Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEEN SIVISTYSTOIMISSA Sivistystoimen teemaryhmä 14.12.2006.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEEN SIVISTYSTOIMISSA Sivistystoimen teemaryhmä 14.12.2006."— Esityksen transkriptio:

1 PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEEN SIVISTYSTOIMISSA Sivistystoimen teemaryhmä 14.12.2006

2 Sivistystoimialan kuntataloudellinen merkitys 24 % päivähoito mukaan lukien n. 34 % Sivistystoimen teemaryhmä 14.12.2006

3 Tuloveron trendilaskelma sekä päivähoidon, opetuksen, terveydenhuollon, vanhustenhoidon ja erikoissairaanhoidon menoennusteet (reaalihinnat nousevat 1,8 %/vuosi) Sivistystoimen teemaryhmä 14.12.2006

4 (Päijät-Häme)

5 Kunta X Lähipalvelut sekä alueelliset ja valtakunnalliset palvelut opetus ja kulttuurisektorilla * PO/lähikoulu * Arki- ja lähiliikuntapaikat * Nuorisotilat * Paikalliset kulttuuritapahtumat * Lasten ja erityisryhmien kultt.palvelut * Kirjastojen verkkopalvelupisteet * Lasten, ikääntyvien ja erityis- ryhmien kirjastopalvelut Lukio Ammatillinen koulutus erityisopetus nuorten työpajat taidelaitokset uimahalli jäähalli etä- ja verkko- opetus opettajien täydennyskoulutus kouluverkon suunnittelu hankinnat kilpailuttaminen oppilashuolto- palvelut kuljetukset opetus- suunnitelmatyö erikoiskirjasto- palvelut etäopetusportaali Olympiastadion Kansallisooppera Kansalliskirjasto yhteishaku- järjestelmä opintosuoritus- rekisteri vapaa sivistystyö Ammattikorkea- koulut kansalaisopistot Sivistystoimen teemaryhmä 14.12.2006

6 Sivistystoimi Päijät-Hämeessä •13 palveluiden järjestäjää •Päätöksiä tehdään 19 toimielimessä •39 palveluyksikköä •Hallintohenkilöstöä noin 118 (ei sisällä varhaiskasvatuksen hallintohenkilöstöä) •Päätoiminen henkilöstö noin 3571 •Päivähoito ja esiopetus sivistystoimeen 1.1.2007 kaikissa muissa kunnissa paitsi Heinolassa •Nettomenot ilman varhaiskasvatusta 191 853 770€ Sivistystoimen teemaryhmä 14.12.2006

7 TEHTYJÄ SELVITYKSIÄ TYÖN TUEKSI •Taidon ja tiedon lahti - Lahden kaupunkiseudun strategia 2004 – 2010 •Maakuntastrategia ja suunnitelma 2005 – 2030 •Kuntien strategiat •Lahden kaupungin sivistystoimialan tulevaisuuspaketti •Lahden peruskouluverkon kehittämissuunnitelma 2006 – 2020 •Lahden lukioverkkoselvitys 2006 •Maakunnallinen kouluverkon rakennemalliselvitys 2005 •Erityisopetuksen järjestäminen maakunnassa (POKSE -raportti) 2006 •Lahden seudun nuorisotyöstrategia 2005 •Kansalaisopistoselvitys 2006 •Lahden seudun kirjastostrategia •Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 2006: Peruspalvelut Etelä- Suomen läänissä 2005 •Kulttuurin ja liikunnan ohjelmasopimus (KULO) •Lahden kulttuuripääkaupunkihakemus – Kulttuuria on kaikki 2006 Sivistystoimen teemaryhmä 14.12.2006

8 Sivistystoimen teemaryhmän organisointi Paras-hanke Sivistystoimen ohjausryhmä (24) Pj Maritta Vuorinen Lukio ja II-aste (8) Pj Juhani Tommola Perusopetus, varhaiskasvatus ja nuoriso- palvelut (10) Pj Pirjo Hepo-oja Kulttuuri- palvelut (7) Pj Mari Ylä- Sankola-Peltola Liikunta- palvelut (9) Pj Tommi Lanki Kirjasto ja yleissivistävä aikuiskoulutus (9) Pj Jari Paavonheimo Hallinto- ja tukipalvelut työryhmä (6) Puheenjohtajisto M. Vuorinen, P. Luokkanen, J. Leppialho Kunnat ja kuntayhtymät, sivistys-, kulttuuri- ja liikunta lautakunnat 3. sektorin toimijat, elinkeinoelämä • mukana n. 60 henkeä 12 kunnasta, koulutuskonsernilta ja muilta yhteistyötahoilta • ohjausryhmässä mukana kaikkien kuntien edustus, PHKK, Seutuhallinto, P-H:n liitto ja henkilöstön edustaja • sivistystoimen seutukehittäjä koordinoi työskentelyä

9 Sivistystoimen teemaryhmän tilannekatsaus ja aikataulu •Organisoituminen ja työn käynnistys (loka-marraskuu) –Paras-hankkeen tilannekatsaus –ala-työryhmien perustaminen –perustietojen koonti (yhteenveto) –ohjausryhmän seminaari •sivistystoimen tulevaisuusnäkymät •työryhmien työn linjaukset ja aikataulutus •Ala-työryhmien työn käynnistys/yhteinen seminaari (joulukuu) –ohjeistus / linjaukset –työskentelyedellytykset •Työryhmien esitysten laadinta (tammi-helmikuu) •Sivistystoimen palvelutuotannon toimenpidesuunnitelma / yhteiset linjaukset (maaliskuu) –yhteinen visio / strategia –palvelutuotannon vaihtoehtoiset tot.mallit (myös tukipalv.) –henkilöstön kehittäminen –hallinto- ja päätöksentekorakenne –toteutusaikataulu ja organisointi •sivistystoimen toimenpidesuunnitelman syventäminen yhteisesti sovittujen linjausten ja toimenpiteiden osalta (loppuvuosi 2007) Sivistystoimen teemaryhmä 14.12.2006

10 SIVISTYSTOIMEN TYÖRYHMIEN SELVITETTÄVIÄ ASIOITA: •Toimintaympäristön analyysi ja nykytilanteen kuvaus –Väestö- ja ikärakenne ennusteet –Palveluiden nykytilan kuvaus (palveluverkon kattavuus, henkilöstön määrä jne.) –Palveluissa tehtävä yhteistyö maakunnan sisällä ja reuna-alueilla maakunnan ulkopuolelle •Tulevat palvelutarpeet ja uudet tuottamismallit –Palveluiden ja palveluprosessien jaottelu lähipalveluihin ja laajempaan väestöpohjaan edellyttäviin palveluihin –Tulevaisuuden palvelut/palvelutarpeet (saavutettavuus ja puuttuvat palvelut) –Kun ryhmät tekevät suunnitelmiaan, niin tarkasteltavana on kaksi erilaista mallia: •koko maakunta •kaksi seutukuntaa, mikä tarkoittaa Lahden seutua ja Heinolan seutua –Työryhmien tulee keskittyä laajan ja yhtäpitävän tahdonilmaisun luomiseen, eikä liian yksityiskohtaisiin raportteihin. On tärkeää, että suunnitelmat pysyvät riittävän yleispiirteisinä. –Tarkastelu tehdään vuoteen 2015 saakka. Pitkän tähtäimen tavoite on vuodessa 2025, jota kuitenkin tarkastellaan yleisellä tasolla.

11 Lukio ja II-aste OHJAUSRYHMÄN LINJAUS TYÖLLE: •Lukio- ja ammatillista koulutusta kehitetään eri koulutusmuotoina, mutta opetuksellisesta yhteistyöstä huolehtien •Tavoitteena II asteen koulutuksen saatavuuden turvaaminen maakunnassa •Selvitetään opetuksen erilaisia organisoitumis- ja yhteistyömalleja maakunnassa •Syrjäytyneiden nuorten/koulupudokkaiden palveluiden järjestäminen Etä-, verkko-, kirjasto- ja monimuoto -opetuksen kehittäminen yhteistyössä •Aikuiskoulutus

12 Perusopetus, varhaiskasvatus ja nuorisopalvelut OHJAUSRYHMÄN LINJAUS TYÖLLE: •Määritellään palveluprosessit ja kuvataan perus- lähipalvelut ja tukipalvelut (oppilashuolto, kuljetus, jne.) •Varhaiskasvatuksen, nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyömuotojen kuvaaminen (alueellinen toimintamalli, ylikunnallinen yhteistyö) •Syrjäytyneiden nuorten/koulupudokkaiden palveluiden järjestäminen (työpajat, työharjoittelu, 10- luokat jne.) •Yksityiset palveluntuottajat / 3. sektorin toiminnan kuvaaminen (avustuspolitiikka, ip-toiminta)

13 Kulttuuripalvelut OHJAUSRYHMÄN LINJAUS TYÖLLE: •Valmistella toimenpideohjelma kulttuuripalveluiden järjestämisestä maakunnassa •III-sektorin toiminnan kuvaaminen (kulttuuriportaalin ylläpito, avustuspolitiikka) •Kulttuurilaitosten tuottamistapojen muutokset ja palveluyhteistyön laajentaminen •Miten lähikulttuuri huomioidaan •Taiteen perusopetus

14 Liikuntapalvelut OHJAUSRYHMÄN LINJAUS TYÖLLE: •Perustiedot maakunnan kehitysnäkymistä (väestö, talous, ikärakenne jne., kaikille työryhmille yhteiset tiedot) •Perustiedot liikuntakulttuurin valtakunnallisista ja maakunnallisista kehitysnäkymistä (hyödynnetään olemassa olevaa SLU:n ja Kuntaliiton materiaalia, P-H liiton liikunnan ja kulttuurin ohjelmasopimustekstiä ja mm. H:linnan materiaalia). •Kuvaus liikuntapalveluverkosta (olosuhteet sekä toiminnan järjestäminen) maakunnassa ja esitys siitä, mitkä palvelut ovat maakunnallisia. seudullisia ja paikallisia. •Kuvaus eri palvelumuotojen tuottamis/järjestämistavasta ( eri hallintomallivaihtoehdoissa / julkinen-yksityinen-opistot-III-sektori jne.)

15 Kirjasto ja yleissivistävä aikuiskoulutus OHJAUSRYHMÄN LINJAUS TYÖLLE: •Valmistellaan toimenpideohjelma kirjastopalveluiden järjestämisessä maakunnassa (toimipisteet, kirjastoauto-palvelut, verkkopalvelut) •Yleisten kirjastojen sekä koulu- ja oppilaitoskirjastojen toimintaa kehitetään yhtenä palvelukokonaisuutena •Yleissivistävän aikuiskoulutuksen toiminnan vakiinnuttaminen sekä yhteistyön maakunnallinen toimivuus

16 Hallinto- ja tukipalvelut OHJAUSRYHMÄN LINJAUS TYÖLLE: •Yhteisen vision ja strategian miettiminen sivistystoimen kokonaisuudelle •Tukipalveluiden tuottamistavat selvitetään ylikunnallisena yhteistyönä •Hallinto- ja päätöksentekorakenne sivistystoimen kokonaisuudelle


Lataa ppt "PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEEN SIVISTYSTOIMISSA Sivistystoimen teemaryhmä 14.12.2006."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google