Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattiosaamisen näytöt ja niihin liittyvät säädökset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattiosaamisen näytöt ja niihin liittyvät säädökset"— Esityksen transkriptio:

1 Ammattiosaamisen näytöt ja niihin liittyvät säädökset

2 Säädökset * Laki ammatillisesta koulutuksesta
2 Säädökset * Laki- ja asetusmuutokset tulivat voimaan * Laki ammatillisesta koulutuksesta * Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön alkavassa koulutuksessa

3 Keskeisimmät muutokset
3 Keskeisimmät muutokset Opiskelijan arviointia koskevat säädökset muuttuvat * Ammattiosaamista arvioidaan muun arvioinnin ohella käytännön tilanteissa ammattiosaamisen näytöllä Säännökset arvioinnin suorittajista * Työelämän edustajat entistä laajemmin mukaan arviointiin Koulutuksen järjestäjän asettamat toimielimet ja niiden tehtävät Tutkintotodistus, jonka koulutuksen järjestäjä antaa, sisältää päättö- ja näyttötodistuksen Osaamisen tunnustamista koskevat määräykset Arvioinnin oikaisua koskevia menettelytapoja selkiytetään

4 valvoo näyttötoimintaa päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista
7 Koulutuksen järjestäjän tulee asettaa toimielin, jossa ovat edustettuina koulutuksen järjestäjä, opettaja, opiskelija ja työelämä Toimielimen tehtävät hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat valvoo näyttötoimintaa päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset koulutuksen järjestäjä päättää toimielimen muista tehtävistä

5 Opiskelijan arviointi (Laki ammatillisesta koulutuksesta, 25 §)
4 Opiskelijan arviointi (Laki ammatillisesta koulutuksesta, 25 §) Opiskelijoiden oppimista, työskentelyä ja osaamista tulee arvioida monipuolisesti. Opiskelijan ammatillista osaamista tulee muun arvioinnin ohella arvioida opiskelijan työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa, työtilanteissa tai työtehtävissä antamien ammattiosaamisen näyttöjen perusteella.

6 Arvioinnista päättäminen
8 Arvioinnista päättäminen Opiskelijan opintosuoritusten ja osaamisen arvioinnista päättää opetuksesta vastaava opettaja tai opettajat yhdessä Työpaikalla järjestettävän koulutuksen arvioi ohjaava opettaja ja työnantajan nimeämä henkilö yhdessä Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvan henkilön pätevyys: asianomaisen alan koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavoin hankittu osaaminen ja ammattitaito (rekisteröity ammattinimike)

7 Arvioinnin oikaiseminen
9 Arvioinnin oikaiseminen Menettelytavasta säädetään valtioneuvoston asetuksella Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua suullisesti tai kirjallisesti rehtorilta tai opettajalta Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä kun opiskelija on saanut tietää arvioinnista Jos opiskelija on vielä oikaisupyynnön jälkeen tyytymätön arviointipäätökseen, hän voi hakea kirjallisesti oikaisua toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä Toimielin voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin.

8 Osaamisen tunnustaminen (Laki ammatillisesta koulutuksesta, 30§)
10 Osaamisen tunnustaminen (Laki ammatillisesta koulutuksesta, 30§) Opintojen hyväksi lukeminen, on nyt osaamisen tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaiset aikaisemmat opinnot ja ennen hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi tutkinnon pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja. Tarvittaessa osaamisen vastaavuus on osoitettava. Opiskelijan tulee hakea osaamisen tunnustamista riittävän ajoissa ja päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään ennen opintojen tai opintokokonaisuuden alkamista. Menettelystä säädetään tarkemmin Valtioneuvoston asetuksella.

9 Ammattiosaamisen näytön ja näyttötutkinnon erot
Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen näytöt on yksi osa opiskelija-arviointia, näytetään joitakin ammattitaidon osa-alueita annetaan opintokokonaisuuksittain, opiskelijan ammattitaitoa arvioidaan myös muilla arviointimenetelmillä osa opiskelijan oppimisprosessia, luonnollinen osa työssäoppimista, näytön kesto vaihtelee opintokokonaisuuksittain työssäoppimista ohjaava työpaikkaohjaaja voi arvioida myös opiskelijan näytön sama opettaja voi opettaa opiskelijaa oppilaitoksessa, ohjata työssäoppimista ja arvioida näytön koulutuksen järjestäjä vastaa näyttöjen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista toimielin valvoo ja antaa näyttötodistukset toimiva, joustava, kevyt kokonaisuus ei saa aiheuttaa keskeytyksiä Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen näytöt ainoa ammattitaidon arviointitapa, näytetään kaikki ammattitaidon osa-alueet annetaan tutkinnon osittain, koko tutkinto suoritetaan näytöllä erillinen näyttöviikko työssäoppimisen jälkeen valmistavassa koulutuksessa tai näyttöviikko lyhyen perehtymisen jälkeen näytön arvioija on eri henkilö kuin valmistavan koulutuksen opettaja oppilaitoksen arvioija on eri henkilö kuin valmistavan koulutuksen opettaja tutkintotoimikunta valvoo näyttötutkintojen toteutusta ja antaa valtakunnalliset arviointikriteerit ja tutkintotodistukset lähde:Näyttöopas

10 Näyttöihin osallistuvien tehtävät ja työnjako
OPISKELIJA LÄHIOHJAAJA/ työpaikkaohjaaja OPETTAJA Ennen näyttöä Osallistuu näytön perehdytystilaisuu- teen Perehtyy näyttöaineistoon Laati oman näyttösuunnitelman Sopii työvuorot ja näytön ajankohdan työpaikkaohjaajan työvuorojen mukaisiksi yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa On osallistunut ammattiosaamisen näyttöjen perehdytyskoulutukseen tai on saanut perehdytyksen opettajalta Tutustuu näyttöaineistoon Tiedottaa näytöstä työyksikössään Perehtyy opiskelijan näyttösuunnitelmaan ja hyväksyy sen Perehdyttää opiskelijan ammattiosaamisen näyttöön ja näyttöaineistoon Perehdyttää työpaikkaohjaajan näyttöaineistoon ja näytön toteuttamiseen Ohjaa opiskelijan näyttösuunnitelman laatimista Tukee ja ohjaa opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa

11 Näytön aikana Toteuttaa ammattiosaamisen näytön työparina työpaikkaohjaajan kanssa Hakee tarvittaessa ohjausta ja tukea Osallistuu ohjauskeskusteluun Sopii näyttötilanteen työnjaosta niin, että opiskelija tietää oman vastuualueensa On läsnä näyttötilanteessa tai sopii varahenkilön läsnäolosta Ohjaa, tukee ja kannustaa opiskelijaa näytön toteuttamisessa Antaa opiskelijalle ohjaava palautetta niin, että opiskelija tunnistaa kehittämistarpeensa Tukee ja ohjaa opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa

12 Näytön jälkeen Osallistuu näytön arviointikeskusteluun
Täyttää arviointilomakkeen, joka sisältää itsearvioinnin Osallistuu näytön arviointikeskusteluun Antaa palautetta näytöstä Arvioi näytön käyttämällä arviointikriteereitä ja kirjaa omat havaintonsa näytöstä sekä täyttää arviointilomakkeen Osallistuu näytön arviointikeskusteluun ja päättää lopullisesta arvosanasta yhdessä opettajan kanssa Kokoaa kirjallisen arvioinnin Päättää näytön lopullisesta arvosanasta työpaikkaohjaajan kanssa Vastaa arvioinnin dokumentoinnista Kokoaa palautteet

13 Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat:
Näytön arviointi Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat: työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset.

14 Ammattiosaamisen näytön etuja
Kehittää työkäytänteitä työpaikalla Valmiit kriteerit helpottavat arviointia Arviointilomake on selkeä Opiskelijat valmistautuvat paremmin ja näyttävät mielellään Opettajat sitoutuvat yhteistyöhön Näyttötodistus helpottaa rekrytointia

15 Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija näyttää osaamistaan ei osaamattomuuttaan

16 LOMAKE NÄYTÖN ARVIOINNIN TALLENTAMISELLE

17

18

19 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Hoito ja huolenpito
Hoidon ja huolenpidon ammattiosaamisen näytössä keskeistä osaamista ovat perushoidon, lääkehoidon ja kotitaloudenhoidon eri osa-alueet. Opiskelija tukee, auttaa ja hoitaa suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti eri-ikäisiä ihmisiä heidän päivittäisissä toiminnoissaan erilaisilla hoidon ja huolenpidon keinoilla. Perushoidon osaamisensa opiskelija osoittaa huolehtimalla asiakkaan henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta, syömisestä, juomisesta ja erittämisestä sekä unen ja levon tarpeesta. Lisäksi näyttö sisältää hengityksen ja verenkierron seurannan sekä liikkumisessa avustamisen. Hän huolehtii asiakkaan yksilöllisistä sosiaalisista, psyykkisistä ja henkisistä tarpeista.

20 Lääkehoidossa näytettävään keskeiseen osaamiseen kuuluvat
turvallinen lääkkeiden käsittely ja jakaminen asiakaskohtaisiin annoksiin, lääkkeiden antaminen asiakkaalle, lääkehoidon vaikutusten tarkkailu ja niistä tiedottaminen asiakkaan ohjaus lääkemääräysten uusimisessa, lääkkeiden säilyttämisessä ja hävittämisessä.

21 Vuorovaikutus- ja viestintätaidoilla opiskelija luo luontevia asiakassuhteita ja edistää ammatillisella vuorovaikutuksella hoitosuhdetta. Yhteistyötaitojen avulla opiskelija pystyy työskentelemään tiimin tai työryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelija toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan, esimerkiksi huolehtii asiakkaan turvallisuudesta, ottaa huomioon asiakkaan yksilöllisyyden ja tukee asiakasta omatoimisuudessa.

22 Opiskelija kunnioittaa asiakkaan mielipiteitä, tunteita ja vakaumusta.
Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoito- ja huolenpitotyötä asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtien. Opiskelija toimii työpaikan työsuojeluohjeiden, hygieniakäytäntöjen ja aseptisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan tulee näyttää kaikki näyttöaineistossa määritellyt arvioinnin kohteina olevat osaamisalueet.

23 Näyttöympäristö Näyttö toteutetaan mahdollisimman aidoissa työelämätilanteissa työssäoppimisjakson yhteydessä, muussa työpaikassa tai oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa mm. seuraavilla tavoilla: 1 Kokonaisuudessaan yhden työssäoppimisjakson aikana 2 Kahden tai kolmen työssäoppimisjakson aikana Esimerkiksi mahdollisia toteutusvaihtoehtoyhdistelmiä ovat seuraavat: kotitaloudenhoito ja perushoito (esim. kotipalvelu) tai lääkehoito ja perushoito (esim. vuode- tai hoivaosasto).

24 Oman toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
T = asettaa työryhmän jäsenenä tavoitteet omalle toiminnalleen ottaen huomioon asiakkaan tarpeita, kertoo tavoitteistaan työryhmälle, toteuttaa suunnitelmaansa ja arvioi toimintaansa. H = perustelee suunnitelmaansa työryhmälle, toteuttaa suunnitelmaansa joustavasti ja arvioi toimintaansa K = esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja suunnitelmaansa, toteuttaa suunnitelmaansa joustavasti ja tilannekohtaisesti ja arvioi kriittisesti omaa toimintaansa

25 Henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta huolehtiminen (ei tarkkailu- ja hoitolaitteessa olevan potilaan vuodepesu) huolehtii asiakkaan henkilö-kohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta sovitulla tavalla (peseytymisessä avustaminen, pesujen suorittaminen, ihonhoito, suun ja hampaiden hoito, käsien ja jalkojen hoito) huolehtii asiakkaan henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta yksilöllisesti soveltaa puhtauteen ja pukeutumiseen liittyviä vaihtoehtoisia auttamismenetelmiä ja ottaa huomioon asiakkaan voimavarat itsenäisesti toimien

26 Lääkehoito tuntee yleisimmät lääkemuodot, annostelee lääkkeet aseptiikkaa noudattaen virheettömästi asiakaskohtaisiin annoksiin ja antaa lääkkeet p.o., rect., s.c. ja i.m. asiakkaalle ohjeiden mukaan. tietää tavallisimmat lääkeaineryhmät, lääkemuodot ja antotavat, annostelee ja antaa lääkkeet asiakkaalle virheettömästi, noudattaa aseptiikkaa ja ottaa huomioon työ- ja ympäristönsuojeluohjeet sekä esittää perusteluja toiminnalleen. hallitsee tavallisimmat lääkeaineryhmät, lääkemuodot ja antotavat, annostelee ja antaa lääkkeet asiakkaalle virheettömästi, käsittelee lääkkeitä aseptisesti, noudattaa lääkkeiden käsittelyssä työ- ja ympäristönsuojeluohjeita, perustelee toimintansa,

27 Lääkkeiden vaikutusten tarkkailu
T = etsii ohjattuna tietoja lääkkeiden vaikutuksista ja sivuvaikutuksista Pharmaca Fennicasta, tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia ohjeiden mukaan sekä tiedottaa ohjattuna suullisesti ja kirjallisesti havainnoistaan. H = käyttää Pharmaca Fennicaa tietolähteenä asiakkaan käyttämien lääkkeiden vaikutusten ja sivuvaikutusten tarkkailussa ja tiedottaa suullisesti ja kirjallisesti havainnoistaan K = käyttää Pharmaca Fennicaa ja tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia omatoimisesti osana asiakkaan kokonaishoitoa sekä tiedottaa itsenäisesti suullisesti ja kirjallisesti havainnoistaan

28 Työn perusteena olevan tiedonhallinta
Perushoitoa, kansanterveydellisiä riskejä ja sosiaalisten ongelmien perusteita sekä anatomian ja fysiologian perusteita koskevan tiedon hyödyntäminen perustelee toimintaansa työtilanteissa tiedoilla ihmisen tarpeista ja hyvinvoinnin edellytyksistä, elimistön normaalista rakenteesta ja toiminnasta, kansanterveydellisistä riskeistä ja sosiaalisista ongelmista, mutta perustelu ei ole aina kattavaa. perustelee ratkaisunsa ja toimintatapansa perustelee ratkaisunsa ja toimintansa asiakaslähtöisesti ja kattavasti muuttuvissa työtilanteissa

29 Lääkehoidon perusteita koskevan tiedon hyödyntäminen
T = perustelee toimintaansa työtilanteissa tiedoilla lääkehoidon perusteista, mutta perustelu ei ole aina kattavaa H = perustelee ratkaisunsa ja toimintatapansa K = perustelee ratkaisunsa ja toimintansa asiakaslähtöisesti ja kattavasti muuttuvissa työtilanteissa


Lataa ppt "Ammattiosaamisen näytöt ja niihin liittyvät säädökset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google