Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pienyrityksen tilinpäätös käytännössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pienyrityksen tilinpäätös käytännössä"— Esityksen transkriptio:

1 Yritysmuodot kirjanpidossa ja tilinpäätöksen työn kulku käytännössä Tmi Ay Ky

2 Pienyrityksen tilinpäätös käytännössä
1.Juokseva kirjanpito 5. Tilinpäätösasiakirjat 2.Täsmäytykset 6. Vahvistaminen ja voitonjako 3. Arvostukset ja jaksotukset 7. Ilmoitukset 4. Tilinpäätössiirrot ja verolaskelmat 8. Tietojen hyväksikäyttö

3 TASEKIRJA Tasekirja Tasekirja on sidottu kirja, jossa on oltava
• määrämuotoinen tuloslaskelma • määrämuotoinen tase • rahoituslaskelma (ei pakollinen pienillä kirjanpitovelvollisilla) • liitetiedot • toimintakertomus (ei pakollinen pienillä kirjanpitovelvollisilla • päiväys ja allekirjoitus • luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tieto niiden säilytystavoista • luettelo toisitteiden lajeista ja tieto niiden säilytystavoista • tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä, yhteisöissä pakollinen Tasekirjan sivut on numeroitava. Tasekirja on aina säilytettävä alkuperäisenä paperilla. Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen tietojen pitää antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta asemasta. Lain mukaiseen tilinpäätökseen kuuluvat myös liitetiedot. Liitetietojen antamisvelvollisuus riippuu yrityksen koosta ja yhtiömuodosta. Vähiten liitetietoja on pienessä toiminimessä, jonka pakollisia liitetietoja ovat: annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut vakuudet ja vastuusitoumukset sekä valuuttamääräisten erien poikkeuksellinen kurssausperuste. Eniten liitetietomääräyksiä on isosta konserniyhtiöstä, josta voi joutua antamaan useita kymmeniä liitetietoja.

4 Eri yritysmuodot Toiminimi Avoinyhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö
Osuuskunta Yhdistykset Säätiöt Asunto-osakeyhtiöt Omistajien vastuut ovat erilaisia eri yhtiömuodoissa Oman pääoman rakenne, tuloksen käsittely, omistajien ja yrityksen väliset liiketoimet ovat erilaisia eri yhtiömuodoissa

5 Yksityinen toiminimi Harjoittaa toiminimellä liike- tai ammattitoimintaa Yrittäjä sijoittaa yritykseensä pääomaa Yrityksen voitto kartuttaa omaa pääomaa ja tappio pienentää omaa pääomaa Omistaja vastaa yrityksen sitoumuksista koko omaisuudellaan

6 Oma pääoma Seurataan omilla tileillään
Yksityistilin avulla pidetään erillään elinkeinotoiminnan ja omistajan yksityistalouteen liittyvät tulot ja menot. Yksityiskäyttö ja yksityissijoitus on hyvä kirjata omille tileilleen Yksityisotot rahana ja tavarana on kirjattava eri tileille – verotuksessa on nämä tiedot ilmoitettava erikseen

7 Yrittäjä ei voi periä esim
Yrittäjä ei voi periä esim. vuokraa omistamistaan liiketoiminnan käytössä olevista toimitiloista Yrittäjä ei voi maksaa itselleen tai puolisolleen palkkaa tai luontaisetuja yrityksestään Yrityksen tulos verotetaan yrittäjältä ja hänen puolisoltaan mikäli hänellä on työpanos yrityksessä, veroilmoituksessa ilmoitetaan verotettavan tulon jako-osuus Rahasiirrot hoidetaan yksityistilin kautta Yrityksen verot kirjataan yrityksen tuloslaskelmaan

8 Esimerkki OTETAAN RAHAA OMAAN KÄYTTÖÖN SIJOITETAAN RAHAA YRITYKSEEN
Per yksityiskäyttö rahana an kassa SIJOITETAAN RAHAA YRITYKSEEN Per kassa an yksityissijoitukset rahana OTETAAN TAVARAA YRITYKSESTÄ YKSITYISKÄYTTÖÖN Tavaroiden hankintameno on hinta jolla siirretään Per yksityiskäyttö tavarana an ostot MAKSETAAN YRITYKSEN VEROT Per ennakkoverot an kassa Per lopulliset verot an kassa

9 Oman pääoma taseessa, ESIMERKKI

10 Tilinpäätöksen liitetiedot
Pienten yksityisliikkeiden ei tarvitse esittää oman pääoman muutoksia liitetietoina Pienenä yrityksenä pidetään yritystä jonka kohdalla enintään yksi seuraavista rajoista ylittyy Liikevaihto euroa Taseen loppusumma euroa Palveluksessa keksimäärin 50 henkilöä Pienet yksityisliikkeet saavat esittää liitetiedot ns lyhennettyinä liitetietoina, kts esimerkki

11 Avoin yhtiö Henkilöyhtiö
Henkilöyhtiöt ovat yhtiömiehistään erillisiä oikeushenkilöitä Henkilöyhtiön varallisuus on yhtiömiesten varallisuudesta erillinen Yhtiömiehellä on yhtiössä vain yhtiöosuudet Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi omistajaa, joita kutsutaan yhtiömiehiksi tai osakkaiksi

12 Kaikki yhtiömiehet vastaavat yrityksen sitoumuksista yhteisvastuullisesti koko omaisuudellaan
Kukin heistä voi tehdä yritystä sitovia sopimuksia Yhtiösopimuksessa he voivat sopia tehtävien jaosta, mutta ulkopuolisiin nähden edustamis- ja toiminimen kirjoitusoikeuden rajoitukset ovat päteviä vain , jos ne on merkitty kaupparekisteriin. Avoimet yhtiöt ovat yleensä perheyhtiöitä

13 Avoimen yhtiön yhtiömies voi periä vuokraa yhtiön käyttöön luovuttamistaan tiloista
Yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa ( ei yleistä) Yrityksen tulos verotetaan yhtiömiehiltä yhtiösopimuksessa ilmoitettavan tulojaon perusteella Palkanmaksu voi tulla kyseeseen silloin, jos yhtiömiesten työpanosten arvot poikkeavat merkittävästi toisistaan eikä sitä ole otettu yhtiösopimuksen voitonjakosäännöksessä huomioon Yhtiömiesten maksama vero yhtiön tuloksesta kirjataan yhtiömiehen yksityisotoksi kirjanpidossa

14 Yhtiömiesten on suoritettava yhtiölle yhtiösopimuksessa sovittu yhtiöpanos , joka voi olla myös työpanos Yhtiöpanos voi olla eri suuruinen eri yhtiömiehillä Yhtiöpanokset kirjataan omille tileilleen kunkin yhtiömiehen osalta, työpanosta ei kirjata kirjanpitoon Yhtiöpanoksen muutoksista voidaan sopia yhtiömiesten kesken Jos yksityisotot ovat sallittuja, jokaiselle yhtiömiehelle on oltava kirjanpidossa oma yksityistilinsä

15 Esimerkki Avoin yhtiö Vuori & Vuori yhtiömiehet ovat Mikko Vuori ja Ville Vuori. Heidän yhtiöpanokset näkyvät kirjanpidossa omilla tileillään Mikko Vuoren pääoma 5000 euroa Ville Vuoren pääoma euroa jos yksityisotot ovat sallittuja on kirjanpidossa kullekin yhtiömiehelle oma yksityistili. Kun Ville ottaa yksityiskäyttöönsä 400 euroa rahaa Kirjaus on: Per Ville Vuoren yksityiskäyttö an kassa 400 euroa Jos yksityisotot eivät ole sallittuja kirjaus on siinä tapauksessa Per saamiset Ville Vuorelta an kassa / ostot

16 Avoimen yhtiön tuottamaa jakamatonta voittoa seurataan Voittovarat tai voittojäännös- nimisellä tilillä Yhtiömiehet voivat vapaasti sopia voiton tai tappion jakamisesta keskenään yhtiösopimuksessa Jos yhtiösopimuksessa ei ole asiaa sovittu, eikä yhtiömiehet muutenkaan pääse asiasta yhteisymmärrykseen, voitto tai tappio jaetaan avoimista ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain säännösten mukaan Tämän mukaan voitosta lasketaan ensin kullekin yhtiömiehelle osuus, joka vastaa korkolain mukaista korkoa heidän tilikauden alussa olleelle panokselleen ja loppuosa voitosta menee tasan yhtiömiehille. Jos voitto on kuitenkin em. tavalla laskettujen prosenttiosuuksia pienempi, se jaetaan yhtiömiesten panosten suhteessa. (AKL 2 luku 9§)

17 Yhtiömiehellä on tilinpäätöksen laatimisen jälkeen oikeus nostaa voitto-osuutensa, sikäli kuin sitä ei tarvita sovitun yhtiöpanoksen vajauksen täyttämiseen Yhtiömiehet voivat nostaa osuutensa rahana , tai ne voidaan näin sovittaessa lisätä pääomiin tai kirjata yksityistilille

18 Esimerkki

19 Jos avoimen yhtiön toiminta on tuottanut tappiota, jaetaan yhtiömiehille tappio yhtiösopimuksen mukaisesti. Jos yhtiön tappio olisi ollut 2600 € ja se jaettaisiin yhtiömiesten kesken tasan olisivat kirjaukset Per Mikko Vuoren pääoma an voittovarat 1300 Per Ville Vuoren pääoma an voittovarat 1300

20 Avoimen yhtiön taseen omassa pääomassa esitetään mm yhtiöpanokset ja tilikauden voitto

21 Tilinpäätöksen liitetiedot
!!!!!!!!Tavallisesti tulevat esitettäväksi vain vakuudet ja vastuusitoumukset. Henkilöyhtiöiden on lisäksi esitettävä liitetiedoissa muitakin erittelyjä, kuten kommandiittiyhtiöitä käsiteltäessä esitetään. Avoimen yhtiön tilinpäätöksen allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet. Jokaisessa henkilöyhtiössä on myös oltava vähintään yksi tilintarkastaja

22 Kommandiittiyhtiö Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä, vastuunalaisia ja äänettömiä Vastuunalaisen yhtiömiehen asema on samanlainen kuin avoimen yhtiön yhtiömiehen Kirjanpidossa avataan tilit kaikkien yhtiömiesten pääomapanokselle. Vastuunalaisilla yhtiömiehillä on lisäksi yksityistilit Äänetön yhtiömies ei saa tehdä yhtiötä koskevia sitoumuksia Yhtiösopimuksessa määritellään äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanos Heidän vastuunsa rajoittuu yhtiöosuuden määrään Äänetön yhtiömies ei ole oikeutettu yksityiskäyttöön

23 Voitto jaetaan yhtiösopimuksen mukaan tai muuten yhtiömiesten sopimalla tavalla
Äänettömälle yhtiömiehelle maksetaan voitto-osuus tiettynä prosenttina yhtiöpanoksesta Yksityisottoihin ja sijoituksiin sekä voitonjakoon liittyvät kirjaukset tehdään samoin kuin avoimissa yhtiöissä Taseessa esitetään vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanokset sekä voittojäännös edelliseltä tilikaudelta ja tilikauden tulos Tilinpäätöksen liitetiedoissa on ilmoitettava yhtiömiesten yhtiösopimuksessa sovittujen pääomapanosten yhteismäärät sekä niistä yhtiölle suoritettu ja tilikauden päättyessä jäljellä oleva määrä Tiedot annetaan kunkin yhtiömiehen osalta erikseen

24

25 Lisäksi henkilöyhtiöiden tilinpäätöksessä
Ilmoitettava yhteismäärinä Saamiset avoimen yhtiön yhtiömiehiltä ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisilta yhtiömiehiltä Velat em. yhtiömiehille Yhtiömiesten puolesta annetut pantit, vakuudet ja vastuusitoumukset Vastuunalaiset yhtiömiehet allekirjoittavat tilinpäätöksen. Kommandiittiyhtiössä on myös oltava vähintään yksi tilintarkastaja


Lataa ppt "Pienyrityksen tilinpäätös käytännössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google