Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Anu Portti Laatupäällikkö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Anu Portti Laatupäällikkö"— Esityksen transkriptio:

1 Anu Portti Laatupäällikkö
Seinäjoen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä Laadunvarmistusjärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaari Anu Portti Laatupäällikkö

2 SeAMK:n prosessikartta

3 SeAMK:n laadunvarmistusjärjestelmä

4 Strategisen ohjauksen vuosikello

5 SeAMK:n laadunvarmistusjärjestelmän auditointi, kevät 2006
SeAMK ei täyttänyt KKA:n asettamia kriteereitä laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle Auditointiryhmän esityksestä KKA päätti edellyttää uusinta-auditointia kahden vuoden kuluttua Kehittämissuositukset: - laadunvarmistuspolitiikan ja –strategian luominen (laadunvarmistusjärjestelmän kattavuus, toteutukseen ja seurantaan liittyvät vastuualueet sekä prosessit, jotka tukevat järjestelmää) - laadunvarmistusjärjestelmän rakenteen tarkastelu (toiminta, toimijat, vastuualueet) sekä erillisten laadunvarmennusmenettelyjen kokoaminen yhtenäiseksi ja systemaattiseksi laadunvarmistusjärjestelmäksi - laatukäsikirjan luominen - opiskelijoiden kumppanuusroolin kehittäminen - laadunvarmistusjärjestelmän, hallinnon ja toiminnan johtamisen rajapintojen selkeyttäminen

6 SeAMK:n laadunvarmistusjärjestelmän auditointi, kevät 2006
- sisäisten vertaisarviointien kehittäminen - seurantatiedon ja muun tiedon hallinnan kehittäminen; raportoinnin systematisoiminen ja yhdenmukaistaminen - henkilöstön laadunvarmistus- ja arviointiosaamisen jatkuva kehittäminen Uusinta-auditoinnin ajankohdaksi sovittiin tammikuu 2009 ja tarkasteltavaksi valittiin: Laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteet, kokonaisrakenne ja osa-alueiden väliset yhteydet Laadunvarmistusjärjestelmään liittyvä dokumentaatio.

7 Auditointiraportin pohjalta laadittiin SeAMK:n kehittämistoimenpidesuunnitelma:
Laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden uusiminen; päästrategia ja alastrategiat (pedagoginen strategia, T&K-toiminnan strategia ja kv-toiminnan strategia), tulosyksiköiden erillisistä strategioista luopuminen, strategiamittariston yksinkertaistaminen, tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin kehittäminen (mm. johdon katselmus) Kokonaisrakenteen selkiyttämiseksi yhden yhtenäisen laatukäsikirjan ja prosessikuvausten luominen koko organisaatiolle (yksikkökohtaisista toiminnankuvauksista luopuminen), yhteisen laatupolitiikan ja SeAMK:n arvojen luominen, laatumittariston kehittäminen Laatujohtoryhmän perustaminen, opetuksen tulosalueen ja T&K tulosalueen ohjausryhmien perustaminen (ohjaamaan ydinprosessien toiminnan ja laadun kehittämistä), opiskelijoiden roolin vahvistaminen sekä yleisesti toimijoiden ja vastuiden selkiyttäminen (vastuumatriisi) Itsearviointien ja sisäisten auditointien käyttöönotto laadun arvioinnissa sekä raporttien ja tutkimusten tulosten arvioinnin ja seurannan kehittäminen tulosyksikkötasolla Dokumentaation ja asiakirjojen säilyttämisen selkiyttäminen ja yhtenäistäminen  Sharepoint-työtila laatudokumenteille ja työryhmille

8 Laadunvarmistusjärjestelmän vastuunjako

9 SeAMK:n laadunvarmistusjärjestelmän uusinta-auditointi, kevät 2009
Tulokset auditointikohteittain: Laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteet, kokonaisrakenne ja osa-alueiden väliset yhteydet Laadunvarmistujärjestelmä kattaa suuren osan korkeakoulun toiminnoista ja laadunvarmistuksen menettelytavat muodostavat melko hyvin toimivan järjestelmärakenteen. Laatupolitiikan ja laatukäsikirjan kehittäminen ovat vahvistaneet laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisrakenteen kehittymistä. Lisäksi SeAMK:n laadunvarmistusjärjestelmään sisältyvät yhteiset ohjeet, prosessien yhdenmukaistaminen, sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset tukevat toiminnan kehittämistä. Laadunvarmistusjärjestelmä mahdollistaa myös toiminnan vertaamisen eri yksiköiden välillä. SeAMK:n laadunvarmistusjärjestelmä täyttää hyvin kehittyvälle järjestelmälle asetetut kriteerit. Järjestelmä on kehittymässä kohti edistynyttä kehitysvaihetta. 2. Laadunvarmistusjärjestelmään liittyvä dokumentaatio (sis. laatupolitiikan, toimintojen, toimijoiden ja vastuiden määrittely) Toiminnot, toimijat ja vastuut ovat selkeästi, ymmärrettävästi ja konkreettisesti määriteltyjä ja dokumentoituja. Dokumentit ovat helposti kaikkien saatavilla. Laatukäsikirja on käytössä koko korkeakoulussa. Laadunvarmistusjärjestelmää koskeva raportointi on organisoitu Sharepoint- tietojärjestelmän kautta, johon koko henkilökunnalla ja opiskelijoilla on pääsy. Laadunvarmistuksen organisointi on toimivaa. Laadunvarmistusjärjestelmä on tämän auditointikohteen osalta vaiheessa ”kehittyvä”.

10 SeAMK:n laadunvarmistusjärjestelmän uusinta-auditointi, kevät 2009
Auditointiryhmän esityksestä KKA päätti kokouksessaan , että ”Seinäjoen ammattikorkeakoulu täyttää laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle asetetut kriteerit. Auditointi on voimassa kuusi vuotta.”  SeAMK läpäisi kansainvälisen auditoinnin ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa.

11 Opiskelijoiden rooli SeAMK:n laadunvarmistusjärjestelmässä
Opiskelijoiden roolia laadunvarmistusjärjestelmässä vahvistettu ensimmäisen auditoinnin (2006) jälkeen Syksystä 2007 lähtien tulosyksiköiden johtoryhmiin on osallistunut opiskelijakunta SAMOn nimeämä yksikön opiskelija Opiskelijakunta SAMO nimeää opiskelijaedustajat myös muihin SeAMK:n työryhmiin  opiskelijaedustus mm. AMK-hallituksessa, tulosalueiden ohjausryhmissä, laatutyöryhmässä ja laatujohtoryhmässä SAMO nimeää edustajat myös SeAMK:n sisäisiksi auditoijiksi Opiskelijat osallistuvat tulosyksiköiden sisäisten auditointien valmisteluun, toteutukseen ja raportointiin muiden auditoijien tavoin. Lisäksi sisäisissä auditoinneissa yhtenä haastatteluryhmänä ovat kohdeyksikön opiskelijat. Opiskelijoilla on merkittävä rooli myös palautteenantajina; kyselyt hakuvaiheessa, opintojen aikana, valmistumishetkellä ja vuosia valmistumisen jälkeen


Lataa ppt "Anu Portti Laatupäällikkö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google