Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kasvatustieteen psykologiset perusteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kasvatustieteen psykologiset perusteet"— Esityksen transkriptio:

1 Kasvatustieteen psykologiset perusteet
Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op KT10 JKO/Sari Paananen

2 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op
Opintojaksossa tarkastellaan ihmisen kasvua ja kehitystä elämänkaariteorioiden näkökulmasta Suoritustapa: kirjallinen yksilövastaus tai ryhmäsuoritus Kirjallisuus: Lehtinen, E. & Vauras, M tai uudemmat. Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY (luvut 1-8 JA Nurmi, J-E., Ahonen, T. , Lyytinen, H., Pulkkinen, L & Ruopppila, I Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

3 Opintojakson tavoitteet:
Osaat selittää ihmisen kehitystä kuvaavia käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia ja soveltaa niitä elämäntapahtumien tulkinnassa ja Tunnistat yksilön kehityksen yleiset lähtökohdat ja yksilölliset piirteet Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

4 Ryhmäsuoritus Ryhmäsuorituksen voi tehdä yhdessä tai kahdessa osassa. Yhdessä osassa käytynä suoritus kestää noin 3,5 – 4 h. Kahdessa osassa suoritus jakaantuu seuraavasti: Alustukset keskusteluineen, n. 2,5 h Teemakeskustelu Nurmen ym. (2006) toimittamasta teoksesta n. 1 h 15 min Voitte itse päättää, kuinka monta kertaa tapaatte ennen varsinaista ryhmäsuorituskertaa! Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

5 Ensimmäinen kokoontuminen
A) ryhmän kokoaminen B) Ryhmäsuoritusohjeiden läpikäyminen (Sari) C) Työsuunnitelman laatiminen Ryhmän jäsenten yhteystiedot Aikataulut Elämänkaaren vaiheiden jakaminen Sovellusten ideoiminen ja jakaminen Yhden elämänkaaren vaiheen valitseminen Nurmen ym. (2006) teokseen pohjautuen Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

6 Valmistautumisohjeet ryhmäsuoritukseen
Elämänkaaren vaiheiden jakaminen ja ohjeet alustukseen Jakakaa ryhmässä elämänkaaren vaiheet teorioineen esimerkiksi seuraavasti: Ikävaihe Teoriat Lapsuus Mahler, Erikson, Piaget Nuoruus Marcia, Erikson, Gould Aikuisuus Levinson, Erikson, Gould, Havinghurst Vanhuus Fisher, Erikson, Peck Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

7 Kukin opiskelija/pari /pienryhmä perehtyy:
Tarkoituksena on käsitellä ryhmässä kaikki vaiheet. Pääteoksena on Kasvatuspskologia – kirja (voitte hyödyntää myös Nurmen ym. Teosta) Kukin opiskelija/pari /pienryhmä perehtyy: teorioiden kautta yhteen elämänkaaren vaiheeseen ja tekee siitä alutusmateriaalin, jossa tulevat esille keskeiset käsitteet ja vaiheet (voi olla tiivis, esim. taulukko, käsitekartta, ranskalaisilla viivoilla) Mukaan myös lähdeviitteet ja –luettelo Alustus jaetaan koko ryhmälle Ryhmäsuorituksen suullinen alustus pohjautuu tähän materiaaliin Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

8 Sovellusten jakaminen ja ohjeet teorioiden soveltamiseen
Sopikaa kunkin ryhmän sovellukset eli keneen tai keihin teorioita peilataan. Sovellus voi olla esim. TV-sarja, kirja (ks. Vinkkilista: Kytkekää teoriat ja esimerkkihenkilön elämäntapahtumat rinnakkain: Esim. Miten Eriksonin teoria selittää Kotikadun Eevan elämänkaaren vaihetta? Esim. Miten Mahlerin teoria käsitteineen vastaa vaikkapa siskon tyttären kehitystä? - Pienryhmät kertovat sovelluksesta ryhmäsuorituksen suullisessa alustuksessa (eli sovellusta ei tarvitse kirjoittaa alustusmateriaaliin) Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

9 Teemakeskusteluun valmistautuminen Nurmen ym. (2006) teoksen pohjalta:
Päättäkää koko ryhmässänne, mihin yhteen elämänkaaren vaiheeseen syvennytte! Lukekaa valintanne pohjalta Nurmen teosta niin, että jokainen opiskelija perehtyy valitsemansa elämänkaaren pääluvun alla käsitellyistä alaluvuista vähintään kolmeen, ja kirjaa ylös tutkimustuloksia, joita haluaa nostaa keskustelussa esille. Jokainen tekee itselleen muistiinpanot, ja toimittaa ne Sarille etukäteen (lähdeviitteet, lähdeluettelo mukaan) Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

10 Ryhmäsuoritustilanne
Alustukset ja keskustelut teorioista ja sovelluksista (n. 40 min/opiskelija/pari/pienryhmä) - jokainen jakaa alustusmateriaalin muille, ja esittelee koko ryhmälle oman elämänkaaren vaiheensa teoriat peilaamalla niitä omaan sovellukseensa Voitte elävöittää esim. musiikin, runojen, TV-ohjelman pätkän avulla Esittäkää tulkintoja, provosoikaa, tehkää kysymyksiä! Muut opiskelijat tekevät muistiinpanoja ja huomioita Yhteisessä keskustelussa nostetaan esille heränneitä ajatuksia, huomioita ja kysymyksiä Vertaispalaute tärkeää! Tärkeää yhteinen oppiminen! Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op

11 Teemakeskustelu Nurmen ym. (2006) teoksesta, 1 h 15 min
Jokainen on perehtynyt yhteisesti valittuun elämänkaaren vaihetta käsitteleviin, alalukuihin (vähintään 3 alalukua) Jokainen on kirjannut ylös tutkimustuloksia Keskustelussa tulokset kootaan ja niistä keskustellaan yhdessä Ryhmän itsearviointikeskustelu, arviointi ja palaute Lopuksi ryhmä arvioi työskentelyään ja oppimistaan itsearviointikysymysten pohjalta Ryhmä saa palautetta myös Sarilta Työskentely arvioidaan asteikolla 0-5 Arvioinnissa korostuu opintojakson tavoitteiden ja tehtävänannon mukainen vastuullinen ja aktiivinen toiminta. Arvioidaan kokonaisuutena ja koko ryhmä saa saman numeron. Kasvatustieteen pskologiset perusteet, osa 1 Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op


Lataa ppt "Kasvatustieteen psykologiset perusteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google