Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kandidaatin tutkinnon rakenne, sisältö ja tutkinnon uudistuminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kandidaatin tutkinnon rakenne, sisältö ja tutkinnon uudistuminen"— Esityksen transkriptio:

1 Kandidaatin tutkinnon rakenne, sisältö ja tutkinnon uudistuminen
T Johdatus opiskeluun tietotekniikan koulutusohjelmassa Tuomas Aura ja Elsa Kivi-Koskinen

2 Tutkinnot Kandidaatin tutkinto 180 op – 3 vuotta
Perusopinnot (tekniikan alan perusopintoja: matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia…) Pääaineen opinnot Sivuaineen opinnot Vapaasti valittavat Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op – 2 vuotta (sivuaineen opinnot) Tieteen metodiikka Diplomityö

3 Kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteita
1. Pää- ja sivuaine Tekniikan kandidaatin tutkinnon perus- ja pääaineopinnot antavat opiskelijalle laajan perusteiden tuntemuksen helposti tunnistettavalla, kansainvälisesti tunnetulla teknistieteellisellä alalla. Opiskelija muodostaa näkemyksen alan ammatillisista käytännöistä ja ymmärtää oppimansa tiedon yhteyden tieteellisen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan. 2. Teknillistieteellinen ajattelu ja työskentelytapa Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee teknillistieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen perusteet. Opiskelija tunnistaa oman pääaineensa keskeiset käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät ja osaa soveltaa näitä käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa luonnontieteen ja matematiikan menetelmiä tai taiteellista ilmaisua oman alansa tehtävissä. Opiskelija tunnistaa tekniikan, suunnittelun ja oman työnsä vaikutuksia ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Hän tunnistaa alan eettisiä kysymyksiä ja ymmärtää niiden merkityksen omassa työssään. 3. Opiskelutaidot ja perusta diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin opintoihin Tekniikan kandidaatin tutkinto antaa edellytykset opiskella diplomi-insinööriksi 4. Työelämävalmiudet Tekniikan kandidaatin opinnoissa opiskelijalle kehittyy kieli- ja viestintätaitoja sekä muita työelämävalmiuksia omaan alaan liittyvien tehtävien ja kurssien yhteydessä. Näitä taitoja ovat mm. ryhmätyöskentely ja ryhmän johtaminen, toimiminen oman alan edustajana monialaisessa ryhmässä, suullinen ja kirjallinen viestintä oman alan asiantuntijoille ja muulle yleisölle, vieraan kielen käyttö alalla, kyky toimia monenlaisten ihmisten kanssa ja kansainvälisessä ympäristössä.

4 Kanditutkinto uudistuu 2013
Tavoitteena luoda aidosti kaksiportainen tutkinto (TkK + DI), joka mahdollistaa myös vaihtamisen toiseen DI-ohjelmaan kandin jälkeen aiempaa geneerisemmät kandidaatin tutkinnot opetussisältöjen ja -menetelmien uudistaminen opintojen sujuvoittaminen ja tutkinnon suoritusaikojen lyhentäminen

5 Kanditutkinto uudistuu 2013
Tavoitteena luoda aidosti kaksiportainen tutkinto (TkK + DI), joka mahdollistaa myös vaihtamisen toiseen DI-ohjelmaan kandin jälkeen aiempaa geneerisemmät kandidaatin tutkinnot opetussisältöjen ja -menetelmien uudistaminen opintojen sujuvoittaminen ja tutkinnon suoritusaikojen lyhentäminen

6 Kanditutkinto uudistuu 2013
Uusi tutkinto Nykyinen tutkinto Perusopinnot op Perusopinnot 80 op Pääaine op Ohjelman yhteiset opinnot 20 op Pääaine (A1 + A2) 40 op Kandidaatintyö ja -seminaari 10 op Sivuaine op Sivuaine 20 op Vapaasti valittavat op Vapaasti valittavat 10 op 180 op

7 Ohjeita 2012 phukseille Uudet opiskelijat, joilla ei vielä opintoja Aallossa Malliohjelman noudattaminen 1. opiskeluvuotena Siirtyminen myöhemmin annettavan ohjeistuksen mukaisesti uuteen ohjelmaan syksystä 2013 alkaen Koulutusohjelman/korkeakoulun vaihtajat, joilla jo opintoja tekniikan alalta Jos vähän opintoja, samoin kuin uusilla opiskelijoilla Jos n. 1. vuoden opinnot jo suoritettu, suositellaan HOPSin vahvistamista ja kanditutkinnon suorittamista nykyisen rakenteen mukaan

8 Phuksien 2012 kandidaatin tutkinto - suunnitelma
1SL 1KL 2SL 2KL 3SL 3KL Yleisopinnot Johdatus opiskeluun 1 op + 2 op 2. Kotimainen kieli 2 op Vieras kieli 3 op SCI Matematiikan peruskurssi C1 Matematiikan peruskurssi C2 Todennäköisyys ja tilastot/ Sovellettu todennäköisyys-laskenta SCI Studio Ohjelmoinnin jatkokurssi T2 Kandidaatintyö SCI/TIK Fysiikka 1a + b 6 op Fysiikka 2 a + b Tuotantotalouden peruskurssi + harjoitus (Tietokoneverkot) TIK Ohjelmointi 1 Ohjelmointi 2 Tietokannat/ THJ Tietojenkäsittely-teoria Pääaineen valinnainen Tietokone ja käyttöjärjestelmä TRAK Ohjelmistotuotan-non perusteet Ohjelmistokehitys-projekti (Johdatus tietoliikenteeseen) YHT. 27 op 29/ 34 op 28 op 30 op Lisäksi sivuaine 20–25 op ja vapaasti valittavat opinnot 25 op

9 Pääaineen valinnaiset kurssit ja suositeltavat vapaavalintaiset
Uusi kurssi Nykyinen kurssi Tietokonegrafiikka Vuorovaikutteinen tietokonegrafiikka Datasta tietoon Käyttöjärjestelmät Web-ohjelmointi Web Software Development Tietoturvallisuus Information Security Technology Ohjelmistojen suunnittelu ja mallinnus Software Development Methods Käyttöliittymät Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen


Lataa ppt "Kandidaatin tutkinnon rakenne, sisältö ja tutkinnon uudistuminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google