Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työilmapiirin kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työilmapiirin kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Työilmapiirin kehittäminen

2 Työilmapiiri Hyvin monenlaisia määritelmiä!
Psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, kulttuurinen yms organisaation tila Tavoitteellisuus, tuloksellisuus, perustehtäväkeskeisyys Oppimishakuinen, koulutusmyönteinen, kehittämishakuinen Yksilön osaamista ja etenemistä tukeva

3 Mikä on työilmapiiri Psykovire: Työyhteisön ihmissuhteet on yksi keskeinen hyvinvointiin, ilmapiiriin ja tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä. Miten yksilöllisiä edellytyksiä voitaisiin ymmärtää ja hyödyntää paremmin? Miten tukea myönteistä asennetta, huumoria ja luovuutta? Miten kohdata "hankala" työtoveri?

4 Psykovire jatkuu Työntekijöitten viihtyminen ja motivaatio heijastuu tuloksellisuuden lisäksi myös asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää yhteistä pysähtymistä turvallisessa ja asiantuntevassa ohjauksessa.

5 Senior Designer Esko Renkola, Prewise
Hyvä työilmapiiri rakentuu avoimuudesta, keskustelusta, hyvistä tiimeistä ja yhdessä tekemisestä. Kun kaikki tietävät oman roolinsa ja puhaltavat yhteen hiileen, rakentuu toimiva ja hyvä työilmapiiri.

6 Työilmapiirin ulottuvuudet (Maija-Liisa Nakarin väitöstutkimus 2003)
Työyhteisön vuorovaikutus Esimiestoiminta Työn kuormittavuus Työn kehittävyys Palkitseminen Tulostietoisuus Tasapuolisuus

7 Maija-Liisa Nakarin väitöstutkimus
Työilmapiirin on osoitettu olevan yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin, organisaation tuloksellisuuteen sekä henkilöstön ja asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun. Työn kuormittavuuden helpottaminen ei vähennä stressiä ellei työntekijä voi kokea työtänsä kehittäväksi. Esimiehen tuki työilmapiirin kehittämisessä koetaan tärkeäksi.

8 Tuulikki Petäjäniemi (Työssä jaksamisen ohjelman projektijohtaja)
Hankkeissa on oivallettu johtamisen, palaverikäytäntöjen, työjärjestelyjen, uuden oppimisen tapojen tai työaikajärjestelyjen yhteydet työhyvinvointiin Perusasiaksi kahdensuuntaisen tiedonkulun varmistamiseen ovat osoittautuneet työyksikön säännölliset palaverit Esimieheltä edellytetään riittäviä johtamisvalmiuksia, viestintä- ja yhteistyövalmiuksia, hyvää paineensietokykyä, oman ajankäytön hallintaa sekä kykyä omaksua ja sopeutua voimakkaisiin ja nopeisiin muutoksiin

9 Tuulikki Petäjäniemi Työmotivaation kannalta esimieheltä saatu kiittävä ja korjaava palaute on ensiarvoista. Henkilöstön pitää voida myös antaa palautetta esimiehelle Kehityskeskustelut: tavoitteiden toteutuminen, osaaminen ja uuden oppimisen tarve, uralla eteneminen sekä kuormitus, työnjako ja työntekijän yksilölliset työaikatarpeet. Erityinen huoli pienistä yrityksistä, joista on vaikea irrottautua koulutuksiin.

10 Valtiokonttori • Työhyvinvointi syntyy työssä.
Se on sekä yksilön että yhteisön kokemus, joka luodaan yhdessä. • Työhyvinvointi pohjaa johtamiseen osaamiseen työn hallintaan sekä osallisuuteen. • Osallisuus nostattaa innostusta ja yhteisöllisyyttä ja antaa puhtia matkalla kohti määritettyä tavoitetta tuloksellisesti ja innovatiivisesti

11 Nettivalmentaja: myönteinen työilmapiiri
selkeät yhteiset tavoitteet selkeät työtehtävät ja vastuut kirjatut pelisäännöt ja sovitut toimintatavat oppimis- ja kehitysmyönteinen työyhteisö yhteistyön sujuvuus ja aikaa sosiaaliselle vuorovaikutukselle ongelmien ratkaisutaitoa ja tahtoa ongelmien ratkaisuun henkilöstön aktiivisuutta arvostava työyhteisö henkilöstön kykyjen, taitojen ja luovuuden kehittäminen varmuus tulevaisuudesta

12 Ilmapiirimittauksen teemat
Motivaatio; haasteellisuus, palkitseminen, kykyjen hyödyntäminen, vaikuttamismahdollisuudet, viihtyminen Avoimuus; keskustelu, tiedonsaanti, kritiikin hyväksyminen Tavoitteellisuus; tavoitteiden selkeys, henkilökohtaiset tavoitteet, tuloksellisuuden seuranta Yhteistyö; eri osien välinen yhteistyö, henkilösuhteet, avun ja tuen saaminen Kehittäminen; avoimuus uusille ajatuksille, mahdollisuus yksilölliseen kehittymiseen, koulutuksen ajanmukaisuus Johtaminen; luottamus, vastuun otto, oleellisen tiedon antaminen, oikeudenmukaisuus, töiden sujuminen


Lataa ppt "Työilmapiirin kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google