Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sopimusohjaus ja tilaajalautakuntien tehtävät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sopimusohjaus ja tilaajalautakuntien tehtävät"— Esityksen transkriptio:

1 Sopimusohjaus ja tilaajalautakuntien tehtävät
Tiina Kirmanen

2 Sopimusohjaus Imatran kaupungissa
Järjestämis- ja tuottamisvastuun erottaminen toisistaan kaupungin sisällä Lautakunnista tilaajalautakuntia Kaupunginhallitus vastaa palvelutuotannon poliittisesta ohjauksesta Tilaajan (lautakunta) ja palvelutuotannon (kaupungin omat palvelukokonaisuudet, yksityiset palveluntuottajat) väliset sopimukset ovat tärkein johtamisen väline Tahto parantaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta Hyvinvointipalveluissa sektoriajattelun korvaaminen osittaisella elämänkaariajattelulla ja asiakaslähtöisellä prosessiajattelulla

3 Tilaajalautakunnat vastaavat kaupungin strategisten linjausten mukaisesti:
Toiminta- ja taloussuunnittelusta Voimavarojen ja organisaation kehittämisestä sekä seuraavat ja valvovat toiminnan tavoitteiden toteutumista (Imatran kaupungin hallintosääntö 39 § 1 mom)

4 Eli lautakunta: Asettaa palvelutuotannolle tavoitteet valtuuston määrittelemän strategian puitteissa Päättää mitä palveluita kuntalaisille järjestetään ja millä hinnalla Solmii kumppanuussopimukset kaupungin oman tuotanto-organisaation kanssa Solmii sopimukset kaupungin ulkopuolisen palvelutuotannon kanssa hallintosäännössä määriteltyjen ratkaisuvaltuuksien mukaisesti Allakoi resurssit, tekee priorisoinnit Valvoo tavoitteiden ja määrärahan toteutumista

5 Ratkaisuvalta (hallintosääntö 39 § 2 mom)
vastaa oman toimialueensa mukaisten palveluiden järjestämisestä kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion mukaisesti tehden tilaukset ja sopimukset kaupungin tuotanto-organisaation tai ulkopuolisen tuotanto-organisaation kanssa Myös kaupungin oma tuotanto-organisaatio tekee sopimuksia ulkopuolisten tuotanto-organisaatioiden kanssa (”nk. alihankinta”)

6 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013
Kaupunginvaltuusto (43) Tarkastuslautakunta (5+5) Keskusvaalilautakunta (5+5) Etelä-Karjalan jätelautakunta (7/2) Vanhus- neuvosto (8) Kaupunginhallitus (11) isäntäkunta- malli Imatran seudun ympäristölautakunta (6/3) Vammais- neuvosto (8) Lasten ja nuorten lautakunta (11) Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta (11) Kulttuuri- ja liikunta- lautakunta (11) Tekninen lautakunta (11) Rakennus- valvontajaosto (5) Yksilöjaosto (3)

7 Imatran hyvinvointipalvelut
Strategia- ja resurssiohjaus Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Arvot Visio, Strategia Resurssit TILAAJA Lautakunnat PALVELUTUOTANTO SOPIMUS Kuntalaisten palvelutarpeet ja oikeudet, Toimintaympäristön reunaehdot Tyytyväiset asiakkaat, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, hyvinvointi ja omavastuu Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-aikapalvelut Kuntalaisdemokratia/ kuntalaispalaute Asiakassuhde/ asiakaspalaute Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen Hallintopalvelut: hallinto-, talous-, henkilöstö- ja kehittämisasiat

8 Hyvinvointipalvelut - tilaaja
Lasten ja nuorten lautakunta Kulttuuri- ja liikunta- lautakunta Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Tilaajajohtaja Harri Valtasola Tilaajajohtaja Jaana Peltola Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-aikapalvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Kasvatus- ja opetus- palvelut Lasten ja nuorten kas- vun tukeminen Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Psykososiaa- liset palvelut Terveys- palvelut Erikoissai- raanhoito Vanhus- palvelut Perhepäivähoito Perhepalvelut Kulttuuripalvelut Mielenterveys/ päihdepalvelut Avoterveys- palvelut Kotona asumista tukevat palvelut Päiväkotihoito Lastensuojelu Liikuntapalvelut Kotihoito Vammais- palvelut Suun tervey- denhuolto Esiopetus Oppilashuolto Työväenopisto Ympärivuoro- kautinen asuminen Aikuissosiaali- työ Kuntouttavat palvelut Perusopetus Nuorten palvelut Työllistäminen Sairaala- hoito Lukio-opetus Musiikkiopisto Maahanmuut- tajapalvelut Ammatillinen opetus Sosiaali- päivystys

9 Lasten ja nuorten lautakunta
Lasten ja nuorten palvelut Kasvatus- ja opetuspalvelut Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Perhepäivähoito Perhepalvelut Päiväkotihoito Lastensuojelu Esiopetus Oppilashuolto Perusopetus Nuorten palvelut Lukio-opetus Musiikkiopisto Ammatillinen opetus

10 Lasten ja nuorten lautakunnan tehtävänä on tilaajana järjestää seuraavat lasten, nuorten (alle 29-vuotiaat) ja lapsiperheiden palvelut: hyvinvointineuvola varhaiskasvatus esiopetus perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta perusopetus lukiokoulutus lastensuojelu lapsiperheiden kotipalvelu lastenvalvojan ja muut sosiaalihuoltolain 17 §:n tarkoittamat perheoikeudelliset tehtävät perheneuvonta koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto oppilashuolto lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut nuorisotyö musiikkiopisto

11 Lasten ja nuorten lautakunnan erityistehtävät:
Lasten ja nuorten lautakunta toimii sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä sekä päivähoito-, perusopetus- ja lukiolainsäädännössä tarkoitettuna kunnan monijäsenisenä toimielimenä toimivaltaansa kuuluvissa palveluissa. Lautakunnan alaisena johtavana viranhaltijana toimii toimialajohtaja, joka vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Lautakunnan alaisten terveydenhuollon palveluiden vastaavana lääkärinä toimii johtava lääkäri. Erityisesti lasten- ja nuorten lautakunta päättää: 1. oppilaaksi ottamisen perusteista, tarvittaessa pääsy- ja soveltuvuuskokeista sekä esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueista ja koulukuljetusten perusteista. 2. varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmista, opetussuunnitelmiin perustuvista vuosisuunnitelmista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmista 3. esiopetuksen alkamis- ja päättymispäivästä sekä oppilaitosten työ- ja loma-ajoista 4. vuosi- ja kohdeavustuksista lautakunnan vastuun mukaisesti 5. tilaamiensa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien osalta niiden toimeenpanossa noudatettavista yleisistä perusteista ja ohjeista.


Lataa ppt "Sopimusohjaus ja tilaajalautakuntien tehtävät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google