Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valmennusosaamisen malli

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valmennusosaamisen malli"— Esityksen transkriptio:

1 Valmennusosaamisen malli
Suomalaisen valmennusosaamisen malli on syntynyt muokkaamalla alkuperäistä Côtén ja Gilbertin (2009) esittämää mallia. Mallin tarkoitus on rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, mitä valmentaminen on ja mitä valmentajan pitää osata. Yksi keskeinen mallin ajatus on se, että valmentajaa arvioitaessa (valmentaja itse tai joku muu), voidaan arvioida vain asioita, joihin valmentaja voi vaikuttaa. Mikäli valmentajaa arvioidaan vain kilpailumenestyksen perusteella, hän tulee epäoikeudenmukaisesti arvioiduksi. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelma/KH

2 Suomalainen valmennusosaamisen malli
Suomalaisen valmennusosaamisen malli on syntynyt muokkaamalla alkuperäistä Côtén ja Gilbertin (2009) esittämää mallia Mallin tarkoitus on rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, mitä valmentaminen on ja mitä valmentajan pitää osata sekä miten valmentajien osaamisen kehittämistä voidaan tukea mm. valmentajakoulutuksen, mentoroinnin, valmennusyhteisöjen jne. kautta  Malli koostuu kolmesta isosta kokonaisuudesta: valmentajan osaamistarpeista asioista, joihin valmentaja voi urheilijassa vaikuttaa toimintaympäristöstä Mallissa valmentaminen on urheilijan kehittymisen tukemista sekä valmentajan omaa kehittymistä tietyssä toimintaympäristössä.

3 Mihin valmentaja voi vaikuttaa? Valmentajan osaamistarpeet Ihmisenä
Voimavarat Ihmissuhde- taidot Urheilu- osaaminen Itsensä kehittämisen taidot Urheilijana kehittyminen ja lajiosaaminen Ihmisenä kasvu Kuulumisen tunne Malli koostuu kolmesta isosta kokonaisuudesta: Asioista, joihin valmentaja voi urheilijassa vaikuttaa, valmentajan osaamistarpeista sekä toimintaympäristöstä. Tässä mallissa valmentaminen on urheilijan kehittymisen tukemista sekä valmentajan oma kehittymistä tietyssä toimintaympäristössä. Perinteisesti valmennusta on ajateltu siten, että valmentaja tarvitsee urheiluosaamista kehittääkseen urheilijan urheilutaitoja. Kautta aikojen valmentaja on vaikuttanut muihinkin osa-alueisiin, mutta hän ei ole välttämättä saanut eväitä näihin esimerkiksi valmentajakoulutuksissa.

4 Urheilijana kehittyminen ja lajiosaaminen Itsensä kehittämisen taidot
Ihmisenä kasvu Urheilijana kehittyminen ja lajiosaaminen Kuulumisen tunne Itsensä kehittämisen taidot Arvot ja asenteet Vastuullisuus Empaattisuus Itsearvostus Ihmissuhdetaidot Urheilijan elämäntapa: Urheilullinen elämäntapa Fyysinen kunto ja suorituskyky Harjoittelu Lepo, palautuminen ja ravinto Motivaatio Itseluottamus Innostus Lajiosaaminen: Tekninen, taktinen ja välineosaaminen Lajirakkaus Sitoutuminen Yhteisöllisyys Tavoitteen asettelu Itsearviointitaidot Oppimaan oppimisen taidot Verkostoitumistaidot Tiedon hankinta- ja arviointitaidot Ajattelun taidot Valmentaja voi vaikuttaa urheilijan kasvuun ihmisenä. Tämä tarkoittaa monenlaisia asioita, esimerkiksi arvojen ja asenteiden oppimista, vastuuseen kasvua, toisten ihmisten arvostusta, itsearvostusta, ihmissuhdetaitoja ja vaikka ihan käytöstapoja. Urheilijana kehittyminen ja lajiosaaminen voidaan ajatella kahtena kokonaisuutena. Urheilullisen elämäntavan oppiminen liittyy myös ihmisenä kasvuun. Lajiosaaminen tarkoittaa lajitaitoja, taktiikkaa, välineosaamista ja kilpailutaitoja. Kuulumisen tunne tarkoittaa sitä, etä urheilija kokee itsenä urheilijaksi, oman lajinsa urheilijaksi, hän oppii rakastamaan lajiaan, tuntee kuuluvansa lajiin, seuraan, joukkueeseen tai ryhmään. Itsensä kehittämisen taitojen kautta urheilija oppii kaikkia muita osa-alueita. Näiden taitojen kehittäminen koko urheilijan uran aikana lapsuudesta lähtien on olennaista urheilijaksi kasvussa. Näitä taitoja tarvitaan huipulle pääsyyn, mutta erityisesti myös muussa elämässä.

5 Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat:
Valmentajan osaaminen Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat: Itsetuntemus, luovuus, motivaatio, arvot ja asenteet, jaksaminen, terveys Urheiluosaaminen Ihmissuhdetaidot Itsensä kehittämisen taidot Yleinen urheilu- osaaminen Lajiosaaminen Opettamis- ja ohjaamisosaaminen Tunne- ja vuorovaikutustaidot Organisointiosaaminen Ilmaisu- ja keskustelutaidot Ongelmanratkaisutaidot Ihmistuntemus Itsearviointitaidot Oppimaan oppimisen taidot Verkostoitumistaidot Tiedon hankinta- ja arviointitaidot Ajattelun taidot Valmentajien osaamistarpeiden pohjalla ovat valmentajan voimavarat. Ne ovat edellytykset muulle kehittymiselle, mutta myös asia, joissa valmentaja voi kehittyä valmennusuran varrella. Valmentajan urheiluosaaminen tarkoitta yleistä urheiluosaamista sekä lajiosaamista. Näiden lisäksi urheiluosaamiseen kuuluvat mm. valmentajan pedagogiset taidot, ymmärrys terveyden edistämisestä sekä vaikka teknisten apuvälineiden käytön osaaminen valmentamisessa. Ihmisuhdetaitojen avulla valmentaja välittää ja kehittää osaamistaan. Ilman ihmissuhdetaitoja valmentajan urheiluasiantuntemuskin saattaa jäädä hyödyntämättä. Kuten urheilijallakin, myös valmentajalla itsensä kehittämisen taidot ovat kaiken kehittymisen avain. Näiden taitojen kehittämisen pitää olla valmentajakoulutuksen punainen lanka.

6 Valmentajan toimintaympäristö
Lapsuusvaihe Nuoruusvaihe Aikuisvaihe Urheilijan ikä Harraste Kilpa Huippu Urheilijan taso Nainen/tyttö Mies/poika Ryhmässä kumpaakin sukupuolta Urheilijan sukupuoli Yksilö Ryhmä Joukkue Harjoittelun organisointi Samantasoinen Eritasoinen Integroitu eri lajeja ja vammaisurheilijoita Harjoitteluryhmä Valmentajan toimintaympäristö määrittää valmentajan osaamistarpeita. Kuvassa on pyritty määrittämään valmentajan toimintaympäristömuuttujia. Urheilijan ikä ja taso ovat yleisimmin huomioituja asioita. Huomioitavia asioita ovat myös urheilijan sukupuoli, harjoitusryhmän koko ja tasoerot. Valmentajan rooli voi olla hyvin erilainen riippuen siitä, onko hän urheilijan henkilökohtainen valmentaja, apuvalmentaja tai ominaisuusvalmentaja tai organisaation asettama valmentaja kuten vaikka maajoukkueen päävalmentaja. Kulttuurimuuttujat ovat myös olennaisia valmentajan osaamistarpeen kannalta. Meillä on paljon esimerkkejä siitä, kun valmentaja siirtyy toisenlaiseen harjoituskulttuuriin tai ympäröivän yhteiskunnan kulttuuri on erilainen, valmentajan osaaminen ei enää toimikaan. Myös olosuhteet tuovat osaamisvaatimuksia. Henkilökohtainen Ominaisuus- tai Akatemiavalm. Päävalmentaja Valmentajan rooli Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja valmennuskulttuuri, lajikulttuuri Kulttuuri Olosuhteet Paikkakunnan koko, harjoittelu ja kilpailutilat, seuran toiminta, muut toimijat esim. vanhemmat

7 Valmentajan toimintaympäristö
Lapsuusvaihe Nuoruusvaihe Aikuisvaihe Urheilijan ikä Harraste Kilpa Huippu Urheilijan taso Nainen/tyttö Mies/poika Ryhmässä kumpaakin sukupuolta Urheilijan sukupuoli Yksilö Ryhmä Joukkue Harjoittelun organisointi Samantasoinen Eritasoinen Integroitu eri lajeja ja vammaisurheilijoita Harjoitteluryhmä Perinteisesti valmennusosaamista on kuvattu toimintaympäristössä, jossa valmennettavat ovat huipulle tähtääviä tai siellä jo olevia yksilöurheilijoita ja usein vielä miehiä. Valmennusopit on aikoinaan kirjoitettu pääosin tästä näkökulmasta ja se on muokannut ajatteluamme pitkään. Tästä toimintaympäristöstä on muodostunut normi, johon poikkeamia verrataan. Valmennusosaamista on jäsennetty eron kautta – miten tilanne poikkeaa normista jos valmennetaan vaikkapa naisia tai joukkuetta Henkilökohtainen Ominaisuus- tai Akatemiavalm. Päävalmentaja Valmentajan rooli Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja valmennuskulttuuri, lajikulttuuri Kulttuuri Olosuhteet Paikkakunnan koko, harjoittelu ja kilpailutilat, seuran toiminta, muut toimijat esim. vanhemmat

8 Valmentajan toimintaympäristö
Lapsuusvaihe Urheilijan ikä Harraste Nainen/tyttö Yksilö Ryhmä Mies/poika Kilpa Joukkue Ryhmässä kumpaakin sukupuolta Huippu Nuoruusvaihe Aikuisvaihe Urheilijan taso Urheilijan sukupuoli Harjoittelun organisointi Samantasoinen Eritasoinen Integroitu eri lajeja ja vammaisurheilijoita Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja valmennuskulttuuri, lajikulttuuri Harjoitteluryhmä Kulttuuri Olosuhteet Paikkakunnan koko, harjoittelu ja kilpailutilat, seuran toiminta, muut toimijat esim. vanhemmat Valmentajan rooli Henkilökohtainen Ominaisuus- tai Akatemiavalm. Päävalmentaja Valmennusosaamisesta normitoimintaympäristössä me tiedämme aika paljon. Valmennusosaamisen tarve muuttuu ratkaisevasti toimintaympäristön muuttuessa. Ajatellaanpa tilanne, jossa valmennetaan suurta ryhmää lapsia, sekä tyttöjä ja poikia, eritasoisia ja eri tavoittein toiminnassa mukana olevia. Joukossa on yksi lapsi, jolla on keskittymishäiriö ja kolme maahanmuuttajataustaista lasta. Lisäksi harjoittelu tapahtuu olosuhteissa, joissa ei ole kunnollisia suorituspaikkoja. Valmentajan osaamisvaatimus näyttää hyvin erilaiselta.

9 Valmentajan toimintaympäristö/aikuisvaihe
Lapsuusvaihe Urheilijan ikä Harraste Nainen/tyttö Yksilö Ryhmä Mies/poika Kilpa Joukkue Ryhmässä kumpaakin sukupuolta Huippu Nuoruusvaihe Aikuisvaihe Urheilijan taso Urheilijan sukupuoli Harjoittelun organisointi Samantasoinen Eritasoinen Integroitu eri lajeja ja vammaisurheilijoita Etninen tausta, uskonto, urheilu- ja valmennuskulttuuri, lajikulttuuri Harjoitteluryhmä Kulttuuri Olosuhteet Paikkakunnan koko, harjoittelu ja kilpailutilat, seuran toiminta, muut toimijat esim. vanhemmat Valmentajan rooli Henkilökohtainen Ominaisuus- tai Akatemiavalm. Päävalmentaja Valmennusosaamisesta normitoimintaympäristössä me tiedämme aika paljon. Valmennusosaamisen tarve muuttuu ratkaisevasti toimintaympäristön muuttuessa. Ajatellaanpa tilanne, jossa valmennetaan suurta ryhmää lapsia, sekä tyttöjä ja poikia, eritasoisia ja eri tavoittein toiminnassa mukana olevia. Joukossa on yksi lapsi, jolla on keskittymishäiriö ja kolme maahanmuuttajataustaista lasta. Lisäksi harjoittelu tapahtuu olosuhteissa, joissa ei ole kunnollisia suorituspaikkoja. Valmentajan osaamisvaatimus näyttää hyvin erilaiselta.

10 Lapsuusvaihe Valintavaihe Huippuvaihe Valmennusosaaminen urheilijan
polun eri vaiheissa Uuden valmennusosaamisen mallin ajatus on siinä, että sen avulla on helpompi hahmottaa valmentajan osaamista. Mallin avulla valmentaja voi itsearvioida omaa toimintaympäristöään ja sitä, mitä hän jo osaa ja mitä pitäisi oppia lisää. Malli sinällään toimii kaikissa toimintaympäristöissä, mutta valmentajan teot ovat erilaisia. Esimerkiksi kuuluvuuden tunteen lisäämiseksi lasten valmentajan teot ovat toisenlaisia kuin aikuisen huippu-urheilijan valmentajan. Valmentaja voi miettiä, onko hän tänään, tässä kuussa tai tänä vuonna tehnyt asioita, joilla on vaikutusta urheilijan itseluottamukseen. Mitä hän on tehnyt urheilijan ihmisenä kasvamisen eteen? Mitkä teot ovat lisänneet urheilijan kuuluvuuden tunnetta ja miten olen edistänyt urheilijan suorituskykyä. Samaan tapaan asiaa voi aukaista myös valmentajakoulutuksissa. Valmentaja voi kuvata omaa osaamistaan etukäteen, jolloin kouluttaja voi suunnitella sisältöjä ja tehtäviä osallistujille sopiviksi. Koulutuksen kuluessa kouluttaja, mentori tai muu palautteen antaja osaa suunnata palautetta valmentajan toimintaympäristön mukaan. Malli avaa valmentajalle osaamistarpeita toimintaympäristön muuttuessa tai vaikka seurajohdolle valmennustiimiä rakennettaessa. Lapsuusvaihe Valintavaihe Huippuvaihe


Lataa ppt "Valmennusosaamisen malli"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google