Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LASTENSUOJELULAIN MUUTOKSET Lotta Silvennoinen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LASTENSUOJELULAIN MUUTOKSET Lotta Silvennoinen"— Esityksen transkriptio:

1 LASTENSUOJELULAIN MUUTOKSET 8.3.2010 Lotta Silvennoinen

2 Lait voimaan

3 3 § Lastensuojelu Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

4 3 a § Ehkäisevä lastensuojelu
Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 2 luvun mukaista ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

5 JATKUU… Kun lapsi on lastensuojelun asiakkaana, edellä mainittua tukea järjestetään osana avo-, sijais- tai jälkihuoltoa.

6 10 § Lapsen huomioon ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa
Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö: 1) saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä täysipainoisesti huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen; 2) on tutkintavankeudessa; tai 3) on suorittamassa vankeusrangaistustaan.

7 13 § Lastensuojelutoimenpiteistä päättävä viranhaltija
kiireellinen sijoitus ja kiireellisen sijoituksen lopettaminen: SOSIAALIHUOLLOSTA VASTAAVAN TOIMIELIMEN MÄÄRÄÄMÄ KUNNAN VIRANHALTIJA, JOLLA ON STT PÄTEVYYS vastuusosiaalityöntekijä voi tehdä epäpätevä ei voi tehdä muu kuin kunnan viranhaltija ei voi tehdä kunnat voivat toimia yhteistyössä vrt. SHL 10.2 §: jokaisen kunnan käytettävissä tulee olla sellaisen asiakastyöhön osallistuvan viranhaltijan palveluja, jolla on stt pätevyys SHL 12.2 §: 10.2 §:ssä tarkoitettu viranhaltija päättää kiireellisissä tapauksissa…

8 13 § Lastensuojelutoimenpiteistä päättävä viranhaltija JATKUU
kiireellisen sijoituksen jatkaminen huostaanotto ja siihen liittyvä sijaishuolto sijaishuoltopaikan muuttaminen sekä huostaanoton että kiireellisen sijoituksen aikana huostassapidon lopettaminen huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskeva hakemus lapsen tutkimusta koskeva hakemus (28 §) JOHTAVA VIRANHALTIJA TAI HÄNEN MÄÄRÄÄMÄNSÄ VIRANHALTIJA ei voi olla lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kiireellisen jatkopäätöstä ei voi tehdä sama viranhaltija, joka on tehnyt päätöksen kiireellisestä sijoituksesta

9 13 a § Lapsen sijoittaminen vankilan perheosastolle
sama päätöksentekijä kuin 13 §:n mukaan kuultava Rikosseuraamuslaitosta päätöksen avohuollon sijoituksesta vankilan perheosastolle tekee aina lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä

10 Lastensuojelun järjestämisestä ja kustannuksista vastuussa oleva kunta
lisätty järjestämisvastuuta koskevat säännökset kiireellistä sijoitusta koskevissa tilanteissa ja kustannusvastuuta koskevat säännökset jälkihuollon järjestämisessä 16 § Lastensuojelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta 16 a § Lastensuojelun kustannuksista vastaava kunta 16 b § Sijoituskunnan järjestämisvastuu 16 c § Kuntien keskinäiset korvaukset

11 16 § Lastensuojelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta
= kunta, joka tosiasiallisesti järjestää lastensuojelun, tekee päätökset jne = sijoittajakunta KOTIKUNTA tai ASUINKUNTA jos se kunta, jossa lapsi tai nuori pääasiallisesti asuu, ei kotikuntalain (201/1994) 2 §:n tai 3 §:n 1 kohdan mukaan ole hänen kotikuntansa

12 kotikuntalaki (201/1994) 2 § ja 3 §:n 1
kotikunta on se kunta, jossa asuu vastasyntyneellä äidin kotikunta kotikunta ei muutu, jos asuminen johtuu max 1 v. kestävästä työtehtävästä opiskelusta sairaudesta tai muusta näihin rinnastettavasta syystä 1 v. jälkeen kotikunta voi säilyä edelleen, esim. jos vanhemmat niin haluavat

13 16 § Lastensuojelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta JATKUU
kiireellistä sijoitusta koskeva päätös LAPSEN TILAPÄINEN OLESKELUKUNTA jos lapsen koti- tai asuinkunta ei ole tiedossa TAI päätöksen tekemistä ei voida viivyttää vaarantamatta kiireellisen sijoituksen tarkoituksen toteutumista

14 16 § Lastensuojelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta JATKUU
Kiireellisen sijoituksen tekemisen jälkeen järjestämisvastuu siirtyy lapsen koti- tai asuinkunnalle tehtävä sijaishuoltopaikan muuttamista koskeva päätös, jos lapsen etu sitä edellyttää: otettava huomioon mm. sijoituksen perusteet, ihmissuhteiden ylläpitäminen, kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta sijoituspaikan etäisyys ei saa olla este yhteydenpidolle

15 16 § Lastensuojelun järjestämisestä vastuussa oleva kunta JATKUU
Jos lapsi muuttaa pois koti- tai asuinkunnastaan kiireellisen sijoituksen aikana, ei järjestämisvastuu siirry uuteen asuinkuntaan ennen kiireellisen sijoituksen lakkaamista Kunnat voivat sopia lastensuojelun järjestämisestä toisin, jos se on lapsen edun mukaista. esim. kun asiakassuhde jatkunut pitkään tai välit asiakkaiden ja työntekijän välillä täysin tulehtuneet jos kunnat eivät ole yksimielisiä, noudatettava lain säännöksiä

16 16 a § Lastensuojelun kustannuksista vastaava kunta
PÄÄSÄÄNTÖ: kotikunta vastaa kustannuksista avohuoltona järjestetyn alle 14 vrk laitos- ja perhehoidon kustannuksista vastaa asuinkunta (jos ei ole kotikunta kts. edellä 16 §) sijaishuollon kustannuksista vastaa se kunta, jossa lapsen sijaishuollon järjestämisen tarve on syntynyt jälkihuollon kustannuksista vastaa se kunta, joka on vastannut sijaishuollon kustannuksista

17 16 a § Lastensuojelun kustannuksista vastaava kunta JATKUU
jälkihuolto yli puoli vuotta kestäneen avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen perusteella: SE KUNTA, JOKA ON LAPSEN KOTIKUNTA SIJOITUKSEN PÄÄTTYESSÄ harkinnanvarainen jälkihuolto: SE KUNTA, JOSSA JÄLKIHUOLTOPÄÄTÖS TEHDÄÄN

18 Ilmoitusvelvollisuus
Ilmoitusvelvollisten piiriä laajennetaan: Rikosseuraamuslaitos, palo- ja pelastustoimi (25 §) …sekä vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä asiakkaan kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi (25 a §) tehtävä viipymättä, ilmoitettava pyynnön tekemiseen johtaneet syyt ohjaa olemaan yhteydessä lastensuojeluun yhdessä asiakkaan kanssa voidaan tehdä yhdessä kaikkien perheenjäsenten kanssa tai vain osan kanssa Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus omaksi pykäläkseen (25 d §)

19 26 § Lastensuojeluasian vireille tulo ja asiakkuuden alkaminen
- hakemus - pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi - lastensuojeluilmoitus - työntekijä saa muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta Arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve

20 26 § Lastensuojeluasian vireille tulo ja asiakkuuden alkaminen JATKUU
Jos ei tarvetta kiireellisiin toimenpiteisiin sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ratkaistava: Onko ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin.

21 26 § Lastensuojeluasian vireille tulo ja asiakkuuden alkaminen JATKUU
Asiakkuus alkaa kun: Ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys asiakkuuden alkamisesta tehtävä merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin ja ilmoitettava siitä välittömästi huoltajalle ja lapselle Asiakaslain 11 §: Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää antamasta tietoja

22 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 11 §
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta: 1) asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua;

23 Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (25 c §)
Velvollisuus ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ilmoitusvelvolliset samat kuin varsinaisessa ls-ilmoituksessa Ei merkitä lastensuojeluilmoitusrekisteriin

24 Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (25 c §) JATKUU
Ilmoitus päivystävälle sosiaaliviranomaiselle (sosiaalipäivystykseen): kiireellisissä tapauksissa selvitettävä viipymättä ilmoituksen kohteena olevien henkilöiden sosiaalipalvelujen tarve (vrt. SosiaalihuoltoL 40 a §) lisäksi mahdollistaa lastensuojelun palvelujen suunnittelun jo ennen lapsen syntymää varsinainen lastensuojeluasiakkuus voi kuitenkin tulla vireille vasta lapsen syntymän jälkeen

25 Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti esitykset, joilla vahvistetaan raskaana olevien naisten päihdehuoltopalveluita sekä sisällytetään päihdehuoltolakiin erityissäännökset syntyvien lasten suojaamiseksi päihteiden aiheuttamilta vaurioilta.

26 Päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vanhemman mukana vankilaan vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille Alle kaksivuotias lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena vapausrangaistustaan suorittavan tai tutkintavankeudessa olevan vanhempansa luo vankilan perheosastolle (37 §) Sijoitusta voidaan jatkaa lapsen täytettyä 2 v, jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii Lastensuojelulain edellytysten täyttyessä myös huostaanotto tai kiireellinen sijoitus mahdollisia

27 37 a § Avohuollon sijoituksen käyttämisen yleiset edellytykset
määriteltävä sijoituksen tavoitteet ja arvioitu kesto JOS LAPSI SIJOITETAAN YKSIN tai vanhemman hoitoon vankilan perheosastolle jatkamisen edellytykset ja sen vaihtoehdot arvioitava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sijoituksen alkamisesta Jos sijoitusta jatketaan, arviointi on tehtävä kolmen kuukauden välein

28 Kiireellinen sijoitus (38 §)
Kiireellisen sijoituksen jatkamista koskeva päätös hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle Kiireellinen sijoitus voi kestää 30 päivää Eri viranhaltija tekee päätöksen kiireellisestä sijoituksesta ja sen jatkamisesta

29 Kiireellisen sijoituksen jatkaminen
Jos 30 päivää ei ole riittävä aika lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseksi, kunnan viranhaltija voi tehdä päätöksen lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta enintään 30 päivällä edellyttäen että: 1) tarvittavista lastensuojelutoimenpiteistä ei ole mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä; 2) välttämättömiä lisäselvityksiä ei ole mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta; ja 3) jatkopäätös on lapsen edun mukainen.

30 Siirtymäsäännökset Tätä lakia ei sovelleta:
1) valitukseen, joka tehdään ennen tämän lain voimaantuloa annetusta päätöksestä; 2) hakemusasiaan, joka on tämän lain voimaan tullessa vireillä hallinto-oikeudessa; eikä 3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomaisessa.

31 …TÄMÄ TARKOITTAA ETTÄ:
Erillistä 45 päivän määräaikaa ei enää ole Kiireellinen sijoitus voi kestää korkeintaan 30 päivää Myös kiireellisen sijoituksen jatko max 30 päivää Jos jatkopäätöstä ei ole saatettu vireille hallinto-oikeudessa ennen , sovelletaan uusia määräaikoja

32 39 a § Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen
Ennen kiireellistä sijoitusta tai kiireellisen sijoituksen lopettamista selvitettävä: lapsen vanhemman, huoltajan sekä muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön mielipide ja käsitys asiasta

33 39 a § Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen JATKUU
Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos selvittämisestä aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle.

34 Asiaan osallisten kuuleminen
Huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevat päätökset Päätös huostaanoton lopettamisesta Sijaishuoltopaikan muutosta koskevat päätökset huostaanoton ja kiireellisen sijoituksen aikana Kiireellisen sijoituksen jatkopäätös

35 Kuuleminen voidaan jättää suorittamatta jos
vanhemman, huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan henkilön 1) kuulematta jättämistä voidaan pitää perusteltuna lapsen ja kuultavan puuttuvan yhteydenpidon vuoksi eikä kuulemisen voida olettaa olevan ehdottoman välttämätöntä asian selvittämiseksi; 2) kuultavan asuin- tai olinpaikkaa ei voida kohtuullisin toimenpitein selvittää; tai 3) kuulemisesta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa lapsen kehitykselle tai turvallisuudelle ja kuulematta jättämistä on pidettävä lapsen edun toteutumisen kannalta välttämättömänä.

36 JATKUU 42 § tyhjentävä lista kuulematta jättämisen perusteista, ei voida jättää kuulematta muilla perusteilla Hallinto-oikeus tekee päätöksen huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta vain jos 12 v. lapsi tai huoltaja vastustavat

37 JATKUU Kiireellisen sijoituksen jatkopäätöstä tehtäessä kuuleminen voidaan jättää suorittamatta jos, kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle (hallintolain 34 §) LAPSEN MIELIPIDE SELVITETTÄVÄ JA LASTA KUULTAVA SITEN KUIN 20 §:SSÄ SÄÄDETÄÄN

38 Lsl 20 § 12 v varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain 34 §:n mukaisesti Mielipide voidaan jättää selvittämättä vain, jos selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai on ilmeisen tarpeetonta Kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen yhteydessä lapselle ei saa antaa tietoja, jotka vaarantavat kehitystä tai ovat vastoin muuta lapsen erittäin tärkeää yksityistä etua

39 Väliaikainen määräys Väliaikaisen määräyksen käyttöä selkiytetään (83 §) Tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen olinpaikasta ja siitä, miten lapsen hoito ja kasvatus on tuomioistuinkäsittelyn aikana järjestettävä HAO ja KHO omasta aloitteestaan tai lapsen taikka hänen vanhempansa tai huoltajansa aloitteesta huostaanoton lisäksi myös sijaishuoltoa koskevan asian käsittelyn yhteydessä

40 Väliaikainen määräys JATKUU
KUNNAN VIRANHALTIJALLA EI OLE VELVOLLISUUTTA EIKÄ OIKEUTTA VÄLIAIKAISEN MÄÄRÄYKSEN HAKEMISEEN Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes: 1) hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa huostaanottoasiassa päätöksen; 2) hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus peruuttaa väliaikaisen määräyksen tai muuttaa sitä; tai 3) väliaikaisen määräyksen aikana tehdään 38 §:ssä tarkoitettu lapsen kiireellistä sijoitusta koskeva päätös.

41 Kunnan viranhaltijalle ilmoitusvelvollisuus
Kun kiireellistä sijoitusta tai sijaishuoltopaikan muuttamista koskeva päätös tehdään lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevan asian ollessa vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, päätöksentekijän on ilmoitettava tekemästään päätöksestä välittömästi ao. tuomioistuimelle.

42 46 § Lapsen huollosta päättäminen huostassapidon aikana
Käräjäoikeus tekee päätökset ja vanhemmat voivat sopia ja lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen siten kuin laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) säädetään Sopimus voidaan vahvistaa jos se on lapsen edun mukainen Jos huostaanottoa ei vielä olla purkamassa ei yleensä ole lapsen edun mukaista tehdä sopimusta tapaamisoikeudesta

43 49 § Sijaishuolto …Lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti enintään kuudeksi kuukaudeksi myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi… lapsi voidaan sijoittaa vankeusrangaistustaan suorittavan tai tutkintavankeudessa olevan vanhempansa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi vankilan perheosastolle enintään siihen saakka, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Alle kolmivuotiaan lapsen sijoitus voi jatkua perheosastolla, jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii

44 Lapsen terveydentilan tutkiminen (51 §)
Sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä lapsen terveydentila on tutkittava, ellei terveydentilaa ole ollut mahdollista tutkia aikaisemmin tai muusta syystä ei ole käytettävissä riittäviä tietoja lapsen hoidon järjestämiseksi sijaishuollon aikana. Vrt § Terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin on … tarvittaessa järjestettävä lapsen tutkimus sekä hoito- ja terapiapalveluja lapselle.

45 55 § Käyttövarat Alaikäisellä on oikeus itse päättää 2 momentin perusteella maksettujen varojen käytöstä sen estämättä, mitä holhoustoimesta annetussa laissa säädetään. Lapsen sijoituspaikan on pidettävä kirjaa lapselle annettujen käyttövarojen maksamisesta. Kirjaukset on lähetettävä tiedoksi 13 b §:ssä tarkoitetulle lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle vuosittain

46 Rajoitustoimenpiteet
yhteydenpidon rajoittaminen voimassa myös kotona ja sairaalassa erityinen huolenpito 12-vuotta täyttäneille lapsille erityisen huolenpidon järjestämisen edellytyksenä on, että sijaishuoltoa ei ole lapsen hoidon ja huolenpidon tarve huomioon ottaen mahdollista järjestää muulla tavoin, eivätkä terveydenhuollon palvelut sovellu käytettäviksi erityisen huolenpidon sijaan. rajoitustoimia koskevat kirjaamiset on lähetettävä tiedoksi vastuusosiaalityöntekijälle kuukausittain.

47 67 § Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen
67 § Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen. Lähetysten luovuttamatta jättäminen Lapsen käytössä olevat tilat tai hallussa oleva omaisuus saadaan tarkastaa, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on hallussaan päihdyttäviä aineita, itsen tai toisen henkilön vahingoittamiseen tarkoitettuja aineita tai esineitä tai lapsen olinpaikka on sijaishuollon tarkoituksen toteuttamiseksi kiireellisesti selvitettävä

48 67 § Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen
67 § Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen. Lähetysten luovuttamatta jättäminen JATKUU Vastuusosiaalityöntekijällä on oikeus erityisestä syystä tehdä päätös siitä että viesti on jätettävä kokonaan tai osaksi toimittamatta tai muu lähetys kokonaan tai osaksi luovuttamatta lapselle Päätöksen tekemistä varten sosiaalityöntekijä saa lukea kirjeen tai muun luottamuksellisen viestin, jos yksittäistapauksessa on perusteltua syytä epäillä viestin sisällön voivan vaarantaa lapsen tai toisen henkilön henkeä, terveyttä, turvallisuutta tai kehitystä.

49 Muu oikeusturvan parantaminen
Jos menettely on tarpeen lapsen suojaamiseksi tai hänen itsenäisen mielipiteensä varmistamiseksi, tuomioistuimen tulee ensisijaisesti toteuttaa lapsen henkilökohtainen kuuleminen siten, että ainoastaan yksi tai useampi tuomioistuimen jäsen ja lapsi ovat läsnä. (86.2 §) Muutosta 37 §:ssä tarkoitetussa sijoitusta avohuollon tukitoimena koskevassa asiassa saa hakea lapsen huoltaja sekä vanhempi, jonka kanssa yhdessä asumista päätös koskee.

50 Muuta Muutosta 63 §:ssä tarkoitetussa yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa saa hakea lapsen huoltaja sekä henkilö, jonka yhteydenpitoa lapseen päätöksellä on rajoitettu. Kiireellistä sijoitusta koskevista asioista ei valitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

51 Lainsäädännön uudistamisen tilanne
HE terveydenhuoltolaiksi annetaan sisältölakina keväällä 2010 Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen jatkuu – väliraportti keväällä 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita koskevan järjestämislain valmistelu jatkuu – hallituksen esitystä ei anneta tällä hallituskaudella Vuonna 2010 käynnistetään sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita koskeva kokeilu – kokeilulaki Paras-puitelakiin lisätään syksyllä 2010 sosiaali- ja terveydenhuollon eheyttä koskeva säännös sekä valtioneuvoston toimivalta määrätä kunnat yhteistyöhön

52 Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen
Lainsäädännön rakenteellinen ja sisällöllinen kokonaisuudistus Sosiaalihuollon periaatteiden modernisointi lainsäädännön uudistamisen pohjaksi Uudistamisen kohteena sosiaalihuoltolaki ja noin 20 sosiaalihuollon erityislakia – tavoitteena asiakkaan kannalta ehyempi ja johdonmukaisempi kokonaisuus Maalis-huhtikuussa 2010 väliraportti – linjausehdotukset lainsäädännön kehittämisen yleisistä periaatteista ja lainsäädännön struktuurista

53 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
Puitelain jälkeistä aikaa koskevista rakenteista ei yksimielisyyttä, joten lakia ei tässä vaiheessa anneta Kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain rakenteita koskevat säännökset jäävät edelleen voimaan Rakenteita koskevaa uudistusta tarvitaan välttämättä, koska puitelain toimenpiteet eivät ole riittäviä ja puitelaki on määräaikainen suunnittelulaki Järjestämislain valmistelu jatkuu – tarvitaan linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisistä laajemmista väestöpohjista Järjestämislaille pohjaa kokeiluista

54 SOTE-aluemallin määräaikainen kokeilu
Kokeilulaki määräajaksi Käynnistetään esiselvitys, jossa täsmennetään kokeilun tavoitteet ja lainsäädännössä huomioon otettavia osa-alueita Kunnasta tai kuntayhtymästä muodostuva Sote-alue, jossa integroidaan sosiaalipalveluja, perusterveydenhuoltoa sekä erityistasoa

55 Puitelain muuttaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon eheä kokonaisuus 5 §:n muutos: yhteistoiminta-alueelle on siirrettävä perusterveydenhuollon lisäksi kaikki sosiaalitoimen tehtävät päivähoitoa lukuun ottamatta Valtioneuvoston toimivalta (ns. perälauta) valtioneuvostolle säädetään selonteon mukaisesti toimivalta velvoittaa kunta yhteistoimintaan puitelaissa säädettyjen väestöpohjavaatimusten täyttämiseksi

56 TULOSSA LASTENSUOJELUUN
laatusuositus käytännön käsikirja lastensuojelun työntekijöille opas varhaiskasvatukseen opas terveydenhuollon henkilöstölle (huomioiden terveydenhuoltolain muutokset) ohjeistus lastensuojelun asiakkaille raportti perhehoidon lainsäädännön muutostarpeista valtakunnallinen perhehoidon toimintaohjelma

57 KIITOS


Lataa ppt "LASTENSUOJELULAIN MUUTOKSET Lotta Silvennoinen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google