Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2013

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2013"— Esityksen transkriptio:

1 Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2013
Yliopistonlehtori Tapani Lohi Helsingin yliopisto Tehtävät

2 Tasinko: A:n maksettava tasinkoa 100 000 €. A:n ehdotus = 130 0000 €.
Tehtävä 5 A B asunto 50t rahaa 50t osakkeet 100 t auto 30t koti-irtaimisto 20t velat - 50t AO-säästöt 200t 0 Avio-osat 100t Tasinko: A:n maksettava tasinkoa €. A:n ehdotus = €.

3 30 000 euroa elatussuorituksena
Onko liikaa vai liian vähän? – Arvioidaan kahden esimerkkitapauksen valossa. A) Puolisoilla kaksi lasta (5 ja 7 v) ja elatusapu lasta kohden 200 € / kk. - Elatussuoritusten yhteismäärä = 24 x 12 x 200 = €. B) Puolisoilla yksi lapsi 10 v, elatusapu 230 € /kk. - Elatussuoritusten yhteismäärä 8 x 12 x 230 = €.

4 Tehtävä 6 a velat - - AO-säästöt 20t 40 t Vastike (AL 94 §) - 40 t
A B varat 20 t 40 t velat AO-säästöt 20t 40 t Vastike (AL 94 §) t AO-säästöt yht. 20 t A:n avio-osa =( € : 2) = € B:n avio-osa = € : 2 = € B:n annettava A:lle tasinkoa €.

5 Tehtävä 6b AO-varat 20 t 40 t velat 0 t 0 t Säästöt 20 40
A B AO-varat 20 t 40 t velat 0 t 0 t Säästöt Vastike (AL 95§) t AO-säästöt yht. 20 t A:n avio-osa = € B:n avio-osa = € € = € A:n annettava B:lle tasinkoa €.

6 Tehtävä 6c vastike (AL92 §) -40t velat -20 t -20 t Säästöt 20t 60t
A B AO-varat 80 t 80 t vastike (AL92 §) -40t velat t -20 t Säästöt 20t 60t AO-säästöt yht 80 t A:n avio-osa = € B:n avio-osa = € B:n annettava A:lle tasinkoa €.

7 Tehtävä 6 d autovelka/saatava - 15 t 15 t Säästöt 5 t 55 t
A B “alkuvarat” 20 t 40 t autovelka/saatava t 15 t Säästöt 5 t 55 t Vastike AL 94 § t Vastike AL 93 § t AO-säästöt yht t A:n avio-osa = € B:n avio-osa = € € = €. B:n annettava A:lle tasinkoa €. Tulos: B antaa A:lle €:n osuuden saatavastaan, velkaa jää vielä jäljelle €.

8 Tehtävä 10 Osituksen toimittaminen P:n perillisten ja L:n perillisten kesken. Ositusperusteena P:n kuolema Ositettava omaisuus P L koti-irt koti-irt huvivene pörssi-osakkeita metsätila - Arvostus ositushetken (2011) mukaan. L:n vuonna 2007 tekemää velkaa ei huomioida (AL 99 §).

9 Ositus ”kuvitelluilla” arvoilla
P L AO-om AO-säästöt Säästöt yht Vastike (AL 94 §) L:n avio-osa = : = P:n avio-osa = : 2 =

10 Tehtävä 10: perinnönjaot
P:n jäämistön jako: Onko A:n ja B:n perintöoikeus vanhentunut? Ei ole! (ks. lähemmin PK 16:2) A ja B saavat kumpikin : 2 = €. L:n jäämistön jako: L:lle osituksen perusteella tulleesta €:stä vähennettävä velkana €. A , B ja C saavat kukin : 3 = €.

11 Tehtävä 12 a) P:n toissijaisten perillisten suhteellinen pesäosuus: P:n jäämistö puolisoiden omaisuus P L A0 AO VO t 20t yht säästö 40t avio-osat: 20t 20t P:n jäämistö = = 1/3 puolisoiden omaisuus t + 20t

12 Tehtävä 12 b) P:n toissijaisten perillisten arvomääräinen pesäosuus:
I) Jos L:ltä jää omaisuutta € P:n perillisten pesäosuus = 1/3 x = € L:n testamentattavissa on €. Testamentinsaajan lunastusoikeus (PK 3:5)? II) Jos L:ltä jää € ( ) - P:n perillisten pesäosuus = 1/3 x = €. - L:n testamentattavissa olisi 80 t € - testamentti tehokas! Testamentin (60t €) toteuttamisen jälkeen jää ”yli” €: sen saavat P:n perilliset PK 3:1.3:n nojalla

13 Tehtävä 13, a-kohta P:n perillisten suhteellinen pesäosuus = ½
Onko L:n pesä vaurastunut PK 3:4:ssä tarkoitetulla tavalla? Alkuomaisuus = € ja loppuomaisuus €, siis kasvua €. L on saanut €:n perinnön. -> L:n pesä on vaurastunut €. Perintövarojen kuluttaminen merkitystä vailla! Tulos: L:n omien perillisten osuuteen erotetaan L:n pesästä päältäpäin euroa.

14 Tehtävä 13a, jatkoa P:n ja L:n perillisten välisen ”tasajaon” piiriin jää näin euroa ( ). Siitä P:n perillisille kuuluu 1/2 x = €. L:n omille perillisille jää = €. Lopputulos: A saa euroa Ba ja Bb kumpikin 7500 euroa C, D ja E saavat kukin

15 Tehtävä 13, b-kohta Vuonna 2001 tehty lahjoitus vastikeperusteena (PK 3:3.1). P:n perillisten arvomääräinen pesäosuus = 1/2 x ( ) = euroa. L:n reaalinen pesä, euroa menee kokonaan P:n perillisille (A = €, Ba ja Bc kumpikin €). PK 3:3.2: lahjansaajan palautusvastuu?

16 Lakiosalaskelman pohjaksi ositus:
Tehtävä 14 b - R = perittävä, L = leski Lakiosalaskelman pohjaksi ositus: R:n avio-osa = ½ x ( ) = euroa. - R:n tekemiä lahjoituksia ei huomioida osituslaskelmassa; lahjat eivät täytä AL 94 §:n tai AL 94a §:n tunnusmerkistöä. Lahjoitusta L:lle ei oteta huomioon lakiosalaskelmassa. X:lle tehty lahjoitus (R:n osuus €) otetaan huomioon suosiolahjana. L:n osuutta ( €) ei sen sijaan huomioida Kummankin lapsen lakiosa = ½ x ½ x ( ) = €. Lopputulos: R:n testamentattavaksi jää euroa.

17 Tehtävä 15 Oletus I*: Ca:lle annettu € on testamenttiin rinnastuva lahja ja A:lle annettu € suosiolahja. Lakiosa = ½ x ½ x( ) = €. A:n ja B:n välinen suhde: A:n saama lahja ei ole ennakkoperintöä. A:n ja B:n perintöosa on täten kummallakin €. A on jo lakiosansa saanut (PK 7:7) B:n oikeus lakiosaan vahvempi kuin A:n oikeus täyteen perintöosaan. B saa koko reaalisen jäämistön ( €). * Tämä ”oletus I” on todennäköisimmin ”oikea” vastaus; vaihtoehdot II – IV on otettu mukaan lähinnä pedagogisista syistä.

18 Tehtävä 15, jatkoa (oletus I)
Suhde testamentinsaajaan (C) B:n tehtävä lakiosailmoitus 6 kk:n kuluessa testamentin tiedoksiannosta. C saa jäämistön, mikäli suorittaa lakiosan rahana. Edellyttää lain sanamuodon mukaan koko lakiosan ( € suorittamista). PK 7:5.2:n tarkoitusta vastaava tulkinta: reaalisen jäämistön arvoa vastaavan suorituksen, € täytynee riittää.

19 Tehtävä 15, jatkoa (oletus I)
Suhde lahjansaajiin ( A ja Ca) Jäämistön säästö ei riitä B:n lakiosan katteeksi – puuttumaan jää €. A ja Ca voidaan velvoittaa suorittamaan € lakiosan täydennyksenä. Vastuu jakautuu lahjojen suuruuden suhteessa, eli kummallekin. Suoritus ei uhkaa A:n omaa lakiosaoikeutta. B:n nostettava lakiosan täydennyskanne PK 7:10:n mukaisessa määräajassa.

20 Tehtävä 15, jatkoa Oletus II. Ca:n saama lahja ei ole testamenttiin rinnastuva - A:n saama on suosiolahja B:n lakiosa = ½ x ½ x ( ) = € A on jo lakiosansa saanut. C voisi suorittaa lakiosan rahana. Nytkin riittänee euron suoritus. B saa siten jaossa (tai C:n tekemänä lakiosasuorituksena) €. Hän voi lisäksi vaatia A:lta lakiosan täydennystä A:n suoritettavaksi jää €. Suoritus ei loukkaa A:n lakiosaoikeutta.

21 Tehtävä 15, jatkoa Oletus III. A:n saamaa lahjaa ei pidetä suosiolahjana, mutta Ca:n saamaa pidetään testamenttiin rinnastuvana lahjana. Lakiosat = ½ x ½ x = €: oikeus tähän summaan sekä A:lla että B:llä. C:llä rahasuoritusoikeus ( €). A ja B saavat siten kumpikin jaossa (tai C:ltä) €. He voivat lisäksi vaatia Ca:lta lakiosan täydennystä. Ca:n suoritettavaksi jää € kummallekin, eli yhteensä €.

22 Tehtävä 15, jatkoa Oletus IV. Kumpaakaan lahjoista ei oteta huomioon.
A:n ja B:n lakiosat yhteensä €. Testamentti C:n hyväksi voidaan toteuttaa, jos C suorittaa A:lle ja B:lle kummallekin €.

23 Lainkohtien kirjoittamisesta
Sanojen ja §:n taivuttaminen - Lakien nimiä ja §-symbolia taivutetaan normaaliin tapaan. EI: ”AL 92 § mukaan”, ”AL 92 § säädetään, että” VAAN: ”AL 92 §:n mukaan”, ”AL 92 §:ssä säädetään” EI: Laki lapsen elatuksesta 12 §:n mukaan VAAN: Lapsen elatuksesta annetun lain 12 §:n mukaan Näin pitkä nimi kannattaa jatkossa lyhentää (esim. ElatusL 12 §:n mukaan….)

24 SIIS: ElatusL 2 § - EI: ElatusL 1:2
Jos laissa lukukohtainen pykälänumerointi, täytyy viittauksessa osoittaa aina myös asianomainen luku. Esim: PK 13 luvun 2 §, tai lyhyemmin PK 13:2 Vastaavasti: MK 2:1, OK 14:2 Jos käytetään kaksoispistettä, ei saa panna pykälänumeroa: siis EI: PK 13:2 §:ssä. Jos taas laissa läpi koko lain juokseva numerointi, merkitään vain pykälänumero, ei luvun numeroa. SIIS: ElatusL 2 § - EI: ElatusL 1:2 Momentti on kätevä osoittaa pisteellä: AL 103 §:n 2 momentti = AL § PK 3:1:n 2 momentti = PK 3:1.2


Lataa ppt "Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi 2013"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google