Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KANTATAAJUINEN BINÄÄRINEN SIIRTOJÄRJESTELMÄ AWGN-KANAVASSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KANTATAAJUINEN BINÄÄRINEN SIIRTOJÄRJESTELMÄ AWGN-KANAVASSA"— Esityksen transkriptio:

1 KANTATAAJUINEN BINÄÄRINEN SIIRTOJÄRJESTELMÄ AWGN-KANAVASSA

2 Järjestelmämalli Bitin kesto T. Symbolit {1} ja {0} kuvattu ±A -jännitteillä. Nollakeskiarvoisen AWGN-kohinan kaksipuolinen tehoti- heys N0/2 ja ACF=()N0/2. Synkronisessa järjestelmässä pulssien alku- ja loppuajat oletetaan tunnetuiksi. Tässä symbolipäätöksenteon kellosignaalin ajoitus oletetaan ideaaliseksi. Kelloestimointipiirit perustuvat esim. PLL -tyyppisiin takaisinkytkettyihin ratkaisuihin.

3 Päätöksentekokriteeri integroi & pura -ilmaisimessa
Yksinkertaisin päätöksentekotapa: vertaa kynnykseen T:n välein ja tee päätös +A:n hyväksi, jos näytearvo positiivinen, muuten −A:n. Hetkellinen kohina aiheuttaa päätöksentekovirheitä. Em. tavassa ei käytetä hyväksi kaikkea mahdollista tietoa signaalista. Luotettavuuden parantamiseksi signaali kannattaa integroida. Kohina on integraattorin lähdössä edelleenkin nollakeskiarvoista, eli integroi & pura -ilmaisimella päätöksenteon luotettavuus paranee.

4 Integroi & pura -ilmaisimen toteutus
Kantataajuisen järjestelmän integroi & pura -vastaanotin on itse asiassa ns. sovitettu suodatin.

5 Integroi & pura -vastaanottimen suorituskyky
Päätösmuuttujaa V verrataan kynnykseen ja tehdään päätös: Päätösmuuttujan stokastinen kohinamuuttujaosa N on integroinnin jälkeenkin Gaussinen, ja sen momentit saadaan laskettua helposti. Sat. muuttujan N tiheysfunktio on Gaussinen (nollakeskiarvoinen) ja muotoa:

6 Integroi & pura -vastaanottimen suorituskyky
Virhe syntyy kahdella tavalla: Jos +A lähetetty, virheellinen päätös tehdään, kun V=AT+N<0 (N<−AT). Jos −A lähetetty, virheellinen päätös, kun V=–AT+N>0 (N>AT). Lasketaan siis kaksi ehdollista tn.:

7 Mikä on Q-funktio? Integraalia ei saada suljettuun muotoon, vaan se täytyy ratkaista numeerisesti. Arvot on taulukoitu. Q(x)-funktio on siis vain merkintätapa siistimmän esityksen saamiseksi. Q(x):n argumentti x ≥ 0. x-arg. on verrannollinen SNR-arvoon. Q(x) on lisäksi monotonisesti ja nopeasti vähenevä funktio. Q(x):n maksimiarvo on ½, kun x=0, mikä vastaa SNR-arvoa − dB (kaikki päätökset virheellisiä). Seuraavalla kalvolla arvot on taulukoitu suuremmille x-arvoille.

8 Mikä on Q-funktion ja erfc(x) -funktion yhteys?
Joissakin oppikirjoissa Q(x):n sijaan käytetään erfc(x) -funktiota (komplementäärinen error-funktio). Sen yhteys Q(x)-funktioon:

9 Mikä on Q-funktion ja Gaussin jakauman yhteys?
Nollakeskiarvoinen Gaussin jakaumafunktio Ei-nollakeskiarvoinen Gaussin jakaumafunktio Q-funktio Kohinatehon (varianssin) vaikutus Kertymäfunktio

10 Mikä on Q-funktion ja Gaussin jakauman yhteys?
Kuva havainnollistaa standardipoikkeamaa (varianssia) odotusarvon (keskiarvon) m omaavalle Gaussin jakaumalle. Odotusarvon molemmille puolille jää puolet pinta-alasta kokonaispinta-alan ollessa yksi.

11 Integroi & pura -vastaanottimen suorituskyky (jatkuu)
Toisensa poissulkevien tapausten ja Bayesin kaavan perusteella: Parametri z voidaan tulkita kahdella eri tavalla bitin energiaa Eb ja pulssijonon kaistanleveyttä Bp (bit-rate bandwidth) käyttäen: Eb/N0 on nyt AWGN-kanavan SNR (vrt. (SNR)T), jonka funktio PE on.

12 Integroi & pura -vastaanottimen suorituskyky (jatkuu)
Tarkasteltaessa M-tilaisia järjestelmiä PS esitetään vastaavasti ES/N0:n funktiona (ES = symbolin energia). Ohessa on ns. antipodaalisen kantataajuisen järjestelmän PE käyrä z = Eb/N0:n funktiona. z esitetään yleensä desibeleinä. Antipodaalisuus tarkoittaa, että binäärisessä järjestelmässä toinen symboli saadaan kertomalla toinen arvolla −1. Myös BPSK on antipod. Q-funktiolle on olemassa helposti laskettava approksimaatio, joka on tarkka, kun z > 3 dB.

13 Esimerkki PE:n laskemisesta

14 Esimerkki PE:n laskemisesta


Lataa ppt "KANTATAAJUINEN BINÄÄRINEN SIIRTOJÄRJESTELMÄ AWGN-KANAVASSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google