Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista työurien pidentämisestä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista työurien pidentämisestä"— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista työurien pidentämisestä
Ritva Partinen, ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Väestön huoltosuhde Huoltosuhde on lasten ja eläkeikäisten määrän suhde työikäisten (15 – 64 –v.) määrään Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2009

3 Työurien pidentäminen
Väestön huoltosuhde Elinaika ja -odote pitenevät Julkisen talouden tasapainon palauttaminen Työvoiman saatavuuden turvaaminen

4 Ehdotuksia Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ehdotukset sosiaaliturvan uudistamiseksi 2009 Ahtelan Työelämä-ryhmän raportti 2010 Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen työterveysyhteistyönä työryhmän raportti , STM 6/2011 (pj.Rantahalvari) Työhyvinvointityöryhmän raportti, STM 4/2011 (pj. Kuuskoski ) Työttömien työkyvyn arviointi ja terveyspalvelut työryhmän raportti (pj. Kerminen )TEM 10/2011 Kaikki mukaan! Osatyökykyiset työmarkkinoille - Selvityshenkilön raportti - Markku Lehto - STM:n työryhmämuistio 2011:5 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksen linjaukset Tämä dia on taustaa valottava, miten on päästy näihin nyt ”ilmassa” oleviin ehdotuksiin ja millä tahoilla niitä on valmisteltu

5 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -Sosiaali- ja terveysministeriön strategiset valinnat
Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys ja hyvinvointi osaksi kaikkea päätöksentekoa Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla Elämän eri osa-alueet tasapainoon Sosiaaliturvan rahoitus kestäväksi Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin Vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja Asiakaskeskeisyys palvelujen lähtökohdaksi Uudet palvelujen rakenteet ja toimintatavat Vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa

6 Jyrki Kataisen hallitusohjelman painopistealueet
Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen Työ on parasta sosiaaliturvaa. Työmarkkinoita, verotusta ja sosiaaliturvaa on kehitettävä osallisuuden ja työllisyyden näkökulmasta. Tulevaisuuden menestys ja hyvinvointi nojaavat yhteiskunnan korkean työllisyysasteen, sosiaalisen eheyteen ja tasa-arvoisuuteen. Julkisen talouden vakauttaminen Mahdollisimman moni työikäinen on työssä Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen Työttömien työkyvyn ylläpitoon ja työmarkkinavalmiuksien parantamiseen panostetaan. Työelämän joustavuutta sekä osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia työntekoon kehitetään. -

7 Poikkihallinnollinen syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma
Tavoitteena luoda pysyvä toimintamalli, jolla eriarvoisuuden vähentämisestä tulee kiinteä osa kaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa. Kärkihankkeet: Yhdenvertaisuus Terveyden edistäminen Työstä ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen Pienituloisten aseman parantaminen Lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen Vahvistetaan ja uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita Kansalaisyhteiskunnassa ja -järjestöissä on voimaa

8 Jyrki Kataisen hallitusohjelma 1
Työelämän kehittämisstrategia parantaa työllisyysastetta, työelämänlaatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta Kansallinen yhteistyöhanke TEKESin työorganisaatioiden kehittämisohjelma julkisen sektorin työhyvinvointiohjelma Poikkihallinnollinen selvitys- ja kehittämishanke työmarkkinoiden ja yritystoiminnan muutostrendien ja rakennemuutosten selvittäminen Johtamisen kehittämisverkosto julkisen johtamisen laatukriteerit ikäjohtaminen Trendien vaikutus työn tekemisen muotoihin, työvoiman käyttötapoihin ja työaikakysymyksiin

9 Jyrki Kataisen hallitusohjelma 2
Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työurien pidentämisessä. Työkyvyttömyyden ehkäiseminen Osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantaminen Terveyden edistämisen sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen yhteistyön kehittäminen Kehittäminen pohjautuu Työterveyshuolto- ja Työhyvinvointi-työryhmien ehdotuksiin Työttömien terveydenhuoltopalveluiden kehittäminen - työryhmän ehdotusten pohjalta

10 Työryhmiä Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen toimintaohjelma;
mm. selvittää ja arvioida, mitkä asiat vaikeuttavat osatyökykyisten työllistymistä, arvioida ja ehdottaa, miten sosiaali- ja verolainsäädäntöä pitäisi muuttaa, jotta osatyökykyisten työllisyys kohenisi, selvittää, miten työntekijän työssä jatkamista ja osa-aikaista työllistymistä voitaisiin edistää Toimikausi Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukeva työryhmä mm. selvittää sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita, selvittää sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan palvelujärjestelmän rakenne ja lainsäädäntö, selvittää asiakkaiden kannustimia sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevassa palvelujärjestelmässä, Toimikausi

11 Toteutettuja säädösmuutoksia työterveyshuollon näkökulmasta
Sairausvakuutuslain 13 luvun 5§ muutos työkyky vahvemmin korvausperusteena työterveyshuollon ehkäisevän toiminnan 60 % korvauksen sitominen työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen Terveydenhuoltolaki 1326/2010, voimaan järjestämissuunnitelma järjestämissopimus perusterveydenhuollon yksikkö Kristiina Mukala

12 TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1§ 2mom)
Yhteistoimin edistää: työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta; työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä työyhteisön toimintaa.

13 Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001) muutosluonnos - Muutokset ja painotukset Työterveysyhteistyö Työpaikan tarpeista lähtevät tavoitteet Resurssit tavoitteiden mukaisesti Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Osatyökykyiset Mahdollisuudet työjärjestelyihin työntekijän työkyvyn perusteella Voimavarat kuormitustekijöiden rinnalla Laatu ja vaikuttavuus; laatujärjestelmä Koulutus; sosiaalivakuutuksen osaaminen

14 SV-lain ja TTH-lain muutokset voimaan 1.6.2012
30 pv - työnantajan ilmoitettava sairauspoissaolot työterveyshuoltoon 60 pv - sairauspäivärahan hakuaika 90 pv - lausunto työhön paluun mahdollisuuksista: työterveyshuollon arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä työnantajan selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa mahdollisuudet työnsopeuttamiselle työntekijän toimitettava lausunto Kelalle. SV-lain muutos 19/2012 ja TTH-lain muutos 20/2012 (HE 75/2011)

15 Työkyvyn tukiprosessi
TYÖPAIKKA TYÖPAIKKA JA TTH Työterveyshuollon sopimus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työpaikan toimintakäytännöt työkyvyn ylläpitämisessä Sairauspoissa-olojen seuranta Työkyvyn varhainen tuki Työterveysneuvottelu Selvitys työkuormituksesta Työn mukauttamismahdollisuudet; Työaika Työjärjestelyt Työkokeilu Sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen mahdollisuudet Osasairauspäiväraha Lääkinnällinen, ammatillinen, sosiaalinen kuntoutus Työnantaja - työntekijä keskustelu 30 pv Työnantajan ilmoitus TTH:lle 60 pv Sairauspäivärahan haku Kelan kuntoutustarvearvio 90 pv Lausunto työhön paluunmahdollisuuksista

16 Perusterveydenhuolto
YHTEISTYÖ Erikoissairaanhoito Terveydenhuolto Kuntoutus Työterveyshuolto Perusterveydenhuolto Työsuojelu Työpaikka Työnantaja Työntekijä

17 Työterveyshuolto tärkeä terveyden ja työkyvyn tukija
Työterveyshuollon uudelleen suuntaaminen terveyden ja työkyvyn seuranta ja edistäminen Työterveysyhteistyö selvilläolemisen periaate, varautumisen periaate ja osallistumisen periaate Terveydenhuollon yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen välillä Laatu Toiminnan tarpeenmukaisuus ja kohdentaminen

18 Lähde: Niina Kuuva, ETK 2011

19 Työpaikka keskeisessä asemassa
Työpaikan strategiaan terveys ja työkyky Johtamisen ytimeen työkyky - määrätietoista ja tavoitteellista toimintaa Työhyvinvoinnin kehittäminen on työnantajan vastuulla Työntekijöillä vastuu työkyvyn ja ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä Työterveysyhteistyön kehittäminen - tehtävien ja vastuiden konkretisointi Työterveyshuolto vahva tukija

20 Kiitos !


Lataa ppt "Ajankohtaista työurien pidentämisestä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google