ja yhdistellä näkökulmia

7 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Perustelu: Erilaisten kulttuuristen merkitysten tunnistaminen ja arvostaminen Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Ohjataan oppilasta tunnistamaan kulttuurinen moninaisuus voimavarana Miten kulttuurit vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa ja miten media muokkaa kulttuuria? Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään. Eettisyys, mielipiteiden esittäminen rakentavasti Sosiaaliset taidot, itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen eri tilanteissa Tilanteiden tarkastelu eri näkökulmista

8 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Perustelu: Terveyteen vaikuttavat tekijät ja siitä huolehtiminen Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta. Talouden hallinta ja kuluttamisen taidot Oikeuksien ja vastuiden tunteminen Turvallisuudesta huolehtiminen Arjen hallinnan taidot

9 Monilukutaito (L4) Perustelu:
Peruslukutaito, kirjoitustaito, numeraalinen lukutaito, kuvanlukutaito, medialukutaito ja digitaalinen lukutaito Monilukutaito on kykyä hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Monilukutaidon kehittämiseen kuuluu aina myös eettisten kysymysten tarkastelua ja pohdintaa kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Tietoa voidaan tuottaa sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien avulla Viestejä voidaan välittää ja ottaa vastaan esim. kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa

10 Neljä osa-aluetta Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Käytännön taidot ja oma tuottaminen Vastuullinen ja turvallinen toiminta sähköiset oppimisympäristöt Tekstinkäsittely, tallennus, julkaiseminen jne Eettisesti kestävä viestintäteknologian käyttö Tietoturva ja riskeiltä suojautuminen työelämävaatimukset pelit Käsitys teknologian monipuolisista mahdollisuuksista ja toimintalogiikasta Vastuullinen toiminta (tekijänoikeudet, tietosuoja) oppimispelit ohjelmointi Lähdeviittauksien käyttö ja tuotosten jakaminen pelien tekeminen mobiililaitteet Neljä osa-aluetta Opinpolun mallintaminen, portfolio johtopäätösten tekeminen ja tietovarannon kasvattaminen yhteisöllinen oppiminen ja palvelut kriittinen lukutaito Tuotosten jakaminen tiedon tuottaminen Kansainvälinen verkostoituminen lähteiden monipuolinen käyttö monilukutaito tiedonhakukanavat sosiaalinen media opetuksessa eri viestintäkanavat viestin vaikutus vastaanottajaan Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely Vuorovaikutus ja verkostoituminen

11 Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Perustelu: Lähialueen yhteiskunnalliset ja taloudelliset rakenteet ja toimintatavat tutuiksi Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena. Työelämään tutustuminen ja kokemukset työnteosta koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Itsensä työllistämisen taidot ja aktiivinen asenne Oma-aloitteisuus, rohkeus, joustavuus Projektityöskentely, ryhmätoiminta, verkostoituminen Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta. Työprosessien suunnittelu, vaihtoehtojen kokeileminen, johtopäätösten tekeminen Työskentelyn vaikeuksien ennakointi ja pettymysten sietäminen

12 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Perustelu: Oppilaalla tilaisuuksia osallistua päätöksentekoon Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Oppilas osallistuu opiskelunsa, koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Oppilas oppii kokemuksen kautta vaikuttamisen mahdollisuuksia, päätöksentekoa ja vastuullisuutta Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Oppilas oppii ilmaisemaan itseään tarkoituksenmukaisesti ja rakentavasti Oppilaat oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua


Lataa ppt "laaja-alaisen osaamisen alueet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google