Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SoTe kuntayhtymä Mikael Palola.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SoTe kuntayhtymä Mikael Palola."— Esityksen transkriptio:

1 SoTe kuntayhtymä Mikael Palola

2 SoTe ky ja Saarikka Kunnat (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi) ovat muodostaneet puitelain mukaisen yhteistoiminta-alueen Yhteistoiminta-alue on organisoitu kuntayhtymämallin mukaisesti (SoTe kuntayhtymä) Kunnat ovat siirtäneet sosiaali- ja terveyspalveluiden (pl. päivähoito) järjestämisvastuun ja henkilöstön SoTe kuntayhtymälle alkaen Rahoitusvastuu on edelleen kunnilla ja kukin kunta vastaa kuntalaisilleen järjestetyistä palveluista SoTen hallinto on järjestetty niin, että se mahdollistaa nk. tilaaja-tuottaja –toimintamallin hyödyntämisen SoTe kuntayhtymä

3 Hallinto Tilaaja-tuottaja -toimintamalli
SoTe kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 43 jäsentä Päättää keskitetysti poliittisen harkinnan mukaisesti koko alueen osalta kenelle, minkälaisia, kuinka paljon jne. palveluja tarjotaan Yhtymähallitus 9 jäsentä Kuntayhtymänjohtaja Tilaaja- tiimi Johtokunta 7 jäsentä Tuottaa SoTen päättämät palvelut kuntalaisille ammattimaisesti ilman poliittista harkintaa Liikelaitoksen johtaja Palvelualue 1 Palvelualue 2 Palvelualue 3 SoTe kuntayhtymä

4 Kuntien ja SoTe ky:n yhteistyö palveluiden järjestämisessä
Päätösvalta ja –vastuu on kuntayhtymällä Yhteistoiminnan toteuttamiseksi kuntayhtymän tulee vuosittain Kutsua kunnat toukokuun loppuun mennessä neuvotteluun seuraavan vuoden talousarvion ja järjestämissuunnitelman valmistelun käynnistämiseksi. Toimittaa kunnille elokuun loppuun mennessä esitys em. neuvottelujen pohjalta laaditusta talousarviosta ja järjestämissuunnitelmasta, josta kunnat voivat halutessaan antaa lausuntonsa Kutsua kunnat lokakuun loppuun mennessä neuvotteluun, jossa käsitellään kuntien mahdollisesti em. neuvotteluissa ja lausunnoissa esittämät kuntayhtymän talousarvio- ja järjestämissuunnitelmaesityksestä poikkeavat näkemykset ja palveluiden kuntakohtaista järjestämistä koskevat esitykset Yhtymävaltuusto päättää kuitenkin viimekädessä itsenäisesti palveluiden järjestämisestä ja talousarviosta Tilaaja-tiimi (kunnanjohtajat) toimii kuntayhtymänjohtajan tukena kuntien näkemysten yhteensovittamisessa

5 Palveluiden järjestämissuunnitelma
Toimintaympäristö Väestö (mm. määrä ja rakenne, työllisyys, sairastavuus, väestön odotukset) Kuntien rahoitustilanne Valtakunnalliset ja maakunnalliset linjaukset Nykyinen palvelurakenne Palveluiden kuvaus Palveluiden kohderyhmä, saamisen/myöntämisen kriteerit Palveluiden saavutettavuus Tavoitteet ja linjaukset palveluiden järjestämiselle Arviot palvelutarpeen kehityksestä Palveluiden kohderyhmät ja palveluiden saamisen/myöntämisen kriteerit Palveluiden saavutettavuus (lähipalvelut ja keskitettävät palvelut) Palveluiden ostot markkinoilta (ennakkoilmoitus markkinoille) SoTe kuntayhtymä

6 Talousarvio / palvelutilaus
Arjen tuki / kotihoito Palvelu Palvelunkuvaus Laatu-kriteerit Palvelun myöntämi-sen kriteerit Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä Maksut asiakkaal-le Hinta kuntayh-tymälle Hinta koostuu Perusko-tihoidon- käynti Vaativa kotihoidon- käynti Kuntoutta-vakotihoi-donkäynti Lapsiper-heidenkoti-hoidonkäynti SoTe kuntayhtymä

7 SoTen palvelukokonaisuudet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Arjen tuen palvelut Terveyden- ja sairaan- hoidon palvelut Palveluohjaus Neuvola- , koulu- ja opiskelijapalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveyspalvelut Koti- ja asumispalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Lyhytaik.osastohoito Kotona asumista tukevat palvelut Asumis- palvelut Suun terveydenhuolto Terapiapalvelut Työterveyshuolto Sairaanhoidollis. tukipalv. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koordinointi Ymp.terv.huolto Kuntoutus- ja toimintakyvyn ylläpito Fysioterapia ja kuntoutus SoTe kuntayhtymä

8 Huomioita SoTen kokemusten perusteella
Keski-Suomessa eroja mm: Yhteistoiminta-alueelle siirrettyjen tehtävien laajuus Järjestämisvastuun määrittely ja kuntien rooli Hallinnon järjestelyt mm. poliittisen päätöksentekijän rooli SoTe kuntayhtymä

9 Huomioita SoTen kokemusten perusteella Hallinnon järjestäminen
Järjestämisvastuun ja rahoitusvastuun erottaminen Järjestämisvastuun ja kuntien roolin määrittely Päätökset hallinnon järjestämisestä ja päätösvallan siirto Toimiva hallinto- ja päätöksentekojärjestelmä on edellytyksenä toiminnan ja palveluiden kehittämiselle Poliittisen päätöksenteon (järjestäjän) rooli Riittävän suuri poliittinen päätöksentekotoimielin Välillinen demokratia, kuitenkin selkeästi määritelty poliittinen vastuu Henkilöstön asema SoTe kuntayhtymä

10 Huomioita SoTen kokemusten perusteella Hallinnon järjestäminen
Kunnilla edunvalvonnallinen rooli sote-palveluiden järjestämisessä Kuntien elinkeinopolitiikan ja sote-palveluiden yhteensovittaminen Ristiriitaiset intressit (yrittäjien tukeminen, työpaikat ja asiakasmäärät) Helpottaa toimivien markkinoiden luontia Henkilöstö Mahdollistaa henkilöstön yhteiskäytön yli kuntarajojen Vähentää kuntien välistä kilpailua henkilöstöstä SoTe kuntayhtymä

11 Huomioita SoTen kokemusten perusteella Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen
Mahdollistaa mm: Kokonaisvaltaisemmat palvelut asiakkaille, palvelut yhdeltä luukulta, yhden ”palveluohjaajan” kautta esim. Perhepalvelut Ikäihmisten palvelut Asiakkaiden tarkoituksenmukaisemman sijoittumisen palveluiden piiriin (mm. ikäihmisten koti- ja asumispalveluissa) Tehokkaamman henkilöstön, tilojen ja välineiden yhteiskäytön SoTe kuntayhtymä

12 Huomioita SoTen kokemusten perusteella Palveluiden rahoitus/kuntien kustannustenjako
kuntayhtymä

13 Huomioita SoTen kokemusten perusteella Palveluiden rahoitus/kuntien kustannustenjako
Asukaslukupohjainen kustannustenjako näyttäisi muuttavan kuntien kustannuksia huomattavasti suosii pienempiä kuntia, jos on hajanainen palveluverkko suosii isompia kuntia, jos on keskitetty palveluverkko Kukin kunta vastaa kustannuksistaan -malli ei tuo pienemmille kunnille ”paksumpaa lompsaa” eikä poista vuosittaisia kustannusvaihteluita Toimipaikkakohtaisella kustannusten määrittelyllä päästään lähimmäs kukin kunta vastaa kustannuksistaan –periaatetta Kustannustenjakomallilla on vaikutusta palveluiden järjestämiseen Toimipaikkakohtainen hinnoittelu helpottaa pienten yksiköiden säilyttämistä Voi hämärtää järjestämisvastuun toteutumista SoTe kuntayhtymä

14 Huomioita SoTen kokemusten perusteella Palveluiden rahoitus/kuntien kustannustenjako
Toimipaikkakohtaisessa kustannustenjaossa haasteena Kustannusten kohdentaminen (mm. liikkuva henkilöstö) Henkilöstön rekrytointi, sijoittelu (esim. hyvä lääkäri) ja rekrylisien kustannusten jako Aiheuttaa hallinnon lisätyötä Asiakkaiden valinnanvapauden lisääntymisen vaikutukset?? Miten käy pienten toimipaikkojen yksikköhintojen Onko järjestäjän/tuottajan vastuulla houkutella asiakkaita myös pieniin toimipaikkoihin SoTe kuntayhtymä

15 SoTe kuntayhtymä


Lataa ppt "SoTe kuntayhtymä Mikael Palola."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google