Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valvonta sosiaalihuollon laadun parantajana

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valvonta sosiaalihuollon laadun parantajana"— Esityksen transkriptio:

1 Valvonta sosiaalihuollon laadun parantajana
Lilli Autti Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Sosiaalialan asiantuntijapäivät Lilli Autti

2 Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto,
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä elinympäristön ja väestön terveysriskien hallintaa. Huolehdimme erityisesti niiden ihmisten oikeuksista, jotka eivät itse pysty niitä puolustamaan. Lilli Autti

3 Valviran ohjaus ja valvonta
Aluehallintovirastojen toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistaminen Periaatteellisesti tärkeät ja laaja-alaiset, useaa aluetta tai koko maata koskevat asiat Asiat, jotka liittyvät Valvirassa käsiteltävään terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaan valvonta-asiaan Asiat, joissa aluehallintovirasto on esteellinen Valtakunnalliset luvat Lilli Autti

4 Ohjaus perustehtävän toteuttamisessa
Ohjataan kuntia ja aluehallintovirastoja viraston toimialan lainsäädännön toimeenpanossa (viranomaisohjaus) Ohjattaan alan toimijoita noudattamaan säädösten asettamia määräyksiä -lakisääteinen ohjaus -valvontaohjelmat -informaatio-ohjaus (ohjeet, oppaat, neuvonta) -sähköiset palvelut -koulutus -tiedottaminen ja muu viestintä -yhteistyö ja verkostot Lilli Autti

5 Lähtökohta laadulla – Lainsäädäntö
Suomen perustuslaki, erityisesti 19 § ja 22 § Sosiaalihuoltolaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista Hallintolaki Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Henkilötietolaki Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta Erityislait –> mm. Lastensuojelulaki, Toimeentulotukilaki, Vammaispalvelulaki Tuleva vanhuspalvelulaki Voimassa oleva lainsäädäntö ei ohjaa yksityiskohtaisesti sosiaalihuollon palveluiden järjestämistapaa, sisältöä tai laatua. Tämän vuoksi perusoikeuksilla ja perusoikeusmyönteisellä tulkinnalla on merkittävä vaikutus sosiaalihuollon eri osa-alueilla ja myös niiden Valvonnassa Valvonnalla selvitetään, onko toiminnassa noudatettu lainsäädännön velvoitteita, onko toiminta muutoin asiakkaille turvallista ja riittävän laadukasta ja saako asiakas lainsäädännön hänelle takaaman palvelun. Lilli Autti

6 Laatuun vaikuttavat myös
Laatusuositukset Oikeuskäytäntö Ylempien laillisuusvalvojien päätökset Valvontaviranomaisten linjaukset -> sosiaalihuollon yhteistyöryhmä -> yhdenmukaisuus Valviran selvitykset Aluehallintovirastojen toiminta ja ratkaisut Kunnan oma toiminta ja valvonta Luottamushenkilöiden toiminta Arvot ja asenteet Yksityisten palvelluntuottajien omavalvonta Lilli Autti

7 Valtakunnalliset valvontaohjelmat 1/3
Laaditaan Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyönä Määrittelevät yhteiset linjaukset ja hyväksyttävän tason kriteerit - mitä valvotaan - millä kriteereillä ( puuttumiskriteerit sekä vuosittaiset painopistealueet) - millaisin seurauksin Yhdenmukaistavat valtakunnallista ohjausta sekä yksityisen ja julkisen sosiaalihuollon valvonta- ja ratkaisukäytäntöjä Käsikirja Valviralle ja aluehallintovirastoille - lupahallintoon, ohjaukseen ja valvontaan Valvira ja aluehallintoviranomaiset toimivat ratkaisuissaan valvontaohjelmissa esitettyjen linjausten mukaisesti tämänhetkisessä ja tulevassa toiminnassaan Suositusten merkitys valvontatyössä (Esim. KHO T 3888 Dnro 2145/3/10, ) Lilli Autti

8 Valtakunnalliset valvontaohjelmat 2/3
Lisäävät valvonnan suunnitelmallisuutta ja siirtävät painopistettä ennakkovalvontaan - tavoitteena vähentää jälkivalvonnan tarvetta pitkällä tähtäimellä Suuntaavat niukkoja voimavaroja keskeisiin ja vaikuttavuudeltaan merkittäviin asioihin - kaikkea ei voida valvoa samanaikaisesti Kehittävät valvontaan riskiperusteiseksi - valvontaa suunnataan sinne, missä riskit ovat suuret Kertovat toimijoille, mitä valvojat vähintään edellyttävät toiminnalta - auttavat palvelun tuottajia omavalvonnan kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun Lilli Autti

9 Valtakunnalliset valvontaohjelmat 3/3
Parantavat valvonnan läpinäkyvyyttä - Ohjelmat ja niiden pohjalta laadittavat raportit julkaistaan Valviran nettisuvuilla Turvaavat asiakkaiden perusoikeuksia Lisäävät kansalaisten tietoa oikeuksistaan palvelujen käyttäjinä - kertovat palvelun saajille mihin heillä on oikeus  - palvelujen asianmukaisuus Lisäävät kansalaisten tasa-arvoa eri puolilla maata Kolmivuotiset ohjelmakaudet - tarvittaessa vuosipäivitykset  lainsäädännön + toimintaympäristön muutokset Lilli Autti

10 Sosiaalihuollon valtakunnalliset valvontaohjelmat 2012-2014
Sosiaalihuollon valvonnan periaatteita käsittelevä yleinen osa Kokonaiskuvan saaminen edellyttää sekä yleiseen osaan että palvelukohtaiseen valvontaohjelmaan tutustumista. Palvelukohtaiset valvontaohjelmat Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoito ja kasvatus Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut Kotiin annettavat palvelut ja hoito Toimeentulotuen määräaikojen noudattaminen Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva vanhustenhuollossa Kunnalliset lastensuojelupalvelut (valmistunut) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen (valmistelussa) Toimeentulotuen sisältö ja prosessit (valmistelussa) Lilli Autti

11 Valvontaohjelmien yleinen osa
Sisältää tiivistetysti sosiaalihuollon palvelukohtaisten valtakunnallisten valvontaohjelmien yhteiset oikeudelliset pääperiaatteet sekä normipohjan Käytetään palvelukohtaisten valtakunnallisten valvontaohjelmien rinnalla Yleisessä osassa ei käsitellä yksityiskohtaisesti substanssikohtaista normipohjaa, jotka on kirjattu palvelukohtaisiin valvontaohjelmiin Työväline sosiaalihuollon toimeenpaneville viranomaisille, palveluntuottajille ja muille sidosryhmille sekä valvontatyötä tekeville viranomaisille Lilli Autti

12 Valvontaohjelman rakenne
Valvontaohjelma jakautuu Sisältöosaan Valvonnan kohdentuminen Asianmukaisen toiminnan vähimmäisvaatimukset Suositukset toiminnan kehittämiseksi Toimeenpano-osaan Toimenpiteet, joilla valvontaohjelman sisältö jalkautetaan Aikataulutus ja työnjako (AVI - Valvira) Liitteenä ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus Sopii käytettäväksi omavalvonnan pohja-asiakirjana. Antaa kattavan kuvan asioista, joihin valvonnassa kiinnitetään huomiota. Kuvattu toiminnan eri osatekijöille asetetut vaatimukset ja/tai suositukset. Lilli Autti

13 Valvonnan painopistealueet
Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne Henkilöstö (kelpoisuus, määrä, kehittäminen) Toimitilat Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakkaiden hoito, huolenpito ja kuntoutus Asiakirjahallinta ja dokumentointi . Lilli Autti

14 Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne
Toiminta-ajatus ja strateginen suunnittelu Toimintayksiköllä on toiminta-ajatus ja –suunnitelma, johon on kirjattu, mille asiakasryhmille palvelu on tarkoitettu ja millaisiin tarpeisiin palvelulla pyritään vastaamaan. Pääperiaatteena on, että samassa toimintayksikössä asuu ainoastaan asiakkaita, jotka ovat suunnilleen samanikäisiä ja tarvitsevat samantyyppisiä palveluja. Toiminnan johtaminen Yksiköllä on kelpoisuusehdot täyttävä vastuuhenkilö ja hänen tehtävänkuvansa sekä toimivalta- ja vastuusuhteet on määritelty. Lähtökohta on, että vastuuhenkilö työskentelee toimintayksikössä päätoimisesti Laadunhallinta ja omavalvonta Yksikössä on omavalvontasuunnitelma ja/tai laatujärjestelmä. Riskien tunnistaminen ja torjuminen ennakolta niin, että toiminnassa sattuu mahdollisimman vähän virheitä, edellyttää toimivaa omavalvontajärjestelmää Yhteistyö ja verkostot Yhteistyö asiakkaiden, asiakkaiden läheisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa toimii. Lilli Autti

15 Henkilöstö Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito
Henkilöstöllä on lain mukainen kelpoisuus. Sosiaalipalveluihin keskittyvien toimintayksiköiden johtoon on perusteltua valita ensisijaisesti sosiaalialan tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat asiakkaiden tarpeita. Hoitohenkilöstöön lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät Kaikissa työvuoroissa on koulutettuja työntekijöitä Tavoitteena, että kaikilla hoitoon osallistuvilla on alan ammatillinen koulutus Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi Täydennyskoulutus on järjestetty Työnohjaus ja tarvittavat konsultaatiopalvelut on järjestetty Lilli Autti

16 Toimitilat Valvira ja AVIt suhtautuvat kielteisesti eri erityisryhmille tarkoitettujenasumispalvelujen keskittämiseen samalle alueelle. Asuntokeskittymät synnyttävät eristäviä toimintakulttuureja, jotka heikentävät yksilön toimintakykyä ja syrjäyttävät tavallisesta elämästä. Yksittäisiä lupahakemuksia käsiteltäessä Valvira ja AVIt kiinnittävät tästä näkökulmasta huomiota myös yksikön suunniteltuun sijoituspaikkaan. Asumispalveluyksiköiden sijoittamista taajama-alueiden ulkopuolelle on syytä välttää. Asumispalveluyksikön sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon päivittäisten palvelujen, kuten terveydenhuolto-, kauppa-, kulttuuri- ja liikennepalvelujen saatavuus. Asukkaiden tilat Jokaisella henkilöllä pitää olla oma huone. Pariskunnille on varattava mahdollisuus asua yhdessä silloin, kun kumpikin sitä haluaa Ryhmäasumisessa asukkaalle on aina varmistettava myös riittävä yksityisyys. Yhteiset tilat ja tilojen esteettömyys Toimitilat ovat esteettömät ja turvalliset Huonetilat ja/tai palveluyksikön muut tilat ja kulkuyhteydet mahdollistavat asiakkaan kuntouttavan toiminnan ja ulkoilun (esim. piha-alue, kerrostaloissa parveke) sekä osallistumisen Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy Pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma Tapaturma- ja vaaratilanteet kirjataan ja arvioidaan säännöllisesti. Kameravalvonta Vain perustellusta syystä, rekisteriseloste laadittu. Lilli Autti

17 Asiakkaiden asema ja oikeudet
Asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen ja palvelun järjestäminen Asiakkaan palvelutarpeen arviointi perustuu luotettavalla mittarilla tehtyyn toimintakyvyn arviointiin. Palvelun antaminen on oikein ajoitettu ja palveluketjujen toimivuus on varmistettu Yhteistyössä asiakkaan ja hänen edustajansa tai läheisensä kanssa laaditut ajantasaiset palvelu, kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat Suunnitelmat tarkistetaan hoidon tarpeen muuttuessa/ määräajoin Asiakasmaksut Lain mukaiset asiakasmaksut Käyttövarat Oikeusturvakeinot Asiakkailla on tiedossa sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ja asiakasta neuvotaan muistutus- ja kantelumenettelystä Yksikön omavalvontasuunnitelma on julkisesti esillä Rajoitteet ja eristäminen Tiedot rajoitteesta, päätöksentekijästä ja päätöksen voimassaolosta kirjataan asiakastietoihin. Mikäli rajoitteita käytetään, niiden käytöstä on kirjalliset ohjeet ja käytön valvonta kuuluu myös yksikön omavalvontasuunnitelmaan Lilli Autti

18 Asiakkaille annettava apu, tuki ja huolenpito
Omaehtoista elämää tukeva työote, toimintakyvyn ylläpito ja edistävä toiminta Asiakkaalle järjestetään palveluita ja tukitoimia hoito - ja palvelusuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Toimintakyvyn kehitystä seurataan mittareilla. Asiakkaalla on mahdollisuus oman valintansa mukaan osallistua kulttuuri-, virike- ja yhteiskunnalliseen toimintaan ja asiakkaiden osallistumista ja sosiaalisia suhteita tuetaan. Mahdollisuus päivittäiseen liikkumiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti ympäri vuoden. Ravinto ja ruokahuolto Ruokahuolto on suunnitelmallista ja asiakkaiden erityistarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Hoivaa tarvitsevien asiakkaiden ravitsemustilaa seurataan säännöllisesti. Henkilökohtainen hygienia Asiakkailla on oikeus päivittäiseen hygieniaan ja puhtauteen. Terveyden- ja sairaanhoito Yksikön terveydenhuollon palvelut on järjestetty. Asiakkaan terveydentilaa seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tarvitsemansa sairaanhoidon palvelut. Lääkehuolto Yksiköllä on oppaan mukaisesti laadittu lääkehoitosuunnitelma Lilli Autti

19 Dokumentointi, asiakirjahallinto ja tietosuoja
Yksikössä tehdään asiakkaan hoidon kannalta riittävät ja asianmukaiset asiakas/potilaskirjaukset. Tietosuojavastaava on nimetty ja tietosuojasta on yksikössä ohjeistettu. Rekisterinpitäjä on määritelty ja yksiköllä on arkistointisuunnitelma. Lilli Autti

20 Valvontaohjelman toimeenpano
Valvontaohjelma substanssialueen käsikirjana Informaatio-ohjaus Julkaisu, tiedotus, koulutus Valvottavien ohjaus Lupahallinnossa toiminnan asianmukaisuutta arvioidaan valvontaohjelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Toimintakertomuksia tarkasteltaessa varmistetaan valvontaohjelmassa asetettujen edellytysten täyttyminen. Reaktiivisessa valvonnassa käytetään tarkastuskertomuslomaketta. Lilli Autti

21 Kohdennettu erityisvalvonta vuonna 2012
Itsemääräämisoikeuden toteutuminen lastensuojelun ympärivuorokautisessa hoidossa ja kasvatuksessa vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisissa asumispalveluissa, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautisissa asumispalveluissa ja päihdehuollon laitoshoidossa Sähköinen webropol- kysely  kirjalliset lisäselvitykset  riskiyksiköt Valviran raportti + kaksi ohjauskirjettä + valvontatoimenpiteet Yksiköiden omavalvonta Lilli Autti

22 Kohti tulevaa Ruotsin hyvät käytännöt osaksi omaa valvontaa:
Avoin vertailu: Kootaan kunta- ja suurimpien kaupunkienosalta myös kaupunginosakohtaiset toiminnan laatua koskevat tiedot. Näin voidaan vertailla eri kuntia keskenään sekä saadaan keskiarvo koko maan tilanteesta. Kunta voi havaita, miltä osin toiminnassa on kehitettävää tai parannettavaa suhteessa muihin kuntiin. Kaikki yhdellä kertaa: Valtakunnallinen tehoisku dementiayksiköihin -> työntekijämäärä + ovien lukitseminen yöaikaan -> suunniteltiin keskitetysti + tarkka kirjallinen ohjeistus-> tiedot puhelimitse -> käsitellyt tiedot saatiin käyttöön päivä tarkastuksen jälkeen tiedotusta varten -> päätöksistä yhteinen linjaus -> päätökset internetiin -> kansallinen raportti (Lisätietoja: mm. Öppna jämförelser) Asiakkaiden kuuleminen valvonnan yhteydessä  mielekäs, hyvä elämä Yhteistyön lisääminen kuntien kanssa valvonnan toteuttamisessa Yhteistyö sosiaaliasiamiesten, järjestöjen ym. kanssa Seuraamukset - Velvoittavien määräysten antaminen aiempaa nopeammin Valvontaratkaisujen julkaiseminen Euroopan komissio ehdottaa tietosuojaviranomaisille sakotusoikeutta. Seuraamusmaksu liikeyrityksille olisi lainrikkomuksesta riippuen 0,5 -2 prosenttia liikevaihdosta. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mielestä sakotusoikeus olisi hyvä lisä tietoturvaviranomaisten keinovalikoimaan. Voisiko tässä olla kankean ja aikaa vievän uhkasakkomenettelyn rinnalle sopiva terästyskeino valvontaan? Seuraamusmaksu voitaisiin määrätä suoraan rikesakon mukaisesti kiinteäsummaisena, teon moitittavuuden lisätessä sakon suuruutta. Rikesakko on euromäärältään kiinteä, sakkoa lievempi varallisuusrangaistus. Lilli Autti

23 Valvonta vaikuttaa www.valvira.fi
Lilli Autti


Lataa ppt "Valvonta sosiaalihuollon laadun parantajana"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google