Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erkki Teinilä 1 ASIAKASMAKSUT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erkki Teinilä 1 ASIAKASMAKSUT"— Esityksen transkriptio:

1 Erkki Teinilä 1 ASIAKASMAKSUT
Käsiteltävät asiakokonaisuudet Asiakasmaksujen merkitys Maksuja koskevat säädökset Menettely asiakasmaksuasioissa maksun määrittäminen maksun alentaminen tai perimättä jättäminen

2 Asiakasmaksujen merkitys
2 ASIAKASMAKSUT Asiakasmaksujen merkitys Maksuilla rahoitetaan osa palvelun tuotantoa Esimerkkejä maksujen tuotosta: kotihoito 7-8 % turvapalvelu 45 % siivouspalvelu 30 % asumispalvelut keskimäärin 16 % vanhainkotihoito Maksuilla vaikutetaan palvelujen kysyntään/käyttöön kotihoidon tukipalveluissa ylin maksuluokka = ”täysi hinta” vrt. kauppapalvelun käyttöönotto/asiakasmaksu vrt asumispalvelujen asiakasmaksu kotihoidon maksumuutos vaikutti palvelun kysyntään

3 Maksuja koskevat yleiset periaatteet
3 ASIAKASMAKSUT Maksuja koskevat yleiset periaatteet Maksuttomat palvelut on määritelty asiakasmaksulaissa muista palveluista voidaan periä maksu Osa maksujen määräytymisperusteita tai enimmäismääristä on määrätty laissa tai asetuksella: pitkäaikainen laitoshoidon asiakasmaksun enimmäismäärä (laki 7c §) kotiin annettavan palvelun maksuprosentit ja tulorajat (asetus 3 §) lyhytaikaisen laitoshoidon maksujen enimmäismäärät (asetus 12 §) Maksuvoi olla tasamaksu maksukyvyn mukaan määrättävä maksu

4 Maksu saa olla enintään palvelun todelliset tuotantokustannukset
4 ASIAKASMAKSUT Maksu saa olla enintään palvelun todelliset tuotantokustannukset Ostopalvelusta on perittävä samansuuruinen asiakasmaksu kuin vastaavasta omasta palvelusta Maksu on tietyin edellytyksin jätettävä perimättä tai sitä on alennettava ja maksua voidaan myös harkinnanvaraisesti alentaa tai jättää kokonaan perimättä

5 Maksuasetuksessa (2§) tarkoitetaan
5 ASIAKASMAKSUT Määritelmiä Maksuasetuksessa (2§) tarkoitetaan Palvelun käyttäjällä yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua tai johon palvelu kohdistuu; kotipalvelussa ja lasten päivähoidossa palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat Perheellä yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia

6 Maksuasetuksessa (2§) tarkoitetaan (jatkoa)
6 ASIAKASMAKSUT Maksuasetuksessa (2§) tarkoitetaan (jatkoa) 3. Hoitopäivällä henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää; 4. Kotona annettavalla palvelulla sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa.

7 Maksuihin vaikuttavat tulot Kenen tulot (laki 10 §)
7 ASIAKASMAKSUT Maksuihin vaikuttavat tulot Kenen tulot (laki 10 §) Maksukykyä arvioitaessa ja maksun suuruutta määrättäessä voidaan sen estämättä mitä muussa laissa säädetään, ottaa huomioon henkilön eläminen yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, alaikäisten lasten eläminen samassa taloudessa, henkilön tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat sekä lapsen elatuksesta annetussa laissa tarkoitettu elatusvelvollisuus siten kuin niistä tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään. Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tarkemmin säädetään.

8 Maksuihin vaikuttavat tulot kotona annettavassa palvelussa
8 ASIAKASMAKSUT Maksuihin vaikuttavat tulot kotona annettavassa palvelussa ( asetus 27 §) Tulot: Kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen voidaan veronalaisina tuloina ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

9 Maksuihin vaikuttavat tulot kotona annettavassa palvelussa
9 ASIAKASMAKSUT Maksuihin vaikuttavat tulot kotona annettavassa palvelussa 3. Tulot, joita ei oteta huomioon Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

10 Maksun määrääminen (asetus 31 §)
10 ASIAKASMAKSUT Maksun määrääminen (asetus 31 §) Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun 1)  palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut; 2)  kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 3)  maksu osoittautuu virheelliseksi; tai 4)  palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

11 Pitkäaikaisen laitoshoidon maksussa huomioon otettavat tulot
11 ASIAKASMAKSUT Pitkäaikaisen laitoshoidon maksussa huomioon otettavat tulot Tulot on määrätty lain 10b §:ssä veronalaiset tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen  verovapaat tulot, kuten 10 b §:ssä on määrätty Tulot, joita ei oteta oteta huomioon määritelty lain 10 c §:ssä

12 Asiakkaan ja hänen edustajansa tietojenantovelvollisuus
12 ASIAKASMAKSUT Asiakkaan ja hänen edustajansa tietojenantovelvollisuus Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 12 § 1 momentti Asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa on annettava sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle ne tiedot, joita tämä tarvitsee sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteutumisessa.

13 31 § Selvittämisvelvollisuus
13 ASIAKASMAKSUT Hallintolaki (434/2003)  31 § Selvittämisvelvollisuus Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. 22 § Asiakirjan täydentäminen Jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on kehotettava lähettäjää määrärajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä.

14 33 § Selvityksen antamiselle asetettava määräaika
14 ASIAKASMAKSUT Hallintolaki (434/2003) (jatkoa) 2 § Selvityspyyntö Lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä. 33 § Selvityksen antamiselle asetettava määräaika Asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika. Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määrärajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista. Määräaikaa voidaan asianosaisen pyynnöstä pidentää, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.

15 Tietojen saanti (laki 14 a §)
15 ASIAKASMAKSUT Tietojen saanti (laki 14 a §) Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, rahalaitos, työnantaja, työttömyyskassa sekä huoltotoimintaa tai terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toimintayksikkö ovat velvollisia sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen pyynnöstä antamaan maksutta ja salassapitosäännösten estämättä kaikki hallussaan olevat asiakkaan taloudellista asemaa koskevat asiakasmaksun suuruuden määräämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset, jos maksun määräävä kunta tai kuntayhtymä ei ole saanut asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan riittäviä ja luotettavia tietoja maksun määräämistä varten.

16 Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen (laki 11 §)
16 ASIAKASMAKSUT Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen (laki 11 §) Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. asiakkaalla on oikeus alennukseen tai vapautukseen, jos tulot eivät maksut huomioon ottaen riitä toimeentuloturvasäädösten mukaiseen elintasoon Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että 1)  muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai 2)  maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. 

17 Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Tampereen käytäntöjä
17 ASIAKASMAKSUT Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Tampereen käytäntöjä Myös huollollisilla syillä on myönnetty maksuista alennuksia/vapautuksia esim. sotelan päätös asumispalvelujen maksuista terveydenhuollon tasamaksujen alentamisesta luovuttiin Kotihoidossa ohjeistettiin alentamis- ja vapautuskäytäntö uudelleen uusi kirjallinen ohje, lomakkeet ja koulutus ohjeistus oli tarpeen asiakkaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi

18 Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
18 ASIAKASMAKSUT Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Taloudellisilla syillä haettavat alennukset/vapautukset Menettely taloudellisilla syillä haetuista alennusta tai vapautusta käsiteltäessä on samanlainen, kuin toimeentulotuen tarpeen määrittelyssä tulojen ja varallisuuden selvitys laskelma tuloista ja huomioon otetuista menoista erillispäätökset hieman kevyemmästä harkinnasta esimerkiksi asumispalvelujen maksuissa pienet säästöt eivät estä myönteistä päätöstä

19 Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
19 ASIAKASMAKSUT Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Huollollisilla syillä myönnettävät alennukset/vapautukset Asiakkaan tulot ja varallisuus selvitetään samalla tavalla kuin taloudellisilla syillä alennusta/vapautusta haettaessa Päätöksenteossa on mahdollista käyttää laajempaa harkintaa Kotihoidossa on ohjeistettu harkinnan periaatteita Kotihoidon ohje: Huollollinen syy ei voi olla täysin riippumaton hakijan ja/tai hänen perheensä taloudellisesta tilanteesta. Päätöksenteossa vain otetaan laajemmin huomioon asiakkaiden sosiaalinen tilanne ja siitä johtuvat taloudelliset vaikeudet Maksualennus huollollisilla syillä myönnetään, jos asiakkaan tai asiakasperheen tilanne on autettavissa taloudellisella tuella. Jos kysymys on muusta tuen tarpeesta, on syytä ohjata asiakas hakemaan muuta tukea. Kyseessä voi olla esimerkiksi edunvalvojan tai päihdekuntoutuksen tarve tai lisätuki mielenterveysongelmien takia.


Lataa ppt "Erkki Teinilä 1 ASIAKASMAKSUT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google