Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAPSEN OSALLISUUS Tuula Kivistö-Pyhtilä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAPSEN OSALLISUUS Tuula Kivistö-Pyhtilä"— Esityksen transkriptio:

1 LAPSEN OSALLISUUS 10.1. 2008 Tuula Kivistö-Pyhtilä
Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö -hanke

2 Miten lapsi on mukana työskentelyssä?
Arkityössä tulee jatkuvasti kohtia, joissa joutuu miettimään, voisiko lasta kohdata ja mahdollistaa lapsen osallisuutta asiakkuudessa vielä paremmin. (Muukkonen 2007) Mitä tärkeämmästä lapsen elämään liittyvästä asiasta on kysymys, sitä enemmän lapsen osallisuutta ja oikeutta omiin mielipiteisiin tulee vahvistaa ja antaa niille painoarvoa eri ratkaisuvaihtoehtoja punnitessa. (Räty 2007)

3 Missä lapsi on osallisena?
Asiakkaana Perheensä jäsenenä Vanhempien huolenpidon kohteena vanhempien kyky vastata lapsen turvallisuudesta, perustarpeista, kehitystason mukaisesta hoidosta, huolenpidosta ja kasvatuksesta Läheisverkoston suhteissa Arkielämänsä osallisena Kaverisuhteissa Kokemustensa ja näkemystensä haltijana

4 Lapsen osallisuus mahdollisuutena osallistua
Asiakasprosessiin Lapsen läsnäolo Kuka kuulee lapsen viestit, jos lapsi ei itse ole paikalla? Asiakkaan ja työntekijän väliseen kohtaamiseen Lapsi osallisena tietoon, sen tuottamiseen, käsittelyyn ja tiedon arviointiin Lapsella oikeus päättää osallisuutensa aste

5 Lapsen osallisuuden vahvistaminen (1)
Lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset 5 § Lapselle on hänen ikänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla turvattava oikeus saada tietoa häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa ja mahdollisuus esittää siinä mielipiteensä. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa, lasta tai nuorta koskevaa päätöstä tehtäessä ja lastensuojelua toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen ja nuoren toivomuksiin ja mielipiteisiin.

6 Lapsen osallisuuden vahvistaminen (2)
Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen (20 §) Lapsen puhevallan käyttö (21 §) Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi (22 §) Edunvalvojan palkkio ja kustannukset (23 §) Vastuu lapsen edun turvaamisesta (24 §) Lapsen tarpeesta lähtevä alkuarviointi (27 §) Lapsen tapaaminen (29 §) Lapsen tuen tarpeen tutkiminen vastoin huoltajan tahtoa hallinto-oikeuden luvalla (28 §) Tietojen antaminen sijaishuollossa olevalle lapselle ja mahdollisuus keskusteluun (53 §) Lapsen kuuleminen hallintotuomioistuimessa (86 §) Avustajan määrääminen lapselle (87 §)

7 Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen (LsL 20 §)
lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen sekä niiden huomioon ottaminen lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla lapselle on annettava riittävästi tietoja asian käsittelystä ja eri vaihtoehtoista mielipiteen selvittäminen on tehtävä mahdollisimman hienovaraisesti ja siten ettei siitä aiheudu tarpeettomasti haittaa lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheisten ihmisten välisille suhteille lapsen mielipiteen selvittämisen ja toteuttamisen tapa on kirjattava lasta koskeviin asiakirjoihin

8 lapsen kuuleminen 12 vuotta täyttäneelle lapselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa Hallintolaki 34 § Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. - varattava mahdollisuus tutustua asiakirjoihin - tietojen antamisen arviointi - mikäli tietoja ei anneta, on tehtävä julkisuuslain 14 § mukainen päätös

9 lapsen kuuleminen hallintotuomioistuimessa (LsL 86 §)
lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti HaO:ssa tai KHO:ssa, jos lapsi sitä pyytää tai siihen suostuu hallinto-oikeudella on mahdollisuus järjestää lapsen kuuleminen siten, että lasta kuullaan henkilökohtaisesti joko tuomioistuimessa tai sen ulkopuolella lapsen kuulemisen dokumentointi

10 lapsen mielipiteen selvittämättä jättäminen
tilanteet, joissa lapsen mielipiteen selvittäminen vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos se muutoin olisi ilmeisen tarpeetonta Hallituksen esitys: mielipiteen selvittäminen voitaisiin jättää suorittamatta esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsen huoltajat ovat vaatineet lyhyin väliajoin yhä uudestaan huostassa pidon lopettamista ilman, että lapsen tai vanhempien olosuhteissa olisi tapahtunut mitään muutosta.

11 Lapsen puhevalta LsL 21 § 12 vuotta täyttäneellä lapsella on puhevalta huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella erikseen itseään koskevassa lastensuojeluasiassa oikeus tehdä hakemus oikeus tulla kuulluksi oikeus hakea itsenäisesti muutosta viranomaisen häntä koskevaan päätökseen lapsella, joka on täyttänyt 12 vuotta on muutoksenhakuoikeus kiireellisestä sijoituksesta kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta ei-tahdonvastaisesta ja vastentahtoisesta huostaanottopäätöksestä sijaishuoltopaikkaan sijoittamisesta ja sijaishuoltopaikan muuttamisesta huostassapidon lopettamisesta avohuollon tukitoimena sijoittamisesta rajoitustoimenpiteistä (65 §, 76 § 4 mom.,69 §, 70 §,72 §) Yhteydenpidon rajoittamista koskevasta päätöksestä 15 vuotta täyttäneellä lapsella oikeus erikseen käyttää puhevaltaa muutoksenhakuoikeus laajenee myös muihin kuin yllämainittuihin asioihin

12 Alaikäisen kielto-oikeus
Sosiaalihuollon asiakaslaki 11 § 3 mom. Alaikäinen voi, hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioiden, kieltää antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei se selvästi ole alaikäisen edun vastaista

13 Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi LsL 22 §
edunvalvoja käyttää huoltajan sijasta puhevaltaa lapsen asioissa tilanteissa, joissa huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua eturistiriitatilanteet esimerkiksi lapsen pahoinpitelytilanteissa kun tekijäksi epäillään huoltajaa tai lapselle läheistä henkilö tai huoltaja ei voi terveydentilansa vuoksi kykene valvomaan lapsen etua vanhemmalla säilyy puhevalta lastensuojeluasioissa

14 Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä vastuu lapsen edun turvaamisesta (24 §)
lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä lapsen edun turvaajana velvollisuus toimia lapsen edun valvojana vastuu valvoa sijaishuollon toteutumista ja järjestämistä erityisesti rajoitustoimenpiteiden käyttöä laitoksissa avustettava lasta puhevallan käytössä tekee lasta koskevia päätöksiä ja valmistelee päätöksentekoa varten lapsen yksityisyyteen puuttuvia asioita aloite- ja selvittämisvelvollisuus edunvalvojan hakemiseksi lapselle toimielimen tulee olla edustettuna lapsen esitutkinnassa ja tuomioistuin käsittelyssä koulusta erottamisessa sekä lisäksi ohjata lasta sovitteluun

15 Lapsen tapaaminen LsL 29 §
lapsen henkilökohtainen tapaaminen riittävän usein lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä edistää lastensuojelussa lapsikeskeistä työskentelytapaa: vanhempien ja huoltajien kanssa työskentelyn ohella huomiota kiinnitetään nimenomaan lapsen näkökulmaan ja suoraan lapsen kanssa työskentelyyn

16 lapsella tulee olla oikeus tietää, miksi hänen tilannettaan selvitetään tai hänelle ja vanhemmille, huoltajille tai muille hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaaville henkilöille järjestetään palveluja ja tukitoimia lapsi voidaan tarvittaessa tavata myös ilman vanhempien läsnäoloa, esimerkiksi silloin, kun lapsi itse vaatii sitä tai se on muutoin lapsen edun selvittämiseksi tarpeen huoltajalle on ilmoitettava lapsen tapaamisesta, jollei tiedon antamiselle ole esteitä

17 Tietojen antaminen sijaishuollossa olevalle lapselle ja mahdollisuus keskusteluun LSL 53 §
lapselle on selvitettävä sijoitukseen johtaneet syyt ja perusteet huomioidaan lapsen ikä ja kehitystaso selvityksen voi antaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai muu sijaishuoltopaikassa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö, esimerkiksi perhehoitaja tai omahoitaja lapselle on selvitettävä minkälaisiin toimenpiteisiin sijaishuoltopaikan järjestämisessä on ryhdytty, miten yhteydenpito lapsen ja hänen läheistensä välillä järjestetään ja turvataan sekä mitä erilaisia toimenpidevaihtoehtoja lapsen sijaishuollon järjestämisessä tai kotiuttamisessa mahdollisesti voi olla

18 lapsen oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun
lapsen oikeus tavata omaan työntekijäänsä muiden läsnä olematta lapsella on oikeus pyytää tai vaatia henkilökohtaisen tapaamisen toteuttamista henkilökohtainen keskustelu lapsen kanssa on välttämätöntä aina asiakassuunnitelmaa tarkistettaessa


Lataa ppt "LAPSEN OSALLISUUS Tuula Kivistö-Pyhtilä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google