Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elintarvike- hotelli- ja ravintola-ala

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elintarvike- hotelli- ja ravintola-ala"— Esityksen transkriptio:

1 Elintarvike- hotelli- ja ravintola-ala
Lajittelupeli Elintarvike- hotelli- ja ravintola-ala

2 Sisältö Alustus Jäteasioiden tärkeysjärjestys
Miksi ja miten ehkäistä syntyvän jätteen määrää? Elintarvike-, hotelli- ja ravintola-alan jätteet Pelin purku

3 Jätehuollon ensisijaisuusjärjestys
Vähennetään syntyvän jätteen määrää Käytetään jäte uudelleen sellaisenaan Kierrätetään jätteen sisältämä materiaali Hyödynnetään jätteen sisältämä energia Loppusijoitetaan jäte kaatopaikalle Jätteen synnyn ehkäisy JSE jätelaki 1072/1993 1 § Lain tavoite :Tämän lain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. 4 § Yleiset huolehtimisvelvollisuudet: Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. JSE, kierrätys, poltto vai kaatopaikka? esimerkkijätteenä sähkökaapeli, kaapelisuojaputket Miten ehkäistään: hyvä suunnittelu, materiaalien tarkka käyttö, materiaalitehokas työtapa jen. hyöty ei kuluteta luonnonvaroja jätettä ei synny toiminnan kustannukset pienenevät toimituskerrat harvenevat ja sitä kautta pakokaasupäästöt vähenevät… Jos poltetaan lämpöenergia loppusijoitettavan jätteen (kaatopaikalle menevän jätteen) määrä vähenee haitta päästöt kustannusten lisääntyminen… Kaatopaikka  hyöty / haitta turvallinen loppusijoitus luonnonvarojen haaskaus

4 Miksi vähentää jätteen määrää?
Kasvavat jätemäärät kertovat meille siitä, että yhteiskunnassa luonnonvaroja käytetään entistä enemmän ja ne päätyvät nopeammin jätteeksi. Mitä vähemmän luonnonvaroja käytetään, sitä vähemmän syntyy jätettä ja päästöjä ympäristöön. Ts. jäte on tuhlattua raaka-ainetta. MIPS (Material Input Per Service Unit) ekotehokkuuden mittaamiseen soveltuu hyvin MIPS. Se kertoo kulutuksen eli tuotteen tai palvelun aiheuttaman materiaalivirran käyttökertaa kohti. MIPS saadaan jakamalla luonnonvarojen kokonaiskulutus (MI) käyttökertojen määrällä (S). MIPS-laskenta ottaa huomioon kaikki materiaalivirrat tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. Siten se ottaa huomioon myös ne ainemäärät, jotka on otettu luonnosta tuotteen valmistukseen, mutta jotka eivät sisälly itse tuotteeseen. Kun kaikki tuotteen valmistuksen takia alkuperäiseltä paikaltaan luonnon ekosysteemeistä siirretyt luonnonvarat otetaan huomioon, saadaan lopputulokseksi ns. ekologinen selkäreppu. Se sisältää myös tuotannon piilovirrat, kuten kaivosjätteet, kuljetuksissa kuluvan polttoaineen, valmistuksessa käytetyn veden ja energian sekä tuotteen pakkaukset. esimerkiksi yhden kultakilon tuottaminen on vaatinut kg kiinteitä materiaaleja kännykän (paino 150 – 200 g) ekologinen selkäreppu on n. 116 kg näin ollen, jos kännykkää ei ”uusi” joka vuosi, ehkäistään 150 grammaa painavan jätteen synty, niin säästetään grammaa luonnonvaroja! Auton elinkaari alkaa sen valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden hankinnasta jatkuen tuotantoon, kauppaan ja käyttöön. Useiden tutkimusten mukaan tuotteiden käytön vaikutukset ympäristöön ovat suurimmat. Myös raaka-aineiden, tuotannolla ja puhdistuksella sekä painavien laitteiden kuljetuksilla on suuria vaikutuksia ympäristöön. Jätteiden synnyn ehkäisyn kannalta olennaista on, että autot valmistetaan helposti huollettaviksi ja korjattaviksi sekä varmistetaan varaosien saatavuus. Ympäristölle haitallisia vaikutuksia aiheutuu käytöstä poistetusta autoista ja varaosista. Toisaalta käytön aikainen energiankulutus aiheuttaa suuren osan autojen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Autoalalla eniten jätteitä syntyy korjaamolla ja maalaamossa. Korjaamon tulee olla selvillä auton korjauksessa, huollossa sekä maalaamisessa syntyvien jätteiden määrästä ja laadusta. Jätteet tulee lajitella paikallisten jätehuoltomääräysten edellyttämälä tavalla. HSY:n maksuton Petra-jätevertailu on työkalu pääkaupunkiseudun yritysten ja julkisten palvelujen jätemäärien seuraamiseen ja vertailuun. Järjestelmään jätetietojaan antaneet yritykset saavat vertailuraportteja alan keskiarvoihin, ja vuonna 2011 raportteihin liitetään myös jätteistä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Lisätietoa Petrasta: >Työkaluja

5 Miten vähentää jätteen määrää?
Syntyvän jätteen määrän vähentämisessä tärkeää on esim. materiaalien ja niiden elinkaaren tunteminen materiaalien käytön suunnittelu ja oikeaoppinen käyttö materiaalihukan välttäminen raaka-aineiden järkevä hankinta koneiden ja laitteiden energiataloudellinen käyttö sekä huolto ja kunnossapito .

6 Jätteen synnyn ehkäisyn keinoja elintarvike- ja ravitsemusalalla
ruokalistasuunnittelu annosmäärä ruokailijoiden määrän mukaan oikeat annoskoot ruokailijoiden tarpeen mukaan ruoanvalmistuksen oikea ajoittaminen oikea koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto turhan kertakäytön karsiminen tarkoituksenmukaiset tilaus- ja pakkauskoot varaston kierron hallinta, oikea varastointitapa Catering-tarjoilun valmistuksessa voidaan jätteen määrää vähentää ja hyödynnettävyyttä lisätä käytännössä muun muassa seuraavin keinoin: elintarvikkeiden hankinta vain tarvetta vastaava määrä hyvä suunnittelu, menekin arvioiminen mahdollisimman oikein  reseptien noudattaminen annoskoot ruokailijoiden tarpeen mukaan – ei metsurin annoksia toimistotyöntekijöille säästeliäs ja huolellinen raaka-aineiden ja muiden ainesten käyttö hukkien ja tähteiden uudelleen käyttö  ylijäämätuotteiden myyminen alennuksella tai luovuttaminen ruoka-aputoimintaan  pakkausten optimointi: uudelleen käytettävien pakkausten ja suurpakkausten sekä palautuspakkausten suosiminen sekä pakkausten keventäminen; kierrätyspakkauksia ovat esim. kananmunakennot ja maitolaatikot; materiaalina käytettäväksi voidaan kierrättää lasipurkit ja –pullot ja nestekartongit.  uudelleenkäytettävien pakkausten käsittely niin, etteivät ne sotkeennu  varastokirjanpidon tarkentaminen ja varastokierron hallinta niin, ettei raaka-aineita jää vanhenemaan hygienian hallinta niin, ettei raaka-aineita tai valmiita ruokia pilaamalla aiheuteta jätettä pitkien kuljetusten välttäminen  syntyvän jätteen lajittelu jo syntypaikalla vähentää kaatopaikalle joutuvan sekajätteen määrää; biojätteet voidaan kompostoida ja näin saada uutta multaa koneiden ja laitteiden oikea huolto ja puhdistus monet koneet ja laitteet käytetään loppuun itse tai myydään edelleen käytettäviksi. Osa käyttökelvottomista laitteista voidaan purkaa varaosiksi tai materiaalina hyödynnettäväksi. kaikki paperijäte voidaan kierrättää käytettäväksi kuituna uusien paperituotteiden valmistuksessa tai hyödyntää energiana erityisesti pesuaineiden käytön osalta voidaan nykyisin siirtyä haitattomampien aineiden tai pesuaineettomien menetelmien käyttöön. Biohajoavat ja fosfaatittomat pesuaineet kuuluvat haitattomampien aineiden ryhmään. pesu- ja desinfiointikertoja voidaan ehkä vähentää, pesuaineiden annostelua tarkistaa sekä käyttää aineita tarkoituksenmukaisesti eli valita oikea aine pesukohteeseen. Uusinta tekniikka edustaa vedetön siivous keittiössä. Yritystoiminnassa Esim. markkinointi: paperista sähköiseen materiaaliin Asiakas- ja tuoterekisteri ym. sähköisenä Ympäristönäkökohtien huomioiminen liikeideassa

7 Jätteen synnyn ehkäisyn keinoja hotelli- ja ravintola-alalla
jätteiden synnyn ehkäisyn huomioon ottaminen toiminnan suunnittelussa käytöstä poistettujen kalusteiden ja laitteiden kierrätys sähköisen median käyttö markkinoinnissa järkevä liinavaatteiden ja pyyhkeiden pesu järkevät pakkaukset siivousaineiden, -välineiden ja menetelmien järkevä valinta huolellinen ruokasuunnittelu koneiden ja laitteiden oikea huolto ja kunnossapito Hotelli- ja ravintola-alalla jätteiden määrää voidaan vähentää muun muassa seuraavin keinoin: Hotellitoiminta    edistämällä ekologisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa ja valintoja mm. suosimalla mahdollisuuksien mukaan kiertopakkauksia, lähipalveluita ja –tavarantoimittajia suunnittelemalla toimintatavat jätteen synnyn ehkäisemiseksi ja esittelemällä niitä ja hotellin lajittelukäytäntöjä aktiivisesti asiakkaille myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa käyttämällä mainonnassa ja markkinoinnissa mahdollisimman paljon sähköistä mediaa teettämällä ja pitämällä esillä painottua mainos-, ym. materiaalia vain tarpeellinen määrä miettimällä, mitä lehtiä ja kuinka paljon todella tarvitaan ja huolehtimalla luetut lehdet paperinkeräykseen huolehtimalla käytöstä poistettavat huonekalut ja laitteet ja muut vastaavat tuotteet uudelleen käyttöön ja kierrätykseen pitämällä koneita ja laitteita päällä vain silloin, kun niitä käytetään ml. tietokoneet ja näytöt tulostamalla vain välttämätön ja sekin kaksipuoleisena sammuttamalla valot tiloista, joissa ei oleskella ja mahdollisuuksien mukaan asentamalla liiketunnistimilla varustetut valaistusjärjestelmät säätämällä ilmanvaihto tilassa oleskelevien henkilöiden määrän mukaan Hotellihuoneen kunnostaminen asiakkaalle pitkäaikaisten hotellivieraiden liinavaatteet ja pyyhkeet vaihdetaan vain tarvittaessa kylpyhuoneissa käytetään täyttöpakkauksia annospakkausten sijaan siivousaineet, -välineet ja –menetelmät valitaan käyttökohteen mukaan puhdistusaineista tehdään ohjeiden mukaisia liuoksia suositaan kuivamenetelmiä siivouksessa  Hotellissa myytävät tuotteet  hotellihuoneiden minibaarissa tarjotaan vain palautuspulloissa olevia juomia ja hotellihuoneeseen niille varataan erillinen jäteastia vältetään liiallista pakkausta myytävissä tuotteissa Kokoustilat- ja tarjoilu vältetään kertakäyttötuotteiden käyttöä tarjoilussa sekä kokousvarustelussa ruoka- ja kahvitarjoilu suunnitellaan menekin mukaan asetetaan ruokaa noutopöytään tarjolle vain menekin mukaan ja huolehditaan houkuttelevasta ulkonäöstä muin keinoin tilojen koristelussa käytetään kotimaisia luonnontuotteita ja erityisesti sesongin mukaan kokousvälineet, kuten muistiinpanovälineet, valitaan niin, ettei niitä joudu turhaan hukkaan, esim. irtopaperi kokonaisten lehtiöiden sijaan, kynät käytetään useampaan kertaan, fläppitaulun paperit käytetään molemmin puolin   Ravintolatoiminnot Ruuanvalmistuksen suurin ympäristöä kuormittava vaihe on elintarvikkeiden tuotanto. Näin ollen jätteeksi päätyvä ruoka on todella tarpeetonta ympäristön kuormittamista. elintarvikkeiden hankinta vain tarvetta vastaava määrä hyvä suunnittelu, menekin arvioiminen mahdollisimman oikein  reseptien noudattaminen annoskoot ruokailijoiden tarpeen mukaan – ei metsurin annoksia toimistotyöntekijöille säästeliäs ja huolellinen raaka-aineiden ja muiden ainesten käyttö hukkien ja tähteiden uudelleen käyttö  ylijäämätuotteiden käyttäminen omassa tuotannossa, myyminen alennuksella tai luovuttaminen ruoka-aputoimintaan  pakkausten optimointi: uudelleen käytettävien pakkausten ja suurpakkausten sekä palautuspakkausten suosiminen sekä pakkausten keventäminen; kierrätyspakkauksia ovat esim. kananmunakennot ja maitolaatikot; materiaalina käytettäväksi voidaan kierrättää lasipurkit ja –pullot ja nestekartongit.  uudelleenkäytettävien pakkausten käsittely niin, etteivät ne sotkeennu  varastokirjanpidon tarkentaminen ja varastokierron hallinta niin, ettei raaka-aineita jää vanhenemaan hygienian hallinta niin, ettei raaka-aineita tai valmiita ruokia pilaamalla aiheuteta jätettä pitkien kuljetusten välttäminen  syntyvän jätteen lajittelu jo syntypaikalla vähentää kaatopaikalle joutuvan sekajätteen määrää; biojätteet voidaan kompostoida ja näin saada uutta multaa koneiden ja laitteiden oikea huolto ja puhdistus monet koneet ja laitteet käytetään loppuun itse tai myydään edelleen käytettäviksi. Osa käyttökelvottomista laitteista voidaan purkaa varaosiksi tai materiaalina hyödynnettäväksi. kaikki paperijäte voidaan kierrättää käytettäväksi kuituna uusien paperituotteiden valmistuksessa tai hyödyntää energiana erityisesti pesuaineiden käytön osalta voidaan nykyisin siirtyä haitattomampien aineiden tai pesuaineettomien menetelmien käyttöön. Biohajoavat ja fosfaatittomat pesuaineet kuuluvat haitattomampien aineiden ryhmään. pesu- ja desinfiointikertoja voidaan ehkä vähentää, pesuaineiden annostelua tarkistaa sekä käyttää aineita tarkoituksenmukaisesti eli valita oikea aine pesukohteeseen. Uusinta tekniikka edustaa vedetön siivous keittiössä.

8 Elintarvike- ja ravitsemusalan jätteet (1)
Pääasiassa biojätteet ja pakkaukset myymättä jääneet tuotteet esikäsittelystä syntyvät jätteet valmistuksessa syntyvät jätteet pilaantunut raaka-aine  leivinpaperi, paistofolio, foliokääreet Keskusteltavaa: Mitä jätettä syntyy eniten työpaikkaruokailun yhteydessä kahvilassa pikaruokapaikassa

9 Elintarvike- ja ravitsemusalan jätteet (1)
pakkauspahvit ja –paperit pakkausmuovit ja muoviset pakkaukset ja muut muovipohjaiset pakkausmateriaalit, kuten styroksi pullot lasipurkit metalliset purkit nestekartongit kertakäyttöiset käsipyyhkeet keittiön koneet ja laitteet, toimistokoneet ja –laitteet rasvanerotusjäte pakkausmuoveja syntyy erilaisten tyhjiöpakkausten myötä muovisia pakkauksia ovat esim. pesuainepurkit, muoviset sangot

10 Hotelli- ja ravintola-alan jätteet
Pääosa hotellien jätteistä syntyy niiden ravintolatoiminnoista biojäte – syömättä jäänyt ruoka pakkausjäte paperi, pahvi, kartonki uppopaistorasva leivinpaperi, paistofolio, rasvojen foliokääreet lasi (purkit, pullot) metalli (säilykeastiat) nestepakkauskartonki kertakäyttöpyyhkeet ravintolan koneet ja laitteet, toimistokoneet ja laitteet Keskusteltavaa: Mitä jätettä syntyy eniten työpaikkaruokailun yhteydessä kahvilassa pikaruokapaikassa

11 Elintarvike-, hotelli- ja ravintola-alan vaaralliset jätteet
Vaarallisia jätteitä syntyy hyvin vähän pesu- ja puhdistusaineet elohopeaa sisältävät loisteputket ja -lamput sekä energiansäästölamput raskasmetalleja sisältävät akut ja paristot (vanhat) kylmälaitteet, kuten jääkaapit ja pakastimet -> SER halonisammuttimet Pesu ja puhdistusaineet konetiskiaine ja uuninpuhdistusaine (emäksisiä) kalkkisaostumien poistoon tarkoitetut happamat, syövyttävät puhdistusaineet Ongelmajätteiden säilytykseltä edellytetään yleensä samanlaista varastointia kuin vastaavilta kemikaaleilta. Pakkauksessa on oltava mainittuna jätteen haltija, jätteen nimi, koostumustiedot, jätteen määrä ja tarpeelliset varoitusmerkit.

12 Pelin ohjeistus Peliin kuuluu lajittelualustat (erillinen pdf), jotka koostuvat erilaisista jäteastioista Oppilaitoksessa kootaan ”jätepussiin” (puhtaita) jätteitä ja/tai kuvia erilaisista jätteistä erilaisia pakkauksia, elintarvikkeita, papereita (leivinpaperi, sen kartonkipakkaus, sanomalehti…) Pelin ideana on, että jätteet asetetaan oikeaan jäteastiaan, lajitteluvalinnat käydään yhdessä läpi ja pohditaan myös jätteen syntyä ehkäiseviä vaihtoehtoja Parhaiten oppi menee perille käsittelemällä konkreettisia juttuja. Tämä tapahtuu niin, että oppilaitos kokoaa ”jätepussin” oikeista (puhtaista/turvallisista) jäteistä, jonka oppilaat sitten lajittelevat.

13 Elintarvike-, hotelli- ja ravintola-ala
Lajittelupelin purku Elintarvike-, hotelli- ja ravintola-ala

14 Muistutukseksi Jätehuollon tärkeysjärjestys
Ensin pyritään ehkäisemään jätteen synty. Jos se ei onnistu, niin huolehditaan jätteen asianmukaisesta uudelleenkäytöstä ja sen jälkeen kierrätyksestä ennen laitosmaista polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista.

15 Lasi Palautuspakkaukset Sekajäte Energiajäte Metalli Paperi Biojäte Vaarallinen jäte

16 Miten toimia, jos kaikkia jätejakeita ei kerätä
Lajitteluohjeet löydät HSY:n kotisivuilta


Lataa ppt "Elintarvike- hotelli- ja ravintola-ala"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google