Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusi tutkinto – mitä jokaisen opettajan tulisi siitä tietää?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusi tutkinto – mitä jokaisen opettajan tulisi siitä tietää?"— Esityksen transkriptio:

1 Uusi tutkinto – mitä jokaisen opettajan tulisi siitä tietää?
Eeva Pyörälä Vuorovaikutusopintojen yliopistonlehtori Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö (TUKE) Opetuksen päivä

2 Lääketieteellisen tiedekunnan oma tutkinnonuudistus 1990-luvulla
Uudet oppimismenetelmät: luentojen vähentäminen, ryhmäopetuksen lisääminen, PBL Päälinja ja rinnakkaislinja -kokeilu Juonneopinnot Opettajien pedagoginen koulutus 1993 lähtien 2) Helsinki 2000 curriculum Alettiin toteuttaa 1998 Koko perustutkinnon uudistaminen, hybridimalli Oppialat ylittävien opintokokonaisuuksien rakentaminen Tenttijärjestelmän uudistaminen Juonne-opinnot => KL ja KHL –opinnot

3

4 Taustaa Helsingin yliopiston tutkinnonuudistukselle 2005
Bolognan sopimuksen (1999) ja bolognaprosessin tavoitteet Eurooppalaisen koulutusalueen vahvistaminen Yliopistokoulutuksen yhtenäistäminen Euroopassa Liikkuvuuden lisääminen Opintojen mitoituksen yhtenäistäminen: ECTS (European Credit Transfer System) –opintopisteisiin siirtyminen Kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen siirtyminen Yliopistokoulutuksen laatujärjestelmän kehittäminen Helsingin yliopiston tutkinnonuudistus valmisteltiin ja sitä alettiin toteuttaa Tutkinnonuudistukset tehty tai tekeillä myös muissa Suomen yliopistoissa ja korkeakoulussa

5 Tutkinnonuudistus Helsingin yliopistossa 2005
ECTS –opintopisteisiin siirtyminen (LL-tutkinto 250 ov => 360 op, HLL-tutkinto 200 ov => 300 op) Ydinainesanalyysi ja opintojen uudelleenmitoitus Tutkielman ja syventävien opintojen pisteytyksen uudistus (lääketieteellinen tdk op) Kieliopintojen uudistus (10 op) HOPS = henkilökohtainen opintosuunnitelma (2 op) ETAPPI = tutkintojen valmistumisen seuranta- ja tukijärjestelmä TVT-opinnot (5 op) Arvosteluasteikon yhtenäistäminen Kaksiportainen tutkinto, paitsi lääketieteellisissä tdk:ssa Opintoperiodit paitsi lääketieteellisessä ja farmasian tdk:ssa

6 Uuteen tutkintojärjestelmään siirtyminen ja sen aikataulu
jälkeen aloittaneet opiskelijat suorittavat uuden tutkintojärjestelmän mukaiset opinnot Siirtymäkausi päättyy lääketieteellisessä tiedekunnassa , minkä jälkeen kaikki opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uuden järjestelmän mukaisesti Vanhan tutkintojärjestelmän mukaisella opiskelijalla on oikeus siirtyä suorittamaan uuden tutkintojärjestelmän mukaista tutkintoa myös tätä ennen. Takaisin uudesta vanhaan ei voi siirtyä.

7 Tutkielma (20 op) Tavoite: Tutustuttaa opiskelija tutkimustyön ja tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin sekä antaa valmiudet tehdä oma tutkielma Tutkielman ohjaa tiedekunnan hyväksymä ohjaaja Vastuulaitos rekisteröi suoritetun tutkielman, arvosanan ja kypsyysnäytteen Tutkielmaa tukevia opintoja: Tieteellinen kirjoittaminen 1 ja 2 Tutkimussuunnitelma tehdään ohjeiden mukaan (ohjeet verkossa) ja rekisteröidään tiedekunnan opintotoimistossa Tutkielman laajuus on sivua (ohjeet verkossa) Arvostelu: 7-portaista asteikko, kaksi tarkastajaa, ulkopuolinen arvioija ja ohjaaja (arviointilomake verkossa) Kypsyysnäyte: äidinkielen koe tutkielman aihealueelta Lisätietoja TUKEN sivuilla:

8 Kieliopinnot 10 op Kieliopinnoissa harjoitellaan ammatillista suullista ja kirjallista viestintää Äidinkieli 4 op KL-opintojen potilashaastattelujen harjoitukset ja videoinnit, Tieteellinen kirjoittaminen 1 ja 2 Toinen kotimainen 3 op Kielikeskuksen järjestämät kielikurssit (Svenska för medicinare ja Svenska för odontologer), tasokoe, sen lisäksi mahdollista osallistua ruotsinkieliseen opetukseen Vieraan kielen opinnot 3 op Kurssitarjonta laajenee: Academic study skills for medicine, Seminar and practical writing skills, Multicultural interaction in English, tasokoe, sen lisäksi muita suoritusmahdollisuuksia

9 Tieto- ja viestintätekniikan -opinnot 5 op
TVT-ajokortti: yliopiston yhtenäiset tieto- ja viestintätekniikan perustaidot opiskelua varten sekä osio Medlinesta ja Terkon lääketieteellisistä tietokannoista (3 op) Lääketieteen toimintaympäristöön sovelletut tietotekniikan kurssit: Lääkärin tietotekniikka (1 op) TVT-opetusta integroituna seuraaviin kursseihin (1 op) 1) Epidemiologian ja biostatistiikan perusteet 2) EBM ja kliininen epidemiologia

10 HOPS = henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
HOPS on opintojen suunnittelemisen ja ohjaamisen työväline, joka selkiyttää opiskelun tavoitteita LTDKssa HOPS koostuu seuraavista osioista: Osallistuminen opiskelijatuutorointiin L1/H1 syyslukukauden aikana, ½ op. Syventävien opintojen tutkielman tutkimussuunnitelman laatiminen ½ op. Pakolliseen harjoitteluun (amanuensuuri) liittyvä opintojen suunnittelu ja siihen liittyvä lokikirja, ½ op. L4k/H4k järjestettävä urasuunnitteluun ja lääkärinä toimimiseen liittyvä opintojakso, käsittelee mm. lääkärin etiikkaa, vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia, ½ op. Yhteistyökumppaneina Lääkäriliitto, NLY. HOPS-suoritukset kirjataan Oodiin tdk:n op.toimistossa.

11 ETAPPI -työskentely ETAPPI = Tutkintojen valmistumisen seuranta- ja tukijärjestelmä Tarkistuspisteet L1/H1 kevätlukukauden lopussa (31.5.) tulisi olla suoritettuna vähintään 30 op L2/H2 helmikuun lopussa tulisi olla suoritettuna vähintään 50 op L4/H4 helmikuun lopussa tulisi olla vähintään 160 op suoritettuna (hammaslääketieteen opiskelijoilla tutkimussuunnitelma rekisteröity 4. vuoden syksyllä) 2. vuoden kuluttua tutkintojen tavoitteellisesta suoritusajasta (LL 8v/HLL 7v opintojen aloittamisesta Jos Etappia ei saavuteta => kontakti vastaavaan opettajaan, tarjotaan opintopsykologin tehostettua opinto-ohjausta (TUKE), opintosuunnitelman teko

12 Arvosteluasteikon yhtenäistäminen
Kuulustelujen (eli tenttien) arvosteluasteikko muuttunut kuusiportaiseksi 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä, 0 = hylätty Hyväksytty – hylätty –asteikkoa voi käyttää harjoittelujaksoissa ja taitokursseilla Tutkielma arvioidaan seitsenportaisella latinankielisellä asteikolla: hylätty/improbatur (i), approbatur (a), lubenter (b), non sine laude approbatur (nsl), cum laude approbatur (c),magna cum laude approbatur (m), eximia cum laude approbatur (e), laudatur (l)

13 Muutokset amanuenssipalvelussa
Amanuenssipalvelu lyhentynyt 6 kuukaudesta 4 kuukauteen (ei koske HLL-tutkintoa) Harjoittelun pituus: 1 kk sisätautipalvelua 1 kk kirurgian palvelua 2 kk vapaavalintaista palvelua (aiemmin 4 kk), josta enintään 1 kk terveyskeskuspalvelua, tutkimustyötä tai puolustusvoimien lääkärin työtä Amanuenssipalvelusta vastaa edelleen tiedekunnan opintoasiainsuunnittelija Päivi Ijäs

14 Tutkinnonuudistuksen haasteet
Tiedotus uudistuksesta opiskelijoille, opettajille, koko opetushenkilökunnalle (tiedotteet, www-sivut ym). Siirtymäkausi pitkä, uuden ja vanhan tutkinnon suorittajia päällekkäin 2010 asti Lääketieteellisen tiedekunnan opintoja on kehitetty jatkuvasti. Tärkeää on, että uusi tutkinto vastaa omia perustutkinnolle asettamiamme tavoitteita: Antaa opiskelijoille riittävät valmiudet työskennellä lääkärin ja hammaslääkärin ammateissa perusterveydenhuollossa Antaa opiskelijoille perusvalmiudet tieteellisen tiedon etsimiseen ja kriittiseen arviointiin sekä opettaa perusteet tutkimustyön tekemiselle

15 Hyvää alkavaa lukuvuotta 2006-07!


Lataa ppt "Uusi tutkinto – mitä jokaisen opettajan tulisi siitä tietää?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google