Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta"— Esityksen transkriptio:

1 14.10.2010 Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Y55 Kansantaloustieteen perusteet Monopolistinen kilpailu M&T 2008, luku 17 Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

2 Neljä päämarkkinamuotoa
Yritysten lukumäärä Monta yritystä Yksi yritys Muutama yritys Tuotteen tyyppi Erilaistuneet tuotteet eli heterogeeniset tuotteet Differentiated products Identtiset tuotteet Monopoli (M&T luku 15) Oligopoli (M&T luku 16) Monopolistinenkilpailu (M&T luku 17) Täydellinen kilpailu (M&T luku 14) Hanavesi Tennispallot Raakaöljy Romaanit Elokuvat Maito Vehnä

3 Luennon oppimistavoitteet
Tällä luennolla tulet oppimaan Mitä on monopolistinen kilpailu Miten monopolistinen yritys maksimoi voittojaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Että monopolistisen kilpailun aiheuttama tehokkuustappio on kyseenalainen Että mainonta liittyy kiinteästi monopolistiseen kilpailuun Mikä on Herfindahl-Hirschman-indeksi

4 Muistinvirkistys: täydellinen kilpailu
1 Kilpailun sanotaan olevan täydellistä (engl. perfect competition) silloin, kun yritykset ovat hinnanottajia (engl. price takers) eli markkinoilla on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan riippumattomana, eli yritys ei pysty vaikuttamaan markkinahintaan. Tästä seuraa, että yritykset toimivat ikään kuin markkinahinta olisi vakio markkinoille voi tulla ja sieltä pääsee pois vapaasti (engl. free entry and exit). kaikki valmistavat samanlaista, identtistä tuotetta, jolloin tuotteella on vain yksi hinta.

5 Monopolistinen kilpailu
1 Monopolistisessa kilpailussa on lukuisia yrityksiä, jotka tuottavat samankaltaisia muttei identtisiä tuotteita, eli on olemassa tuotedifferentiaatiota (product differentiation). Markkinoille voi tulla ja sieltä pääsee pois vapaasti (engl. free entry and exit). Pitkällä aikavälillä yritysten määrä sopeutuu siihen asti kunnes taloudellinen voitto on nolla. Tuotedifferentiaatiosta seuraa, että yritys ei ole hinnanottaja (price taker) kuten täydellisessä kilpailussa, vaan kukin yritys kohtaa laskevan kysyntäkäyrän (downward-sloping demand curve). Monopolistisen kilpailun esimerkkejä: mm. kirjat, CD-levyt, elokuvat, tietokonepelit, ravintolat, pianotunnit, keksit, huonekalut jne. Monopolistinen kilpailu on todennäköisesti tavallisin markkinamuoto.

6 Miten monopolistinen kilpailu eroaa oligopolista?
1 Oligopolin tapaan markkinamuoto täydellisen kilpailun ja monopolin välissä Oligopolissa vain muutama yritys markkinoilla, mikä vähentää kilpailua ja lisää jännitettä yritysten välillä Monopolistisessa kilpailussa markkinoilla paljon yrityksiä, joista jokainen on pieni suhteessa markkinoihin.

7 Monopolistinen yritys kohtaa laskevan kysyntäkäyrän
1 Tätä markkinamuotoa kutsutaan ”monopolistiseksi” kilpailuksi, koska monopolin tavoin yritys kohtaa laskevan kysyntäkäyrän, koska tuotteet eivät ole identtisiä. Verrattuna monopoliin kysyntäkäyrä on yleensä loivempi, koska monopolistiselle kilpailutuotteelle löytyy paljon lähisubstituutteja (monopolin tuotteelle ei löydy!), koska tuotteet ovat samankaltaisia, mutta eivät identtisiä. Monopolistisessa kilpailussa tuotteelle on paljon lähisubstituutteja eli kysynnän hintajousto on melko korkea ja kysyntä joustava (kysyntäkäyrä suhteellisesti loiva).

8 2 Lyhyellä aikavälillä monopolistinen yritys voi saada taloudellista voittoa Lyhyen aikavälin voitot houkuttelevat uusia yrityksiä markkinoille Tämä kasvattaa tarjottujen tuotteiden määrää. vähentää jo markkinoilla olevien yritysten (engl. incumbent firms) kohtaamaa kysyntää. markkinoilla olevien yritysten kohtaama kysyntä siirtyy siis vasemmalle. markkinoilla olevien yritysten tuotteiden kysyntä laskee ja voittokin vähenee.

9 Voittoa tuottava monopolistinen yritys lyhyellä aikavälillä
2 Hinta MC ATC Hinta Keskimääräiset kokonaiskustannukset Kysyntä Voitto MR Voittoa Määrä maksimoiva määrä

10 Myös tappiollinen toiminta on mahdollista lyhyellä aikavälillä
2 Myös tappiollinen toiminta on mahdollista lyhyellä aikavälillä Lyhyen aikavälin tappiot kannustavat yrityksiä poistumaan markkinoilta. Tämä vähentää tarjottujen tuotteiden määrää. kasvattaa markkinoille jääneiden yritysten kohtaamaa kysyntää. siirtää markkinoille jääneiden yritysten kysyntäkäyriä oikealle. markkinoille jääneiden yritysten voitto kasvaa.

11 Tappiota tuottava monopolistinen yritys lyhyellä aikavälillä
2 Hinta MC ATC Tappio Keskimääräiset kokonaiskustannukset. Hinta MR Kysyntä Tappion minimoiva määrä Määrä

12 Pitkällä aikavälillä pätee nollavoittoehto
2 Pitkällä aikavälillä pätee nollavoittoehto Hinta MC ATC Kysyntä MR Voittoa maksimoiva määrä P = ATC Määrä Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning

13 2 Monopolistisen kilpailun tasapainossa yhdistyy elementtejä sekä monopolin että täydellisen kilpailun tasapainosta Kuten monopolilla, hinta on suurempi kuin rajakustannus. Voiton maksimointi vaatii, että rajatulo ja rajakustannus ovat yhtä suuria: MR = MC. Koska kysyntäkäyrä on laskeva, rajatulo on pienempi kuin hinta: MR< P. Kuten kilpailullisilla markkinoilla, hinta on yhtä suuri kuin keskimääräinen kokonaiskustannus: P = ATC. Vapaa pääsy ja poistuminen markkinoilta (free entry and exit) ajavat taloudellisen voiton nollaan.

14 2 Vertailu monopolistisen kilpailun ja täydellisen kilpailun välillä pitkällä aikavälillä (a) Monopolistisesti kilpaileva yritys (b) Täydellisesti kilpaileva yritys Hinta Hinta mark-up MC MC ATC ATC P P=MC P =MR kysyntä Rajakustannus MR Kysyntä Tuotettu määrä Tehokas määrä Määrä Tuotettu määrä = tehokas määrä Määrä Lisäkapasiteetti Huom. Sama kuvio kuin monopolissa. Ainoa ero: kysyntäkäyrä on loivempi

15 Aiheuttaako monopolistinen kilpailu tehokkuustappion?
3 Joidenkin oppikirjojen mukaan (esim. Mankiw & Taylor 2006, Rubinfeld & Pindyck 2009) monopolistiseen kilpailuun liittyy tehokkuustappio monopolin tavoin. Toisissa oppikirjoissa, kuten Parkin (2009), ei liitetä tehokkuustappiota monopolistisesti kilpaileviin markkinoihin. Perusidea: vaikka monopolistisessa kilpailussa on olemassa katehinnoittelu, eli hinta on suurempi kuin rajakustannus P > MC, on monopolistisessa kilpailussa myös runsas valikoima tuotteita ja kuluttajat arvostavat tätä valikoimaa.

16 3 Tuotedifferentaatio tuottaa kuluttajille hyötyä, joka kattaa tehokkuustappion? Parkin (2009, luku 13 luentokalvo 22) : "Is Monopolistic Competition Efficient? Because in monopolistic competition P > MC, marginal benefit exceeds marginal cost. So monopolistic competition seems to be inefficient. But the markup of price above marginal cost arises from product differentiation. People value variety but variety is costly. Monopolistic competition brings the profitable and possibly efficient amount of variety to market."

17 3 Voiko julkinen valta puuttua monopolistisen kilpailun tehokkuustappioon? Vaikka monopolistinen kilpailu tuottaisikin tehokkuustappiota, puuttuminen monopolistisesti kilpailullisten yritysten toimintaan olisi viranomaisille hallinnollisesti hyvin hankalaa ja kallista. Markkinoiden sääntely tulisi todennäköisesti niin kalliiksi, että sääntelyn kustannukset ylittäisivät markkinatehottomuuteen liittyvät kustannukset.

18 Monopolistinen kilpailu kannustaa mainontaan ja tuotemerkkien luomiseen
4 Kun yritykset myyvät heterogeenisia eli erilaistuneita tuotteita ja perivät hinnan, joka on suurempi kuin rajakustannus, jokaisella yrityksellä on kannustin mainostaa tuotteitaan kasvattaakseen niiden kysyntää ja vähentääkseen kysynnän hintajoustoa. Esimerkkinä esim. urheilukengät. Nike on tyypillinen esimerkki voimakkaasta tuotemerkistä, jonka valmistama tuote ei käytännössä eroa kilpailijoiden vastaavista tuotteista. Tuotteella on kuitenkin varsin suuri markkinaosuus ja yritys panostaa jatkuvasti mielikuvien luomiseen mainostamalla tuotettaan.

19 Onko mainonta taloudellisessa mielessä hyvästä vai pahasta?
4 Onko mainonta taloudellisessa mielessä hyvästä vai pahasta? Mainonnan kriitikot väittävät, että mainonta: pyrkii manipuloimaan ihmisten preferenssejä vähentää kilpailua eli antaa yrityksille markkinavoimaa luomalla vaikutelman, että tuotteet ovat erilaisempia kuin mitä ne oikeasti ovat, ja edistämällä kuluttajien uskollisuutta tuotemerkkiä kohtaan. (tuotemerkit = brand names). Mainonnan puolustajat väittävät, että mainonta antaa kuluttajalle informaatiota antaa kuluttajalle signaalin tuotteen laadusta. Lue keskustelu M&T-kirjasta

20 5 Miten mitataan kuinka kilpailulliset tai keskittyneet tietyt markkinat ovat? Herfindahl-Hirschman-indeksi antaa vastauksen. Markkinoiden keskittymistä mitataan usein käyttämällä Herfindahl-Hirschman-indeksiä, HHI. Herfindahl-Hirschman-indeksi lasketaan summaamalla markkinoilla toimivien yhtiöiden markkinaosuuksien neliöt, kun markkinaosuudet on ilmaistu prosentteina. Esim. jos markkinoilla on neljä yritystä, joiden markkinaosuudet ovat 30%, 20 %, 40 % ja 10 % , tällöin HHI = = 3000.

21 Monopolistisilla markkinoilla HHI < 1000.
Mitä korkeampi Herfindel-Hirschman-indeksin arvo on, sitä keskittyneemmät markkinat ovat 5 Markkinoita, joilla 1000 ≤ HHI ≤ 1800, pidetään kohtuullisen keskittyneinä. Monopolistisilla markkinoilla HHI < 1000. Kun HHI > 1800 markkinat ovat keskittyneet. Seuraavassa kuviossa esitetään Herfindahl-Hirschman- indeksin arvot eri toimialoille, joita pidetään indeksin mukaan monopolistisesti kilpailevina (HHI < 1000).

22 5 Lähde Parkin (2009 luentokalvo 9, luku 13 -muokattu)

23 Verrataan oligopolistisiin markkinoihin
5 Lähde: Parkin (2009)

24 Yhteenveto luvun keskeisistä asioista
Monopolistisesti kilpailullisilla markkinoilla on kolme erityispiirrettä: monta yritystä, samankaltaisia muttei identtisiä tuotteita eli heterogeenisia, erilaistuneita tuotteita (differentiated products), vapaa pääsy markkinoille ja vapaa poistuminen markkinoilta Monopolistisen kilpailun tasapainossa P > MC eli hinta on suurempi kuin rajakustannus. Pitkällä aikavälillä pätee nollavoittoehto. Tehokkuustappio on kyseenalainen. Tuotteen erilaistumisen vahvistamiseksi yritykset käyttävät mainontaa ja luovat tuotemerkkejä.

25 Kertaus : voiton maksimointi Täydellisessä kilpailussa
Yritys maksimoi voiton tuottamalla määrän, jolla rajakustannus = rajatulo Kustannukset ja tulot, MC, ATC, AVC, MR MC ATC P = MR P = AR = MR AVC Qmax Määrä Copyright © South-Western

26 Kertaus: Voiton maksimointi Monopolissa
Kustannukset ja tulot 2. …ja monopolihinta luetaan kysyntäkäyrältä pisteestä B 1. Voiton maksimoiva Tuotos saadaan MR- ja MC-käyrien leikkaus-pisteestä A B Monopolihinta ATC keskimääräiset kokonaiskustannukset A Rajakustannus Kysyntä Rajatulo QMAX Määrä Q

27 Kertaus: Voiton maksimointi Monopolistisessa kilpailussa
Hinta MC ATC Kysyntä MR Voittoa maksimoiva määrä P = ATC Määrä Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning

28 Kertaus: Voiton maksimointi Duopolissa
Miten duopoli toimii? Kartelli vai omillaan? kartelli  yritykset toimivat kuin monopoli Kartellin muodostaminen on kuitenkin vaikeaa, koska lait estävät kartellien muodostamisen eivätkä sopimusosapuolet välttämättä noudata sopimuksia. Osapuolet maksimoivat omia voittojaan Omaa etua tavoittelevat duopolin osapuolet tuottavat enemmän kuin yhteisen voiton maksimoivan tason, saavat alhaisemman hinnan ja vähemmän voittoa verrattuna monopolin tapaukseen.


Lataa ppt "Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google