Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot"— Esityksen transkriptio:

1 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Korroosion esiintymismuodot: Yleinen korroosio Paikallinen korroosio Piste- eli kuoppakorroosio Rako- eli piilokorroosio Galvaaninen eli kontaktikorroosio Mekaanisista ja kemiallisista tekijöistä yhdessä johtuva korroosio Eroosiokorroosio Kavitaatiokorroosio Hankauskorroosio Jännitystila ja korroosio yhdessä Korroosioväsyminen jännityskorroosio Valikoiva eli selektiivinen korroosio Raerajakorroosio Eri korroosiomuotojen yhdistelmät

2 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Yleinen eli tasainen korroosio, uniform corrosion Tasaisessa korroosiossa materiaali syöpyy lähes samalla nopeudella koko pinnaltaan Tämä on sähkökemiallista korroosiota ja toimii kuten galvaaninen korroosio Sitä esiintyy vesiliuoksissa ja kosteissa ympäristöissä Nopeutta ilmoitetaan painohäviönä tai mittamuutoksena Tasainen korroosio on tyypillistä useimmilla suojaamattomilla metallipinnoilla ilmastorasituksessa Esimerkiksi ulkona tapahtuva hiiliteräksen korroosio Tämä korroosiomuoto on seurausta anodi- ja katodialueiden jatkuvasta paikanvaihdosta ja anodialueiden syöpymisestä

3 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Paikallinen korroosio: Piste- eli kuoppakorroosio, Pitting Pistekorroosiossa syntyy kuoppakeskittymiä Pistesyöpymät syntyvät ympäristöään aktiivisempiin kohtiin, joissa metalli on jo alkanut liueta ja joihin ympäristön "aggressiiviset" ionit, kuten Cl-ionit hakeutuvat kiihdyttämään metallin liukenemista. Metallin liuetessa myös tunkeutuvien ionien määrä kuopassa lisääntyy ja näin korroosionopeus kasvaa. Pistekorroosio on tyypillistä passiivikalvon omaavilla teräksillä, esim alumiinilla ja ruostumattomalla teräksellä

4 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Rako- eli piilokorroosio, crevice corrosion Piilokorroosiota esiintyy metallipinnalla olevien korroosiotuotteiden ja muiden saostumien ja likakertymien alle. Rakokorroosiota esiintyy rakenteiden ahtaissa koloissa, raoissa, syvennyksissä jne joihin hapen pääsy on estynyt. Pahimpia ovat sellaiset raot, joihin liuos pääsee tunkeutumaan, mutta ei huuhtoudu pois vaan jää seisomaan Rakokorroosio on tyypillistä passiivikalvon omaavilla teräksillä, esim alumiinilla ja ruostumattomalla teräksellä Syynä tähän korroosiotyyppiin on liuoksen koostumuksen muuttuminen raossa sellaiseksi, että korroosio kiihtyy. Suurimpana syynä on happipitoisuuserot ja happamuuden kasvu raossa hydrolyysin seurauksena.

5 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Galvaaninen eli kontaktikorroosio Korroosiopari muodostuu kahdesta tai useammasta eri metallista samassa elektrolyytissä. Galvaanisen korroosion estämiseksi on samassa rakenteessa käytettävä metalleja, jotka ovat galvaanisessa jännitesarjassa mahdollisimman lähellä toisiaan. Galvaanisessa korroosiossa on pyrittävä välttämään eri metallien kontaktia. Lopullinen korroosionopeus määräytyy galvaanisessa parissa kulkevan virran mukaan

6 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Mekaanisista ja kemiallisista tekijöistä yhdessä johtuva korroosio Eroosiokorroosio Kavitaatiokorroosio Hankauskorroosio

7 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Eroosiokorroosio, Erosion corrosion Esimerkiksi putkistossa virtaavassa nesteessä olevien kiinteiden epäpuhtauksien kuluttavaa vaikutusta kutsutaan eroosiokorroosioksi tai partikkelieroosioksi. Eroosiokorroosiolla voidaan tarkoittaa myös pelkästään suuren virtausnopeuden ja korroosion yhteisvaikutusta. Pumput, venttiilit, virtauksen sisäänmenot ja ulostulot sekä jyrkät mutkat ja haarat putkistoissa ovat tyypillisimpiä eroosiokorroosion vaikutuksille alttiita kohtia. Eroosiokorroosiolle on ominaista sen paikallinen luonne. Vasta kriittisen virtausnopeuden jälkeen korroosio kiihtyy. Syöpymät ovat kirkkaita ilman korroosiojätteitä. Partikkelit nesteessä nopeuttavat eroosion vaikutusta Estäminen tapahtuu virtausta hidastamalla tai poistamalla pyörteitä

8 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Kavitaatiokorroosio, Cavitation corrosion Kavitaatiossa nesteessä muodostuu kaasukupla, joka särkyy. Kavitaatiokorroosiota on kaasukuplan paineen ja korroosion yhteisvaikutuksesta tapahtuva kuluminen Tyypillisiä esimerkkejä ovat hydraulilaitteet, laivojen potkurit, pumppujen siipipyörät sekä putkistot. Kavitaatiokorroosiolle alttiit laitteet joutuvat kestämään höyrykuplien luhistumisen seurauksena jopa tuhansien N/mm2:ien suuruisia, paikallisia paineiskuja sekä voimakasta paikallista kuumenemista

9 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Hankauskorroosio, Fretting Hankauskorroosiota esiintyy kahden toisiaan koskettavan metallin hangatessa toisiaan syövyttävissä olosuhteissa Korroosiomuotoa esiintyy yleensä pinnoilla, joita ei ole tarkoitettu alun perin toisiinsa nähden liikkuviksi. Tästä esimerkkinä pultit, joiden kiristys on löystynyt ja jotka ovat alkaneet värähdellä toistensa suhteen. Hiertymisvaurioille alttiita koneenosia tai rakenteita ovat esimerkiksi erilaiset puristussovitteet, pultti-, niitti-, kitka- ja kiilaliitokset, lautas- ja lehti jouset, laakerit ja lankojen tai vaijerien kosketuskohdat jne

10 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Jännitystila ja korroosio yhdessä Korroosioväsyminen Korroosion ja vaihtelevan jännitystilan yhteisvaikutuksesta tapahtuva metallin murtuminen Kaikki metallit seoksineen ovat alttiita korroosioväsymiselle ja kaikissa niille ominaisissa korroooosioympäristöissä. Tälle korroosiomuodolle erittäin altis kombinaatio on esimerkiksi austeniittinen ruostumaton teräs kloridipitoisessa ympäristössä . Esiintyminen: putkistojen ja säiliöiden sisäpaineen vaihteluista, epätasaisesta höyry- tai nestevirtauksesta venttiileissä sekä venttiilien käyttöön liittyvistä paineiskuista, . Putkistojen ja säiliöiden lämpölaajenemiskäyttäytymisen eroista, laitoksen tai prosessin ylös- ja alasajoista, oheislaitteiden, kuten pumppujen, kompressorien tai venttiilien, aiheuttamista värähtelyistä, paikallista lämpötilavaihteluista jne

11 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Jännityskorroosio Kun syövyttävässä ympäristössä metalliin vaikuttava staattinen vetojännitys aiheuttaa murtuman, on kyseessä jännityskorroosio Jännityskorroosio aiheuttaa metalliin säröjä, jotka voivat rikkoa metallin kokonaan, Täysin puhtaissa metalleissa tätä korroosiomuotoa ei juuri esiinny, mutta useissa metalliseoksissa se on varsin tyypillinen vaurioiden syy Jännityskorroosioherkkyys lisääntyy olennaisesti hapen tai muiden voimakkaiden hapettajien ollessa läsnä. Lämpötilan nousu puolestaan kiihdyttää jännityskorroosiota Suoritetut lämpökäsittelyt, muokkausaste ja niiden säätelemät ominaisuudet, kuten lujuus ja kovuus, määräävät tietyillä seoksilla jännityskorroosiotaipumuksen

12 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Raerajakorroosio Raerajakorroosio etenee metallin raerajoja pitkin Raerajakorroosiota esiintyy tyypillisesti happamissa liuoksissa, mutta myös neutraaleissa liuoksissa sitä tavataan. Materiaaleista etenkin austeniittisten ruostumattomien terästen osalta voidaan puhua jo eräänlaisesta vitsauksesta. Ruostumattomien terästen yhteydessä käytännön kannalta merkityksellisin raerajakorroosion muoto on niin sanotun herkistymisilmiön seurauksena tapahtuva raerajakorroosio. Kuumentamisen, esimerkiksi lämpökäsittelyn, yhteydessä mahdollisesti tapahtuvassa herkistymisessä metallin seosaineena oleva hiili imee raerajoilta kromia, joka sitoutuu karbideihin

13 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Valikoiva eli selektiivinen korroosio Valikoivassa korroosiossa esimerkiksi jokin metalliseoksen seosaine liukenee muita nopeammin Valikoivassa syöpymisessä jokin seosaine tai mikrorakenneosa liukenee muita nopeampaa ja tuloksena voi olla esimerkiksi hyvin huokoinen rakenne. Korroosiomuotoa esiintyy suhteellisen heikosti syövyttävissä olosuhteissa; jolloin pinnan kokonaiskorroosio on muuten pientä. Tyypillinen esimerkki valikoivasta syöpymisestä on sinkinkato messingeissä, jolloin jäljelle jää huokoinen kuparimassa. Erityisen haitallinen ongelma tämä on messinkijuotteilla kootuissa putkistoissa, joiden juotosaumat alkavat vuotaa muutaman vuoden kuluttua käyttöönotosta

14 Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot
Muita korroosiomuotoja Eloperäinen korroosio: Biologista korroosiota esiintyy pH:lla 0-11 ja alle 80 asteen lämpötiloissa kosteissa ympäristöissä hyvin erilaisissa ympäristöissä. Anaerobiset ja aerobiset: Hajavirtakorroosio (Stray current corrosion) Lankamainen korroosio (Fillform corrosion)


Lataa ppt "Korroosionesto ja pinnoitustekniikka: korroosiomuodot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google