Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

M.1. Maisteriseminaarin suunnitelmavaihe

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "M.1. Maisteriseminaarin suunnitelmavaihe"— Esityksen transkriptio:

1 M.1. Maisteriseminaarin suunnitelmavaihe
Syksy -09 Seppo Poutanen & Olli Pyyhtinen (Slidet muokannut S. P. Antti Kouvon esityksen pohjalta) Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

2 Aikataulu tapaamiset Uno Harva –salissa, jatkossa maanantaisin klo Luento: johdantoa pro gradu –tutkielman tekoon, syksyn aikataulut Luento: Teoria tutkimuksessa Luento: Kvantitatiivinen tutkimusprosessi Luento: Kvalitatiivinen tutkimusprosessi Ideapapereiden käsittelykerta Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

3 Aikataulu: suunnitelmat
Esittäjät (2 per kerta) Opponentit (2 per paperi) 19.10. Tanja Nurmi Katja Ärling Jenny Söderman Ville Santalahti Mikko Helminen Anni Wainikainen 2.11. Katri-Maria Hirvonen Ilona Maula-Tervo Heli Solla 9.11. 16.11. Sanna Laine 23.11. Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

4 Käytännön järjestelyt
Suunnitelmavaiheen paperin on oltava jaossa esitystä edeltävän viikon keskiviikkona klo mennessä sähköpostilistalla, jolla on kaikkien osallistujien sekä ohjaajien osoitteet Jokaiselle paperille määrätään kaksi opponenttia Opponenttien lisäksi muutkin osallistuvat papereiden arviointiin Jos kyseessä jokin erityisala, johon löytyy asiantuntemusta laitokselta, myös vierailevaa seminaariemäntää/-isäntää voidaan harkita mahdollisuuksien mukaan Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

5 Pro gradu -tutkielma Opinnäyte
Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaan mukaan (sivu 7): ”Maisterin tutkintoa varten opiskelija laatii pääaineessaan pro gradu –tutkielman, jossa hän osoittaa kykyä tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen kielenkäyttöön” Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

6 Graduaiheen valinta Ja vielä:
6 kysymystä, joihin ensinnäkin pitäisi voida vastata kyllä: onko aiheeni tarpeeksi täsmällinen ja yksityiskohtainen? onko aiheeni tarpeeksi suppea? onko tutkimusprojektini päämäärä selkeä? onko lähestymistapani aiheeseen toteuttamiskelpoinen? onko minulla hyvä mahdollisuus saavuttaa mielenkiintoinen ja relevantti tulos/johtopäätös? olenko itse innostunut tästä aiheesta? Ja vielä: kuinka aihe nivoutuu aikaisempaan yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun? mikä olisi tutkielman yleisö ja lukijakunta? Teenkö gradun omasta aiheesta vai nk. tilausgradun? Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

7 Tutkimusprosessi Suunnitteluvaihe Aineiston keruu
Tallennus/koodaus/aineiston saattaminen tutkittavaan muotoon Aineiston analyysi Tulosten raportointi Tämä on hyvin yleisluonteinen kuvaus, tutkimusprosessi voi todellisuudessa vaihdella paljonkin (esim. kovin aineistolähtöiset ja teoreettisella otteella tehdyt opinnäytteet) Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

8 Tutkimuksen suunnitteluvaihe: Tutkimussuunnitelma
Tutkimuksen tausta, relevanssi ja yleisö Aikaisemmat tutkimukset/kirjallisuus (viitekehys) Tutkimusongelma Tutkimusasetelma Aineisto Miten analysoidaan? Miten raportoidaan? Aikataulu ja kustannukset Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

9 Tutkimuksen tausta, relevanssi, aikaisemmat tutkimukset, viitekehys: kirjallisuuskatsauksen laatiminen (I) Kirjallisuuskatsaus on kriittinen katsaus omalle aiheelle merkitykselliseen tutkimuskirjallisuuteen se ei ole myyntikatalogi kaikista niistä aihetta sivuavista kirjoista, artikkeleista jne., jotka tutkija on ehtinyt lukea eikä pitkien sitaattien kokoelma (jos et osaa tiivistää toisen ajatusta omiksi sanoiksi, et ymmärräkään ajatusta) se osoittaa oman aihepiirin/tutkimusteeman kannalta olennaisen (ei kaiken) kirjallisuuden hallintaa ja ymmärtämistä mitä keskeisiä tuloksia on saavutettu? millä tavoin tutkimuksissa voi nähdä puutteita, epäselvyyksiä, ristiriitoja? Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

10 Tutkimuksen tausta, relevanssi, aikaisemmat tutkimukset, viitekehys: kirjallisuuskatsauksen laatiminen (II) Teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat: ’teoria’ on ymmärrettävissä väljästi tavaksi, jolla tutkija systemaattisesti luokittelee, abstrahoi ja selittää/tulkitsee tutkimusaineistonsa sisältöä käsitteellisesti niin, että aineiston yleiset keskinäissuhteet tulevat esille koska tutkimuskirjallisuus toimii kirjallisuuskatsauksen aineistona, niin hyvä katsaus tiivistää ja ”teoretisoi” siitä esiin mainitunkaltaisia suhteita ja säännönmukaisuuksia hyvin ”teoretisoitu” kirjallisuuskatsaus hahmottelee, millaista olisi uusi tarpeellinen tutkimus aiheesta Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

11 Tutkimuksen tausta, relevanssi, aikaisemmat tutkimukset, viitekehys: kirjallisuuskatsauksen laatiminen (III) Vältettäviä kiusauksia: katsauksen tarkoitus ei ole panna aihetta tutkineet näyttämään tyhmemmiltä tai epäselvemmiltä kuin he ovat katsauksen tarkoitus ei ole vedota yhden auktoriteetin nimissä toista vastaan, vaan on kehiteltävä perustellun kriittistä etäisyyttä teksteihin jos toinen kirjoittaja esim. olettaa asian x olevan tavalla y, niin hänen ei pidä esittää väittävän, että asia x on tavalla y (kuten myös faktaksi, päättelyksi, käsitemääritelmäksi, arvoarvostelmaksi jne. esitetty on referoitava ja arvioitava sellaisena kuin se on) Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

12 Tutkimusongelma (I) Tutkimusongelman hahmottaminen, rajaaminen, täsmentäminen eli tutkimuskysymysten kirjoittaminen on tärkein vaihe tutkimusprosessissa Tästä osasta tutkimuksen tekemisessä lähdetään liikkeelle, vaikka lopullisessa tutkimusraportissa tämä sijoitetaan yleensä johdanto- ja taustoitus -osan jälkeen Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

13 Tutkimusongelma (II) Tutkimusongelmaa kehiteltäessä tulee pohtia:
Mitä täsmällisesti ottaen halutaan tutkia? Miksi halutaan tutkia juuri tätä asiaa/ilmiötä? Mitä hyötyä asian tutkimisesta on? Lisää ymmärtämystä jostakin ilmiöstä? Kontribuoi tieteelliseen keskusteluun? Tutkimusongelman lähtökohtana voi olla a) omakohtainen kiinnostus, b) omakohtainen oivallus tai c) aikaisempi tutkimus Nämä kaikki kolme elementtiä ovat läsnä hyvässä tutkimuksessa Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

14 Viitekehys tutkimuksessa
Viitekehys = tutkimusongelman täsmällinen esittäminen käsitteellisesti Karkeita esimerkkejä otsikkotasolla(!): Toistuuko köyhyys? -> ”Mittausvirheen vaikutus köyhyysliikkuvuudesta tehtyihin tulkintoihin” Millaista on olla anorektikko? -> ”Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon jäsentymisestä” Viitekehys liittyy tutkimuksessa ainakin kahteen asiaan Tutkittavan ilmiön rajaamiseen ja täsmentämiseen Tutkimuksen oman näkökulman ja juonen muodostumiseen Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

15 Tutkimusasetelma (I) Tutkimusongelman käsitteellistäminen ei vielä riitä, vaan on rakennettava tutkimusasetelma Tutkimusasetelma = Valitaan ja kootaan monista vaihtoehtoisista menettelytavoista sellainen kokonaisuus, jolla voimme vastata tutkimuskysymyksiin (metodologinen pohdinta, sopivan tutkimusotteen valinta) Miten tutkimus tullaan toteuttamaan vaihe vaiheelta menetelmät, joiden avulla voimme vastata tutkimuskysymykseen tutkimuskohde, otanta, aineisto aineistonkeruun aikataulu Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

16 Tutkimusongelmiin vastaaminen
Valittu viitekehys ja menetelmät määräävät pitkälti sitä minkälaisiksi tutkimusongelmat muotoutuvat minkälaisia vastauksia niihin voidaan saada Tutkimusongelman ja tutkimustavan tulee täsmätä! Teoreettiset tutkimukset Analyysissa hajotetaan ongelma osiin Synteesissä muodostetaan kokonaiskuvaa Esimerkiksi: 1. käsiteanalyyttinen tutkimus, 2. ilmiön teoreettinen mallintaminen, 3. olemassa olevan teorian modifiointi, 4. uuden teorian kehittäminen Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

17 Tutkimusongelmiin vastaaminen
2. Empiiriset tutkimukset Etsinnälliset (eksploratiiviset) tutkimukset - kun kyseessä on tutkimaton uusi ilmiö (onko todella tutkimaton ilmiö?) Esimerkiksi: esitutkimus, joka antaa vihjeitä ja täsmentää kysymystä Kuvailevat tutkimukset (esim. väestölaskenta tai mielipidetutkimukset kannatuksesta) - vastaa kysymyksiin mitä, miten ? Selittävät tutkimukset - ilmiön selittäminen ja syyn etsiminen / kausaalisuhteet - vastaa kysymykseen miksi ? Evaluaatio-, kehittämis- ja toimintatutkimus - arvioi toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

18 Tutkimusongelman täsmentäminen
Kun jonkinlainen tutkimusongelma ja –asetelma on olemassa seuraa tutkimusongelman täsmentäminen Perusteellinen kirjallisuuskatsaus -> teoreettinen perusta (ks. ed.) Tekeillä olevat aihetta sivuavat tutkimukset Keskustelu asiantuntijoiden kanssa Ongelman jakaminen osaongelmiin Tähän liittyy keskeisesti myös viitekehyksen rakentaminen ja muokkaus Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

19 Huomioitavia kysymyksiä
Valintojen paikka: Mitä tai keitä tutkittavat ovat? Aineisto, valmis vai kerättävä? Miten valitaan? Millä menetelmillä? Tutkimuksen ajallinen ulottuvuus? Tarkastellaanko tutkimuksessa jotain täysin/suhteellisen uusia ilmiöitä ja näkökulmia?  usein kvalitatiivinen tutkimus Ovatko asiat käsitteellisesti selkeitä ja mitattavissa?  usein kvantitatiivinen tutkimus Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

20 Suunnitelmapaperin kirjoittaminen
Ideoinnin jälkeen ruvetaan työstämään tutkimussuunnitelmaa tutkimusongelman ja -prosessin kokonaisuuden hahmottaminen kirjallisuuden lukeminen suunnitelman kirjoittaminen Ohjeelliset muotovaatimukset: Kieli suomi tai englanti, sivua, fonttikoko 12, riviväli 1½ Lähtöoletuksena on, että tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ovat kaikilla hallussa Kannattaa tutustua tieteellisen kirjoittamisen oppaisiin Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

21 Suunnitelmapaperin sisältö
Johdanto Lukijan motivointi ja virittäminen. Mitä tutkitaan, mistä tutkimuskysymys nousee, miksi sitä on tärkeä tutkia? Tutkimuksen tausta Napakka ja kriittinen kirjallisuuskatsaus Käsitteellisen viitekehyksen rakentaminen ja käsitteiden määrittely Tutkimuskysymys/-ongelma/-tehtävä/-hypoteesit Myös tässä pitää rajata ja perustella rajauksia Department of Sociology Sosiologian laitos

22 Suunnitelmapaperin sisältö
Data ja metodit Kuvaus ja perustelu tutkimusongelman ratkaisemista varten valitusta tutkimuskohteesta/aineisto(i)sta Kuvaus ja perustelu tutkimusongelman ratkaisemista varten valitusta tutkimusmenetelmistä Otanta: mitä tai keitä valitaan ja millä kriteereillä? 5. Tutkimuksen relevanssi ja aikataulu Millaisia tuloksia tutkimuksesta on odotettavissa ja mikä on sen akateeminen/yhteiskunnallinen relevanssi? Arvio (mahdollisimman realistinen) tutkimuksen eri vaiheiden aikataulusta ja tutkimuksen valmistumisesta Department of Sociology Sosiologian laitos

23 Pro gradu -tutkielma Joitakin hyväksi havaittuja tutkimuksenteon oppaita: Anttila, Anu-Hanna (2004) Ohjeisto tieteellisen tutkielman tekoon. Turun yliopiston sosiologian laitos Sosiologista keskustelua B 41, Turku Babbie, Earl (1995) Practice of Social Research. Wadsworth, Belmont. (myös metodeista) Eco, Umberto (1990) Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään. Vastapaino, Tampere. Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (1997) Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä, Helsinki. Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe

24 Valmiita tutkimusaineistoja
Laitoksella: Suomi ja-2004 Ympäristöasenteet Varsinais-Suomi 1999 ja 2004 European Social Survey (2002, 2004) (tarkemmat tiedustelut näistä Antti Kouvolle) Tilastokeskus Arkistot Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Tampere) European (EVS) ja World Values -Surveyt (WVS) Eurobarometrit International Social Survey-Program (ISSP) Useita muita kvanti-/kvaliaineistoja Department of Sociology Sosiologian laitos Maisteriseminaari / suunnitelmavaihe


Lataa ppt "M.1. Maisteriseminaarin suunnitelmavaihe"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google