Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE"— Esityksen transkriptio:

1 KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE
VÄLIRAPORTTI Valtuustoseminaari

2 Mitä Kouvolan terveyspalveluille tehdään? Vaihtoehtoiset skenaariot
Annetaan Kym sairaanhoitopiirin päättää ja ohjata Annetaan ohjakset HUS erityisvastuualueelle Annetaan markkinoiden ohjata = ulkoistetaan loputkin Tehdään itse hyvä terveydenhuolto tulevan terveydenhuoltolain malliin = yhdistetään terveyskeskus ja aluesairaala

3 Lääkärikeskus Sairaala Neuvola Tuohikotti Vuohijärvi Jaala Voikkaa
Valkeala Kuusankoski Utti Kouvola Koria Anjalankoski Elimäki Inkeroinen Lääkärikeskus Sairaala Neuvola

4 Lääkärikeskus Sairaala Neuvola Vastaanotto Neuvola Keskitetty
Kuntoutus kotona Sairaala Työterveys-huolto (ei sairaus-vastaanottoa) Kotiutus-yksikkö Kotisairaan-hoidon lääkäripalvelu Operatiiviset osastot Suuhygienistit Neuvola Hammaslääk. ja -hoitajan vastaanotto Oikomis-hammaslääkäri Kuntoutus-osasto Lääkinnällinen kuntoutus ryhmä- ja yksilö-kuntoutus Vanhusten asumispalv. lääkärit Konserva-tiiviset osastot Apuväline- varasto, huolto ja arviointi Liikkuvat neuvolat Vastaanotto Omalääkärin ja omahoitajan vastaanotto myös kiireelliset potilaat päivisin Hoitotarvike-jakelu Apuväline-jakelu Koulu- ja opiskelu-terveydenhuolto Tehostettu valvonta Diagnostiikkayksikkö Kuvantamispalvelut ja toimenpiteet Tähystykset Rasituskokeet Kl. fysiologian tutkimukset Päivystys lab.kokeiden analytiikka Sytostaattihoidot, Dialyysihoidot Laboratorio-näytteiden otto Sosiaali-hoitaja Äitiys Leikkaus-osasto ml. päiväki-rurginen yksikkö Erityisterapeutit Puhe Toiminta Ravitsemus Heräämö Neuvola Erikoislääkärien vastaanotot (ml. sydämen UÄ-tutk.) Erikoishoitajien vastaanotto (ml. kiertävät raskauden-seuranta UÄ-tutkimukset) Ensihoito ja sairaankuljetus Lasten Perhesuunnittelu Tarkkailu-osasto Äitiyspoliklinikka Neuvolalääkärit tarpeen mukaan Yksi päivystys yleislääkäri + hoitaja Erikoislääkäri- konsultit sosiaalipäivystys Neuvola Puhelin-neuvonta Mielenterveys- ja päihdevastaanotto Psykiatrian vastaanotto psykiatri psykologi psy.sairaan-hoitaja sos.hoitaja Päihde-työntekijä Päivätoiminta-keskus Vanhukset Vammaiset mt- ja päihde-potilaat Terveydenhoitajan (akuutti)vastaanotto Hoitotarvikejakelu Liikkuva depressio- ja mielenterveys-hoitaja (kotiin) Depressio- ja mt-hoitajat Keskitetty Hallinto Rekrytointi Kehitys ja tutkimus Koulutus ja perehdytys Terveyden edistäminen Oma KaapoEffica Ensihoito ja sairaankuljetus

5 Ensiluokkainen terveydenhuolto – koko kaupungin elinvoimaisuuden avaintekijät
Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky osana koko kaupungin strategiaa Innovatiivinen terveydenhuolto-organisaatio, joka tarjoaa hyvät työskentelyolosuhteet, kannustavan työilmapiirin, korkean tutkimus- ja hoitoteknologia tason ja yhteistyömahdollisuuden muiden alojen osaajien kanssa. Terveyspalvelut tukevat kaupungin muuta hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikkaa. ”Yhden oven” toimintamallia integroidussa organisaatiossa, jossa raja-aidat on kaadettu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Palveluille on ominaista joustavuus, kattavuus ja hyvä saatavuus. Innovatiivisilla uusilla palveluprosesseihin pohjautuvilla toimintamalleilla saadaan tehokkaampaa toimintaa ja hillittyä kustannusten nousuvauhtia. Uusi, moderni rakennusajattelu – erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto saman katon alle.

6 Terveydenhuoltotyöryhmä
Kouvolan kaupungin perusterveydenhuolto ja Kuusankosken aluesairaalan toiminta yhdistetään Sairaalakeskuksesta osaamiskeskus, johon keskitetään diagnostiikkakeskus, vaativat toimenpiteet ja kaupunkikeskustan terveyspalvelut  Vuodeosastoina yhteisosastot Päivystystoiminnan kehittäminen >> yhteispäivystys Sairaalakeskukseen lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskus, johon kuuluu apuvälinekeskus Terveydenedistäminen ja ennaltaehkäisy ovat olennainen osa toimintaa

7 Henkilöstönäkökulma Henkilöstön siirrossa liikkeen luovutus- periaate
Henkilöstö siirtyy automaattisesti kunnallisen viranhaltijalain ja työsopimuslain perusteella Virkasuhde/työsuhde Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisinä Paikalliset sopimukset Uudella työnantajalla on sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin edeltäjällä olisi ollut. Työsopimuksessa sovitut työsuhteen ehdot säilyvät. Vanhan työnantajan tulee pidättäytyä kaikista toimenpiteistä, jotka vaikeuttavat henkilöstön siirtoa ja palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista!

8 Mielenterveyspalvelut
Vahvistetaan matalan kynnyksen palveluja Kaikki psykiatrinen laitoshoito ostetaan sairaanhoitopiiriltä Lasten – ja nuorten nuorisopsykiatrian poliklinikkatoiminta ostetaan sairaanhoitopiiriltä Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan toiminta siirretään Kouvolan kaupungin omaksi toiminnaksi Psykiatrisen sairaalan tulee jatkossakin sijaita ensisijaisesti somaattisen sairaalan yhteydessä – tämä huomioitava kiinteistöratkaisussa

9 Tietojärjestelmäryhmä
Tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi ja käyttöönottoihin on varattava riittävästi resursseja Nimetään tietojärjestelmäkokonaisuudesta vastaava projektipäällikkö Projektiin osallistuvien työntekijöiden vapauttaminen omasta toimesta Toimittajien resurssit varattava Organisaatio, tiliorganisaatio, kustannuspaikat kevään 2010 aikana valmiina Tuoteryhmät, tuotteet, palvelut ja toimintamallit kuvataan ja mallinnetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Perusturvan projektien priorisointi (resurssien riittävyys) Varsinaiset toimenpiteet esitetään projektin seuraavassa vaiheessa

10 Tukipalvelut 1/2 Lääkehuolto ostetaan edelleen Kymenlaakson sairaala-apteekilta Laboratorio ja patologian palvelut SAPA – liikelaitokselta Kuvantamispalvelut ostetaan edelleen keskitetysti Kymenlaakson sairaalapalvelut - liikelaitokselta, myös päivystystoiminnassa. Joukkoseulontatutkimukset ostetaan kilpailutuksen perusteella. Välinehuoltopalvelut (paitsi suun th välinehuolto) ostetaan edelleen keskitetysti Kymenlaakson sairaalapalveluilta. Apuvälinelainaus omana toimintana keskitetään yhteen toimintayksikköön (kts. Kuntoutustyöryhmä) Vaativaa erikoissairaanhoidon tasoa vastaava apuvälinelainaus-palvelu ostetaan Kymenlaakson sairaalapalveluilta

11 Tukipalvelut 2/2 Ydinprosesseihin (osastonsihteerit, tekstinkäsittelijät) liittyvät henkilöryhmät siirtyvät Kouvolan kaupungin palvelukseen Lisäselvityksiä tarvitsevat tukipalvelut: tekstiilihuoltopalvelut tekniset huoltopalvelut, puhtauspalvelut ja tilojen hallinta ravintopalvelut talouspalvelut osa konsernipalveluista Elimäen röntgentoiminta

12 Tulevaisuuden palvelutuotanto

13

14

15 KoTePa-hanke II-vaihe
Projektiorganisaatioksi vuonna 2010 ehdotetaan ensimmäisen vaiheen organisaatiota. Tarkennettu projektisuunnitelma tuodaan hankkeen koordinaatioryhmään hyväksyttäväksi. Hankerahoitusta on anottu STM:n Kaste-hankkeesta. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen liikelaitosten kanssa käynnistetään neuvottelut aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille. Lisäksi neuvottelut sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksesta ja kuntalaskutuksesta jatkuvat. Ylimääräinen yhtymäkokous Henkilöstön kanssa käynnistetään yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut henkilöstön aseman turvaamisesta siirrossa.

16 KoTePa-hankkeen jatko (2)
Uuden yhdistetyn organisaation suunnittelu käynnistetään Ratkaistaan kysymys aluesairaalan korjaamisen/laajentamisen ja mahdollisen uudisrakentamisen (sairaalakeskus) välillä Selvitetään vanhojen kiinteistöjen vaihtoehtonen käyttö Suunnitellaan uudistetun toimintamallin mukaisesti tulevaisuuden palveluverkko koko Kouvolaan Laaditaan sairaalakeskuksen tilaohjelma mahdollista peruskorjausta/laajentamista/uudisrakentamista varten Kiinteistöratkaisuja koskevat neuvottelut käynnistetään sairaanhoitopiirin ja Kastek-Kiinteistöt Oy:n kanssa. Yhteistyötä tehdään sairaanhoitopiirin PARETO-hankkeen kanssa. Myös psykiatrisen sairaalan toiminnan turvaaminen on varmistettava

17 KoTePa-hankkeen jatko (3)
Kiinteistöratkaisujen rahoitusvaihtoehdot selvitetään, erityisesti ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet. Tietohallinnon projekti käynnistetään ripeästi. Asiakastietojärjestelmien lisäksi on lukuisia muita tietojärjestelmiä (talous, henkilöstöhallinto, tukipalvelut), joissa organisaation muutos edellyttää merkittävää muutosta. Hankkeen arviointi käynnistetään, näkökulmina palveluiden saatavuus, asiakastyytyväisyys ja kustannukset. Kymenlaakson ammattikorkeakoululle kehittämishanke: KyAMK:n hallitus on perustanut työryhmän selvittämään asiaa.

18 KoTePa-hankkeen jatko (4)
Terveyspalveluiden prosessien uudistaminen jatkuu työryhmissä. Hallinnollinen uudistus ei riitä, vaan tavoitteena on aito integraatio ja potilaslähtöinen työskentelytapa. Samoin tarvitaan voimakasta rekrytointityötä avaintehtävien ja palvelutuotannon varmistamiseksi. Päivystyksen uudelleenjärjestely toteutetaan ripeästi Uusi organisaatio aloittaa

19 Hankkeen riskit Avainhenkilöriski
Poliittinen riski: kunnassa, maakunnassa, valtakunnallisesti Kustannusriski Vanhojen kiinteistöjen käyttö Imagoriski Henkilöstön uupuminen muutokseen Sosiaalipalveluiden jääminen irralliseksi Henkilöstön saatavuus Tietojärjestelmäongelmat Psykiatrisen sairaalan tulevaisuus Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn syrjäytyminen

20 Suurin riski on jäädä passiivisesti odottelemaan asioiden järjestymistä itsekseen Epävarman – epäselvän tilanteen pitkittyminen haittaa rekrytointia


Lataa ppt "KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google