Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansainvälisiä ja kotimaisia lainsäädäntönäkökulmia Työ kuluu kaikille Vammaisfoorumi ry:n ja TE-palveluiden koulutuspäivä 2.10.2014 Liisa Murto oikeuksienvalvontalakimies.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansainvälisiä ja kotimaisia lainsäädäntönäkökulmia Työ kuluu kaikille Vammaisfoorumi ry:n ja TE-palveluiden koulutuspäivä 2.10.2014 Liisa Murto oikeuksienvalvontalakimies."— Esityksen transkriptio:

1 Kansainvälisiä ja kotimaisia lainsäädäntönäkökulmia Työ kuluu kaikille Vammaisfoorumi ry:n ja TE-palveluiden koulutuspäivä 2.10.2014 Liisa Murto oikeuksienvalvontalakimies Näkövammaisten keskusliitto ry

2 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus CRPD ● YK:n yleiskokous hyväksyi sopimuksen yleiskokouksessa 13.12.2006. Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 3.5.2008 ● Suomi allekirjoitti sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan maaliskuussa 2007 mutta ei ole vielä ratifioinut sopimusta ● EU ratifioi sopimuksen 23.12.2010 10.1.2015 2

3 Sopimuksen tarkoitus ● Sopimuksen tarkoitus on ● edistää, ● suojella ja ● taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista. 10.1.2015 3

4 Sopimuksen ydinkohdat ● Yhdenvertaisuus ● Yleisenä periaatteena ja omana artiklana ● Laaja syrjintäkielto ● Esteettömyys ja saavutettavuus ● Taataan esteettömyyden ja saavutettavuuden kautta mahdollisuus elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämän alueella ● Vammaisten osallisuus 10.1.2015 4

5 Kohtuulliset mukautukset ● Tarvittaessa yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyitä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta, ja jolla varmistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa. 10.1.2015 5

6 Kohtuulliset mukautukset II ● Laiminlyönti syrjintää ● Koskee koko sopimuksen soveltamisalaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi(5 art) ● Erillissäännökset koulutuksen (24 art) ja työnteon(27 art) osalta. 10.1.2015 6

7 Kohtuulliset mukautukset III Jos vammainen henkilö ei pääse yhdenvertaiseen asemaan ● kaikille sopivan suunnittelun tai ● yleisten esteettömyysvaatimusten avulla, tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan yksilöllisten mukautusten tekemistä 10.1.2015 7

8 Työ ja työllistyminen (27 art) ● Artiklan tarkoituksena on varmistaa vammaisten henkilöiden tehokas osallistuminen työhön. ● Keskeistä syrjinnän kielto ● Kohtuulliset mukautukset ● Suoja oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin ● Edistää vammaisten henkilöiden ammatillisen kuntoutuksen, työn säilyttämisen ja työhönpaluun ohjelmia 10.1.2015 8

9 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) ● Syrjinnän kielto ● Oikeuttamisperusteet liittyen työtehtävien laatuun ● Positiivinen erityiskohtelu ● Vammaisen henkilön työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten parantaminen ● Kohtuulliset mukautukset 10.1.2015 9

10 Syrjinnän kielto ● Perustuslaki 6 § ● Työsopimuslaki 2 luvun 2 § ● Yhdenvertaisuuslaki 6 § ”Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” 10.1.2015 10

11 Positiivinen erityiskohtelu ● Yhdenvertaisuuslain 7 §: ● Tällä lailla ei estetä sellaisia erityistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen 6 §;n 1 momentissa tarkoitetusta syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai lievittämiseksi. Positiivisen erityiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista 10.1.2015 11

12 Positiivinen erityiskohtelu Edellytykset ● Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi vammaiset) asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen, eivätkä kuitenkaan muodostu toisia syrjiviksi ● Positiivinen erityiskohtelu on laillista ainoastaan, jos sillä pyritään toteuttamaan tosiasiallista yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. ● Edellytyksenä toimille on kuitenkin, että eri asemaan asettamiselle on olemassa hyväksyttävä tarkoitusperä ja että toimet ovat oikeasuhteisia tavoiteltuun tarkoitusperään nähden (suhteellisuusperiaate). Erityiskohtelun tulee myös olla tilapäistä. 10.1.2015 12

13 Kohtuulliset mukautukset yhdenvertaisuuslaissa ● 5 § Vammaisen henkilön työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten parantaminen ● Tavoitteena yhdenvertaisuuden edistäminen ● Työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on ryhdyttävä tarvittaessa kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön ● työhön pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi ● koulutukseen pääsemiseksi 10.1.2015 13

14 Kohtuulliset mukautukset muussa lainsäädännössä ● Työturvallisuus laki 13 § ja 24 § ● Työntekijöiden fyysisten ja henkisten edellytysten huomioon ottaminen työn suunnittelussa ja mitoituksessa ● Työpisteen rakenteiden ja käytettävien työvälineiden mukauttaminen työntekijän tarpeisiin työergonomian parantamiseksi ● Työsopimuslaki 2 luku 1 § ● Työnantajan velvollisuus huolehtia työntekijöiden mahdollisuudesta kouluttautua ja kehittyä työssä 10.1.2015 14

15 Kohtuullisuuden arvioiminen ● Toimista aiheutuvat kustannukset ● Työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän taloudellinen asema ● Mahdollisuudet saada toimien toteuttamiseen tukea julkisista varoista tai muualta ● Kohtuuttomuuteen voisivat johtaa tilanteet, joissa järjestelyt liiaksi muuttaisivat työpaikan toimintaa ja samalla voisivat vaarantaa esimerkiksi työturvallisuussäännösten noudattamisen (HE 44/2001) 10.1.2015 15

16 Kohtuullisuuden arvioiminen 2 ● Pykälän sanamuodolla "tarvittaessa" tarkoitettaisiin sitä, että kulloistenkin tarpeiden mukaiset toimenpiteet tulisivat arvioitavaksi tilannekohtaisesti kohtuunäkökohdat huomioon ottaen (HE 44/2003). ● Lähtökohta on, että järjestelyt mahdollistaisivat vammaisen henkilön työelämässä selviytymisen (HE 44/2003). 10.1.2015 16

17 Kohtuulliset mukautukset käytännössä ● Työn organisointi ● Työaikajärjestelyt ● Työtehtävien järjestelyt ● Työpaikan esteettömyys ● Fyysinen esteettömyys, esim rampit, valaistus ● Tiedonsaannin esteettömyys ● Apuvälineet 10.1.2015 17

18 Yhdenvertaisuuslain uudistaminen ● Hallituksen esitys (19/2014) on eduskunnan käsittelyssä ● Tavoitteena on lain voimaantulo 2015 ● Kaikki syrjintäperusteet samanarvoiseen asemaa ● Kohtuullisten mukautusten laiminlyönti on yksi syrjinnän muoto ● Laajemmat oikeuttamisperusteet erilaiselle kohtelulle 10.1.2015 18


Lataa ppt "Kansainvälisiä ja kotimaisia lainsäädäntönäkökulmia Työ kuluu kaikille Vammaisfoorumi ry:n ja TE-palveluiden koulutuspäivä 2.10.2014 Liisa Murto oikeuksienvalvontalakimies."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google