Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapsi ja vanhemmat/ huoltajat T u l o t i a n e Hoito- suunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapsi ja vanhemmat/ huoltajat T u l o t i a n e Hoito- suunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Lastenpsykiatrian osastolle intervallijaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli
Lapsi ja vanhemmat/ huoltajat T u l o t i a n e Hoito- suunnitelma neuvottelut Loppuhoito- neuvottelu Perhehoitotyö Omahoitajien toiminta intervallijaksolla Omahoitaja / työpari Lapsen kokonaisvaltainen seuranta Hoitohenkilökunta Siirtyy jatko- hoitoon Lääkärin toiminta intervallijaksolla Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Lapsen ja perheen tilanteen kartoittaminen Erityistyöntekijät Koulu / opetus Koulunkäynti Osastonsihteeri Kirjaa tiedot Suullinen ja kirjallinen raportointi Dokumentointi

2 Perhehoitotyö Lapsen tuonti- ja hakutilanteiden sekä viikoittaisen vierailuillan lisäksi vanhempia/huoltajia ja muuta perhettä tavataan sovituilla perhetapaamiskäynneillä. Perhehoitotyön tehtävät: Perheen/huoltajien kuuleminen. Päivitetään osastoseurantaa ja kodin kuulumisia. Tehdään arviointia lapsen ja perheen/huoltajien voimavaroista ja tuen tarpeesta jatkossa.

3 Lapsen kokonaisvaltainen hoitotyö ja kuntoutus
Lapselle suunnitellaan yksilöllinen hoitosuunnitelma huomioiden lapsen tarpeet, kasvu ja kehitys. Lapselle annetaan mahdollisuus omaan aikaan ja rauhoittumiseen. Lapsi osallistuu osaston toiminnallisiin ryhmiin ja yhteisölliseen toimintaan. Huolehditaan lapsen turvallisuudesta nimeämällä joka vuoroon lapselle hänestä vastaava hoitaja. Hoitaja toteuttaa kirjallista ja suullista raportointia. Osastolla arvioidaan lapsen psyykkistä vointia, toimintakykyä sekä yhteistyötaitoja ja vuorovaikutussuhteita että sitä, miten lapsi selviytyy arkisten asioiden hoitamisesta ikätasoonsa nähden. Hoitohenkilökunta on lapsen saatavilla. Arvioidaan mahdollisen lääkityksen vaikutusta lapsen vointiin. Lähellä asuvan lapsen on mahdollista jatkaa omaa harrastustaan intervallijakson aikana vanhemman/huoltajan kuljettamana.

4 Hoitosuunnitelmaneuvottelut
Hoitosuunnitelmaneuvotteluun osallistuvat lapsen hoitoon liittyvät työntekijät osastolta, sairaalakoulusta sekä mahdollisesti poliklinikalta ja tarvittaessa avohuollosta. Myös vanhemmilla/huoltajilla on mahdollisuus osallistua hoitosuunnitelmaneuvotteluun. Hoitosuunnitelmaneuvottelussa käydään läpi lapsen vointia, arvioidaan jaksoa siihen asti ja mietitään mahdollisia muutoksia hoitotyön keinoihin. Hoitosuunnitelmaneuvottelussa päivitetään lapsen jatkohoitoa. Hoitosuunnitelmaneuvottelussa täydennetään tarvittaessa loppuhoitoneuvotteluun kutsuttavien listaa.

5 Lapsen ja perheen tilanteen kartoitus erityistyöntekijöiden tutkimuksin intervallijaksolla
Intervallijaksolla on käytössä sosiaalityöntekijän, psykologin, ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin, toimintaterapeutin sekä muiden erityistyöntekijöiden palveluita tarpeen mukaan.

6 Loppuhoitoneuvottelu
Loppuhoitoneuvotteluun osallistuvat lapsen vanhemmat/huoltajat, lapsen hoitoon osallistuvat osaston työntekijät, sairaalakoulun opettaja sekä lähettävältä -/ jatkohoito-taholta yhteistyössä olleet työntekijät mahdollisuuksien mukaan. Myös lapsi itse ikä huomioon ottaen saattaa osallistua ainakin neuvottelun loppuun. Loppuhoitoneuvottelu pidetään intervallijakson päättyessä. Loppuhoitoneuvottelussa arvioidaan toteutunutta jaksoa ja tuloksia sekä suunnitellaan lapsen/perheen jatkohoito, jota on jakson aikana alustavasti jo suunniteltu yhdessä perheen kanssa.

7 Omahoitajien toiminta intervallijaksolla
Omahoitaja on lapselle luottamuksellinen aikuinen sekä hoidollinen ihmissuhde. Tärkeätä on, että lapsi tulee hoitosuhteessa kuulluksi ja saa jakson aikana omahoitajilta kahdenkeskistä aikaa. Intervallijaksolla pyritään pitämään lapsella samat omahoitajat kuin aiemmilla jaksoilla. Omahoitajat huolehtivat potilastietojen luovuttamiseen tarvittavan lapsen ja vanhempien/huoltajien kirjallisen suostumuksen. Usein ensimmäiseksi nimetty omahoitaja pitää lapselle omahoitajatunteja viikoittain. Omahoitajat laativat hoitotyön suunnitelman. Omahoitajat tapaavat ja ovat puhelimitse yhteydessä lapsen vanhempiin/huoltajiin sekä ovat yhteydessä lapsen asioissa mukana oleviin viranomaistahoihin. Omahoitajat tekevät kirjallisen hoitotyön koonnin intervallijakson sisällöstä Efficaan hoidon päättyessä.

8 Lääkärin toiminta intervallijaksolla
Lapsen psyykkisen ja fyysisen hoidon tarpeen arviointi. Lähetteiden tekeminen erityistyöntekijöiden tutkimuksiin, mikäli tällaiset koetaan tarpeellisiksi. Lapsen tapaaminen. Lääkityksen tarpeen arviointi, vanhempien/huoltajien informoiminen lääkityksiin liittyvistä asioista. Osallistuminen lapsen moniammatillisiin neuvotteluihin. Yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa lapsen kriisijakson sisällön, pituuden ja jatkohoidon suunnitteleminen. Hoidon kokonaisuudesta ja pituudesta vastaaminen. Neuvotteluissa vetäjänä toimiminen. Lausuntojen, lähetteiden ja loppuyhteenvetojen tekeminen.

9 Koulunkäynti Intervallijakson aikana alakouluikäinen lapsi käy Ruutipuiston sairaalakoulua oman koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Esikouluikäiselle lapselle järjestetään esikoulumaisia toimintatuokioita osastolla hoitajien toimesta. Sairaalakoulun opettaja on yhteyshenkilö sairaalakoulun ja oman koulun välillä. Sairaalakoulu tekee tiivistä yhteistyötä lastenpsykiatrian osaston ja lapsen omahoitajien kanssa.

10 Tietojen kirjaaminen Osastonsihteeri huolehtii potilastietojen kirjaamisesta potilastietojärjestelmään ja asiapapereiden arkistoinnista sekä potilasasiakirjojen lähettämisestä sovitulla tavalla.

11 Milloin intervallijaksolle
Intervallijakso on ennalta sovittu seurantajakso osastolla tutkimusjakson tai hoitojakson jälkeen. Intervallijakson tarkoitus on vahvistaa lapsen ja perheen voimavaroja sekä tukea ja ylläpitää pärjäämistä kotona. Tukemaan ja ylläpitämään lapsen aiemmin opittuja taitoja. Intervallijakson alussa tehdään alustavaa suunnitelmaa jakson pituudesta, joka yleensä neljä viikkoa, ja sisällöstä sekä täytetään tarvittavat lomakkeet. Lapsi ja vanhemmat/huoltajat allekirjoittavat hoitoon sitouttavan sopimuksen.

12 Loppuhoitoneuvottelussa sovittu jatkohoito
Koti Erilaiset avohoidon tukitoimet Osastojakso lastenpsykiatrian osastolla Perusterveydenhuollon, päiväkodin ja koulun tarjoamat tukitoimet lääkäri psykologi koulukuraattori kouluterveydenhoitaja kouluavustaja / henkilökohtainen avustaja koulun pien- / erityisryhmä Sosiaalitoimen tarjoamat tukitoimet ohjaus, neuvonta taloudellinen tuki perheneuvolan tarjoamat palvelut lastensuojelun tukitoimet lastensuojeluyksiköiden tarjoamat tukitoimet Erikoissairaanhoidon tarjoamat tukitoimet (tarvitaan lähete) lastenpsykiatrian poliklinikat muut poliklinikat jälkipolikliininen hoitotyö osastolta terapiat Yksityisten tarjoamat palvelut Erityishuollon palvelut


Lataa ppt "Lapsi ja vanhemmat/ huoltajat T u l o t i a n e Hoito- suunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google