Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomalaisten huolen ja ilon aiheet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomalaisten huolen ja ilon aiheet"— Esityksen transkriptio:

1 Suomalaisten huolen ja ilon aiheet
Suomen Punainen Risti Tuomo Turja

2 Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Punaisen Ristin toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten huolen ja ilon aiheita sekä vapaaehtoistyöhön liittyviä asioita. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa. Taloustutkimuksen Internet- paneelissa on tällä hetkellä noin yli 14-vuotiasta internetiä käyttävää panelistia. Internet-paneelin jäsenten rekrytointi tapahtuu Taloustutkimuksen valtakunnallisesti edustavien tutkimusten yhteydessä tai perustuu muihin satunnaisotoksiin väestöstä, mikä takaa tutkimusten edustavuuden, luotettavuuden ja korkean vastausprosentin Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat vuotiaat suomalaiset ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta. Tutkimuksen otos muodostettiin valtakunnallisesti edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinläänin mukaan. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Tutkimukseen vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 1084 vastaajaa. Tutkimuksen päätuloksen (”total”-sarake) tilastollinen virhemarginaali 95 %:n luotettavuustasolla on suurimmillaan noin ± 3,2 prosenttiyksikköä. Aineiston on tallentanut ja analysoinut Taloustutkimus Oy. Aineisto painotettiin iän ja sukupuolen mukaan Manner-Suomen vuotiasta väestöä vastaavaksi. Tulokset on ristiintaulukoitu eri taustamuuttujaryhmissä ja tulostuksessa on käytetty tulkintaa helpottavaa t-testiä. T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako kyseisen ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksesta enemmän kuin satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Väritetty solu taulukossa osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 12825/ TTu

3 Yhteenveto keskeisistä tuloksista
Vastaajille esitettiin kymmenen erilaista asiaa, ja heiltä kysyttiin miten paljon tai vähän asiat huolestuttavat heitä. Neljä asiaa erottuu muista selvästi enemmän huolta aiheuttavana. Nuorten syrjäytyminen huolestuttaa erittäin tai melko paljon 70 prosenttia, läheisten terveys 69 prosenttia, taloudellinen eriarvoistuminen Suomessa 68 prosenttia ja Venäjän toiminta Ukrainassa 65 prosenttia. Myös oma terveys huolestuttaa ainakin melko paljon yli puolta (54 %) vastaajista. Hieman alle puolet vastaajista on vähintään melko huolestunut ikääntymisen aiheuttamista kustannuksista Suomessa (49 %), henkilökohtaisesta taloudesta (46 %) ja ilmastonmuutoksesta (44 %). Vähiten kysytyistä asioista huolestuttavat poliittisten ääriliikkeiden nousu Suomessa, josta on ainakin melko paljon huolestunut 34 prosenttia vastaajista, ja maahanmuutto, josta on ainakin melko paljon huolestunut 28 prosenttia vastaajista. Taustaryhmäkohtaisessa tarkastelussa tuli esiin mm. seuraavia asioita Nuorten syrjäytyminen huolettaa keskimääräistä enemmän yli 50-vuotiaita, alle 25-vuotiaista vastaajissa huolestuneiden osuudet ovat lähes samat kuin kaikilla vastaajilla Läheisten ja oma terveys huolestuttaa keskimääräistä enemmän luonnollisesti yli 50-vuotiaita ja eläkeläisiä, mutta myös kahden hengen aikuistaloudessa asuvia. Omasta terveydestä huolestuneissa korostuvat myös vähiten koulutetut (ylioppilas/lukio tai sitä alempi) ja pienituloisimmat vastaajat. Taloudellinen eriarvoistuminen huolestuttaa erityisesti pienituloisia ja vähän koulutettuja. Venäjän toiminta Ukrainassa huolestuttaa selvästi enemmän yli 50-vuotiaita kuin sitä nuorempia. Ikääntymisen aiheuttamat kustannukset huolettavat keskimääräistä enemmän sekä alle 25-vuotiaita että yli 50-vuotiaita. Henkilökohtainen talous aiheuttaa huolta erityisesti alle 25-vuotiaille, vähän koulutetuille ja luonnollisesti pienituloisimmille vastaajille. Ilmastonmuutos huoletta keskimääräistä enemmän alle 25-vuotiaita, poliittisten ääriliikkeiden nousu yli 50-vuotiaita ja maahanmuutto vuotiaita. 12825/ TTu

4 Yhteenveto keskeisistä tuloksista
Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä heidän elämäänsä iloa tuottavia asioita. Suomalaisille iloa tuottavia asioita ovat mm. lapset ja lapsenlapset ja perhe yleensä, parisuhde, ystävät ja läheiset ihmiset, luonto, vapaa-aika, harrastukset ja myös työ. Monessa vastauksessa ilon aiheita löytyi useita, ja ilahduttavan moni sanoi ilon löytyvän arjesta ja jokapäiväisistä asioista. Vain kourallinen vastaajia sanoi, että iloa elämään ei löydy mistään. Kaikki avoimet vastaukset toimitetaan listauksena tämän raportin liitteenä. Enemmistö vastaajista , 63 prosenttia, olisi itse valmis osallistumaan johonkin vapaaehtoistoimintaan. 23 prosenttia ei olisi valmis ja 14 prosenttia ei osaa ottaa kantaa asiaan. Keskimääräistä kiinnostuneempia ovat alle 25-vuotiaat ja vuotiaat, Etelä-Suomen suuralueella asuvat sekä lapsitalouksissa asuvat vastaajat. Niiltä vastaajilta, jotka eivät osallistuisi vapaaehtoistoimintaan kysyttiin avoimella kysymyksellä syitä tähän. Syiksi mainittiin lähinnä ajan tai kiinnostuksen puute. Moni sanoi iän tuovan rajoituksia osallistumiseen ja myös raskaan työn vaatima lepo vapaa-ajalla mainittiin useissa vastauksissa. Myös tämän kysymyksen kaikki vastaukset löytyvät em. liitetiedostosta. Lopuksi vastaajia pyydettiin kertomaan mielipiteensä väittämästä ”vapaaehtoistoiminta tuo iloa ja hyvinvointia sekä vapaaehtoistyön tekijälle että avun kohteelle”. Lähes kaikki vastaajat, 90 prosenttia, ovat vähintään jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Täysin samaa mieltä on 41 prosenttia ja jokseenkin samaa mieltä 49 prosenttia vastaajista. Vastauksissa ei ole kovinkaan suuria taustaryhmäkohtaisia eroja, osassa ryhmiä täysin samaa mieltä olevien vastaajien osuus on toisia suurempi, mutta kaikissa taustaryhmissä silti noin yhdeksän kymmenestä on samaa mieltä väittämän kanssa. 12825/ TTu

5 Miten paljon tai vähän asiat huolestuttavat
Vastaajat = 1084 12825/ TTu

6 Olisitko itse valmis osallistumaan johonkin vapaaehtoistoimintaan?
Vastaajat = 1084 12825/ TTu

7 Mitä mieltä olet väittämästä ”vapaaehtoistoiminta tuo iloa ja hyvinvointia sekä vapaaehtoistyön tekijälle että avun kohteelle”? Vastaajat = 1084 12825/ TTu

8 010 7585 208, 050 592 2485, tuomo.turja@taloustutkimus.fi
12825/ TTu

9


Lataa ppt "Suomalaisten huolen ja ilon aiheet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google