Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä sosiologia on? -luennot (II) Pekka Räsänen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä sosiologia on? -luennot (II) Pekka Räsänen"— Esityksen transkriptio:

1 Mitä sosiologia on? -luennot (II) Pekka Räsänen pekka.rasanen@utu.fi
Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

2 Mitä sosiologia on? II Sosiologisen näkökulman erityispiirteet
- sosiologisen näkökulman ja lähestymistavan erityispiirteet sekä tarkasteltavat ilmiökokonaisuudet - ”ihmistieteellinen” metodologia ja tutkimuskäytäntö - sosiaalisen realismin näkökulma vs. sosiaalisen konstruktionismin näkökulma - sosiologinen tutkimus - teoreettinen ja empiirinen tutkimus - kvantitatiivinen analyysi - kvalitatiivinen analyysi - tutkimusasetelmat ja aineistotyypit  esimerkkejä Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

3 Sosiologisen näkökulman erityispiirteet?
- Yleinen yhteiskuntatiede:  Mikro- ja makrososiologinen näkökulma Mikrososiologia: mielenkiinto kiinnitetään vain harvoihin yksiköihin (pienyhteisöt, tapaukset) Makrososiologia: mielenkiinto laajemmissa yhteyksissä, isommissa organisaatioissa (aggregaatit eli sosiaaliset muodostumat)  Käytännössä vaikea erottaa (esim. säännönmukaisuuksien etsintä voi sinällään on makrotason analyysia vaikka kohdistuisikin vain yhteen pienryhmään + ns. meso-tason analyysi) Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

4 Sosiologisen näkökulman erityispiirteet?
- ”Ihmistieteellinen” metodologia ja tutkimuskäytäntö  Tieteellisyys: Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

5 Sosiologisen näkökulman erityispiirteet?
- Tieteellinen ajattelu ja päättely:  tieteellisen päättelyn päämuodot: a) deduktiivinen päättely  esitettyjen ehtojen välinen looginen välttämättömyys b) induktiivinen päättely  tietoa laajentava päättelyn muoto (vrt. Induktiivinen & tilastollinen yleistys) Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

6 Sosiologisen näkökulman erityispiirteet?
- Teoria  ”hyvin perustellut ja loogisesti järjestetyt kokonaisuudet ilmiökokonaisuuksia koskevista uskomuksista…” - edellyttää käsitteitä ja näiden välisten suhteiden määrittelyä - Induktiivisen ja deduktiivisen päättelyn vuorottelu tutkimustyössä: Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

7 Sosiologisen näkökulman erityispiirteet?
- ”Ihmistieteellisen” tutkimusmetodologian erityispiirteet?  Kausaliteetti ja kausaalinen selittäminen: syy tuottaa seurauksen - Edellytykset:  Intentionaalisuus ja intentionaaliset (finalistiset) selitykset: tavoitteet selittävät ilmiötä  vrt. Tietoisuuden problematiikka! Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

8 Sosiologisen näkökulman erityispiirteet?
- Sosiaalinen realismi vs. sosiaalinen konstruktionismi  Yhteiskunnallinen todellisuus (objektivistinen & subjektivistinen suuntaus) - Kiista: Tietopillinen realismi ja idealismi (suhtautuminen havainnosta riippumattomaan todellisuuteen) - Objektivismi & realismi sosiologiassa ≈ rakennetutkimus (kiinnostus vallitsevissa olosuhteissa) - Subjektivismi & idealismi sosiologiassa ≈ sosiaalinen konstruktionismi (kiinnostus määrittelyprosesseissa) Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

9 Sosiologisen näkökulman erityispiirteet?
- Sosiologinen tutkimus: a) tieteellisen orientaation tunnuspiirteet (tieteellinen vs. arkiajattelu, kausaalisuus vs. intentionaalisuus, realismi vs. konstruktionismi; b) sosiologian ilmiökokonaisuudet (mikro vs. makro, erityisalat) - Tutkimus: tiedonhankintaa tarkastelun kohteena olevista ilmiöistä  Jaotteluja tavanomaisissa sosiologisissa tutkimuksissa: Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

10 Sosiologisen näkökulman erityispiirteet?
- Teoreettinen ja empiirinen tutkimus:  tavallisesti molempien yhdistämisistä - Tutkimus vastauksen hakemista tutkimusongelmaan:  mittaaminen eri tavoin, mitään ilmiötä ei voida käsitellä/mitata sellaisenaan… - Kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen tutkimus  tutkimuskohteen typistäminen numeeriseen tai kielelliseen muotoon: Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

11 Sosiologisen näkökulman erityispiirteet?
- Kvantitatiivinen: - Kvalitatiivinen: Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

12 Sosiologisen näkökulman erityispiirteet?
- Tutkimusasetelmat ja aineistotyypit: 1) Deskriptiivinen vs. selittävä tutkimus 2) Tapaustutkimus vs. yleistettävyyteen pyrkivä tutkimus 3) Poikkileikkaus- vs. pitkittäistutkimus  Mikro- ja makronäkökulman suhde, kausaalisuus ja intentionaalisuus, sosiaalinen realismi ja konstruktionismi? Department of Sociology Sosiologian laitos TKK

13 Yhteenvetoa 1) Mikro- ja makrososiologian erot käytännön tutkimuksessa; 2) Kausaalinen vs. intentionaalinen selittäminen, mitä kertoo yhteiskuntatieteistä? 3) Realismi ja konstruktionismi, todellisuuskäsityksissä ja tutkimuskysymyksissä? 4) Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tapa mitata todellisuutta? Department of Sociology Sosiologian laitos TKK


Lataa ppt "Mitä sosiologia on? -luennot (II) Pekka Räsänen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google