Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat
Syyskuu 2012 STM Kari Haavisto

2 Keskeinen sisältö Hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen hallitusohjelmassa Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen (2011) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys (2012)

3 Hallitusohjelma

4 HYVINVOINTIPOLITIIKKA Laadukkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeinen tavoite on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Peruspalvelut, ehkäisevä työ ja asiakkaan vahvempi rooli ovat tässä avainasemassa Kehitetään ja otetaan käyttöön matalan kynnyksen sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen 1 (4)
Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta osana kuntarakenteen uudistamista. Järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla.

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen 2 (4)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia. Mahdollisuus poikkeusmenettelyyn, jossa kunnat yhdessä voivat muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä, väestöpohjaltaan riittävän suuria sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita.

7 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen 3 (4)
Kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista sekä osasta erikoissairaanhoidon tehtäviä (esimerkiksi nk. peruserikoissairaanhoito) sekä vastaavasti sosiaalihuollon tehtävistä tavoitteena mahdollisimman laajan palvelukokonaisuuden muodostuminen. Kuntien ja sote-alueiden yhteisiä tehtäviä varten on viisi erityisvastuualuetta (Erva). Erva-alueen tehtäviin kuuluvat vaativat keskitettävät terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut sekä alueellaan tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä.

8 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen 4 (4)
Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien palvelutuotantoa käytetään täydentämään kuntien ja sote-alueiden palveluja. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki. Uudistamisessa otetaan huomioon alueiden erilaisuus, kuten kasvukeskusten erityispiirteet, harva asutus, pitkät etäisyydet, saaristoisuus ja kielelliset olosuhteet.

9 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen: Peruslinjauksia valmistelevan työryhmän loppuraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:7

10 Tavoitelinjaukset 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lähtökohtana on yhdenvertaisuus
Sosiaali- ja terveydenhuollon ydintavoitteena on kaikkien asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertainen kohtelu. Tavoitteen toteutuminen edellyttää sitä, että eri väestöryhmien näkemykset otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä. Järjestämisvastuu merkitsee vastuun kantamista ihmisten oikeuksien toteutumisesta ja toimivasta palvelujärjestelmästä.

11 2. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä toimii asiakaskeskeisesti
Asiakaskeskeisyys edellyttää asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioivien rakenteiden vahvistamista ja kehittämistä. Järjestämisessä on otettava huomioon asiakkaiden omien käsitysten ja toiminnan kunnioittaminen sekä asiakkaan riittävä mahdollisuus palvelujen toteuttamiseen liittyviin valintoihin. Asiakkaiden kokemuksia tulisi pystyä hyödyntämään palvelujen toteuttamisessa.

12 3. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tavoitteena on vaikuttavuus ja kustannus- tehokkuus
Painopisteen siirto ennaltaehkäisevään toimintaan vahvistaa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa. Tarvitaan poikkihallinnollista vaikuttamista sekä sitä tukevia rakenteita ja toimintamalleja, jotta hyvinvointi- ja terveysnäkökohdat kaikessa päätöksenteossa priorisoitaisiin. Oikein kohdennetut, vaikuttavat ehkäisevät palvelut ja oikea-aikainen tuki ovat aina halvempi tapa kuin raskas korjaava hoito.

13 4. Sosiaali- ja terveydenhuolto on alana vetovoimainen
Tulevaisuudessa kilpaillaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä, mutta myös opiskelijoiden saa­misesta koulutukseen. Julkisen järjestämisvastuun kantavien tahojen tulee kyetä huolehtimaan siitä, että niiden palvelujen toteutuksessa mahdollisuudet ammattitaitoisen henkilöstön saamiseen ovat hyvät. Mahdollisuudet saada motivoituneita opiskelijoita sosiaali- ja terveydenhuollon koulutukseen paranevat, jos alan työpaikoilla on hyvä maine ja niihin halutaan töihin ja niissä myös pysytään.

14 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys Työryhmän väliraportti ja keskeiset linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:17

15 Tehtävä Valmistella ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi sekä Valmistella lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoituksesta, valvonnasta ja kehittämisestä

16 Organisointi Johtoryhmänä toimii sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä Työryhmän pj valtiosihteeri Sinikka Näätsaari. Edustus VM:stä, THL:stä, Suomen Kuntaliitosta sekä palvelujärjestelmän edustus. Valmisteleva asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on hankkia ja koota työssä tarvittava tieto. Pj ylijohtaja Päivi Sillanaukee. Kuulee palvelujärjestelmän asiantuntijoita. Sihteeristö

17 Ministeriryhmä evästi palvelurakenneuudistuksen valmistelua 1 (2) STM Tiedote 96/2012
Ministeriryhmä valitsi jatkotyön pohjaksi mallin, jossa kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuollon alueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa sairaalahoitoa.

18 Ministeriryhmä evästi palvelurakenneuudistuksen valmistelua 2 (2) STM Tiedote 96/2012
Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä jatkossa riittävän suurissa kokonaisuuksissa ja koota sosiaali- ja terveydenhuolto yhteen saman järjestäjän vastuulle. Erityisvastuualueiden roolia selkeytetään jatkotyössä. Päätettävästä kuntarakenteesta riippuu, montako sosiaali- ja terveydenhuollon aluetta tarvitaan vahvojen peruskuntien lisäksi.

19

20 Hallitus linjasi kunta- ja palvelurakenneuudistusta Valtioneuvoston viestintäosasto Tiedote 96/2012
Vahva peruskunta myös sote-palvelujen perusta Kuntien ja mahdollisten sote-alueiden vastuuta palveluiden järjestämisessä lisätään. Uudistuksella vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä integraatiota. Uudistuksella turvataan kuntalaisten oikeus lähipalveluihin. Muun muassa työnjako-, koordinaatio-, suunnittelu- ja viranomaistehtäviä varten on viisi erityisvastuualuetta (erva). Erityisvastuualueiden rooli ja tehtävät tarkennetaan jatkotyössä niin, että kuntien asema palvelujen järjestäjänä vahvistuu.

21 Uudistuksen palvelu- ja väestöpohjakriteerit
Sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta kunnan väestöpohjan on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Väestöpohja luo mahdollisuudet omaan palvelutuotantoon, matalan kynnyksen palveluihin sekä lähipalveluihin. Tämä vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Perusopetuksen laadukas ja yhdenvertainen järjestäminen edellyttää vähintään noin 50 lapsen ikäluokkaa. Laajempi väestöpohja parantaa myös kunnan edellytyksiä järjestää ja kehittää mm. kulttuuri- , nuoriso- ja kirjastotoimen sekä rakennusvalvonnan, yhdyskuntatekniikan ja ympäristönsuojelun palveluita

22 Kunta- ja palvelurakenneuudistus on kokonaisuus
Rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja kuntien tehtävien arviointi. Näiden kaikkien tulee tukea toisiaan ja varmistaa tulevaisuuden kannalta riittävän vahvat ja elinvoimaiset kunnat. Uudistus valmistellaan aikataulullisesti siten, että kokonaisuuden pääpiirteet ovat tiedossa rakennelain astuessa voimaan. Kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota lähidemokratian kehittämiseen. Arvioidaan ja mahdollistetaan esimerkiksi kunnanosahallintoratkaisut. Kuntalain uudistuksen tueksi asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Valtionosuusuudistuksessa selkeytetään valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteita, parannetaan järjestelmän kannustavuutta ja poistetaan rahoitusjärjestelmästä kuntien yhdistymisen esteitä.

23 Loppuraportti joulukuu 2012
Työryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoituksesta, kehittämisestä ja valvonnasta annettavaan lakiin liittyviä osakokonaisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskeva sääntely sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä koskevat rakenteet palvelurakenteeseen liittyvät potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn sekä tietosuojaan liittyvät kysymykset.


Lataa ppt "Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google