Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käyttöoikeuksien hankkiminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käyttöoikeuksien hankkiminen"— Esityksen transkriptio:

1 Käyttöoikeuksien hankkiminen

2 Sopimukset Tekijänoikeus ja lähioikeus voidaan luovuttaa sopimuksella.
Oikeuden luovutuksen laajuus määräytyy sopimuksen sisällön mukaisesti. Siltä osin kun oikeutta ei ole siirretty sopimuksella, ovat oikeudet tekijällä ( esim. valokuvateos, kuvittajan piirros) tai lähioikeuden haltijalla ( esim. näyttelijän esitys ) Tekijänoikeus valokuvateokseen, lähioikeus valokuvaan 2/28/2007

3 Sopimusesimerkki –mistä sovitaan
Valokuvan kappaleen omistusoikeus ja hallinta, esim. valokuvatiedoston tuhoaminen sovitun käytön jälkeen. Käyttötarkoitus; esimerkiksi oikeus käyttää valokuvaa julisteessa ja esitteessä. Käyttöaika; esimerkiksi kolmen vuoden ajan internet -kotisivuilla. Painosmäärä; esimerkiksi postikorttia. Käyttöluvan alueellinen laajuus; esimerkiksi Suomessa tai Pohjoismaissa. Tekijänoikeuskorvauksen suuruus. Käyttöoikeuden siirtymishetki; esimerkiksi käyttöoikeus siirtyy, kun korvaus on kokonaisuudessaan maksettu. Tekijänoikeus valokuvateokseen, lähioikeus valokuvaan 2/28/2007

4 Oikeuden laatu Yksinomainen oikeus, tekijä ei voi luovuttaa kolmannelle oikeutta, eikä käyttää oikeutta itse. Ei-yksinomainen oikeus, tekijä voi luovuttaa käyttöoikeuden myös kolmannelle. Tekijä voi käyttää teosta itse, mutta ei voi luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle. 2/28/2007 Tekijänoikeus valokuvateokseen, lähioikeus valokuvaan

5 Tilattu valokuva Oikeus tilattuun valokuvaan syntyy valokuvaajalle.
Jos tilaaja haluaa oikeudet tilaamaansa valokuvaan, on oikeuksien siirtymisestä sovittava. Ennen tilaajalle siirtyivät oikeudesta valokuvaan annetun lain nojalla oikeudet tilattuun valokuvaan, ellei muuta sovittu. Tekijänoikeus valokuvateokseen, lähioikeus valokuvaan 2/28/2007

6 Tekijänoikeuksien siirtyminen työsuhteessa
Työsuhteessa luodun teoksen tekijänoikeudet syntyvät tekijälle. Sopimuksella voidaan siirtää käyttöoikeuksia teokseen työntekijältä työnantajalle. Käyttöoikeuksia siirtyy työnantajalle työehtosopimuksen, työsopimuksen tai tekijänoikeutta koskevan sopimuksen perusteella. Tekijänoikeudet siirtyvät työnantajalle työnantajan normaalin toiminnan edellyttämässä laajuudessa, jolloin oikeudet muuhun käyttöön jäävät tekijälle. Jos työntekijän teosta on käytetty laajemmin kuin työtä tehtäessä on sovittu tai voidaan näyttää tarkoitetun, kysymys on teoksen luvattomasta käytöstä ja työntekijällä on tällaisesta käytöstä maksetun palkan lisäksi oikeus erilliseen korvaukseen. Tekijänoikeus valokuvateokseen, lähioikeus valokuvaan 2/28/2007

7 OIKEUDEN EDELLEEN LUOVUTUS ja muuttaminen
Tekijänoikeuden edelleenluovutukseen tarvitaan nimenomainen suostumus ja Teoksen muuttamiseen tarvitaan tekijän nimenomainen suostumus (tekijänoikeuslain 28 § ) Samaa säännöstä sovelletaan valokuvaoikeuden luovutukseen 2/2/2009

8 Edelleenluovutusoikeus KKO 1977-II-85
Kustantaja, jolle oli luovutettu yksinomainen oikeus monistaa ja julkaista teos kirjana, oli antanut osan käsikirjoitusta julkaistavaksi aikakausilehdessä. Kirjoitusta ei voitu pitää mainoksena tai selostuksena vaan se täytti laajuutensa ja sisältönsä puolesta itsenäisen artikkelin edellytykset. Kustantajan ja lehden julkaisijan katsottiin loukanneen kirjoittajan tekijänoikeutta.

9 Näyttötaakka Sen joka haluaa vedota saaneensa tekijänoikeuden tai oikeuden valokuvaan on näytettävä oikeutensa toteen Esim. KKO 1992:63 Kilpailukutsussa ei ollut mainittu, että tekijänoikeus kilpailuun osallistuvaan tai siinä palkittavaan tai lunastettavaan koruun siirtyisi kilpailun järjestäjälle. Siitä ei kilpailua julistettaessa ollut ilmoitettu osallistujille muullakaan tavalla. Yhtiö ei liioin ole näyttänyt, että olisi olemassa yleisesti noudatettu tapa, jonka mukaan tekijänoikeus kilpailussa palkittuun koruun siirtyisi osaksikaan kilpailun järjestäjälle.

10 Teoskappaleen omistusoikeus
Tekijänoikeuslain nimenomaisen säännöksen mukaan teoksen kappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutusta (27 § 2 momentti ) Tilauksesta tehtyyn muotokuvaan tekijä ei saa käyttää oikeuttaan tilaajan, tai tämän kuoltua lesken ja perillisten suostumuksetta. 2/28/2007 Tekijänoikeus valokuvateokseen, lähioikeus valokuvaan

11 SOPIMUSTA KOSKEVAT määräykset
Kustannussopimus § Teoksen kappale, jonka mukaan teos on monistettava, jää tekijän omaksi ( Kustannussopimusta koskeva tekijänoikeuslain 31 §) Sopimus elokuvaamisesta § Sovelletaan vain , jollei toisin ole sovittu (tekijänoikeuslain 27 § 3 momentti ) 2/2/2009

12 Pakottavat säännökset
Tekijänoikeuslain 26 i §: Jälleenmyyntikorvaus on henkilökohtainen eikä tekijä voi luovuttaa sitä kolmannelle tai luopua siitä Sopimusvapautta on rajoitettu

13 VAKIOSOPIMUKSET Tuotteistettu palvelu, jonka osana myydään tekijänoikeutta ja/tai lähioikeuksia Asiakas sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja. Käyttöehtojen vastainen käyttö voi sopimusrikkomuksen lisäksi olla tekijänoikeusrikkomus- tai rikos. klikkaamalla tehty sopimus pätevä Mahdollisuus tutustua ehtoihin ja tahdonilmaisu Esim. kuvatoimistot käyttävät vakiosopimuksia ja ehtoihin käyttäjä sitoutuu www-sivuilla 2/28/2007 Tekijänoikeus valokuvateokseen, lähioikeus valokuvaan

14 KOLLEKTIIVISOPIMUKSET
Sopimuslisenssiä sovelletaan kun teoksen käytöstä sopimus käyttäjän ja tekijänoikeusjärjestön välillä Sopimuslisenssin nojalla luvan saanut voi luvan mukaisin ehdoin käyttää sellaistakin saman alan teosta, jonka tekijää järjestö ei edusta Opetusministeriö hyväksyy lukuisia tietyn alan Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustavan järjestön 26 §:ssä tarkoitetuksi järjestöksi (5 vuotta kerrallaan)

15 KOLLEKTIIVISOPIMUKSET
Tekijänoikeuslaissa sopimuslisenssisäännös: mitä järjestö on määrännyt teoksen kappaleiden käytöstä suoritettavien korvausten jakamisesta järjestön edustamille tekijöille on vastaavasta sovellettava tekijöihin joita järjestö ei edusta. Kopiosto –valokopiointisopimus ja tv-ohjelmien opetuskäyttösopimus on sopimuslisenssisopimus Teosto – YLE-sopimus on sopimuslisenssisopimus 2/2/2009

16 Lähteet ja kirjallisuus:
Kirjallisuutta Oesch, Rainer. Oikeus valokuvaan. Helsinki: Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, 1993 Valokuvaajan tekijänoikeusopas Musta taide Oy, Finnfoto ry. Kristiina Harenko, Valtteri Niiranen, Pekka Tarkela: Tekijänoikeus. Kommentaari ja käsikirja. WSOY pro Helsinki 2006. Haarman, Pirkko-Liisa. Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Helsinki: Talentum, 2005 Nordell, Per Jonas. Rätten till det visuella. Stockholm: Jure Ab, 1997 2/28/2007 Tekijänoikeus valokuvateokseen, lähioikeus valokuvaan

17 Lähteet ja kirjallisuus:
Virallislähteitä Tekijänoikeustoimikunnan mietintö; Tekijänoikeuslain 3. luvun muutostarpeiden kartoittaminen Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:9 Julkaistu   Valokuvatallennus-työryhmän muistio. Helsinki: Opetusministeriö, – 44 s. (Opetusministeriön työryhmien muistioita; 1993/30)  Tekijänoikeuskomitean VI mietintö. Kuvataide ja tekijänoikeus. Komiteanmietintö 1991: 33 Tekijänoikeuskomitean III osamietintö. Mm. Oikeus valokuvaan. Komiteanmietintö 1987: 7

18 Lähteet ja kirjallisuus:
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 §:n muuttamisesta. HE 28/2004. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja oikeudesta valokuvaan annetun lain kumoamisesta HE 1994: 287 Hallituksen esitykset löytyvät eduskunnan kotisivuilta asiakirja-arkistosta,


Lataa ppt "Käyttöoikeuksien hankkiminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google