Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto nuorisolaissa 72/2006 Nuorten elinolot –seminaari 2.11.2011 Forssa Jaana Walldén p. 09-1607 7228.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto nuorisolaissa 72/2006 Nuorten elinolot –seminaari 2.11.2011 Forssa Jaana Walldén p. 09-1607 7228."— Esityksen transkriptio:

1 Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto nuorisolaissa 72/2006 Nuorten elinolot –seminaari 2.11.2011 Forssa Jaana Walldén p. 09-1607 7228

2 Väestöllinen huoltosuhde 1865 – 2060 Demografisk försörjningsbalans http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/2009/vaenn_2009_2009-09-30_tie_001_fi.html 2010 - 2040

3 = 54 = 100 = 25 Taloudellisessa huoltosuhteessa verrataan työssäkäyviä muuhun väestöön. Työikäiset 15 – 64 vuotiaat I arbetsför ålder 15 - 64 år Lapset 64v. Barn 64 år Väestöllinen huoltosuhde on vuonna 2060 Suomessa 0,79 År 2060 är försörjningsbalansen är 0,79 för Finland I den ekonomiska försörjningsbalansen jämförs de som förvärvsarbetare med de som inte gör det.

4 Ikäriippuvat menot vuonna 2006, €/asukas. Åldersrelaterade utgifter år 2006, €/invånare Lähde: VNK 1 2009 julkaisu

5 Miksi ? 630 297 15 18/20172512 18 4020 16 JNE.

6 72 551 / 220 077 / 33 5 32315 57921 7921 8586 4979 8812 0817 4712 069 17 90445 48966 8295 72018 14228 8036 10424 4956 591 303433323634 3031

7 Miksi ? Forssa Hyvin- kää Hä- meen- linna Jokioi- nenLaukaa Riihi- mäkiSiuntio Sasta- mala Tam- mela 5 32315 57921 7921 8586 4979 8812 0817 4712 069 17 90445 48966 8295 72018 14228 8036 10424 4956 591 303433323634 3031

8 Tavoitteet Siirrytään nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä varhaisemman tuen toteuttamiseen Parannetaan nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut → Tarjotaan varhaisempaa tukea nuorten elämänkulkuun sekä koulutukseen ja työelämään pääsemiseen → Nuorisolaissa uusia keinoja edistää tavoitteita

9 Kaksi muutosta nuorisolaissa 1.Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö eli nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 2.Etsivä nuorisotyö ja siihen liittyvä tietojen luovuttaminen

10 Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö (7a §) kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka kokoonpano ja tehtävät määritellään laissa laissa ei säädetä verkoston nimestä, kokoonkutsujasta, organisaatiotasosta nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokoonpano: –opetustoimi –sosiaali- ja terveystoimi –nuorisotoimi –työhallinto –poliisihallinto –myös muita viranomaistahoja voi olla mukana, esim. puolustushallinto, pelastustoimi, seurakunta –verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa –kunnat voivat perustaa verkoston yhdessä

11 Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät: - koskevat kaikkia alueen nuoria 1.Koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida tilannetta paikallisen päätöksenteon tueksi 2.Edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus 3.Tehostaa nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä 4.Edistää nuorten palvelujen järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken tiedon

12 Vinkkejä aluksi etsikää asioita, jotka ovat kiistattomia pysähtykää ja kuunnelkaa toisianne muistakaa, että jokainen on sitoutunut omaan työhönsä muistakaa, että oma sektori antaa omanlaisensa silmälasit aktiivisesti pakottakaa itsenne katsomaan asiaa uudesta näkökulmasta – esim. saatavuus 100 % opetelkaa sanastoa myös muilta toimialoilta tehkää A, B ja C –lista (työsuunnitelma) toimikaa tavalla, joka on itsellenne luontainen luottamus ansaitaan mitä yhteistyö oikeasti on ?

13 Kiitos

14 Etsivä nuorisotyö nuoren palveluihin tukemisessa (7b §) Etsivää nuorisotyötä koskevia pykäliä sovelletaan, jos kunta järjestää etsivää nuorisotyötä Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille Työ tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta Kunta nimeää toiminnasta vastaavan henkilön –etsivän nuorisotyön palveluja mahdollista hankkia nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, kun varmistutaan palvelun tasosta Etsivällä nuorisotyöntekijällä oltava riittävä koulutus ja kokemus

15 Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten (7c §) Tietojen luovuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti nuoren nimenomaista suostumusta Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee kuitenkin luovuttaa, jos kyseessä: 1.peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa tai aloittanut opintoja 2.nuori, joka alle 25-vuotiaana keskeyttää ammatillisen tai lukiokoulutuksen 3.nuori, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen Tieto voidaan jättää antamatta, jos käytettävissä olevien tietojen pohjalta ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna arvioidaan, ettei tiedon luovuttaminen nuoren auttamiseksi ole tarpeen Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:ssä säädetään rekisteristä luovutettavista tiedoista Myös muilla viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus ilmoittaa nuoren tiedot etsivälle nuorisotyölle, jos nuori arvioidaan viranomaisena saatujen tietojen perusteella olevan viipymättä tuen tarpeessa Tietojen luovuttamismahdollisuudesta ilmoitetaan sopivin tavoin etukäteen nuorelle ja kun kyseessä on alaikäinen, myös huoltajalle Jos tehdään lastensuojeluilmoitus, ei tehdä ilmoitusta etsivää nuorisotyötä varten

16 Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten (7c §) Saatuaan nuoren yhteystiedot etsivä nuorisotyö yrittää tavoittaa nuoren ja selvittää, onko nuori tuen tarpeessa (nuoren elämänkulun tukeminen) Tavoitteena on, että nuori ohjataan tarvitsemiinsa palveluihin –opinto-ohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi, työpaja, työ- ja elinkeinotoimisto, terveyskeskus, mielenterveystoimisto ym.. Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta hänelle sopivien palvelujen löytämisessä ja niihin kiinnittymisessä

17 Nuoresta luovutettujen tietojen käsittely (7d §) Nuoresta siirretään etsivälle nuorisotyölle yksilöinti- ja yhteystiedot Tiedot voidaan luovuttaa sähköisesti Etsivässä nuorisotyössä voidaan yhdistää eri tahoilta saadut yksittäistä nuorta koskevat tiedot Tietojen kirjaamisvelvoite: ilmoittaja, jatkotoimenpiteet, mitä tietoja ja kenelle nuoresta on annettu Tiedot on hävitettävä heti, kun ne eivät ole enää välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi Etsivä nuorisotyö voi luovuttaa tietoja eteenpäin vain nuoren ja alaikäisen nuoren huoltajan suostumuksella Erityinen salassapitosäännös nuorisolaissa

18 Resurssointi Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työ ei aiheuta kunnalle uusia välittömiä kustannuksia, koska työ organisoidaan osaksi viranhaltioiden työnkuvia. Toimivallan ja vastuunjaon selkiintyessä päästään purkamaan päällekkäisiä toimintoja, eikä samaan toimintaan enää varata moninkertaisia resursseja Yhdistämällä osaamista ja yhtenäistämällä toimintakulttuureja on mahdollista säästää resursseja Nuorisolain 13 §:n mukaan etsivään nuorisotyöhön varataan määräraha valtion talousarviossa

19


Lataa ppt "Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto nuorisolaissa 72/2006 Nuorten elinolot –seminaari 2.11.2011 Forssa Jaana Walldén p. 09-1607 7228."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google