Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPISKELIJAN ARVIOINTI työssäoppiminen näyttö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPISKELIJAN ARVIOINTI työssäoppiminen näyttö"— Esityksen transkriptio:

1 OPISKELIJAN ARVIOINTI työssäoppiminen näyttö

2 ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA
Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin tulee olla kannustavaa Opiskelijan oppimista arvioidaan jatkuvasti ja palautetta annetaan opiskelijalle jokapäiväisistä työtilanteista Arvioinnin tekevät henkilö/henkilöt, jotka ovat seuranneet työn toteuttamista/oppimisprosessia Kokonaisarviointi työssäoppimisesta tehdään työssäoppimisjakson lopussa arviointikeskustelun yhteydessä työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan kanssa. Aika opiskelijan arviointikeskusteluun sovitaan heti työssäoppimisjakson alussa. Arviointiasteikko on T1, H2 JA K3

3 ARVIOINNISSA HUOMIOITAVAA
Arvioinnin tulee olla johdonmukaista ja luotettavaa Arviointi tukee opiskelijan oppimista ja on motivoivaa Kannustavaa: arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan kehittämiskohteet ja vahvuudet Arvioinnin tulee olla perusteltua Arvioidaan opiskelijan osaamista ei persoonaa Opiskelijaa arvioidaan hänen omista lähtökohdistaan käsin Arvioinnin tulee olla oikeudenmukainen Arvioinnin tulee olla ennalta määrättyjen kriteerien/ tavoitteiden mukainen

4 TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ
Työssäoppiminen arvioidaan taulukolla T1 Tyydyttävä (Opiskelija noudattaa ohjeita, aikatauluja ja säädöksiä. Hän hankkii tietoa, suunnittelee ja arvioi omaa työtään. Uusissa tilanteissa hän tarvitsee ohjausta ja tukea. Opiskelija kykenee yhteistyöhön ja asiakaspalveluun sekä tarvittaessa pyytää muilta apua. Hän työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein). H2 Hyvä (Opiskelija noudattaa eettisiä ohjeita, säädöksiä ja aikatauluja. Hän suunnittelee oman työnsä ja arvioi työssä onnistumista sekä suhtautuu palautteeseen rakentavasti ja on halukas oppimaan. Opiskelija työskentelee lähes oma-aloitteisesti. Hän toimii vuorovaikutustilanteissa tilanteen vaativalla tavalla. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia työtekniikoita ja -menetelmiä soveltuvasti asiakkaalle). H3 Kiitettävä (Opiskelija toimii sopimusten mukaisesti , noudattaa aikatauluja ja toimii oma-aloitteisesti tiedon etsijänä. Hän suunnittelee työtehtävänsä ja arvioi työtään perustellen. Opiskelija oppii mielellään uutta ja suhtautuu palautteeseen rakentavasti. Hän toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti ja pyrkii kehittämään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja työmenetelmiä. Hän huolehtii hygieniasta ja auttaa muita. Opiskelija toimii tasavertaisesti työyhteisössä ja on yhteistyökykyinen. Lisäksi hän suosittelee ja myy palveluja asiakkaalle sekä suhtautuu työturvallisuuteen vakavasti ja huolehtii ergonomiasta).

5 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTI
Arvioidaan ammatillista osaamista Opetussuunnitelmassa on jokaisesta näytöstä kuvaus ja arviointikriteerit, joista ei voi poiketa eikä arviointi kriteerejä saa muuttaa. Arviointi kriteeristön tehtävänä on kertoa, mitä näytössä arvioidaan ja millainen työ näytössä tehdään. Opetusssuunitelma määrää arvioinnin kohteet ja kriterit, joita tulee noudattaa. Näin kaikille opiskelijoille saadaan tasa-arvoinenarviointi. Arvioitavia töitä voi olla useita Kussakin näytössä arvioitavina ovat kohteet, jotka opetussuunnitelma edellyttää. Arvioitavina ovat erityisesti ne kohteet, joista arvioija pystyy tekemään luotettavia havaintoja Arvioinnin tulee olla arviointikriteerien mukainen ja työpaikka on vastuussa sen toteutumisesta Työpaikan tulee tutustua ennakkoon näyttöjen kriteereihin ja arviointikaavakkeisiin sekä epäselvissä tilanteissa työpaikkaohjaajan on oltava yhteydessä opettajaan Työpaikan nimi tulee näyttötutkintotodistukseen näkyviin

6 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTIKOHTEET
Ammattiosaamisen näyttöä arvioivat sekä opiskelija että työnantaja/ työpaikkaohjaaja, tarvittaessa myös opettaja Yhteisessä arviointikeskustelussa annetaan yksi yhteinen arvosana, joka on lopullinen Opiskelijan on mahdollista antaa osa näytöistä oppilaitoksessa ja osa työssäoppimispaikalla Jokaisesta työstä arvioidaan 4 kohtaa ja näistä opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan arvioinneista muodostetaan yksi, yhteinen numero. kk

7 MITEN NÄYTTÖÄ ARVIOIDAAN
Ennen näytön aloittamista opiskelija ja arvioitsija sopivat näytöstä ja siinä suoritettavista työtehtävistä sekä arvioitavista kohteista ja arviointikriteereistä. Opiskelija antaa arvioitsijalle näyttösuunnitelmansa joko kirjallisesti. Suunnitelma on tavoite tehtävälle näytölle. Kirjallinen näyttösuunnitelma palautetaan työpaikkaohjaajalle viimeistään päivää ennen näyttöä tai sopimuksen mukaan aikaisemminkin. Arvioinnin suorittavat henkilöt, jotka ovat olleet seuraamassa oppimisprosessia / näyttösuoritusta. Arvioitsija kerää tietoa opiskelijan osaamisesta työntekoa seuraamalla ja havainnoimalla ennakkoon sovittuja kohteita Ohjaajan kannattaa kiinnittää huomio kannustavan palautteen antamiseen opiskelijalle. Arviointi suoritetusta näytöstä kannattaa tehdä mahdollisimman pian näytön päättymisen jälkeen. Lopullinen arvosana muodostuu erikseen sovitussa arviointikeskustelussa yhdessä arvioitsijan, opettajan ja opiskelijan kanssa.

8 TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINNIN UUSINTA
Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja tai haluaa korottaa saamaansa arvosanaa järjestetään mahdollisuus uusia työssäoppiminen Opiskelijan kannattaa aina ensin keskustella arvioinnin antaneen henkilön kanssa arvioinnin perusteista Työssäoppimisen uusimisesta sovitaan aina opettajan kanssa

9 TYÖSSÄOPPIMISEN ARVOSANAN KOROTUS
Opiskelija, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja tai haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus arvosanan korottamiseen Arvosanan korottamisesta sovitaan opintoja opettavan opettajan/ opettajien kanssa. Korottaminen on mahdollista oppilaitoksen määräämänä aikana Jos opiskelija haluaa korottaa työssäoppimisjaksosta saamaansa arvosanaa, on jakso suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.

10 TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINNIN OIKAISU
Jos opiskelija epäilee, että arvioinnissa on virhe, hänen tulee keskustella arvioinnin tehneen opettajan kanssa arvioinnista ennen kuin hän hakee arvioinnin oikaisua. Yhteinen keskustelu voi johtaa siihen, että arvioinnin oikaisuprosessia ei tarvita. Kirjallinen tai suullinen oikaisuanomus tehdään rehtorille, arvioinnin suorittaneelle opettajalle tai muulle arvioinnista päättäneelle henkilölle. Jokaisesta, myös suullisesta, oikaisusta tulee täyttää aina lomake, joka toimitetaan rehtorille. Uudelleen arvioinnista päättää rehtori keskusteltuaan arviointiin osallistuneiden henkilöiden kanssa. Jos opiskelija on tyytymätön rehtorin päätökseen/uuteen arviointiin, hän voi pyytää arviointiin kirjallisesti oikaisua näyttöjaostöota 14 päivän kuluessa saatuaan edellisen arviointipäätöksen.

11 NÄYTÖN ARVIOINNIN UUSINTA
Opiskelija, joka ei ole osoittanut opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä vähintään tyydyttävän ( T1)-tason osaamista kaikista arvioinnin kohteista, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja laativat yhdessä opiskelijan tuki- ja opintosuunnitelman. Suoritettava näyttö uusitaan ensisijaisesti samassa työssäoppimisen paikassa, jossa kyseisen opintokokonaisuuden näyttö on annettu. Näytön voi uusia myös oppilaitosnäyttönä, jos näyttö on annettu oppilaitoksessa.

12 NÄYTÖN ARVIOINNIN KOROTUS
Opiskelijalle, joka haluaa korottaa näytön arvosanaa, järjestetään tilaisuus näytön arvosanan korottamiseksi, jolloin hänen on suoritettava koko työssäoppimisjakso uudelleen. Mikäli opiskelija haluaa korottaa ammattiosaamisen näytön arviointia, anoo hän siihen oikeuden oman alansa ohjaavalta opettajalta ja koulutusjohtajalta. Jokaisesta oikaisusta tulee täyttää lomake, joka toimitetaan rehtorille. Arvosanan korottaminen tapahtuu aina samassa näyttöympäristössä, jossa alkuperäinen näyttö on suoritettu. Mikäli opiskelija haluaa korottaa ammattiosaamisen näytön arviointia, toimitaan edellä esitettyjen uusimisperiaatteiden mukaisesti.

13 NÄYTÖN ARVIOINNIN OIKAISU
Opiskelija voi pyytää saamaansa näytön tai sen osan arvioinnin oikaisua oppilaitoksen arviointiohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi hakea muutosta arviointiin 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon näytön arvioinnista. Kirjallinen tai suullinen oikaisuvaatimus tehdään rehtorille, arvioinnin suorittaneelle opettajalle tai muulle arviointipäätöksen tehneelle henkilölle. Jokaisesta, myös suullisesta oikaisusta tulee täyttää aina lomake, joka toimitetaan rehtorille. Uudelleen arvioinnista päättää rehtori keskusteltuaan arviointiin osallistuneiden henkilöiden kanssa. Opiskelijan ollessa vieläkin tyytymätön saamaansa uuteen arviointiin, hänen tulee pyytää arvioinnin oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arvioinnista. Kirjallinen arvioinnin oikaisupyyntö osoitetaan rehtorille, joka toimittaa sen edelleen koulutuksen järjestäjän nimeämälle näyttöjaoston sihteerille. Näyttöjaosto voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Mahdollisen uuden arvioinnin tekevät samat henkilöt, jotka ovat tehneet aiemmankin tai näyttöjaosto voi määrätä arvioinnin suorittavan henkilön. Näyttöjaoston päätöksestä ei voi valittaa.


Lataa ppt "OPISKELIJAN ARVIOINTI työssäoppiminen näyttö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google