Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ ON PSYKIATRINEN EPIDEMIOLOGIA?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ ON PSYKIATRINEN EPIDEMIOLOGIA?"— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ ON PSYKIATRINEN EPIDEMIOLOGIA?
Pentti Nieminen

2 TEEMOJA Epidemiologian määrittelyä Epidemiologian tutkimus
Metodologian koulutus ja opastus

3 EPIDEMIOLOGIA PYRKII SELVITTÄMÄÄN
sairauksien esiintymistä väestössä ja väestöryhmissä, sairauksien aiheuttaman hoidon tarpeen ja toimintakyvyn heikkenemisen esiintymistä, sairauksien esiintymiseen yhteydessä olevia biologisia, psykologisia, sosiaalisia ja demografisia tekijöitä.

4 KUKA TARVITSEE PSYKIATRISTA EPIDEMIOLOGIAA?
Psykiatrisen epidemiologian kiinnostuksen kohteena ovat mielenterveys ja sen häiriöt. Väestön mielenterveyden parantaminen. Terveydenhuollon suunnittelu ja kehittäminen. Mikä hoito on käypä ? Ehkäisevä mielenterveystyö. Tarvitaan tietoa riskitekijöistä ja suojaavista tekijöistä Häiriöiden synty ja kulku Syytekijöiltään epäselvien sairauksien etiologia. Keskeinen lääketieteen menetelmä.

5 EPIDEMIOLOGISEN TUTKIMUKSEN EDISTYMISEN KULMAKIVET
Tärkeät originaalihavainnot Laajat kokeelliset ja havainnoivat seurantatutkimukset Väestörekisteri ja terveydenhuollon rekisterit sekä niiden atk-pohjaisuus Altisteiden ja sairauksien mittausmenetelmien ja tilastollisten menetelmien kehittyminen Geneettinen epidemiologia ja DNA-analyysien kehittyminen Geenien ekspression tutkiminen

6 SUOMI ON VÄESTÖTUTKIMUKSEN LUVATTU MAA
Väestö on hyvin koulutettu ja osallistuu melko mielellään tutkimuksiin Terveydenhuollon ym. tietojärjestelmät ovat ainutlaatuiset tasokkaat Suomessa on lukuisia merkittäviä tutkimushankkeita

7 HARJOITUSTYÖN ESIMERKKI
Hautala L, Liuksila P-R, Räihä H, Saarijärvi S. Nuorten häiriintyneen syömiskäyttäytymisen riskitekijöitä. Suomen Lääkärilehti 2006;1-2:41-46. Suunnitelkaa tutkimus, jossa selvitetään artikkelissa esitettyjen riskitekijöiden yhteyttä syömishäiriöihin suomalaisilla nuorilla.

8 EHDOTETTUJA TUTKIMUSASETELMIA
Kokeellinen: 0 kpl Poikkileikkaustutkimus: muutama Sairauslähtöinen: useimmat ehdotukset Ei verrokkeja: joitain Tarvittaisiin ehkä terveet kontrollinuoret: paljon Oikea tapaus-verrokki asetelma: useita Seurantatutkimus: pari hahmotelmaa

9 MITTAAMINEN Mittaamiseen liittyvät ongelmat ovat keskeisellä sijalla psykiatrisessa epidemiologiassa Usein ei ole olemassa kiistatonta mittaria tietyn mielenterveyshäiriön mittaamiseen, vaan mittaaminen tehdään erilaisten oireiden kuvailun ja kyselylomakkeiden perusteella. Mittaamisessa on erittäin tärkeää arvioida käytetyn menetelmän validiteetti, arvioida mittarin reliabiliteetti.

10 TÄRKEIMMÄT TERVEYDENHUOLLON REKISTERIT SUOMESSA
Syntymärekisteri, Stakes Tilastokeskuksen rekisterit, mm. kuolemansyyt Epämuodostumarekisteri Hoitoilmoitusjärjestelmä (HILMO), Stakes Syöpärekisteri Kansanterveyslaitoksen rekisterit Kelan rekisterit Eläketurvakeskuksen rekisterit Työterveyslaitoksen rekisterit Säteilyturvakeskuksen rekisterit

11 EPIDEMIOLOGISEN TIEDON LUOTETTAVUUS
Tapausselostukset Poikittaiset tutkimukset Tapaus-verrokkitutkimukset Havainnoivat seurantatutkimukset Satunnaistetut seurantatutkimukset Systemaattiset katsaukset > EBM

12 SEURANTATUTKIMUS Muita nimityksiä: kohorttitutkimus, pitkittäistutkimus, longitudinal study Tutkimukseen valitaan joukko henkilöitä, joiden sairastumista aletaan seurata. Osalla joukosta on tutkittava riskitekijä ja osalla joukosta ei. Tutkimuksen lopussa verrataan näiden kahden ryhmän sairastuvuutta. Seurattavasta joukosta mitataan usein alkutilannetta (baseline) kuvaavia tekijöitä kuten terveyskäyttäytyminen, sairaudet, lääkitykset.

13 VAHVUUDET Antaa tietoa tapahtumien ajallisesta järjestyksestä.
Useita sairauksia voidaan tutkia yhtä aikaa. Prospektiivisesti kerätty tieto on luotettavaa. Voidaan tutkia henkilöiden ominaisuuksien pysyvyyttä tai niiden ajassa tapahtuvia muutoksia Analyysimenetelmille haaste!

14 ONGELMIA Usein kalliita ja pitkäaikaisia.
Eivät sovellu harvinaisille taudeille tai sairauksille joiden kehittyminen kestää kauan. Seuranta sinänsä voi vaikuttaa sairastumiseen, esim. ihmiset voivat muuttaa käyttäytymistään kuuluessaan seurantatutkimukseen. Osa tutkittavista voi kadota seurannasta.

15 ANALYSOINNISTA Seurantatutkimuksen analysoinnissa aika muodostaa mielenkiintoisen ja tärkeän ulottuvuuden. Aika seurannan alusta lukien Elinaikakäyrät ja Kaplan-Meier -kuvio. Seuranta-aineiston tilastolliseen mallittamisessa sovelletaan yleensä ns. Coxin mallia.

16 SAIRAUSLÄHTÖINEN TUTKIMUS
Muita nimityksiä: tapaus-verrokkitutkimus, case-control study. Aluksi määritellään sairastuneiden joukko, sitten poimitaan tälle joukolle verrokkijoukko. Olennaista on, että sairautta katsotaan ajassa taaksepäin ja pyritään paikantamaan heidän henkilöhistoriastaan tekijöitä jotka voitaisiin yhdistää sairastumisen riskiin. Analysoinnissa käytetään yleensä logistista regressiota.

17 KOKEELLINEN TUTKIMUS Kokeellisen tutkimuksen tavoitteena on vertailla eri hoitomuotoja siten, että potilaisiin kokeellisesti sovelletaan erilaisia hoitomuotoja. Tavoitteena voi olla myös sairauden ehkäisy, jolloin erilaisia menetelmiä käytetään sairauden ehkäisemiseksi.

18 MITÄ EPIDEMIOLOGI TEKEE ?
EPIDEMIOLOGIA Epidemiologin rooli on ”tiedustelija”

19 TILASTOLLINEN TUKI Tuki ja koulutus Tärkeä tieto Erityisongelma
Itsenäinen osaaminen Kiireellinen kysymys Tuki ja koulutus Laadun varmistaja Ohjaaja Opettaja Analyysien tekijä


Lataa ppt "MITÄ ON PSYKIATRINEN EPIDEMIOLOGIA?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google