Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Järjestöjen näkökulma ja rooli työllistymisen tukemisessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Järjestöjen näkökulma ja rooli työllistymisen tukemisessa"— Esityksen transkriptio:

1 Järjestöjen näkökulma ja rooli työllistymisen tukemisessa
Minna Miettinen, Suomen CP-liitto ry

2 Vammaisjärjestöt Päätavoitteena edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa ”Mahdollisuuksien ovien auki puskeminen on raju ponnistus vammaiselle ihmiselle. Järjestöjen rooli on avata sellaisia ovia.”

3 Vaikuttamiskeinot Tiedottaminen Kouluttaminen Kannanotot, lausunnot
Oikeuksien valvonta Ohjaus ja neuvonta Verkostotyö Tutkimustoiminta Kehittämistyö, uudet toimintamallit mm. projektien kautta

4 Vammaisfoorumi ry Vuonna 1999 perustettu 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö Edustaa noin vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä Edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia Edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, erityisesti Euroopan vammaisfoorumissa

5 Työskentelytapa hallinnollisesti kevyttä hajautettua, verkostoihin perustuvaa
Lausuntoja, kannanottoja, tapaamisia jne. Keskeisin tavoite vaikuttaminen kotimaiseen vammaispolitiikkaan Vammaisfoorumin työllisyysryhmä : työllisyyteen ja koulutukseen liittyvän lainsäädännön seurantaa

6 Perustuslaki 18 §: Oikeus työhön ja elinkeinovapaus
Jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

7 Yhdenvertaisuuslaki (2004)
Tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa mm. työelämässä

8 Sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on mm.
1) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä tai elinkeinotoiminnan tukemisesta 2) työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta taikka uralla etenemisestä 3) koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen saamisesta

9 Vammaisen henkilön työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten parantaminen 5 §
Yhdenvertaisuuden edistämiseksi työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi

10 Syrjinnän kielto 6 § Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella Yhdenvertaisuuslain toteutumista valvovat työsuojeluviranomaiset työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa sekä työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa

11 Lukuja… vammaista ja pitkäaikaissairasta haluaisi työelämään 30%:lla vammaisista ja pitkäaikaissairaista työkyky sama kuin muulla väestöllä keskimäärin (PTT:n raportteja N:o 202, 2007) Vuonna 2008 vajaakuntoisten työllistämiseen palkkatukea 36 miljoonaa

12 1000 korkeakoulutettua vammaista työttömänä
Työvoimatoimistoissa oli vuoden 2007 lopulla n ns. vajaakuntoista työtöntä työnhakijaa Työnhakija-asiakkaina ’vajaakuntoisia, henkilöitä oli kaikkiaan n

13 Työllistymismahdollisuuksia heikentävät
Monimutkainen palvelujärjestelmä Kannustinloukut Kielteiset asenteet tai tiedon puute vammaisuudesta Epärealistiset tavoitteet Tiedon puute tukimuodoista Pitkittynyt työttömyys, työkokemuksen puute

14 Työllistymistä tukevat mm.
Tehokkaat tukijärjestelmät Aktiivisuus, itseluottamus Kouluttautuminen Henkilökohtaiset valmiudet, sosiaaliset taidot Työkokemus Realistiset tavoitteet

15 Mitä pitäisi tehdä? Asenteisiin vaikuttaminen, mm. tietoa lisäämällä
Kannustinloukkujen purkaminen Palvelujärjestelmän selkeyttäminen, palveluohjauksen kehittäminen Yksilöllisten tukimuotojen tarjoaminen Henkilökohtaista, pitkäaikaista tukea mm. työhönvalmentajien avulla Tiedottaminen tukimuodoista Vastavalmistuneille erityistä tukea

16 Mitä on TYÖKYKY ? Työkyky on yksilön ja hänen ympäristönsä muodostaman systeemin ominaisuus Työkykyongelma on tämän kokonaisuuden häiriö eikä yksilön ominaisuus

17 Jokaisella on vahvuutensa
Toimintarajoite ei tarkoita työkyvyttömyyttä, sillä työkyvyn ratkaisevat: Työtehtävät Vamman laatu ja aste Apuvälineet Työympäristön suunnittelu (esteettömyys) Työyhteisön asenteet, toimintakäytännöt Vajaakuntoinen-termistä tulisi luopua ja ottaa käyttöön termi osatyökykyinen

18 Suomen CP-liitto ry Vammaisfoorumin jäsen, mukana vammaisfoorumin työllisyysryhmässä VATES säätiön taustayhteisö Työllisyysneuvonta: tietoa työelämää koskevista asioista ja apua työllistymiseen, puh Mukana Sisäänheitto työelämään! – projektissa, jota koordinoi Lihastautiliitto ry

19 Muita työllisyyteen liittyviä projekteja
polku -projekti Mahis työhön / Invalidiliitto ry


Lataa ppt "Järjestöjen näkökulma ja rooli työllistymisen tukemisessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google