Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AB20A0200 Rahoituksen perusteet Tiia Tynys

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AB20A0200 Rahoituksen perusteet Tiia Tynys"— Esityksen transkriptio:

1 AB20A0200 Rahoituksen perusteet Tiia Tynys 0330274
Yrityksen verotus AB20A0200 Rahoituksen perusteet Tiia Tynys

2 Tuloverotus Arvonlisäveron ohella merkittävin verotulojen lähde:
1/3 valtion verokertymästä Lähtökohtaisesti kaikki oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt ovat verovelvollisia Periaatteessa Suomen verotusvalta kohdistuu kaikkiin niihin, jotka asuvat täällä tai saavat täältä tuloa Eräät julkisoikeudelliset sekä yleishyödylliset yhteisöt on vapautettu tuloverotuksesta osittain tai kokonaan Kokonaan vapautettuja esim. Suomen Pankki, Helsingin yliopisto, Finnvera Oyj, KELA Osittain verovelvollisia ovat mm. valtio, kunnat, seurakunnat sekä yleishyödylliset yhteisöt AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

3 Tulolajit Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulot jaetaan tulon luonteen perusteella ansio- ja pääomatuloihin Nk. eriytetty tuloverojärjestelmä on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1993 Pääomatulojen verotus on suhteellista, verokanta 28% Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti: mitä suuremmat tulot, sitä suurempi veroprosentti Ansiotulojen verotus on Suomessa kireää Valtiovarainministeriön verotyöryhmässä valmistellaan seuraavaa suurta veroremonttia, esitys annettaneen 2011 Verotyöryhmä ottanee kantaa ansio- ja pääomatulojen väliseen ”kuiluun” AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

4 Tulolähteet Tulolähteet jaetaan elinkeinotulon, maataloustulon ja henkilökohtaisen tulon tulolähteisiin EVL= laki elinkeinotulon verottamisesta MVL= maatilatalouden tuloverolaki TVL = tuloverolaki Tulolähdejako ei riipu yritysmuodosta, vaan kaikilla verovelvollisilla voi olla kaikki kolme tulolähdettä Tulolähteitä on käsiteltävä verotuksessa erikseen eikä niiden tuloja voi yhdistää Toisen tulolähteen tappiota ei saa vähentää toisen voitosta Tulolähteiden tuloslaskentaan sovelletaan erityisiä, toisistaan poikkeavia säännöksiä  siksi erottelu AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

5 Elinkeinonharjoittajan verotus
Jos yrittäjä ei perusta elinkeinotoimintaa varten yhtiötä, häntä verotetaan liike- ja ammattitoiminnan tulosta yksityisenä elinkeinonharjoittajana Yritystulo verotetaan suoraan hänen omana tulonaan... ...mutta vero-oikeudellisesti elinkeinotoiminta on yrittäjän muusta toiminnasta erillinen tulolähde, jonka tulos lasketaan EVL:n mukaa Liikkeen tulot on kirjanpidollisesti pidettävä erillään henkilökohtaisista tuloista Verotuksessa yritystulo jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon yrityksen nettovarallisuuden perusteella Pääomatulo-osuus lisätään yrittäjän muihin pääomatuloihin (normaali 28 %:n vero) Ansiotulo-osuus lisätään yrittäjän muihin ansiotuloihin ansiotuloista määrätään valtion tulovero, kunnallisvero ja mahdollisesti kirkollisvero tulojen kokonaismäärän perusteella Jos yksityisliike on puolisoiden yhteinen, sekä ansio- että pääomatulo-osuudet jaetaan suhteessa 50/50 (ellei poikkeusta esitetä) AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

6 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotus
Ovat tuloverolain terminologian mukaan elinkeinoyhtymiä Tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona Koska elinkeinoyhtymä ei ole erillinen verovelvollinen vaan laskentasubjekti Elinkeinotoiminnan tulos jaetaan osakkaille verotettavaksi erikseen pääoma- ja ansiotulona (kuten yksityisliikkeessä) Tulo-osuudet jaetaan yhtiömiehille yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla (esim. pääoma- tai työpanosten suhteessa) Osakkaan osuutta elinkeinoyhtymän tulosta verotetaan tulon syntyessä Verotukseen ei vaikuta, nostetaanko voitto-osuutta yhtiöstä vai ei  ei kahdenkertaista verotusta Tappiollinen tulos voidaan vähentää seuraavan 10 vuoden aikana yhtymän verotettavasta tulosta sitä mukaa, kun tuloa kertyy AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

7 Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen
Vastaa itsenäisesti sille määrätyistä veroista Tappio vahvistetaan osakeyhtiölle Saadaan vähentää samassa tulolähteessä 10 seuraavan vuoden voitoista Voi olla elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen toiminnan tulolähteet (kuten muillakin verovelvollisilla) Verotus on suhteellista, eikä sen tuloa jaeta ansio- ja pääomatuloihin Suomen yhteisöverokanta 26% (vuoden 2005 alusta lähtien), aikaisemmin 29% Tätä voidaan pitää kansainvälisesti kilpailukykyisenä tasona AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

8 Yksityishenkilön saamat osingot
Vuoden 2005 alusta Suomessa luovuttiin yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä  osinkoverotus tuli osittain kahdenkertaisen verotuksen piiriin Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta osingosta 70 % verotetaan pääomatulona ja 30% on verovapaata tuloa Koska pääomatulon verokanta on 28 %, osingonsaaja joutuu maksamaan saamastaan osingosta veroa 19,6 %. Kun laskelmaan otetaan mukaan yhtiövero, päädytään 40,5%:iin yhtiön bruttovoitto yhtiövero 26% yhtiön nettovoitto jaettu osinko osingon veronalainen osuus (70%) ,8 pääomatulovero 28% ,5 Σ verot yhtiön maksama vero osakkaan maksama vero ,5 yhteensä ,5 AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

9 Yksityishenkilön saamat osingot
Listaamattomasta yhtiöstä maksettu osinko jaetaan verotettavaksi ansio- ja pääomatulona yrityksen nettovarallisuuteen perustuvan osakkeen matemaattisen arvon perusteella. Osinkotulosta verovapaata on määrä, joka vastaa 9 %:n vuotuista tuottoa osakkeiden matemaattiselle arvolle Jos 9 %:n tuoton mukaan määritetty osinko ylittää osakkaalla euroa, ylimenevästä osasta verotetaan 70 % pääomatulona, Loput 30 % on verovapaata Osakkeen matemaattinen arvo =yhtiön nettovarojen määrää yhtä osaketta kohden. Lasketaan valtiovarainministeriön liikeosakkeen verotusarvosta antaman asetuksen mukaisesti Jos osinko ylittää 9 % (matemaattisesta arvosta), 70% ylimenevästä tulosta verotetaan ansiotulona. Loput 30 % verovapaata tuloa AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

10 Yksityishenkilön saamat osingot
Esimerkki: Herra Hakkarainen omistaa julkisesti noteeraamattoman Hakkis Oy:n koko osakekannan. Hakkis Oy päätti keväällä 2009 jakaa omistajalleen euron osingon. Yhtiön osakkeiden matemaattinen arvo on 1,5 m€ Kuinka paljon osingosta on a) verovapaata osinkoa b) pääomatulona verotettavaa osinkoa c) ansiotulona verotettavaa osinkoa? a) verovapaata on maksimimäärä 90 000 € (koska 0,09x1 500 000= 135 000>90 000) b) pääomatulo-osinkoa 0,7 x (135 000 € - 90 000 €)= 45 000 € c) ansiotulo-osinkoa 0,7 x (150 000€ -135 000 €)= 10 500 € AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

11 Elinkeinoyhtymien saamat osingot
Osakkeista saadut osingot ovat kokonaisuudessaan yhtiön elinkeinotoiminnan tuloa Yhtymän osakkaiden tuloina verotettavaksi jaetuista tulo-osuuksista vähennetään se osa osuuksiin sisältyvästä osinkotulosta, joka osakkaan verotusta koskevien säännösten mukaan on verovapaata tuloa Säännöksen tavoitteena on verottaa osinkotuloa samoin kuin jos yhtymän osakas olisi suoraan saanut kyseisen elinkeinotulona käsiteltävän osinkotulon Jos osingon verovapaata osuutta ei voida kokonaan vähentää osakkaan tulo-osuudesta, vähentämättä jäänyt määrä vähennetään saman elinkeinoyhtymän saman tulolähteen tulo-osuudesta 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa kertyy Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvista osakkeista saatuja osinkoja ei oteta huomioon yhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloa laskettaessa Osinko jaetaan suoraan verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, joka heillä on yhtymän tuloon AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

12 Yhteisöjen saamat osingot
pöö Yhteisöjen saamat osingot Yhteisöjen saamat osingot ovat pääsääntöisesti verovapaita Säädöksellä pyritään välttämään ketjuverotusta Poikkeuksena ovat listaamattoman yhtiön listayhtiöltä saamat osingot Julkisesti noteeratun yhtiön listaamattomalle yhtiölle jakamasta osingosta 75% on saajayhtiön veronalaista tuloa, jos osingonsaajana oleva listaamaton yhtiö ei omista välittömästi vähintään 10%:a osinkoa jakavan yhtiön pääomasta  poikkeussäännöllä pyritään estämään pörssiosinkojen kierrättäminen väliyhtiön kautta 75-prosenttisesti veronalaista tuloa ovat myös sijoitusomaisuusosakkeille maksetut osingot sekä EU:n ulkopuolella sijaitsevalta yhtiöltä saadut osingot AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

13 Osuuskunnan verotus Osuuskuntaa verotetaan itsenäisenä verovelvollisena yhteisöä koskevien säännösten mukaan. Verokanta 26% (sama kuin osakeyhtiöllä) Osuuskunnalla voi olla elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen toiminnan tulolähteet (kuten muillakin verovelvollisilla) Osuuskunnan veronalaiseksi tuloksi ei lueta osuuskunnan pääomasijoituksena saamia tuloja =osuuspääomaa, lisä- tai sijoitusosuuksia Osuuskunnan jakama ylijäämänpalautus on osuuskunnalle kokonaan vähennyskelpoista, mikäli jakoperusteena ovat osuuskunnan ostot, myynnit tai muut niihin rinnastettavat suoritukset AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

14 Osuuskunnan jäsenen verotus
Osuuskuntaan maksettu osuusmaksu tai muu oman pääoman ehtoinen sijoitus ei ole vähennyskelpoinen meno osuuskunnan jäsenen verotuksessa Jäsenen verovapaata tuloa on ylijäämänpalautus ostohyvityksenä, bonuksena tai vastaavana suorituksena, mikäli kyseessä on kulutusosuuskunta, jossa ylijäämänpalautus jaetaan jäsenille heidän tekemiensä yksityistalouden ostojen perusteella. Ylijäämänpalautus on kuitenkin veronalaista tuloa, mikäli hankinnat liittyvät tulonhankkimistoimintaan. Osuuskunnan maksama osuuspääoman korko (vrt. osinko) saajalle euroon asti verovapaata tuloa. Em. määrän ylittävästä korosta 70 % on veronalaista pääomatuloa ja 30 % verovapaata tuloa AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

15 Arvonlisäverotus Yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palvelujen kulutukseen Muodostaa reilun 1/3:n valtion verokertymästä Arvonlisävero on välillinen vero, joka on tarkoitettu tuotteen tai palvelun lopullisen kuluttajan maksettavaksi Veronkantajina toimivat verovelvolliset yritykset (sisällyttävät veron määrän myyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle) Vero kannetaan jokaisesta tuotanto- ja jakeluketjussa tapahtuneesta myynnistä Veron kertaantuminen estetään vähennysoikeudella Arvonlisäveron soveltaminen on EU-jäsenyyden edellytys Laajapohjaista arvonlisäverojärjestelmää sovelletaan lähes kaikissa Euroopan OECD-maissa Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on tällä hetkellä 22 prosenttia Lisäksi käytössä kaksi alennettua verokantaa 8% (esim. kirjat, lääkkeet,parturi- ja kampaamopalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksut) 12 % (elintarvikkeet ja rehuaineet) AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus

16 Arvonlisäverotus Arvonlisäverotuksessa, kuten muussakin kulutusverotuksessa, noudatetaan ns. kulutusmaaperiaatetta Vero kannetaan siinä maassa, jossa hyödyke kulutetaan Koska kansainvälisessä kaupassa hyödyke myydään ja kulutetaan eri maassa, on vienti verovapaata ja tuonti verollista Arvonlisäverolain ulkopuolelle on jätetty mm. terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalihuolto, ammatillinen koulutus, rahoitus- ja vakuutuspalvelut, julkinen esiintyminen sekä tilatut sanoma- ja aikakauslehdet Liikevaihdon ollessa alle euroa koko liikevaihto on arvonlisäverotuksessa verovapaata Liikevaihdon ylittäessä tämän määrän arvonlisävero kasvaa liukuvasti täyteen määrään vuosiliikevaihdon ollessa euroa AB20A0200 Rahoituksen perusteet Yrityksen verotus


Lataa ppt "AB20A0200 Rahoituksen perusteet Tiia Tynys"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google