Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kotiseutukosteikot - Life: kosteikkokoulutus Jyväskylä 3.3.2011 Luonnonsuojelu- ja metsälain kohteiden huomioiminen kosteikkohankkeissa Juha Jämsén.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kotiseutukosteikot - Life: kosteikkokoulutus Jyväskylä 3.3.2011 Luonnonsuojelu- ja metsälain kohteiden huomioiminen kosteikkohankkeissa Juha Jämsén."— Esityksen transkriptio:

1 Kotiseutukosteikot - Life: kosteikkokoulutus Jyväskylä 3.3.2011 Luonnonsuojelu- ja metsälain kohteiden huomioiminen kosteikkohankkeissa Juha Jämsén

2 Luonnonsuojelulaki –Luonnonsuojelualueet –Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit –Uhanalaiset eliölajit

3 Luonnonsuojelualueet  Toimenpiteillä ei saa heikentää alueen luontoarvoja –Kosteikkosuunnittelussa tärkeää selvittää etenkin vaikutukset alueen vesitalouteen  Hankkeen aikana kannattaa olla yhteydessä paikalliseen Ely - keskukseen

4 Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit – Uhanalainen lajisto –uhanalaisuusluokitus –kysely Ely-keskus –kartoitus

5 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt  Metsälain 10§ 1) Lähteiden, purojen, norojen ja lampien välittömät lähiympäristöt 2) Rehevät korvet ja letot 3) Rehevät lehtolaikut 4) Soitten kangasmetsäsaarekkeet 5) Rotkot ja kurut 6) Jyrkänteet ja alusmetsät 7) Hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat

6 Metsälakikohteiden määritys  Yleensä pienialainen  Luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen  Ympäristöstään selvästi erottuva  Metsäkeskus on kartoittanut kohteita –Metsälaki / muu arvokas –Kaikki kohteet eivät kuitenkaan ole tiedossa –Löytyneistä kohteista on toimitettu tieto maanomistajalle –Metsäkeskus voi luovuttaa tiedon toimijalle maanomistajan luvalla

7 metsälain tärkeät elinympäristöt Pienvesikohteet Lampi ja sen välitön lähiympäristö –Pinta-ala alle 1 ha –Välittömän lähiympäristön leveys vaihtelee –Käsittely yleensä kokonaan kiellettyä –Umpeen kasvanut lampi voi olla vähäpuustoinen suo

8 Purojen ja norojen välitön lähiympäristö –Luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen –Välittömän lähiympäristön leveys vaihtelee –Jätetään yleensä kokonaan metsänkäsittelyjen ulkopuolelle –Kosteikko ei saa vaarantaa veden luontaista kulkua

9  Purkautuva pohjavesi muodostaa yleensä ympäristöstään poikkeavan elinympäristön  Voi olla kytköksissä reheviin turvemaihin  Myös vähäpuustoisilla soilla  Suunnittelussa on tärkeää säilyttää pohjaveden luontainen kulku Metsälain tärkeät elinympäristöt Lähteet, lähteiköt, tihkupinnat

10 Rehevät korvet ja letot –Voi sijaita isonpien soiden laidoilla, vesistöjen varsilla, maaston notkoissa –Tärkeää säilyttää kohteen luontainen vesitalous metsälain tärkeät elinympäristöt Turvemaat

11 Metsäsertifiointi Kriteeri 10  Ojittamattomat korvet  Ojittamattomat lettorämeet  Ojittamattomat letot Lapin läänissä  Luonnontilaiset tulvametsät ja metsäluhdat

12 Metsänkäyttöilmoitus Silloin kun…  Metsälain 10§:n kohde  Ainespuuhakkuu Lisäksi…  Maankäyttömuodon muutos - joissakin tapauksissa »Kiitos


Lataa ppt "Kotiseutukosteikot - Life: kosteikkokoulutus Jyväskylä 3.3.2011 Luonnonsuojelu- ja metsälain kohteiden huomioiminen kosteikkohankkeissa Juha Jämsén."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google